਀ ਀㰀洀攀琀愀 渀愀洀攀㴀∀䜀䔀一䔀刀䄀吀伀刀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀䴀椀挀爀漀猀漀昀琀 䘀爀漀渀琀倀愀最攀 㔀⸀ ∀㸀 ਀㰀洀攀琀愀 栀琀琀瀀ⴀ攀焀甀椀瘀㴀∀䌀漀渀琀攀渀琀ⴀ吀礀瀀攀∀ 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀琀攀砀琀⼀栀琀洀氀㬀 挀栀愀爀猀攀琀㴀甀琀昀ⴀ㠀∀㸀 L. Miletich - Dako-rumynite.. - 6f਀㰀猀琀礀氀攀㸀 ਀㰀⼀猀琀礀氀攀㸀 ਀ ਀

਀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀㬀 昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀㜀 ∀㸀 Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость. Часть II

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀ 愀氀椀最渀㴀∀氀攀昀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀 ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀ᬀ⸄ ᰀ㠄㬄㔄䈄㠄䜄䨄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀戀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀瀀㸀

਀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㈀⸀ 瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀 㜀 ∀㸀 Грамотитѣ

 

਀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀 ㄀㈀⸀ 瀀琀㬀 昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀 㜀 ∀㸀 Е. Михня I (110-112) — Мирчо Чобанътъ (113-119) — Марко войвода (120) — Басарабъ ਀⠀ᰀ〄䈄㔄㤄 ᄀ〄䄄〄䀄〄㄄䨄㼄⤀ ⠀㄀㈀㄀⤀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀 ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀ᰀ㠄䔄㴄伄 䤀 ⠀㄀㔀 㠀ጀㄠ㔀㄀㈀⤀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀     ਀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀 110 (№ 324)  ਀ᔀ☠渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀 111 (№ 323)  ਀ᔀ☠渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀 112 (№ 320)

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀 ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀㬀 昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀㜀 ∀㸀 Мирчо Чобанътъ (Cїobanul, 1546–1551 и 1558–1560)

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀 ਀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀椀㸀 ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀最㄀㄀㌀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 渀漀渀攀∀㸀㄀㄀㌀ ⠀ᘀ‡㄀㔀⤀㰀⼀愀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀  ―  ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀 114 (№ 17)
  ਀ᔀ☠渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀椀㸀 ਀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀最㄀㄀㔀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 渀漀渀攀∀㸀㄀㄀㔀 ⠀ᘀ‡㄀㠀⤀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀  ―  ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀 116 (№ 14)
  ਀ᔀ☠渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀椀㸀 ਀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀最㄀㄀㜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 渀漀渀攀∀㸀㄀㄀㜀 ⠀ᘀ‡㈀ ⤀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀椀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀  ―  ਀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀 118 (№ 21)  ਀ᔀ☠渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀椀㸀 ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀最㄀㄀㤀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 渀漀渀攀∀㸀㄀㄀㤀 ⠀ᘀ‡㄀㌀⤀㰀⼀愀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀

 

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀 ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀ᰀ〄䀄㨄㸄 ㈀㸄㤄㈄㸄㐄〄 ⠀㄀㔀㐀㈀ ㌀㸄㐄⸄⤀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀
਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀     ਀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀∀㸀 120 (№ 315)

਀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀㬀 昀漀渀琀ⴀ猀琀礀氀攀㨀椀琀愀氀椀挀㬀 昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀㜀 ∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀ᄀ〄䄄〄䀄〄㄄䨄  (Матей Басарабъ?)

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀 ਀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀☀渀戀猀瀀㬀 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀 ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀最㄀㈀㄀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 渀漀渀攀∀㸀㄀㈀㄀ ⠀ᘀ‡㄀㄀㈀⤀㰀⼀愀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀
਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 110 (№ 324).

