Asociaţia slaviştilor din Republica Populara Romîna

Romanoslavica VIII

Bucureşti 1963

 

РЕЗЮМЕ

 

    I. ISTORIE
1. Nicolae Ciachir, Contribuţia militară a Romîniei la eliberarea poporului cehoslovac (dec. 1944 — mai 1945)  5
(Николае Чакир, Участие вооруженных сил Румынии в освобождении чехословацкого народа (декабрь 1944 г. — май 1945 г.))

2. Al. Vianu, Din acţiunea diplomatică a Ţării Romîneşti în Rusia în anii 1736—1738  19
(Ал. Виану, О дипломатической деятельности Валахии в России в 1736—1738 гг.)

3. Constantin N. Velichi, Emigrarea bulgarilor în Ţara Romînească în timpul războiului ruso-turc din 1806—1812  27
(Константин Н. Велики, Болгарская эмиграция в Валахию во время Русско-турецкой войны 1806—1812 гг.)

4. P. P. Panaitescu, Revoluţia romînă de la 1848 şi alianţa polonă  59
(П. П. Панаитеску, Румынская революция 1848 года и союз с поляками)

5. Dimitrie Gh. Ionescu, Date noi despre «episodul polonez» în revoluţia munteană din 1848  79
(Димитрие Г. Ионеску, Новые данные о «польском эпизоде» в валашской революции 1848 года)

    II. LINGVISTICA
6. Acad. E. Petrovici, «Monoftongarea» ea > a după labiale în elementele slave ale dacoromînei  87
(Акад. Э. Петрович, «Монофтонгизация» еа — а после губных согласных в славянских элементах румынского языка)

7. I. Pătruţ, Despre substantivele ambigene romîneşti  95
(И. Пэтруц, О румынских существительных обоюдного рода)

8. A. Vraciu, Balto-slava şi indo-iraniana. Stadiul actual al cercetării raporturilor dintre ele  99
(А. Врачу, Балто-славянский и индо-иранский. Современное состояние вопроса об изучении их взаимоотношений)

9. Liuben Todorov (Sofia), În legătură cu unele probleme ale limbii literare bulgare  111
(Любен Тодоров (София), К вопросу о болгарском литературном национальном языке)

10. Ecaterina Fodor, Contribuţii la istoria pronumelor demonstrative în limba polonă  129
(Екатерина Фодор, К истории указательных местоимений в польском языке)

11. Lucia Djamo, Contribuţii la studiul lexicului documentelor slavo-romîne  137
(Лучия Джамо, К изучению лексики славяно-румынских грамот)

12. Mihai Mitu, Termeni de origine polonă în documentele slavo-moldoveneşti I. 1388—1517  155
(Михай Миту, Термины польского происхождения в славяно-молдавских грамотах. I. 1388—1517 гг.)

    III. LITERATURA
13. Mihai Novicov, Eroul revoluţionar al literaturii sovietice din primii ani de după Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie  225
(Михаил Новиков, Герой-революционер советской литературы первых лет после Великой Октябрьской Социалистической Революции)

14. Ion C. Chiţimia, Legăturile lui T. Şevcenko cu scriitorii şi revoluţionarii poloni  245
(Ион К. Кицимия, Тарас Шевченко и польские писатели и революционеры)

15. Adrian Ghijiţchi, Lev Tolstoi în critica romînească (1890-1917)  261
(Адриан Гижицки, Лев Толстой в румынской критике (1890—1917))

16. Stan Velea, Opera lui Leon Kruczkowski după al doilea război mondial  283
(Стан Веля, Творчество Леона Кручковского после второй мировой войны)

17. Tatiana Nicolescu, Piesa «Azilul de noapte» («На дне») pe scena romînească (1904—1944)  297
(Татьяна Николеску, Пьеса «На дне» на румынской сцене (1904—1944 гг.))

