Нишавските българи

Стоян Райчевски

 

ЛИТЕРАТУРА

 

 

Анастасилевич, С. Историја Ниша, Ниш, 1940.

 

Английски пътеписи за Балканите - края на XVI - 30-те години на XIX в., С., 1987.

 

Анчо, А., Българският военен отряд към руската армия във войната между Русия и Турция от 1806-1812 г. - ВИС, 1952, кн. 1, с. 44-95.

 

Анучин, А. С. Берлинскій конгрес 1878 года, Спб., 1912.

 

Априлското въстание и БПЦ, С., 1977.

 

Арменски пътеписи за Балканите ХѴІІ-ХІХ в., С., 1984.

 

Атанасов, Щ. Събитията в България, Сърбия и Руско-турската война 1806-1812. - ВИС, 1955, кн. 1, с. 68-101.

 

Атанасов, Щ. Руско-турската война 1806-1812 и създаването на първата българска земска войска. - ВИС, 1955, кн.З, с. 49-76.

 

Атанасов, Щ. Участието на българската земска войска във военните действия 1811-1813. - ВИС, 1955, кн. 4, с. 12-54.

 

Баласчев, Г. Документи по сръбско-българските отношения през 1830-1836 г. - ИБИД, I, С., 1905, с.1-12.

 

Бендерев, А. История на българското опълчение и Освобождението на България 1877-1878, С., 1930.

 

Бобчев, Н. Македонските българи и българската народна просвета.

 

Боев, Р. Българите в Руско-турската война 1828-1829. - ИНВИМ, том IV, С., 1980, с. 62-72.

 

Бойчева, В. Българската младеж в учебните заведения на Сръбското княжество през 1830-1859. - Проблеми на Българското възраждане, С., 1981, с. 295-336.

 

Ботевите четници разказват, С., 1875.

 

Българската армия в световната война 1915-1918, Т. 2-9, С., 1936-1947.

 

Българската възрожденска интелигенция, С.,1988.

 

Българи и борци за свободата на други народи,С.,1963.

 

Български войводи, С., 1985.

 

325

 

 

Българското опълчение, том I, С. 1956; том II, С. 1959.

 

Българското опълчение 1877-1878. Първа, Втора и Трета дружина. Биографичен и библиографски справочник, Казанлък, 1997.

 

Василев, Ас. Български възрожденски майстори, С.,1965.

 

Василевич, Јов. X. Бугарски зверства у Врану и околини (1915-1918), Нови Сад, 1922.

 

Велики, К. Браилските бунтове 1841-1843, С., 1968.

 

Велики, К. Румъния и българското революционно движение за национално освобождение (1850-1878), С., 1982.

 

Венедиков, Й. История на доброволците от Сръбско-българската война 1885, С.,1935.

 

Венедиков, Ю. История на Сръбско-българската война 1885, С., 1910.

 

Вечев, В. Към погром. Как се провалиха народните идеали, С., 1926.

 

Виницки, Д. Спомени за Освободителната война 1877— 1878 г. - Спомени за Съединението от 1885 г. С., 1980, с. 213— 212.

 

Влахов, Т. Отношенията между България и Централните сили по време на войните 1912-1918, С.,1957.

 

Гандев, Хр. Българската народност през XV в., С., 1970.

 

Гандев, Хр. Проблеми на Българското възраждане, С., 1976.

 

Генов, Ц. Българската емиграция и национално-освободителното движение в навечерието на Руско-турската война 1877-1878. - ИП, 1968, кн.1, с.75-90.

 

Генов, Ц. Българи офицери, борци за руско-българска дружба преди Освобождението, С., 1957

 

Генов, Ц. Българските доброволци в Сръбско-турската война 1876. - Априлското въстание и източната криза 1875-1878, С., 1977, с. 65-78.

 

Генов, Ц. 90 години от създаването и бойните подвизи на Руско-българската бригада в Сръбско-турската война 1876. - ВМС, 1966, кн. 2, с. 16-26.

 

Генов, Ц. Доброволците в защита на Съединението 1885 г. - Военноисторически сборник, 1985, 4, с. 160-173.

 

326

 

 

Генчев, Н. Българското възраждане, С., 1988.

 

Генчев, Н. Франция и българското възраждане, С., 1979.

 

Георгиев, Хр. Български поемнически отряди при защитата на Белград 1521 г. - Българска военна мисъл, 19-20, С., 1936, с. 283-288.

 

Георгиева, Цв. Еничарите в българските земи, С., 1988.