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀 ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀ᰀ㠄䔄㴄伄 䤀 ⠀㄀㔀 㠀ጀㄠ㔀㄀㈀⤀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †ᴀ〄䠄㠄㰄 䜀㔄䄄䈄㠄䈄㠄㰄 ㄀䀄〄䈄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀 㠀 㐀㸄㄄䀄㠄㰄 㼀䀄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀㔄㬄㔄㰄Ⰴ 䄀礄㐄䘄礄 㠀 ㈀㄄茁⸄  пръгаром ѿ Брашов.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Милостию божию Іѡ Михнѣ воивода и господинь въсеи землѹ ਀礀㌄㌄䀄㸄㈄㬄〄䔄圄㠄䄄㨄㸄㠄Ⰴ 㼀㠄㴄㔄䈄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 㰀㠄 㴀〄䠄㠄㰄 䜀㔄䄄䈄㠄䈄㠄㰄 ㄀䀄〄䈄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀 㠀 㐀㸄㄄䀄㠄㰄 㼀䀄圄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀㔄㬄㔄㰄  и ближним сѹседом, сѹдцѹ и дванадесетим пѹргаром ѿ Брашов, много здравие ਀㼀䀄㠄㴄㸄䄄㠄㰄㸄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄礄 ㈀㠄⸄ ᠀ 㼀㸄 䄀㠄䔄 㐀〄㈄〄㰄 礀 㜀㴄〄㴄圄㔄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄礄 ㈀㠄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㐀〄 䄀㠄  донесете господство ви на ѹм, еще къда смъ бил ѿ махлена мегю ваше господство и ਀䄀䨄 㰀㸄㠄㰄㠄 䀀㸄㐄㠄䈄㔄㬄㠄Ⰴ 䈀㔄䀄㔄 䄀㰄㸄 㬀〄㨄㔄㈄〄㬄㠄 㠀 㘀㠄㈄㸄㈄〄㬄㠄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㜀㴄〄丄䈄Ⰴ 㨀䈄㸄 䄀礄 䄀䈄〄䀄㔄㠄 㰀㔄㌄丄  вами. Докле даде господъ богъ тере съ божием хотенїем а господство ми есмъ ਀㌀㸄䄄㼄㸄㐄〄䀄䨄 ሀ㬄〄䠄㨄㸄㠄 㜀㔄㰄㬄㠄⸄ ᠀ 缀 䜀〄䄄Ⰴ 䤀㸄 㰀㔄 㐀㸄㴄㔄䄄㔄 ㄀㸄㌄䰄 礀 㜀㔄㰄㬄丄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 㰀㠄Ⰴ 㠀㰄〄䔄  надеждѹ, како чете се радовати господство ви ѡ нашеи добродетели, како сѹ се ਀㸀㄄䀄〄㐄㸄㈄〄㬄㠄 㠀 㐀䀄礄㜄㠄 㴀〄䠄㠄 㰀㔄弄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䠀㠄Ⰴ  кои сѹт ѡколо нас. И ѡд въсех ми доидоше них чл(овѣ)ци, посланни съ добри речи и ਀䄀䨄 㼀䀄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀㔄㬄䄄䈄㈄㸄 㠀 䄀礄䄄㔄㐄䄄䈄㈄㸄Ⰴ   愀㐄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄  ви ѡно ми не доге ни един чл(овѣ)къ, послан ѿ господства ви, ни съ ниедном ਀㌀㬄〄䄄㸄㰄 㠀㬄㠄 䀀㔄䜄㠄愄㰄 㼀䀄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀㔄㬄䄄㨄㸄㰄⸄  Не знамо, що хокете господство ви да ѹчините, тере не кете людїе да си пошлете к ਀㴀〄㰄⸄ က㬄㠄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 ㈀㠄 㐀㸄㄄䀄㔄 㜀㴄〄䈄㔄Ⰴ 㔀䀄㔄 缀 㨀䨄㐄〄 㰀㔄 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀  помиловал богь, тере божием хотением сва ми ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 ਀㜀㔄㰄㬄挄 㼀㸄㐄 䀀礄㨄礄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 㰀㠄Ⰴ   ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 㰀㠄 㴀㔄 䄀㰄䨄 䄀㔄 㴀㔄㈄㸄㬄㠄䄄〄㬄 㴀㠄 䄀䨄 㔀㐄㴄㸄㰄  злом ѹчинити господствѹ ви, или земли господства ви, а нѹ смъ хотел господство ਀㰀㠄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㐀〄 㘀㠄㈄礄㔄㰄㸄 ㈀䰄 㐀㸄㄄䀄㠄㰄 䄀䨄㰄㠄䀄㔄㴄圄丄 㠀 㼀䀄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀㔄㬄䄄䈄㈄㸄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 䄀䈄㔄 㠀 缀 㼀䀄㔄㘄㐄㔄 ㄀㠄㬄㠄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄  ви съ дрѹземи, кои сѹ прежде нас били. И по том еще ѡставих господство ми и ਀㼀礄䈄㸄㈄㔄 愀䈄㈄㸄䀄㠄䔄 㠀 愀䄄㬄㸄㄄㸄㐄㠄䔄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㐀〄 䔀㸄㐄㔄䈄 䄀㠄䀄㸄㰄〄䄄㠄 䈀〄 㐀〄 䄀㔄 䔀䀄〄㴄㔄䈄 㰀㠄䀄㴄㸄 㠀  слободно, и наши и ваши, и да ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 землѣ едина како и дрѹга, А господство ви ਀㼀㸄䄄㬄〄䄄䈄㔄 䈀㔄䀄㔄 㜀〄䈄㈄㸄䀄㠄䠄㔄 㼀礄䈄㸄㈄㔄 㠀 䀀㔄㨄㸄䄄䈄㔄 㠀 㼀㸄䀄礄䜄㠄䄄䈄㔄 㨀 㴀〄㰄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㴀㠄 㔀㐄㠄㴄  чл(ове)кь ѿ наших да не доидет къ господствѹ ви. И паки, кто сѹт наши вражмаши и ਀㴀㔄㼄䀄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀㔄㬄㠄Ⰴ   ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 ㈀㠄 㠀䔄 㐀䀄䨄㘄㠄䈄㔄 㰀㔄㌄丄 ㈀〄㰄㠄Ⰴ 㠀 愀㐄 ㈀〄䄄 愀㴄㠄 䄀㔄 㨀䀄㔄㼄㔄䈄 䄀䨄  ваши чл(овѣ)ци. И паки видимо ѿ господство ви, ере почи наете чинити работе, що ਀㴀㔄 ㄀㠄 䈀䀄㔄㄄㸄㈄〄㬄㸄 ㄀㠄䈄㠄 㰀㔄㌄丄 㴀〄㰄㠄Ⰴ 㼀㸄㴄㔄㘄㔄 䤀㸄 䄀㔄 㼀㸄䜄㠄㴄〄㔄䈄 䄀䨄 㜀㬄Ȅ, паки съ зло се ਀䄀䨄㈄䀄䨄䠄礄㔄䈄⸄ ሀ㔄㐄㔄 ㈀㠄  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄礄 ㈀㠄 ㈀䨄䄄 㐀㸄㄄㠄䈄欄㨄 㼀㸄 㼀㬄〄㴄㠄㴄〄䔄Ⰴ 䈀㔄䀄㔄 ㈀㠄 㰀㸄㘄㔄  господство ми ичинити пагѹбѹ, али господство ми не хокем, ере ви не смо дѹжни ни ਀䄀䨄 㔀㐄㴄㔄㰄 㜀㬄㸄㰄⸄ က㬄㠄 ㈀〄䠄㠄 㬀丄㐄圄㔄 愀㴄㠄 㼀〄䄄礄䈄 㼀㸄 㼀㬄〄㴄㠄㴄㔄 㠀 䔀㸄㐄㔄䈄 䄀㬄㸄㄄㸄㐄㴄㠄Ⰴ   㴀〄䠄㠄  людїе ви их терате. Того радї ѡставе(те) тои, що ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 било до съда, а нѹ съмотрете ਀㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 ㈀㠄 㠀 㴀〄㼄㸄㨄㸄㴄 䤀㸄 㨀㔄 ㄀㠄䈄㠄Ⰴ 㔀䀄㔄 ⌀㌄䀄㠄 㠀 䈀㔄㠄㜄㠄 ㈀㸄㠄䄄㨄㔄 愀㴄㠄 䈀㔄䈄 愀䈄㠄䈄㠄Ⰴ    господствѹ ви вам гледа съ нами живовати и ѹ сѹседство и меџиіaшство бити. Сего ਀䀀〄㐄圄 ㈀㠄 㰀㸄㬄㠄㰄㸄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 ㈀㠄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㴀〄䠄㠄 䜀㔄䄄䈄㠄䈄㠄 㼀䀄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀㔄㬄㔄  и ближни сѹседи, токмо да ми пошлете чисти и истинни глас ѡ теизи воиске, що ਀䔀㸄䈄㔄䈄 㐀〄 礀䜄㠄㴄㔄䈄 㠀 䤀㸄 㰀㠄䄄㬄㔄䈄⸄ ᠀ 㼀〄㨄㠄 㜀〄䀄〄㐄圄 ؀愄㘄礄Ⰴ ㈀㸄㔄㈄㸄㐄礄 㔀䀄㐄㔄㬄䄄㨄㸄㰄礄Ⰴ 䤀㸄 䄀礄 㠀 ㌀㐄㔄  и како сѹ, ере що

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 95

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 хокем господство ми, како да си пошлем господство ми свои ਀䜀㬄⠄㸀㈄挄⤄䘀㠄 㐀㸄 㴀㠄䔄⸄ ∀㸄㠄 䄀㔄 㰀㸄㬄㠄㰄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄礄 ㈀㠄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㐀〄 㰀㠄 㼀礄䄄䈄㠄䈄㔄 㠀䄄䈄㠄㴄㴄㠄 ㌀㬄〄䄄⸄  Али съга, како знате по-спешно, али по нашемѹ слѹге Михаилѹ, и да си донесете ਀㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 ㈀㠄 㴀〄 礀㰄 㔀䀄㔄 㴀㠄 㔀㐄㴄㸄 㜀㬄㸄 㴀㔄 䄀䈄㔄 ㈀㠄㐄㔄㬄㠄 㐀㸄 䄀䨄㌄〄 缀 㴀〄䄄⸄ ᠀ ㄀㸄㌄䨄 ㈀㠄  веселитъ господства ви.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Іѡ Михнѣ воивода, милстиѧ божиѧ господинь.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀栀爀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㘀 ─∀㸀

 

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 111 (№ 323).

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Нашим честитим братиіaм и добрим прїіaтелем, сѫдцѹ и вı҃. ਀㼀礄䀄㌄〄䀄㸄㰄 缀 ᄀ䀄〄䠄㸄㈄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †ᰀ㠄㬄㸄䄄䈄圄丄 ㄀㸄㘄圄丄 ؀愄 ᰀ㠄䔄㴄挄 ㈀㸄㔄㈄㸄㐄〄 㠀 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄 ㈀䨄䄄㔄㠄 㜀㔄㰄㬄㠄  ѹггровлахїискои, пишет господство ми нашим честитим братїіaм и добрим прїіaтелем ਀㠀 ㄀㬄㠄㘄㴄㠄㰄 䄀礄䄄㔄㐄㸄㰄Ⰴ 䄀欄㐄䘄礄 㠀 ㈀㄄茁ⴄ㐀㔄䄄㔄䈄㠄㰄 㼀礄䀄㌄〄䀄㸄㰄 缀 ᄀ䀄〄䠄㸄㈄Ⰴ 㰀㴄㸄㌄㸄 㜀㐄䀄〄㈄圄㔄  господствѹ ви. И по сих давам ѹ знанїе господствѹ ви за работѹ воскѹ, како варе ਀㨀㸄㬄㠄㨄㸄 ㈀㸄䄄欄㨄 䜀㔄 䈀䀄㔄㄄㸄㈄〄䈄㠄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 ㈀㠄Ⰴ   ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 ㈀㠄 㐀〄 㜀㴄〄㔄䈄㔄Ⰴ 㔀䀄㔄  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 ㈀㸄䄄欄㨄  готово ѹ Длъгополе, доста. Тако варе колико требѹет господствѹ ви и за колико, а ਀㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 ㈀㠄 㐀〄 䄀㠄 㼀㸄䄄㬄〄䈄㔄 㬀丄㐄圄㔄 㐀㸄 ᐀㬄䰄㌄㸄㼄㸄㬄㔄Ⰴ 䈀㔄䀄⠄㔀⤄ 㐀〄 㴀〄䈄㸄㈄〄䀄㠄䈄 ㈀㸄䄄欄㨄⸄ ᠀  нища да се не боите за тои, а господство ми ви кем ѹчинити исправѹ, докле чете ਀㰀㠄㴄礄䈄㠄 ㈀㸄䄄欄㨄 㼀䀄㔄㨄㸄 㼀㬄〄㴄㠄㴄礄Ⰴ 愀㴄㔄䈄 㐀㸄 㰀㔄䄄䈄㸄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 ㈀㠄⸄ ᠀ ㄀㸄㌄䰄 ㈀㠄 ㈀㔄䄄㔄㬄㠄䈄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †؀愄 ᰀ㠄䔄㴄挄 ㈀㸄㔄㈄㸄㐄〄Ⰴ 㰀㠄㬄㸄䄄䈄圄朄 ㄀㸄㘄圄朄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄䰄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀


਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 112 (№ 320).਀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀⌀ 㤀㔀开㄀⸀∀㸀嬀㄀崀㰀⼀愀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †ᰀ㠄㬄㸄䄄䈄㠄丄 ㄀㸄㘄圄丄 ؀愄 ᰀ㠄䔄㴄挄 ㈀㸄㠄㈄㸄㐄〄 㠀 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄〄䀄甄 ㈀䨄䄄㸄丄 㜀㔄㰄㬄㔄  ѵггровлахииско, и по томѵ съ божїю милостѵ госпоге Воика, їже ѡби господари беше ਀㨀甄㼄㴄㸄㔄⼄⠀㨀甄㴄㴄㸄㔄㼄⤀ 甀 ሀ㬄〄䠄㨄㸄 㜀㔄㰄㬄㔄⸄ ℀㔄㌄㸄 䀀〄㐄圄  㜄甄Ⰴ ㌀㸄䄄㼄㸄㌄㔄 ሀ㸄㠄㨄〄Ⰴ 㼀㠄䄄〄䔄 䄀㠄丄 㰀㸄㔄  книг(ѵ), пониж(е) господарь ми Михнѣ воевода ѡн послаш(е). ѿ Влашко земле сребро ਀㠀 㜀㬄〄䈄㸄 甀 䀀甄㨄 䄀甄㐄㔄䘄 㠀 ㈀㄄茁 㼀甄䀄㌄〄䀄 缀 ᄀ䀄〄䠄㸄㈄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㐀〄 礀䜄㠄㴄㠄䈄 䜀㔄䠄㔄 䄀䀄㔄㄄䀄䨄㴄㔄Ⰴ  позлакене к҃д , зарадї дъще мѵ Рѹксанда, да мѵ бѹдет прикию. По том господарѵ ми ਀愀㴄 ㌀〄 䄀䨄㰄䀄䨄䈄 㐀㸄䄄䈄㠄㌄㸄䠄⠄㔀⤄ 㰀㔄㌄丄 ㌀䀄〄㐄 ℀㠄㄄㠄丄⸄ ἀ㸄 䈀㸄㰄甄  㜄甄 㼀㸄䄄㬄〄䔄 㨀䨄 ㈀㠄䄄㸄䈄㔄 㰀甄 㨀䀄〄㬄丄  зарадї чеше ѿ Брашов, и висоте мѵ кралю нарѹчиш(е) и книги послаше къ сѹдец и къ ਀㈀㄄茁⸄ 㼀礄䀄㌄〄䀄㸄㰄 缀 ᄀ䀄〄䠄㸄㈄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 愀㈄㠄㔄 䜀㔄䠄㔄 㐀〄 䄀㔄 㐀〄㈄〄䈄 礀 㰀㸄㔄 䀀礄㨄⸄ ∀㸄㌄㸄 䀀〄㐄圄 愀㴄㠄 㰀㠄  дадош(е) ѹ мое рѹк к҃г чеше, а едно чеш(е), що си пїат ѡни. Тако имѵ дадош(е) ਀䀀〄㜄㬄㸄㌄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀  преварил Мирче, та ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 ਀礀㜄㔄㬄⸄ ∀㸄㌄㸄 䀀〄㐄圄  㜄甄 甀㜄㔄䔄 䄀䨄 㰀㸄丄 䀀礄㨄⸄ 㨀茄㌄ 䜀㔄䠄⠄㔀⤄ 㠀 甀 㰀㔄䄄䈄㸄 䜀㔄䠄㔄Ⰴ 䤀㸄 䄀㔄㰄甄 礀㜄㔄㬄Ⰴ  сию мое книгѵ давамѵ и книгѵ висоте мѵ кралю, како сѵдец и пѵргар ѿ Брашов да ਀䄀甄䈄 䄀㬄㸄㄄㸄㐄㴄㠄 㠀 㰀㠄䀄㴄㠄 㜀〄䀄〄㐄圄 䈀㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 䜀㔄䠄⠄㔀⤄⸀  Пис. месеца сиптеврие з҃ днѵ въ лѣтѹ ҂зк ( = 1512).

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 倀愀氀愀琀椀渀漀 䰀椀渀漀琀礀瀀攀∀㸀 1. Отъ съдържанието се вижда, че тая грамота е писало довѣрено ਀㬀㠄䘄〄 㴀〄 ᰀ㠄䔄㴄伄 ㈀㸄㤄㈄㸄㐄〄Ⰴ ㈀㔄㐄㴄欄㌄〄 㼀㸄㐄㠄䀄䨄 䄀㰄䨄䀄䈄䰄䈄〄 㰀䌄Ⰴ 㨀〄㨄䈄㸄 䄀㔄 ㈀㠄㐄㠄 㠀 㸀䈄䨄 㐀〄䈄〄䈄〄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀椀渀攀开搀漀眀渀⸀最椀昀∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㤀㘀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㄀㠀∀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㈀∀㸀㤀㘀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀最㄀㄀㌀∀㸀㄀㄀㌀㰀⼀愀㸀 ⠀ᘀ‡㄀㔀⤀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀㜀 ∀㸀 Мирчо Чобанътъ (Cїobanul, 1546–1551 и 1558–1560).