    IV. DISCUŢII
18. I. C. Chiţimia, Consideraţii despre «învăţăturile lui Neagoe Basarab»  309
(И. К. Кицимия, Относительно «Поучений Нягоя Басараба»)

19. Dan Zamfirescu, Învăţăturile lui Neagoe Basarab. Problema autenticităţii  341
(Дан Замфиреску, Поучения Нягоя Басараба. Проблема авторства)

20. P. P. Panaitescu, Învăţăturile atribuite tui Neagoe Basarab. O reconsiderare  403
(П. П. Панаитеску, Поучения, приписываемые Нягое Басарабу)

V. DOCUMENTE
VI. MISCELLANEA
VII. RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
VIII. CRONICA
 

 

1. УЧАСТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РУМЫНИИ В ОСВОБОЖДЕНИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО НАРОДА (декабрь 1944 г. — май 1945 г.)

(Резюме)

Николае Чакир

 

 

В статье говорится о действиях румынских воинских частей, входящих в состав 2-го Украинского фронта, при освобождении Чехословакии из-под фашистского ига в период с декабря 1944 года до май 1945 года.

 

Военные действия румынских войск продолжались 5 месяцев. В них приняли участие 16 дивизий, включая и дивизию «Тудор Владимиреску», авиационный корпус в 240 самолетов, дивизия противовоздушной артиллерии в 500 боевых орудий, танковый полк в 79 танков и другие многочисленные войсковые соединения.

 

В течение пяти месяцев, ведя непрекращающиеся бои, румынские дивизии продвинулись вглубь Чехословакии на 400 км; в общей сложности было проведено 259 важных сражений.

 

В статье, в основном, использован архивный материал (фонда Министерства Вооруженных сил РНР), документы, опубликованные в Москве в 1960 : «Документа и материалы, Советско-чехословацкие отношения в период 1941—1945», печать и работы, касающиеся второй мировой войны.

 

В статье показана также борьба чехословацкого народа против фашистских оккупантов в период 1939—1945, уделено особое внимание действиям партизан и румынских парашютистов в Словакии в 1944 году.

 

Приводимый материал свидетельствует о постоянном сотрудничестве румынских воинских частей с советскими частями и чехословацкими, а также о помощи румынской армии мирному населению Чехословакии.

 

 

1. LA CONTRIBUTION DE LA ROUMANIE À LA LIBÉRATION DU PEUPLE TCHÉCOSLOVAQUE (DÉC. 1944-MAI 1945)

(Résumé)

Nicolae Ciachir

 

 

Le présent article se rapporte à Faction des troupes roumaines appartenant au 2-e Front Ucrainien, pendant la période Dec. 1944—Mai 1945, dans les actions militaires pour libérer la Tchécoslovaquie du joug fasciste.

 

Les actions déployées parles troupes roumaines, ont duré 5 mois, et furent exécutées par 16 divisions, tout en incluant la Division «Tudor Vladimirescu», un corp aérien de 240 avions, une division d'artillerie antiaérienne comptant 500 bouches à feu, un régiment de 79 tanks et de nombreuses autres unités et formations.

 

Pendant cinq mois de luttes presque ininterrompues, les divisions roumaines avancèrent en Tchécoslovaquie sur 400 Km. de profondeur, soutenant un total de 259 luttes importantes.

 

L'article est avant tout fondé sur des pièces d'archives, (fonds du Ministère des Forces Armées de la R, P. R.), sur le volume de documents paru en

 

17

 

 

1960 à Moscou «Dokumenty i materiały, sovietsko-čehoslovackie otnošenja v period 1941—1945», sur la presse et sur des travaux concernant la seconde guerre mondiale.

 

On décrit, également dans ce même article, la lutte du peuple tchécoslovaque contre les fascistes, tout en mettant en évidence l'action des partisans soviétiques et roumains parachutés en Slovaquie en 1944.

 

Le matériel met en évidence la collaboration continuelle des troupes roumaines et des troupes soviétiques et des partisans tchécoslovaques, de même que l'aide accordée par l'armée roumaine à la population civile sur le territoire de la Tchécoslovaquie.

 

 


 

2. О ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАЛАХИИ В РОССИИ В 1736-1738 гг.