 

Геров, Н. Архив, кн. I, С., 1911.

 

Геров, Н. Архив, кн.П, С.,1914.

 

Гильфердинг, А. Поездка по Герцеговине, Боснии и Старой Сербіи. - Собраніе сочиненій. T. III, Спб, 1873.

 

Гечев, М. Килийните училища в България, С., 1967.

 

Гиргинов, Ал. Изпитанията във войната 1912-1918, С., 1936.

 

Головин, А. Княз Александър I Българский (1879-1886), Варна, 1897.

 

Григорович, В. Очерк путешествія во Европейской Турцій, Москва, 1877.

 

Давидовић, Д. Исторія народа србског, Београд, 1848.

 

Димитров, Стр. Въстанието на селяните в Северозападна България през 1850 г., С., 1961 г.

 

Димитров, Стр. Българската народност през XV-XVII век. - Изследвания в чест на чл.кор. професор Страшимир Димитров, I, С., 2001, с. 14-46.

 

Дипломатически документи по намесата на България в Европейската война, T. I, С., 1920.

 

Договор за мир, С., 1919.

 

Дойнов, Д. Национално-революционните борби в Югозападна България през 60-те и 70-те години на XIX век, С., 1976.

 

Дойнов. Ст. Българите и Първото сръбско въстание 1804-1813. ИП, 1970, кн.5, с.51-74.

 

Дойнов, Ст. Българите и Руско-турските войни 1774-1856, С., 1987.

 

Дойнов, Ст. Българското национално-освободително движение 1800—1812,С., 1979.

 

Дойнов, Ст. Руско-турските войни през втората половина на XVIII - първата третина на XIX век в политическата съдба на българския народ. - Русия и Освобождението на България, С., 1981.

 

327

 

 

Дойнов, Ст. Нишкото въстание от 1841 г. - ВИС, 5, С., 1970, с. 38-55.

 

Документи по договора в Ньой, С., 1919.

 

Дневникът на Михаил Сарафов за сключване на мирния договор в Ньой през 1919 г. - Известие на Института по българска история, кн. 3-4, С., 1951.

 

Дуйчев, Ив. Българско средновековие, С., 1972.

 

Живанович, М. Нишавле, Пирот, 1934.

 

Живкович, В. Торлак, Пирот, 1994.

 

Занетов, Г. Западни български земи и Сърбия, С., 1917.

 

Занетов, Г. Западни български земи и Сърбия. История и етнография, С., 1917.

 

Занетов, Г. Българи на Морава. Исторически и етнографски скици, С., 1914.

 

Занетов, Г. Моравското население, С., 1918.

 

Златарски, В. Български въстания и опити за въстания до средата на XIX век. - България 1000 години 927-1927, С., 1930.

 

Златарски, В. История на българската държава през средните векове, т. I, II, III, С., 1918, 1927, 1934,1940.

 

Златев, Л. Още един документ за българското участие в Сръбско-турската война 1876. - ВИС, 1985, кн. 1, с. 154-162.

 

Иванов, Й. Български старини из Македония, С., 1970.

 

Иречек, К. История болгар, Одеса, 1878.

 

Иречек, К. Историја Срба, Београд, 1911.

 

Историја Ниша, T. I - II, Београд, 1983-1986.

 

История на Сръбско-българската война 1885, С., 1971.

 

История на Сръбско-българската война 1885, С.,1925.

 

Иширков, А. Западните краища на българската земя, С., 1996.

 

Иширков, А. Принос към етнографията на македонските славяни, С., 1907.

 

Канбуров, Г. Териториалните и военните клаузи на Ньойския договор и тяхното изпълнение - Военно-исторически сборник, 5, 1969.

 

328

 

 

Канитц, Ф. Дунайская Болгарія и Балканскій полуостров, Спб.1876.

 

Каракостов, Ст. Диарбекирски заточеници, С., 1946.

 

Караманов, Вл. Ильо войвода, Кюстендил, 1968.

 

Карић, В. Србија, опис земле, народа и државе, Београд, 1887.

 

Карич, В. Србија, Београд, 1877.

 

Кесяков, Б. Д. Принос към дипломатическата история на България, T. 2-3, С., 1926.

 

Кирил Патриарх Български, Екзарх Антим 1(1816-1888). С., 1956.

 

Кирил Патриарх Български, Граф Игнатиев и българският църковен въпрос, С.,1958.