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Нашеми ч(е)стїтими и прѣвъзлюбленими братїе и добрими ਀㼀䀄圄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀㔄㬄㠄Ⰴ ㄀㬄㠄㘄㴄㠄㰄㠄 䄀礄䄄㔄㐄圄 䘀挄㴄䘄圄 ⠀㴀挄㰄䘄㠄㼄⤀Ⰰ 䄀礄㐄䘄礄 㠀 㼀䀄䰄㌄〄䀄㸄㰄 缀 ᄀ䀄〄䠄㔄㈄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †ᰀ㠄㬄㸄䄄䈄圄丄 ㄀㸄㘄圄丄 ؀愄 ᰀ㠄䀄䜄〄 ㈀㸄㔄㈄㸄㐄〄 㠀 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄䰄Ⰴ 㼀㠄䠄㔄䈄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄  ми нашемѹ ч(е)стїтомѹ и прївъзлюбленому братѹ и добромѹ прїіaтелю и ближнемѹ ਀䄀礄䄄㔄㐄㠄Ⰴ 䄀礄㐄䘄礄 㠀 ㈀㄄茁⸄ 㼀䀄䨄㌄〄䀄㠄 缀 ᄀ䀄〄䠄㸄㈄Ⰴ 㰀㴄㸄㌄㸄 㜀㐄䀄〄㈄圄㔄 㠀 䄀䨄 㬀丄㄄㸄㈄圄㔄 㼀䀄㠄㴄㸄䄄㠄㰄  господство ви. И по сих ви давам ѹ знанїе господство ви радї книгѹ прѣч(етох) ਀㔀㘄㔄 㰀㠄 䄀䈄㔄 㼀㸄䄄㬄〄㬄㠄⸄ ∀㔄㰄 䀀〄㐄圄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 㰀㠄 㜀〄䔄㈄〄㬄㠄㰄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 ㈀㠄⸄ 縀 ㈀䨄䄄㔄䔄 㼀㸄  редѹ разѹмѣх господство ми, но что радї ми сте послали Герги Врачюл, и захвалим ਀㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㸄 ㈀㠄Ⰴ 㠀 㔀䤄㔄 㘀㔄 㠀 缀 䄀〄㐄 㴀〄 㼀䀄挄㐄Ⰴ 䤀㸄 㨀㔄 䈀㔄 䀀〄㜄㄄䀄〄䈄㠄 缀 䈀㠄㔄 ㈀䀄〄㘄㰄〄䄄㠄  господство ми, да ме пазите със гласове, а господство ми мног(о) хар ни хокю ਀㜀㴄〄䈄⸄ ᠀ 㼀〄㨄㠄 䈀䀄挄㄄礄㔄 㐀〄 㠀㰄〄㰄㸄 㰀㠄䀄 㠀 㼀䀄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀㔄㬄䄄䈄㈄㸄⸄ ᠀ ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 㰀㠄 䈀〄㨄㸄 㐀䀄䨄㘄㠄㰄 㠀  над тои стоим. А ваш(а) милости дръжите Данчюл ши Фратѹіa, ере господство ми ਀㼀䀄㸄䄄䈄㠄㬄 䄀䨄㰄 ㈀䰄䄄挄㨄㸄㌄〄 䜀㬄⠄㸀㈄挄⤄㨀〄⸄ ᠀ ᐀〄㴄䜄丄㬄Ⰴ  㨄㸄 䔀㸄㨄㔄 㼀䀄圄㠄䈄㠄 㴀〄㐄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 㰀㠄Ⰴ    господство ми хокю га простити, и хатием въсȁ комате, что им сѹ негове. Тои ਀㐀〄㈄〄㰄 礀 㜀㴄〄㴄圄㔄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 ㈀㠄⸄ ᠀ ㄀㸄㌄䨄 ㈀㠄 ㈀㔄䄄㔄㬄㠄䈄⸄ က㰄㠄㴄⸄ ἀ㠄䄄⸄ 㰀㔄䄄䘄〄 㐀㔄㨄⸄ 㨀茄⸄  д(ь)н.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Мирча воевода, милостиѧ божиѧ господинь.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀栀爀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㘀 ─∀㸀

 

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 114 (№ 17).

