ТРИМА АПОСТОЛИ НА СРЪБСКИЯ ШОВИНИЗЪМ


"...Сърбите, изхождайки от положението, че Балканският полуостров в трите си четвърти е населен със славяни и че една немалка част от тези славяни са попаднали "под държавната организация на българското племе" - си налага "историческата задача" да освободят славянството от влиянието на бившето българско ханство, като изцедят от жилите му и "остатъците от монголска кръв" и го обединят в една велика югославянска сръбска държава от Белград до Солун и от Адриатическо до Черно море."

д-р Владан Джорджевич
Историja Српско-бугарског рата 1885г.
Београд 1908

"...В Македония няма и камък върху камък, който да е поставен от българска ръка ... В Македония културата е сръбска ... В Македония няма нищо българско."

Марко Цемович
Македонски проблем и македонци
Београд 1913

"...Всички славяни в Стара Сърбия - Македония са чисти и истински сърби ... В Македония никога не е имало, а и досега, и от стари времена, в нея няма българи. Цялото славянско население в Македония, само по себе си е сръбско, а Македония е сръбска."
"И така се създаде българската държава (след Берлинския конгрес) с повече от една четвърт от чисто сръбски земи и сръбско население ... Всички, които населяват областите до Искър, исторически, по език и обичаи са истински сърби."

Тодор Станкович
Белешке о Староj Србиjи - Маћедониjи
Ниш 1915

"Наистина, ако букурещкият договор е някаква погрешка, ако той има недостатъци, то е за това, че остави нашата видинска и софийска области, Белоградчик, Знеполе и Струмица, нашата солунска кампания - Воден и Лерин - извън границите на Сърбия."

Сръбски вестник "Балкан", април 1915

"Ако пък дойде така, че от Сърбия се отнеме и най-малката част от нейнита с кръв придобити земи, ние ще знаем достойно да се отплатим за тази неправда. И, за да можем веднъж за винаги да се гарантираме от страна на България, ще направим това, което трябва да направим и с Албания: окупация на всички сръбски области до Янтра и Марица и присъединяването им към велика Сърбия."

Сръбски вестник "Трибуна", 23 май 1915


[Начало]
Използвани са материали от издания на издателство "Глобус 91"
ISBN 954-8475-01-4 ; ISBN 954-8475-05-7 ; ISBN 954-8475-08-1