(Резюме)

Ал. Виану

 

 

Автор, используя неизданные архивные материалы, приводит новые данные в связи с диплом этической деятельностью Валахии в России в годы русско-турецко-австрийской войны. Земельные феодалы стремились своими демаршами в Петербург добиться освобождения страны от оттоманского сюверенитета и воссоединения ее с областью за Олтом, которая была оккупирована австрийцами по Пассаровицкому договору (1718). В ходе военных действий летом 1737 года австрийские войска вступили в Валахию. Венский кабинет, желая обосновать свои претензии на Валахию, в период работы Немировского конгресса мира пытался путем давления и силы вырвать у верхов боярства и мунтянской церкви акт «подчинения». Почти двадцатилетний опыт австрийского правления в Олтении ясно показывал боярству, что Австрия стремится превратить свою страну в австрийскую провинцию.

 

Поэтому большая часть боярства, выражая желание всего народа, обратилась к России с просьбой взять страну под протекторат. Бояре и высшее духовенство решительно отвергли все попытки венского кабинета. Последовательность мунтянских феодалов повлияла на позицию России в отношении румынских княжеств ; на Немировском конгрессе, поверенные в делах России выдвинули в качестве одного из условий: признание независимости Молдовы и Валахии.

 

Данные, приводимые автором, дополняют эту мало известную страницу из истории румыно-русских отношений.

 

 

2. DE L'ACTION DIPLOMATIQUE DE LA VALACHIE EN RUSSIE PENDANT LES ANNÉES 1736-1738

(Résumé)

Al. Vianu

 

 

L'auteur se fondent sur des nouveaux pièces inédites d'archives, apporte de nouvelles données concernant l'action diplomatique de la Valachie en Russie pendant les années de la guerre russo-turco-autrichieime.

 

Les féodaux indigènes de Valachie cherchèrent à obtenir par leurs démarches à Petersbourg la libération du pays soumis à la suzeraineté ottomane, en même temps que le rattachement de son territoire d'au-delà de l'Oit, qui avait été accaparé par les Autrichiens à la paix de Passarovitz (1718).

 

25

 

 

Au cours des opérations militaires de l'été de 1737 les troupes autrichiennes pénétrèrent en Valachie, Le cabinet poursuivant ses prétentions sur la Valachie dans le cadre des travaux du Congrès de la paix de Nemirov, essaya d'arracher par des pressions et des violences, un acte de «soumission» de la part des (boyards) et de l'église valaque. L'expérience de près de deux décennies d'administration autrichienne en Olténie, avait clairement montré aux boyards, que l'Autriche cherchait à transformer tout le pays en une province autrichienne.

 

C'est pourquoi justement, la grande majorité des boyards exprimant le voeu du peuple tout entier, s'adressa alors à la Russie, la priant de prendre le pays sous son protectorat.

 

Les boyards, ainsi que le haut clergé, repoussèrent fermement toutes les tentatives du cabinet viennois. L'attitude conséquente des féodaux valaques influença positivement la Russie à l'égard des Principautés Roumaines; au congrès de Nemirov, les plénipotenciaires russes soulèverent comme une des conditions de la paix, la question de la reconnaissance de l'indèpendence de la Moldavie et de la Valachie.

 

Les données fournies par l'auteur complètent a la sorte cette page encore peu connue de l'histoire des relation roumamo-russes.

 

 


 

3. ЭМИГРАЦИЯ БОЛГАР В ВАЛАХИЮ В ПЕРИОД РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1806-1812 гг.

(Резюме)

Константин Н. Велики

 

 

Эмиграция болгар на север по Дунаю, непрерывный процесс, продолжавшийся на протяжении всего периода, пока болгарский народ находился под феодально-оттоманским игом, была особенно интенсивной в период войны 1806—1812 гг. Эмигранты поселились на юге России, в Молдове и Валахии. Если поселения болгар на юге России были изучены русской и болгарской буржуазной историографией, эмиграции болгар в Валахию до сих пор еще не привлекла внимание исследователей. Она и является объектом настоящей статьи, в которой используются советские и румынские архивные

 

55

 

 

источники, а также некоторые исследования, посвященные другим проблемам, и в которых вопрос об эмиграции трактуется попутно.