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Прѣвъзлюбленним братїем и добрим прїіaтелїем ਀㠀 ㄀㬄㠄㘄㴄㠄 䄀礄䄄㸄㐄圄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 㰀㠄Ⰴ 䄀礄㐄䘄㠄 㠀 ㈀圄⸄ 㼀甄䀄㌄〄䀄㠄 缀 ᄀ䀄〄䠄㔄㈄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †ᰀ㠄㬄㸄䄄䈄圄丄 ㄀㸄㘄圄丄 ؀愄 ᰀ㠄䀄䜄〄 ㈀㸄㔄㈄㸄㐄〄 㠀 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄䰄Ⰴ 㼀㠄䠄㔄䈄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄  ми прѣвъзлюбленним братїем и добрим приіaтелїем и ближни сѹседи господство ми, ਀䄀礄㐄䘄㠄 㠀 ㈀茄圄 㼀礄䀄㌄〄䀄㠄 缀 ᄀ䀄〄䠄㸄㈄Ⰴ 㰀㴄㸄㌄㸄 㜀㐄䀄〄㈄圄㔄 㠀 䄀䨄 㬀丄㄄㸄㈄圄㔄 㼀䀄㠄㴄㸄䄄㠄㰄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄  ви. И по сих ведомо давам господство ви, понеже прїиде пред господство ми ਀䄀㬄䌄㌄⠄ ⤄ ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 㰀㠄 ᰀ㠄㨄礄㬄 䈀㔄䀄㔄 㰀㠄 㼀㸄㨄〄㜄ĄⰂ 㨀〄㨄㸄  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㠀㰄〄㬄 㔀㐄㠄㴄 礀㤄㨄礄Ⰴ 㴀〄 㠀㰄㔄 ᰀ㠄㬄挄Ⰴ  таж(е) ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 ходил съ кѹпованїе въ странѹ господства ви, а нѣкои злитворци ѿ ਀ᄀ〄䠄ⴄ䐀〄㬄㸄Ⰴ 㠀㰄㔄㴄㔄㰄 㨀㠄䜄⸄ ⠀㼀⤀ ᰀ〄䀄䈄㠄㴄 ᬀ㸄䀄㠄㴄䘄䨄 㠀 缀 ∀礄䀄㨄㔄䠄 㨀㠄䜄⸄ ᰀ〄䀄䈄㠄㴄 က㴄䈄〄㬄Ⰴ 愀㴄㠄 㠀㰄  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀  дръжал(и) тѹ тере сѹ ѹбили ег(о) и възимали сут ѿ него ҂г҃ аспри. Тиж молю с(е) ਀㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 ㈀㠄Ⰴ 㐀〄 㠀㰄〄 䄀㬄礄㌄⠄ ⤄ ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 㰀㠄Ⰴ ㈀㠄䠄⠄㔀⤄ 䀀㔄䜄㔄㴄Ⰴ 䄀礄㐄 㼀䀄〄㈄Ⰴ 㐀〄 㠀㰄 䄀㔄  платит пагѹб(а) ѿ тех злитворци. Ако ли не хоке имати тех злитворци нища, да их ਀㐀〄㈄〄䈄㔄 愀㴄㸄㠄 㜀㬄㠄䈄㈄㸄䀄䘄㠄 ㈀䨄 䀀礄㨄Ⰴ 㐀〄 㠀䔄 㼀㔄㐄㔄㼄䄄礄㔄䈄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 ㈀㔄㨄㔄 㐀〄 㴀㔄 礀㄄㠄㔄䈄 㼀䀄〄㈄㠄  людїе, нѹ да се хранит и наше людїе и людїе господства ви съ миром и въ дръжавѵ ਀㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 ㈀㠄 㠀 ㈀䨄 㜀㔄㰄㬄㔄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 㰀㠄⸄ ℀圄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 ㈀㔄㐄㸄㰄㸄 㐀〄㈄〄㰄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 ㈀㠄⸄ ᠀ ㄀㸄㌄䨄  ви веселит. Пис. ф(евр). з҃ д(е)н.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Іѡ Мирча воевода, милостиѧ божиѧ господинь.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀椀渀攀开搀漀眀渀⸀最椀昀∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㤀㘀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㄀㠀∀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㈀∀㸀㤀㜀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀最㄀㄀㔀∀㸀㄀㄀㔀㰀⼀愀㸀 ⠀ᘀ‡㄀㠀⤀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀က 㰀㸄㔄 㰀㠄㬄〄 㰀〄㠄㨄〄Ⰴ ㌀㸄䄄㼄㸄㘄㐄㔄 ሀ㸄㤄㨄〄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †✀㔄䄄䈄㠄䈄㸄㰄㸄 㰀㠄 㰀㸄㔄 㰀㠄㬄〄 㰀〄㤄㨄〄Ⰴ ㌀㸄䄄㼄㸄㘄㐄㔄 ሀ㸄㠄㨄㔄Ⰴ 㰀㴄㸄㌄㸄 㜀㐄䀄〄㈄㠄㔄 㠀  любовное ниско поклонение приносит господствѵ ти синѵ господства ти, Іѡ Мирче ਀㈀㸄㠄㈄㸄㐄〄⸄ ᠀ 愀 䄀㔄㰄Ⰴ 㰀㸄㔄 㰀㠄㬄㸄 㰀〄㨄㔄Ⰴ 㔀㈄㸄 䄀㔄⠃㰀⤄ 㼀㸄䄄㬄〄愄 㨀䨄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 䈀㠄 㴀〄䠄㔄 ㈀㔄䀄㴄㸄㰄甄  властелино, жѵпан Драгомир логофет съ наш(е)мѵ потребномѵ. И молим господство ਀䈀㠄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㰀㸄㔄 㰀㠄㬄〄 㰀〄㠄㨄㔄Ⰴ 㴀〄甄䜄㠄 䈀㔄 ㄀㸄㌄甄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 䈀㠄Ⰴ 㴀㔄㰄㸄㤄 㰀㔄 㐀䀄䨄㘄㠄 㠀㴄〄㨄㸄Ⰴ  㴄甄  ме дръжи како синѵ рожденѵ ѿ плът господства ти, ере іа дръжем господствѵ ти ѵ ਀㰀㔄䄄䈄〄 䀀㸄㐄嘄䈄㔄㬄丄 㐀㸄 㰀㸄㔄㌄〄 㘀㠄㈄㸄䈄 㠀 㰀㸄㬄㠄㰄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 䈀㠄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㰀㸄㔄 㰀㠄㬄〄 㰀〄㠄㨄〄Ⰴ 㴀〄甄䜄㠄  те богѵ господство ти, немой ме ѡстави, анѵ ми даи аспри ҂т҃, да събера людїе, ਀㔀䀄㔄 㐀〄 㜀㴄〄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 䈀㠄 㔀䀄㔄 䄀㔄 㨀甄㴄㠄 䄀㈄㠄 㼀㸄 ㌀㬄〄㈄㠄Ⰴ 䔀㸄㨄㔄䈄 㐀〄 䄀㔄 㐀㠄㌄㴄甄 䄀䨄䄄 㰀㔄㴄㔄Ⰴ 㠀  ѡни ме ѵзет на негове главе, како да ме ѵложит ѵ влашко земле. И пак ѿ влашко ਀㜀㔄㰄㬄㔄 㔀䤄⠄㔀⤄ 㰀㠄  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㐀㸄㄄䀄㸄 ㌀㬄〄䄄 㐀㸄䠄㔄㬄 㠀 缀 ㄀㸄㬄㔄䀄㠄 㠀 缀 䄀㠄䀄㰄〄䄄㠄Ⰴ 㔀䀄㔄 䄀㈄〄㨄〄 㜀㔄㰄㬄㔄 㰀㠄 㨀㔄  се поклонит, макар съ сто людїе да идем. А за дрѵ(а) реч ѿ влашка земле ѡн ти ке ਀㨀〄㜄〄䈄 㘀甄㼄〄㴄 ᐀䀄〄㌄㸄㰄㠄䀄 㬀㸄㌄㸄䐄㠄䈄 䄀䨄 甀䄄䈄㸄⸃ ᠀ 㐀〄 㜀㴄〄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 䈀㠄Ⰴ 㼀㸄㴄㠄㘄⠄㔀⤄ 䄀㔄㰄甄  заклел на с(ве)тое евангелие и съ въсемѵ болером, іа са̀(м?) и жѵпан Стоика ਀㐀㈄㸄䀄㴄㠄㨄Ⰴ 㠀 㘀甄㼄〄㴄 ᐀䀄〄㌄㸄㰄㠄䀄 㬀㸄㌄㸄䐄㔄䈄Ⰴ 㠀 㘀甄㼄〄㴄  〄㐄甄㬄Ⰴ 㠀 ㄀䀄〄䈄〄 䄀䈄䀄㠄䘄㔄 㰀㠄 㠀 㘀甄㼄〄㴄  Радое комис, и жѵпан Бойка, и Косте вистиіaр, ਀㠀 㘀甄㼄〄㴄  〄㐄甄㬄 㼀㔄䔄〄䀄㴄㠄㨄⸄ ᠀ 㨀〄㨄㸄 䄀㔄Ą 㰀㠄 㜀㐄㔄 㜀〄㨄㬄㔄㬄㠄Ⰴ   㘀甄㼄〄㴄 ᐀䀄〄㌄㸄㰄㠄䀄 㬀㸄㌄㸄䐄㔄䈄 㐀〄  се заклеет пред господства ти, како ако ми ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 ਀㄀㸄㌄甄 ㈀㬄〄䠄㨄〄 㜀㔄㰄㬄〄Ⰴ 㐀〄 䈀㠄 㼀㬄〄䈄㠄㰄Ⰴ 䤀㸄 䜀㔄䠄 䄀㴄㔄㘄〄䈄⼄⠀䄀㼄㔄㘄〄䈄㼄⤀ ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 䈀㠄 䄀䨄䄄 㰀㔄㴄㔄Ⰴ  съ връх и въсе ризницѵ да ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 ਀甀 䀀甄㨄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 䈀㠄⸄ ᠀ 㰀㠄 愀䈄 䀀㔄䜄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 䈀㠄 㐀〄 㴀㔄 㠀㜄㬄㔄㜄㠄 㠀 㼀䀄㔄㨄㸄 䀀㔄䜄  господства ти да не чини. Анѵ да ми бѵдеш ѵ места родїтелю, ако не ке добѵдити и ਀ 䄄㼄䀄㠄 㨀㔄 㜀〄㌄甄㄄㠄䈄㠄Ⰴ   㰀甀㸀嘀〄㰄⼀甀㸀 ㈀〄䀄㔄 䤀㸄 㠀㰄礄 㰀〄㬄㸄 㰀㴄㸄㌄⠄㸀⤄ 缀 䀀㸄㐄圄䈄㔄㬄丄 㰀甄 䄀㨄甄㬄㠄䤄Ⰴ  све да продавам и аспри господства ти да ти платим. И некю ѡставит господство ти ਀㠀 䄀㔄䄄䈄䀄〄 㰀㠄  甄㨄䄄〄㴄㐄〄 甀 㼀〄㌄甄㄄甄 㠀 甀 㘀〄㬄㸄䄄䈄Ⰴ 㔀䀄㔄 㜀㴄〄㰄 㰀甀㸀嘀〄㰄⼀甀㸀Ⰰ 㨀㸄㬄㠄㨄㸄 㜀㬄㔄 䄀㠄  патила господство ти, докле ти ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 ਀㐀〄㬄 ㄀㸄㌄甄⸄ ᠀ 缀 䄀䨄㌄〄 㴀〄㼄䀄㔄㐄 㴀㔄 㠀㰄〄䠄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 䈀㠄 㴀㠄 甀 㴀㠄 㔀㐄㴄㸄 䄀䈄〄㴄甄 㐀〄 䈀㠄 㐀㸄㠄㐄㔄Ⰴ  а тко ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 ਀一㴄〄㨄Ⰴ 缀 ㌀㬄〄㐄㴄㸄 㴀㔄 㨀㔄 甀㰄䀄㔄䈄⸄ က  㨄㸄 㨀丄 㠀 㰀甀㸀嘀〄㰄⼀甀㸀 㜀〄㌄丄㴄甄䈄㠄Ⰴ 㰀甀㸀嘀〄㰄⼀甀㸀 䄀㔄㰄 㴀〄䀄甄䜄㠄愄  по жѵпан Драгомир логофит, како варе що имат мало много ѵ матире ми, да ѵзе све, ਀㐀〄 㐀〄㈄〄䈄 甀 䀀甄㨄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 䈀㠄⸄ ᠀ 㼀〄㨄 㜀〄 䀀㔄䜄Ⰴ 䤀㸄 㰀㠄 䄀㠄 㼀㸄䄄㬄〄㬄⠄ ⤄ ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 䈀㠄 㼀㸄  Стайко, како да иде(м) най-пръво къ крале; кралю нѐ ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 ਀㄀㬄㠄㜄⠄礀⤄Ⰰ  㴄甄 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀  на дрѵго земле, през един годин не можем доѝде и да се вратим, али ѿ влашко ਀㜀㔄㰄㬄㔄 愀㴄㠄 㰀㔄 䄀㼄㔄䠄〄䈄Ⰴ 㠀 ℀㔄㨄甄㠄 㼀〄㨄 㰀㔄 䄀㼄㔄䠄〄䈄 㠀 䀀㔄䜄㔄䈄 㰀㠄Ⰴ 缀 㨀䀄〄㬄㔄 㐀〄 䄀㔄 㴀㠄䤄〄 㴀㔄  боим, ере не ке се сърдит, и жѵпан Стойка дворник ѡн ѵзе на негов(а) глав(а), ਀㨀〄㨄㸄 㐀〄 㴀㔄 㠀㰄〄㰄甄 㴀㠄 㔀㐄㴄㸄 ㌀䀄㠄㘄㔄 䈀㸄㌄㸄 䀀〄㐄圄Ⰴ 㔀䀄㔄 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀  исправил ѿ крале за ѡвои работ(а). И богѵ да ѵмножит лѣта господства ти съ ਀㈀䨄䄄㔄㰄㠄 䈀㈄㸄㠄㰄㠄  㰄㠄㴄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

 

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 98

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 116 (№ 14).