 

Кисов, С. И. Възпоменания и бележки от Сръбско-българската война 1885, С., 1900

 

Кисьов, С. Българското опълчение в Освободителната руско-турска война 1877-1878, С., 1902,

 

Колев, Т. Българските доброволци в Сръбско-турската война 1876. Исторически разкази, кн. 1 .Четата на П. Хитов, Казанлък, 1896.

 

Колевич, В. Бугарски варварства у Србији, Ниш, 1885.

 

Кондаков, Н. П. Македонія, археологическое путешествіе. Спб, 1909.

 

Косев, Д. Към историята на революционното движение в България през 1867-1871 година. С., 1958.

 

Косев, Д. Русия, Франция и българското освободително движение (1860-1869), С., 1978.

 

Косев, К. Бисмарк, Източният въпрос и българското освобождение 1856-1878 година, С., 1978.

 

Костич, К. История Пирота, Пирот, 1973.

 

Костић, К. Н. Трговински центри и друмови по Српској у средним и новом веку, Београд, 1900.

 

Кузманов, П. Войводата Цеко Петков, С., 1989.

 

Кусевич, М. Македония в своите жители само сърби няма, Чирпан, 1913.

 

Кьнчов, В. Македония. Етнография и статистика, С., 1900.

 

Лалков, М. Балканското национално-освободително движение през XIX век (1804-1878), С., 1982.

 

329

 

 

Лалков, М. България в балканската политика на Австро-Унгария 1878-1903, С., 1993.

 

Леандър льо Ге. Дипломатически доклади от София 1875-1877, С., 1997.

 

Липранди. И. П. Восточный вопрос и Болгарія, Москва, 1868.

 

Липранди,И. П. Болгарія, Москва, 1877.

 

Маджуров, Н. Кукуш и българският църковен въпрос. - 100 години от учредяването на Българската екзархия, С., 1971.

 

Макушев, В. Задунайскіе и адриатическіе славяне, Спб, 1867.

 

Мантран, Р. История на Османската империя, С.,1999.

 

Маринов, Д. Политически движения и въстания в Западна България. - СбНУ, II, С., 1890, с. 60-114.

 

Маркова, 3. Българската екзархия 1870-1879, С.,1989.

 

Маркова, 3. Българското църковно-национално движение до Кримската война, С., 1976.

 

Материали за историята на учебното дело в България, том I—II, С., 1904-1905.

 

Мах, Р. фон. Из българските бурни времена. Спомени от 1879-1918, С.,1929.

 

Милюков, П. Сербо-болгарскія отношенія по македонскому въпросу. - Сборник Русское Богатство, Спб. 1900.

 

Минчев, Д. Участие на населението от Македония в българската армия през Първата световна война 1914-1918, С.,1994.

 

Митев, Й. История на Априлското въстание 1876, т. I - III, С., 1986.

 

Митев, Й. Отношението на Великите сили към Съединението на България през 1885 г. - Исторически преглед, 1954, 4, с. 57-80.

 

Митев, Й. Съединението 1885, Пловдив, 1985.

 

Митов, Й. Българското опълчение в Освободителната война, С., 1955.

 

Михнева, Р. Българските преселници на служба в Русия през 30-те и 40-те години на XVIII век. - Векове, 1979, с.74-75.

 

330

 

 

Мутафчиев, П. История на българския народ. т. 1-2, С., 1943.

 

Мутафчиева, В. Кърджалийско време, С., 1977.

 

Мутафчиева, В. Книга за Софроний, С., 1978.

 

Мутафчиева, В. Съединението прави силата, С., 1989.

 

Начов, П. Цариград като културен център на българите до 1877, С., 1925.

 

Николов, Б. Царибродски културно-просветен летопис, С., 1994.

 

Николов,Б. Хронология на по-важни събития в Димитровградско 1433-1951, Ниш, 1963.

 

Николов, Б. Димитровградска хроника, Ниш, 1968.

 

Николић, P. Т. Трговачки центри и путеви по српској земли у среднем веку и у турско доба, Београд, 1899.

 

Ников, П. Възраждане на българския народ, С.,1971.

 

Нушич, Б. Косово, ч. I - II. Нови Сад, 1902.

 

Освобождението на България от турско иго. Документи в три тома, том I—III, С., 1961-1967.

 

Павлов, Т. Българите в Морава и Тимошко, С.,1993.

 

Павлов, Т. Подвизите на хайдут Велко и съдбата на българите в Моравско, С., 1931.

 

Павлов, Т. Сърбизмът и българщината на Балканите, С., 1933.