 

В статье указывается, что в годы, предшествующие войне, т. е. в 1800— 1806, эмиграция болгар на юг России была интенсивной. Граф Ришелье, губернатор Новороссийской губернии, предоставлял большие привилегии тем, которые там селились. Автор согласен с мнением советского историка В. Д. Конобеева, который подчеркивает, что царизм настойчиво пытался привлечь болгарских колонистов в эту губернию. Доказывается фактами, что все русские генералы, командовавшие дунайскими армиями, как: Михель- сон, Прозоровский, Багратион, Каменский, Кутузов и Чичагов стремились выполнить это желание. Среди них генерал Кутузов предстает в наиболее выгодном свете, как человек, который лучше всех понимал интересы колонистов и обращался с ними самым гуманным образом.

 

Автор отмечает, что, хотя эмиграция на север по Дунаю продолжалась непрерывно, она достигла кульминационного пункта, когда приняла массовый характер, когда сотни и даже тысячи семей покидали города и села. Этот период распадается на четыре этана, изучаемых отдельно. Автор на основе документов указывает на уезды и села Валахии, в которых поселились беженцы.

 

Уделив особое внимание классовому содержанию этого исторического процесса, автор подчеркивает и указывает на факт проявления классовых интересов царизма или боярства Валахии, приводя также и многочисленные примеры классовой солидарности беженцев и румынских крестьян, эксплуатируемых землевладельцами.

 

В статье уточняется тот факт, что беженцы, которые перед войной 1806—1812 гг. не успели уйти на юг России, меняют свою позицию, надеясь, что эта война устранит оттоманское господство в Болгарии. Поэтому они не только предпочитают поселиться в Валахии, но и стремятся находиться поближе к Дунаю, чтобы иметь возможность возвратиться на Родину после заключения мира.

 

Хотя русские генералы предложили Дивану Валахии освободить беженцев от налогов, это не было выполнено. Однако, были освобождены от налогов на пастбища для овец и коров по приказу Багратиона сербы и болгары, поселившиеся в Олтении, после чего на основе привилегий, выданных в апреле 1811 г. Кутузовым, беженцы были освобождены от некоторых налогов казне. Действительно эмигранты не платили при Кутузове никаких налогов, потому что в поселения, находящихся под надзором специальных приставов, подчиненных Коронелли, покровителю этих колонистов, не имели права войти и алого сборщик и из Валахии. После ухода Кутузова восстановилось прежнее положение: беженцы должны были платить определенные налоги, установленные вместе с их представителем Ат. Нековичем. Из-за этого, а также и из-за того, что султан попросил господаря Иона Караджа разрешить беженцам возвратиться на юг Дуная, многие из эмигрантов ушли на юг России.

 

На основе документов того времени автор уточняет, что во время войны 1806—1812 гг. перешло на север по Дунаю около 20 000 семей, из которых только часть осталась в Валахии. После войны число болгар в Валахии составляло 7800 семей (кроме Бухарест). Эта цифра была установлена и нанесена на карту при переписи населения в 1815 году.

 

56

 

 

3. L'ÉMIGRATION DES BULGARES EN VALACHIE PENDANT LA GUERRE RUSSO-TURQUE DE 1806-1812

(Résumé)

Constantin N. Velichi

 

 

L'émigration des Bulgares au Nord du Danube, processus permanent qui dura aussi longtemps que le peuple bulgare subit le joug féodal ottoman, a été très active pendant la guerre de 1806—1812.

 

Les émigrants se sont établis dans le Sud de la Russie, en Moldavie et en Valachie. Si les établissements bulgares du sud de la Russie ont été étudies par l'historiographie bourgeoise russe et bulgare, l'émigration bulgare en Valachie n'a pas fait jusqu'à présent l'objet de recherches historiques. C'est elle qui constitue l'objet du présent article, qui utilise comme sources les archives soviétiques et roumaines, ainsi que certaines études qui, traitant d'autres problèmes, ont atteint en passant cette émigration aussi.