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Моіa мила майке, госпожде Войке.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Прѣсветлоишомѹ и чишньишомѹ моіa мила майка, госпожде Войке, ਀㰀㴄㸄㌄㸄 㜀㐄䀄〄㈄㠄㔄 㠀 㬀丄㄄㸄㈄㴄㸄㔄 㼀㸄㨄㬄㸄㴄㔄㴄㠄㔄 㼀䀄㠄㴄㸄䄄㠄䈄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄礄 䈀㠄 㼀䀄挄䄄㈄㔄䈄㬄㸄㰄礄 䄀㠄㴄䰄  господства ти, Іѡ Мирче воивода. И ѡ семѵ давам ѵ знание господствѵ ти, ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 ਀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㨀㸄㘄  синь своемѵ майке, пониже съ божию хотению аз ѵсем жив и здрав съ въсем юнакомѹ, ਀缀 㐀〄 㐀〄䄄䈄甄 ㄀㸄㌄甄 㠀 㼀䀄挄䜄㠄䄄䈄〄Ⰴ 䄀㠄丄 㰀㸄丄 㼀㠄䄄〄㴄㠄丄 㐀〄 ㈀㠄 甀㄄䀄〄䈄〄㔄䈄 甀 㜀㐄䀄〄㈄㠄㔄 㠀 甀  благостию въ веки амин. И паки мо
іa мила майко, ведомѵ да ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀
господствѵ ти радї ਀䀀㔄䜄Ⰴ 䤀㸄 㰀㠄 䄀㠄 䀀㔄㨄䨄愄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄甄 䈀㠄㬄 㐀䰄㴄䰄䄄 㼀䀄㠄㠄㐄㔄 䈀㸄㔄 ㈀䀄㔄㰄㔄 㠀 㰀㠄 㠀㜄㬄㔄㜄㸄䔄㰄㸄 缀  Брашов и дошем сем до места сего, име емѵ град Тохалмѵ. Того радї молимѵ ਀㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 䈀㠄Ⰴ 䤀㸄 㰀㠄 䄀㠄 䀀㔄㨄䨄愄Ⰴ 㐀〄㠄 甀 䀀甄㨄 㴀〄䠄㔄㌄〄 ㈀㬄〄䄄䈄㔄㬄㠄㴄〄Ⰴ 㘀甄㼄〄㴄〄 ᐀䀄〄㌄㸄㰄㠄䀄〄  логофета, а ѡн да донесет ѵ мѵе рѵк, и по томѵ кѵпное да молимѵ господа бога ਀㴀〄䠄㔄㌄㸄 䀀〄㐄圄 愀䈄㔄䜄㔄䄄䈄㸄 㴀〄䠄㔄㰄甄Ⰴ 㔀䀄㔄 㐀㸄㄄䀄㸄 ㌀㬄〄䄄 㴀〄㰄 㐀㸄㠄㐄㔄 缀 ㈀㬄〄䠄㨄㸄 㜀㔄㰄㬄㔄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㰀㠄  молимѵ бога зде, ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 ਀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䤀㔄 㴀㠄 䄀甄 㬀丄㐄圄㔄 䄀䨄 㐀㸄㄄䀄㸄Ⰴ 㜀〄 䈀㸄㠄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄甄 䈀㠄 㴀㔄㰄㸄㠄 㐀〄䈄㠄  честѵ за срамотѵ, анѵ моли бога радї мене, а іа имамо господствѵ ти ѹ места ਀䀀㸄㐄圄䈄㔄㬄丄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 㰀㠄Ⰴ ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄〄 ᰀ㠄䔄㴄挄 ㈀㸄㠄㈄㸄㐄〄Ⰴ ㄀㸄㌄甄 㐀〄 㰀甄 㼀䀄㸄䄄䈄㠄䈄 㐀㠄䠄甄⸄ ᴀ〄 㰀㸄丄  верѵ и на мою дѹшѵ. И богѵ ти ѵмножит лета господства ти, амин.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Іѡ Мирча воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀栀爀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㘀 ─∀㸀

 

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀 ਀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀最㄀㄀㜀∀㸀㄀㄀㜀㰀⼀愀㸀 ⠀ᘀ‡㈀ ⤀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †ἀ䀄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀㔄㬄㔄㰄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 㰀㠄Ⰴ 㼀䀄䨄㌄〄䀄㸄㰄 ᄀ䀄〄䠄㔄㈄䄄㨄㠄㰄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †ᰀ㠄㬄㸄䄄䈄㠄愄㰄 ㄀㸄㘄圄愄㰄 ؀愄 ᰀ㠄䀄䜄〄 ㈀㸄㠄㈄㸄㐄〄 㠀 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄䰄 ㈀䄄㔄㠄 㜀㔄㰄㬄㠄  ѹгровлаїискои, пишет господство ми много здравие моим добрим сѹседом и ਀㼀䀄㠄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀䈀㔄㬄㔄㰄Ⰴ 㼀䀄䨄㌄〄䀄㸄㰄 ᄀ䀄〄䠄㸄㈄䄄㨄㠄㰄Ⰴ 䄀䨄 䄀㔄㰄 ㈀㔄㬄㠄䘄㔄㰄 㠀 㰀〄㬄㠄㰄⸄ ᠀ 愀 䄀㔄㰄 ㈀㠄 㐀〄㈄〄㰄  ѹзнати, како съ волю божїю и съ нароком царевем добих си ѡчинѹ и стол родителѣ ਀㰀㠄Ⰴ ሀ㬄〄㐄〄 ㈀㸄㠄㈄㸄㐄挄⸄ ℀㔄㌄㸄 䀀〄㐄⠄㠀⤄  㜄䰄 㰀㠄䄄㬄㠄㰄 㨀䨄 ㈀〄㰄 㰀㠄䀄 㠀 㐀㸄㄄䀄㸄㐄挄䈄㔄㬄Ⰴ 㠀 㠀㰄〄㰄 ㈀㠄  дръжати ѹ стари закон, и да имате мир и ѿ тѹрцех, како и въ дни брата ми Радѵла ਀㈀㸄㠄㈄㸄㐄〄⸄ ᠀ 㼀㸄ⴄ㐀㸄㄄䀄㔄Ⰴ  㨄㸄 㠀 ㈀㠄 ㄀甄㐄㔄䈄㔄 㨀䨄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄 㰀㠄⸄ က㨄㸄 㼀〄㨄 㰀㠄䄄㬄㠄䈄㔄 㠀㴄〄㨄㸄Ⰴ 㐀〄  ਀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㴀〄 ㈀〄䠄礄 㐀礄䠄礄Ⰴ 䤀㸄 䜀㔄 ㄀㠄䈄㠄Ⰴ 㼀㸄㴄㔄㘄㔄 缀 ㄀㸄㌄〄 㠀 缀 ㈀㔄㬄㠄㨄㸄㌄〄 䘀〄䀄〄 㠀㰄〄㰄 㼀䀄㠄㬄㔄㘄 㐀〄 ㈀㠄  ѹчиним и добро и зло. Тако си послите чл(ове)ка къ господство ми, да ѵчиним мир ਀㠀 㐀㸄㄄䀄㸄㐄挄䈄㔄㬄 㠀 㰀㸄㠄 ㈀䀄〄㘄㰄〄䠄㠄 㐀〄 㴀㔄 㠀㰄〄㔄䈄 㰀㔄䄄䈄㸄 㠀⸄⸀ 㰀〄䈄㠄 㰀㔄㌄丄 ㈀〄䄄Ⰴ 㴀甄 㐀〄 㠀䔄  изьтерите ѿ вас, зарад да седе(т) и да почивает ѡвехзи две христиіaнске земле. ਀᐀㸄 ㌀㐄㔄 㰀㠄 㼀䀄㸄㠄㐄礄䈄 㬀丄㐄圄 㠀 礀 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄〄 㰀㠄 㨀䀄〄㬄挄Ⰴ 㐀〄 礀䜄㠄㴄㠄㰄 㰀㠄䀄Ⰴ   ㈀㠄㔄 䄀㠄 䄀㨄㸄䀄㸄  послите люде, да доидѹт ѹ мир и пак ѹ мир да ѡтидѹт, на верѵ и дѹшѹ господства ਀㰀㠄⸄ ᠀ 㼀〄㨄㠄 ㈀〄䀄㔄 㨀㸄㬄㠄㨄㸄 ㄀㸄㬄挄䀄㔄 䄀䨄㰄 礀䔄㈄〄䈄㠄㬄Ⰴ  㜄䰄 㠀䔄 䄀䨄㰄 㼀䀄㸄䄄䈄㠄㬄Ⰴ   㘀礄㼄〄㴄㠄䘄㔄 㠀㰄 䄀㠄  тамо и добитѫк. Тако нихто ѿ них да не мает ни едно влак(но) щета. Ѡти ако би ਀㴀㔄䤄㸄 ㄀〄㴄䈄礄㈄〄䈄㔄Ⰴ 㐀〄  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㴀〄 ㈀〄䠄礄 㐀礄䠄礄Ⰴ 䤀㸄 ㄀礄㐄㔄⸄ ᠀ ㄀㸄㌄䰄 ㈀㠄 ㈀㔄䄄㔄㬄㠄䈄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †؀愄 ᰀ㠄䀄䜄〄 ㈀㸄㔄㈄㸄㐄〄Ⰴ 㰀㠄㬄㸄䄄䈄㠄朄 ㄀㸄㘄㠄朄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄䰄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