 

Пантев, А. Българският въпрос във Великобритания 1876-1878, С., 1981.

 

Пантев, А. Англия срещу Русия на Балканите. 1879-1894, С., 1972.

 

Паскалева, В. Българката през възраждането, С.,1984.

 

Паскалева, В. Средна Европа и земите по Долния Дунав през XVIII и първата половина на XIX век, С., 19.86.

 

П. Г. X. Гургулят, Брезник, Трън и Пирот в Сръбско-българската война 1885, Шумен, 1889

 

Пенев, Б. Сръбският шовинизъм, С., 1916.

 

Перович, М. Лесковац - търговачки и индустриски град, Лесковац, 1954.

 

Петров, А. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерина II, 1787-1791, т. 1-2, Санкт Петербург, 1880.

 

331

 

 

Петрович, П. Ниш у античка доба, Ниш, 1976.

 

Пешев, П. Исторически събития и деятели, С., 1993.

 

Плетньов, Г. Българското човеколюбиво настоятелство в Букурещ и Сръбско-турската война 1876. - ВИС, кн. 5, с. 33-34.

 

Попов, Н. Россія и Сербія, част II, Москва, 1869.

 

Раденкович, Др. Пирот на Берлинском конгресу. - Пиротски сборник, 8-9, Пирот, 1977.

 

Радкова, Р. Българската интелигенция през Възраждането XVIII - първата половина на XIX век, С., 1986.

 

Ристић, Ј. Дипломатическа историја Србије (1875-1878), Београд, 1898.

 

Ристић, Ј. Сполашни одношаји Србије новијега времена, кн. II, 1868-1872, Београд, 1901.

 

Романски, Ст. Австрийски документи по Нишкото българско въстание от 1841 г. - СбНУ, С., 1912, с. 3-195.

 

Сбирка от документи за уредбата и правдините на Българската екзархия, Цариград, 1909.

 

Силянов, Хр. Сръбско-българският спор и Русия, С., 1915.

 

Славейков, Р. Български дейци в Сръбската завера 1804-1814. - Пер. списание на БКД, 1884, 12, с. 74-79; 1885, 13, с. 100-121; 14, с. 272-285; 15, с. 3 89-400.

 

Сръбско-българската война 1885, С., 1985.

 

Станев, Н. Най-нова история на България. 1878-1918, KH.I, С., 1924.

 

Станојевић, Исторја српскога народа, Београд, 1910.

 

Стателова, Е. и А. Пантев, Съединението на Княжество България и източна Румелия 1885 година, С., 1995.

 

Сто години Царибродска Димитровска гимназия, Ниш, 1991

 

Стоянов, Цв. Федеративната идея в българо-сръбските, отношения през XIX век, С., 1919.

 

Стоянович, В. Миграције Пирочанаца за време Првог српског устанка у Србију 1804-1813. - Пиротски зборник, 1. 1968.

 

332

 

 

Събев, Т. Учредяване на диоцез на Българската екзархия до 1878, С., 1973.

 

Тодоров, Н. Освободителните движения на Балканите и ролята на българите в тях. - В памет на академик Михаил Димитров. Изследвания върху Българското възраждане, С., 1974, с. 117-139.

 

Тодоров, X. Балканският град, С., 1973.

 

Тодорова, М. Българските доброволци в Кримската война 1853-1856. - Известия на БИД, 37, С., 1985, с. 391— 440.

 

Тодорова, М. Участие на български доброволци в Кримската война (1853-1856). - ИДА, 51, С., 1986, с. 249268.

 

Уошбърн, Дж. Петдесет години в Цариград. Спомени за Робърт колеж, С., 1980.

 

Филчев, Ив. Военно-исторически очерк на Българо-сръбската война през 1885, С., 1888.

 

Френски пътеписи за Балканите XV-XVIII в., С., 1975.

 

Френски пътеписи за Балканите XIX в., С., 1981.

 

Хаджиниколова, Ел. За българското участие в Сръбско-турската война 1876. - ВИС, 1988, кн. 5, с. 83-98.

 

Христов, С. Пиротският окръг и неговото население. - СбНУ, С., XI, 1894, с. 259-325.

 

Христо, X. Освобождението на България и политиката на западните държави 1877-1878. С., 1968.

 

Чилингиров, С. Поморавия по сръбски свидетелства. Исторически издирвания, С., 1917.

 

Цветкова, Б. Френски дипломатически източници за въстанически движения в Поморавието през 1841 г. - ИДА, 13, С., 1967, с. 270-285.