 

On montre qu'avant la guerre, c'est-à-dire entre 1800—1806, l'émigration bulgare dans le Sud de la Rusie fut très massive, le duc de Richelieu, gouvernateur de la région de Novorosijsk accordant de grandes facilitées à tous ceux qui s'y installaient. L'auteur est d'accord avec l'historien soviétique V. D. Konobeev, qui met en évidence l'insistence du tzarisme pour attirer les colons bulgares dans cette région. On prouve avec des faits précis que tous les généraux russes qui ont commandé les armées du Danube: Mikelsohn, Prozorovski, Bagration, Kamenski, Koutouzov et Tchitcheagov ont essayé de réaliser ce desideratum. Parmi ceux-ci, le général Koutouzov se place sur le premier plan, car c'est lui qui a le mieux compris les intérêts de ces colons et utilisent les méthodes les plus humaines à leur égard.

 

On montre encore que, bien que l'émigration au Nord du Danube se soit effectuée sans interruption, elle a connu quelques moments culminants, quand elle prit un caractère massif, lorsque des centaines et même des milliers de familles quittèrent leurs villages et leurs villes.

 

Ces moments là constituent les quatres étapes de l'émigration, dont chacune est étudiée à part. L'auteur indique à l'aide de documents, les districts et les villages où les réfugiés s'établirent.

 

Accordant au caractère de classe de ce processus historique une attention spéciale, l'auteur spécifie et montre la façon dont se sont manifestés les intérêts de classe du tzarisme ou de la noblesse de Valachie, en illustrant en même temps, par de nombreux exemples, la solidarité de classe entre les émigrés et les paysans roumains exploités par les propriétaires terriens. On précise que les réfugiés qui, avant a la guerre de 1806—1812, n'hésitaient pas a aller dans le Sud de la Russie, changent maintenant l'attitude, car ils espèrent que cette guerre abolira la domination ottomane sur la Bulgarie. C'est pourqoi, ils préfèrent non seulement s'établir en Valachie, mais ils cherchent à se fixer le plus prés possible du Danube, pour pouvoir revenir dans leur patrie à la conclusion de la paix.

 

Quoique les généraux russes aient reccomandé au «Divan» (Assemblé) de Valachie d'accorder aux réfugiés une dispence d'impôts, la chose ne fit pas.

 

Purent toutefois dispensés des impôts sur les moutons et les vaches, par les dispositions de Bagration, — les Serbes et les Bulgares établis en Oltenie — de même que — en vertu des privilèges accordés en Avril 1811 par Koutouzov, les émigrés furent dispensés de quelques impôts dus au Trésor.

 

57

 

 

En fait, les émigrés n'acquittèrent au temps de Koutouzov, aucun impôt, car — dans leurs établissements placés sous le commandement de surveillants spéciaux, qui recevaient leurs directives de Koronelli, le tuteur de ces colons, aucun fonctionnaire du fisc valaque n'avait la permission de pénétrer chez eux. Après le départ de Koutouzov, la situation revient à la normale, les émigrés devant payer certains impôts établis d'accord avec leur député At. Nekovici. A cause de ces impôts et à cause de la demande du Sultan au prince régnant Jean Caradja, de permettre aux réfugiés de retourner au Sud de Danube, un grand nombre d'émigrés s'installèrent dans le sud de la Russie.

 

L'auteur précise, grâce aux documents de ce temps, que pendant la guerre de 1806—1812, 20.000 familles environ passèrent au nord du Danube; un certain nombre d'entre elles resterent en Valachie.

 

Au lendemain de cette guerre, le nombre des Bulgares de Valachie, excepté la ville de Bucarest, s'élevait à 7,800 familles environ, chiffre indiqué par les recensement de 1815.

