Патеричните разкази в българската средновековна литература

Светлина Николова

 

Българска академия на науките

Институт за литература

 

Патеричните разкази в българската средновековна литература

Светлина Николова

 

Издателство на Българската Академия на Науките, София 1980

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод 5

Разпространение на патеричните разкази в България 27

Художествени особености на патеричните разкази. Идейно-тематична характеристика. Герои. Композиция 83

Патеричните разкази и фолклорът 119

 

Заключение 133

 

Приложения 145

Текст на Сводния патерик с коментар 147

Факсимилета 397

 

Съкращения 413

Именен показалец 414

Показалец на личните и географските имена в Сводния патерик 418

Списък на обнародваните произведения от Сводния патерик 422 

 

[Back to Index]