 

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 99

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 118 (№ 21).

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Нашемѵ честитомѹ и добромѵ приіaтелю и ближнемѹ сѹседѵ сѹдцѵ ѿ ਀ᄀ䀄〄䠄㔄㈄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †ᰀ㠄㬄㸄䄄䈄㠄丄 ㄀㸄㘄圄㔄丄 ؀愄 ᰀ㠄䀄䜄〄 ㈀㸄㔄㈄㸄㐄〄 㠀 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄䰄Ⰴ 㼀㠄䠄㔄䈄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄㸄  ми нашемѹ честитомѹ и добромѹ приіaтелю и блужнемѹ сѹседѹ, сѹдцѹ ѿ Брашов, много ਀㜀㐄䀄〄㈄圄㔄 㠀 䄀䨄 㬀丄㄄㸄㈄圄㔄 㼀䀄㠄㴄㸄䄄㠄䈄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄礄 䈀㠄⸄ ᠀ 㼀㸄 䄀㠄䔄 㐀〄㈄〄㰄 㴀〄 㜀㴄〄㴄圄㔄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄礄  ти зараді книгѹ проч(етох?), еже ми еси послаѡ и порѹчаѡ ѿ чл(ове)ка господства ਀䈀㠄Ⰴ ␀㸄䈄礄㬄㬄 愀 ㈀䨄䄄㔄䔄 㼀㸄Ą 䀀㔄㐄礄 㐀㸄㄄䀄㔄 䀀〄㜄礄㰄䨄礄 䄀䨄㰄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄礄 䈀㠄Ⰴ 㼀㸄㴄㔄㘄㔄 㰀㠄 䄀㠄 㐀〄㬄 㴀〄  знанїе радї брата великога вистиіaра, ере ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 паднѹл на Белград ѹ Ердел. И ਀㜀〄䔄㈄〄㬄挄㰄 䄀朄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄礄 䈀㠄Ⰴ 㜀〄䤄㸄 㰀㔄 㼀〄㜄㠄䠄 䄀䨄䄄 ㌀㬄〄䄄㸄㈄㔄⸄ ᠀ 缀 䄀䨄㐄〄 㴀〄㼄䀄㔄㐄Ⰴ 䤀㸄 㨀㔄䠄  знати и слишати, да ми даш на знанїе. Ере ми си приіaтел, и господство ми ѿ що ਀㨀丄 㜀㴄〄䈄㠄 㠀 䄀㬄㠄䠄〄䈄㠄Ⰴ 㐀〄䈄㠄 㨀丄 㴀〄 㜀㴄〄㴄圄㔄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄礄 䈀㠄⸄ ∀㸄㔄 㐀〄㈄〄㰄 ㈀䨄 礀㈄挄䄄䈄  господствѹ ти. И богъ те веслит господствѹ ти. Пис. сеп. к҃г҃ день.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀栀爀 挀漀氀漀爀㴀∀⌀   ∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㘀 ─∀㸀

 

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 119 (№ 13).

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Пръгаром ѹ Брашѡв.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Іѡ Мирча воивѡда господинь, пишет пръгарѡм Брашѡвским ਀㼀㸄㜄㐄䀄〄㈄䨄㬄㔄㴄圄㔄 㠀 䀀〄㐄甄㈄〄㴄圄㔄⸄ ∀愄㌄⠄㸀⤄ 䀀〄㐄圄 㐀〄 ㈀㠄  㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀 ਀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀洀开 ㌀㄀戀⸀樀瀀最∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㄀㜀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㔀∀ 愀氀椀最渀㴀∀愀戀猀戀漀琀琀漀洀∀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 ㈀䨄 礀㜄㴄〄㴄圄㔄Ⰴ 㼀㸄㴄㔄㘄㔄 㴀㠄 㐀〄㐄㔄  господинь Янош войѡд(а) неколик ѡрѹжїе ѹ вашемъ варошѹ, за тѡм тѹк пѹщам нашега ਀㈀㔄䀄㴄㸄㌄〄 䄀㬄礄㌄礄  〄㐄甄㬄〄⸄ ᠀ ㈀〄䄄 㐀〄 㴀〄礄䜄㠄 ㄀㸄㌄䰄Ⰴ 㐀〄 㴀㔄 㜀〄㨄䰄䄄㴄圄䈄㔄 㼀㸄 䀀㔄䜄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄〄  Яноша воивѡд. И еще ви и вас молю, как(о) наши гостие и ближни сѹседїе, и ѿ вас ਀㐀〄 㴀㠄 䜀㠄㰄䨄 ㌀㸄㐄㔄 䄀䨄 愀䀄礄㘄㠄㔄㰄⸄ 㼀㸄䜄䈄㔄䈄㔄Ⰴ 㔀䤄㔄 㼀〄㨄 㐀〄 䄀㬄礄㘄㠄㰄㸄 㴀〄 㼀㸄㌄〄㴄㠄䔄⸄ ᔀ䀄㔄 䄀㰄㸄  поклетѹвани на сизи пѹть. А ние да ви захвалимо. И Богь ви да здравие. Пис. ѹ ਀ᨀ礄㬄㨄礄㈄〄䀄䨄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀


਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀最㄀㈀ ∀㸀㄀㈀ 㰀⼀愀㸀 ⠀ᘀ‡㌀㄀㔀⤀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 昀漀渀琀ⴀ眀攀椀最栀琀㨀 㜀 ∀㸀 Марко войвода (1542 год.)