 

Цветкова, Б. Турски документи за въстаническото движение в Поморавието през 1841 г. - ИДА, 14, С., 1968, с. 221-235.

 

Цветкова, Б. Паметна битка на народите, Варна, 1969.

 

Цонев, Б. Произход, име и език на моравците, С., 1918.

 

Църношанов, К. Добрите сръбско-български взаимоотношения в миналото, С., 1947.

 

333

 

 

Шарова, Кр. Болгарское освободительное движение и другие южнославянские народы в 1870-1872. - Etudes historiques, 1968/4, р. 83-108.

 

Шарова, Кр. Интернационалистични традиции в освободителните борби на южните славяни. - Из взаимоотношенията на балканските народи, С.,1966, с. 70-81.

 

Шишманов, Ив. Д. Едно писмо на Стефан Веркович за сръбските претенции върху Македония. - Свободно мнение, II, 51, с. 707-711.

 

 

Blanqui, М. Voyage en Bulgarie pendant l’année 1841, Paris, 1843.

 

Boue, A. Recueil d’itinéraires dans la Turquie d’Europe. Vienne, 1854.

 

Boue, A. La Turquie d’Europe, Paris, 1840.

 

Cousinery, Е. M. Voyage dans la Macédoine, contenant des recherches sur l’histoire, la géographie et les antiquités de ce pays, Paris, 1831.

 

Dernschwam, H. Orientalische Reise 1553-1555. - Globus, Band LII, Braunschweig, 1887.

 

Driesch, G., C. Historische Nachricht von der Rom. Kayserl. Gross Botschaft nach Constantinopel, Nürnberg, 1723.

 

Fresne-canaye, Ph. Le voyage du Levant, Paris, 1897

 

Gladstone,W. E. Bulgarian Horrors and the Question of the East. London, 1876.

 

Gladstone, W. E. Lessons in massacre an exposition of the conduct of the Porte in and about Bulgaria since May 1876. London, 1877.

 

Grisebach, A. Reise durch Rumelien und nach Brusa im Jahre 1839, Gottingen, 1841.

 

Hahn, J. G. Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar im Aufträge der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften untrnommen im Jahre 1863. Wien, 1869.

 

Hahn, J. Reise von Belgrad nach Salonik. Besonders Abdruck von dem XI. Bande der Denkschriften der philosophisch-Historischen Glasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1861.

 

334

 

 

Hammer, J. Geschichte des Osmanischen Reiches, 10 voll, Budapest, 1827-1835.

 

Inalcik, H. The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300-1600, London, 1973.

 

Jasić, N. Stari niski romi, Nis, 2001.

 

Jireček. C. Die Heerstrasse von Belgrad nach Konstantinopel, Prag, 1877.

 

Jireček, K. Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876.

 

Kanitz, F. Serbien. Historisch-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-1868, Leipzig, 1868.

 

Kanitz, F. Donau-Bulgarien und der Balkan, Lepzig, 1882.

 

Kiepert, X. Ethografische Übersicht des europäischen Orients, Berlin, 1876.

 

Mackenzie, G. M. and A. P. Irby, Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe, London, 1877.

 

Lejean, G. Ethnographie de la Turquie d’Europe, Gotha, 1861.

 

Mach, R. v. Der Machtbereich des bulgarischen Exarchats in der Türkei, Lepzig, 1906.

 

Miklosich, Fr. Monumenta Serbica, Viennae, 1858.

 

Pitcher, D.E. An Historical Geography of the Ottoman Empire, Leiden, 1972

 

Huhn, A. Der Kampf der Bulgaren um ihre Nationalheit. Politisch-militärische Geschichte der bulgarisch-rumelischen Ereignisse im Jahre 1885, Leipzig, 1886.

 

Šafarik, P. J. Slavansky narodipis. Praha, 1842.

 

Sax, C. Geographisch-ethographische Skizze von Bulgarien, Wien, 1869.

 

Tomaschek, W. Zur Kunde der Hamus-Halbinzel, Wien, 1882.

 

Tozer, H. F. Researches in the Highlands of Turkey. Vol. I, London, 1869.

 

Tuna, A. Serbien, Hannower, 1894.

 

Ubicini, A. et P. de Courteille. Etat present de l’Empire Ottoman, Paris, 1876.

 

Zinkeisen, J. W. Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, 7 vol. Nambourg 1845-1863, Darmstadt, 1963.

 

[Previous]

[Back to Index]