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Нашемѹ ч(е)ститомѹ и добромѹ приіaтелю и блюжними сѹседї, сѹдцѹ ਀㠀 ㈀㄄茁 㼀礄䀄㌄〄䀄㠄 缀 ᄀ䀄〄䠄㔄㈄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 †؀愄 ᰀ〄䀄㨄㸄 ㈀㸄㠄㈄㸄㐄〄Ⰴ ㄀㸄㘄圄丄 㰀㠄㬄㸄䄄䈄圄丄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄䨄 ㈀㬄〄䠄㨄㠄⸄ ἀ㠄䠄㔄㰄㸄  нашемо ч(е)стїтомѹ и добромѹ прїіaтелю ਀㠀 ㄀㬄丄㘄㴄㠄㰄㠄 䄀礄䄄㔄㐄嘄Ⰴ 䄀礄㐄䘄礄 㠀 ㈀㄄茁 㼀礄䀄㌄〄䀄㠄 缀 ᄀ䀄〄䠄㔄㈄Ⰴ 㰀㴄㸄㌄㸄 㜀㐄䀄〄㈄圄㔄 㠀 䄀䨄 㬀丄㄄㸄㈄㠄㔄  приносит вашемѹ милости. И по сих давам ѹ знанїе вашемѹ милости, понеже тѹіa ਀㨀㔄 㐀㸄㠄䈄 㴀〄䠄㔄 ㈀㔄䀄㴄〄 䜀㬄⠄㸀㈄㔄⤄㨀〄Ⰴ  㸄㰄〄㴄 㐀圄㰄⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀攀渀ⴀ最戀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀㬀 琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 甀渀搀攀爀氀椀渀攀∀㸀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㨀Ⰴ  како да сї ѡтидет ѹ Съкѹли въс требованїе господства ми. Тем радї молю ваш. ਀㰀㠄㬄㸄䄄䈄㠄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㐀〄 㠀㰄〄䈄 㼀礄䈄 䄀㬄㸄㄄㸄㐄㴄㸄 㠀 䜀㬄⠄㸀㈄㔄⤄㨀礄 ㈀〄䠄㔄㰄礄 㰀㠄㬄㸄䄄㌄㠄⸄ ∀㸄㠄 ㈀㠄 㰀㸄㬄丄 ㈀〄䠄⸄  милости, и богь ви веселит. Пис. маї. ѕ҃ı҃ день.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Іѡ Марко воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀椀洀最 戀漀爀搀攀爀㴀∀ ∀ 猀爀挀㴀∀氀椀渀攀开搀漀眀渀⸀最椀昀∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㔀㤀㘀∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㄀㠀∀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㈀∀㸀㄀ 㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㰀愀 渀愀洀攀㴀∀最㄀㈀㄀∀㸀㄀㈀㄀㰀⼀愀㸀 ⠀ᘀ‡㄀㄀㈀⤀⸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀ᄀ〄䄄〄䀄〄㄄䨄  (Матей Басарабъ?)

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Брашовѣним въси и пръгарѡм и Крьстѣ Рошоѹ и бирѫѵ.

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀  

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀 † Иже въ Христа бога благоверна христолюбиви и самодрьжавни и ਀愀㄄㬄〄㐄〄欄䤄甄 㠀 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄甄欄䤄甄 ؀愄〄㴄甄 ᄀ〄䄄〄䀄〄㄄〄 ㈀㸄㠄㐄〄Ⰴ 䄀㠄㴄䰄 ᄀ〄䄄〄䀄〄㄄㠄 ㈀㸄㔄㈄㸄㐄〄Ⰴ ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄䰄  въсеи земли ѵгрѡвлахиискои, м(н)ого здравие и поклонение възлюбленѵ моему и ਀䄀㬄〄㐄䜄〄䠄㸄㰄礄 㐀㸄 䈀㔄 䈀㔄㄄㔄 ᨀ䀄䨄䄄䈄㸄  㔄䠄㸄礄 㠀 㼀〄㴄 ㄀㠄䀄欄礄 缀 ᄀ䀄〄䠄㸄礄 㠀 ㈀䨄䄄㔄㰄 㼀䀄䰄㌄〄䀄愄㰄Ⰴ 㰀〄㬄㠄㰄  же и велики или колико сте ѹ Брашоѵ, въси да знаите, понеже смъ живъ и здравъ и ਀㈀㔄㬄㠄㨄䰄 䈀甄㌄⸄ 㰀㸄㬄挄 ㈀〄㰄䨄Ⰴ 㨀〄㨄䈄㸄 㰀㸄㔄㌄㸄 ⠀㼀䀄㠄⤄最䈄㔄㬄㠄 ㄀欄㐄㔄䈄㠄 㰀㠄 㼀䀄㠄朄䈄㔄㬄㠄⸄ က㜄䨄 㐀〄 ㄀欄㐄欄  вамь приѧтели, ਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 ਀嘀愄㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀∀䈀䜀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀㨀㸄 㰀㠄 ㄀欄㐄㔄䈄㔄 㼀䀄㠄朄䈄㔄㬄㠄 㐀㸄 㘀㠄㈄㸄䈄〄 㰀㸄㔄㌄㸄Ⰴ ㄀欄㐄欄 ㈀〄㰄䨄 㼀䀄㠄䈄㔄㬄䨄㬄 㰀㴄㸄㌄甄  кование имам на бога, да ми да богь землѧ родїтелѣ моего. Тѵт приидет моего ਀䄀㬄礄㌄〄Ⰴ 㰀㸄㬄挄 ㈀〄䄄Ⰴ 㨀〄㨄㸄 㰀㸄㔄㌄㸄 㼀䀄㠄朄䈄㔄㬄㠄Ⰴ 㐀〄 㴀㔄 ㄀〄㴄䈄礄㔄䈄䨄 㴀㠄䤄〄Ⰴ 㴀欄 㐀〄 㠀㰄〄䈄 㼀㸄䜄㠄䈄〄㴄㠄㔄  ѿ вас, ако ли ми богь поможет, да ми да богь землѧ господства ми, много чести ѿ ਀㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 㰀㠄 㴀〄 ㈀挄䀄〄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄䄄䈄㈄〄 㰀㠄⸄ ἀ㸄㴄㔄㘄㔄 ㄀甄㐄㔄䈄䨄 䈀〄㨄䨄Ⰴ 㼀㸄 䈀㸄㰄 㘀㔄 㐀〄 㜀㴄〄㠄䈄㔄Ⰴ  слѹга господства на име Крьстѣ да имате почитаете както образь господства, ми. ਀ἀ㠄䄄⸄ 甀 ሀ〄䄄㬄甄丄 㰀㔄䄄㔄䘄〄 㰀〄䀄⸄ ㌀㄄茁 㐀㔄㴄䰄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀☀渀戀猀瀀㬀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀؀愄 ᄀ〄䄄〄䀄〄㄄〄 ㈀㸄㔄㈄㸄㐄〄Ⰴ 㰀㠄㬄㸄䄄䈄㠄朄 ㄀㸄㘄㠄朄 ㌀㸄䄄㼄㸄㐄㠄㴄䰄⸄㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀⼀戀氀漀挀欀焀甀漀琀攀㸀

 

਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀䴀猀漀倀氀愀椀渀吀攀砀琀∀㸀㰀昀漀渀琀 猀椀稀攀㴀∀㌀∀㸀 [Previous] ਀嬀㰀愀 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 渀漀渀攀∀ 栀爀攀昀㴀∀氀洀开㜀愀⸀栀琀洀∀㸀一攀砀琀㰀⼀愀㸀崀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀昀漀渀琀㸀㰀⼀瀀㸀

਀㰀猀瀀愀渀 猀琀礀氀攀㴀∀昀漀渀琀ⴀ昀愀洀椀氀礀㨀 䄀爀椀愀氀 唀渀椀挀漀搀攀 䴀匀∀㸀嬀㰀愀 栀爀攀昀㴀∀椀渀搀攀砀⸀栀琀洀氀∀ 猀琀礀氀攀㴀∀琀攀砀琀ⴀ搀攀挀漀爀愀琀椀漀渀㨀 渀漀渀攀∀㸀䈀愀挀欀  to Index]

਀ ਀