 

 


 

4. РУМЫНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1848 ГОДА И СОЮЗ С ПОЛЯКАМИ

(Резюме)

П. П. Панаитеску

 

 

Революционное движение 1848 года имело международный характер. Между различными европейскими государствами установились отношения, которые содействовали сотрудничеству революционных партий. Польская эмиграция после революции 1830 года заняла в Европе вполне определенное место. Она имела своих дипломатов во всех странах, издавала газеты и журналы, располагала военной силой, с помощью которой поддержала революцию в Венгрии и в румынских княжествах. Разделение польской эмиграции на две партии — консервативную и буржуазно-демократическую — привело к ослаблению ее действий. Руководители революции в Мунтении установили более тесную связь с консервативной партией, во главе которой стоял князь Адам Чарторысский, поскольку это крыло эмиграции пользовалось почти официальной поддержкой буржуазных правительств Западной Европы. Хотя документы об отношениях с демократическим крылом польской эмиграции в значительной своей части еще не были опубликованы, все-таки можно предположить, что часть мунтянских революционеров была связана с ним, В качестве приложения к настоящему исследованию публикуются два документа о посылке представителя польского демократического движения (Г. Гурского) из Львова в Бухарест в период правления временного правительства.

 

После падения мунтянской революции один из представителей польской эмиграции, оставшийся в стране, Градович создает в 1850 году на французском языке труд, в котором выступает против основных положений мемуаров теоретика реакционного феодального режима боярина Арсаке.

 

В своем ответе Градович отстаивает исконные права румынских крестьян на обработываемую ими землю, протестует против барщины и крепостничества. Вероятно, этот труд предназначался для распространения в передовых кругах Европы как протест против порабощения крестьян в Валахии. Начиная с 1850 года, «польская демократия», буржуазно-демократическое крыло эмиграции, расширяет свою деятельность на европейской арене и входит

 

76

 

 

в более тесную связь с румынской эмиграцией. Труд заканчивается сообщением о посредничестве поляков в отношениях между румынами и венграми во время революции в Венгрии, о посредничестве, в котором ведущую роль сыграл великий революционер-демократ Н. Бэлческу.

 

 

4. LA RÉVOLUTION ROUMAINE DE 1848 ET L'ALLIANCE POLONAISE

(Résumé)

P. P. Panaitescu

 

 

Le mouvement révolutionnaire de 1848 s'est déroulé dans l'arène internationale. Il a existé entre les actions des différents pays d'Europe des relations qui tendaient vers une collaboration entre les partis révolutionnaires. L'émigration polonaise occupait une place bien définie en Europe après la révolution de 1830 ; elle disposait d'agents diplomatiques dans tous les pays, de journaux et de revues, de cadres militaires qui lui permirent d'appuyer les révolutions de Hongrie et des Principautés roumaines, La scission de l'émigration polonaise en conservateurs et démocrates bourgeois a contribué toutefois à l'affaiblissement de son action. Les chefs de la révolution valaque ont entretenu d'étroits rapports avec le parti conservateur que conduisait le prince Adam Czartoryski, cette aile de l'émigration jouissant de l'appui quasi officiel des gouvernements bourgeois de l'Europe occidentale. Mais, bien que la plupart des documents relatifs aux relations avec l'aile démocratique n'ait pas encore été publiée, c'est chose certaine qu'une partie des révolutionnaires valaques en ont entretenues. En annexe à son étude, l'auteur publie deux pièces concernant l'envoi d'un agent du mouvement démocratique polonais (H. Gorski) de Lemberg à Bucarest, où le pouvoir était alors exercé par le gouvernement provisoire.

 

Après l'échec de la révolution valaque, l'un des agents de l'émigration polonaise demeuré dans notre pays, Gradovicz, rédige en 1850 en français une étude pour combattre le mémoire du boyard Arsache, théoricien réactionnaire du régime féodal. La réponse de Gradowiez met en lumière les droits antiques des paysans roumains sur le sol qu'ils travaillaient et s'élève contre les corvées et le servage. Son ouvrage était destiné probablement à être diffusé dans les pays progressistes de l'Europe, comme une protestation contre l'asservissement des paysans de Valachie. A partir de 1850, la «démocratie polonaise», aile bourgeoise et démocratique de l'émigration, élargit son activité sur le pian européen et entre en rapports plus étroits avec l'émigration polonaise. Le présent article s'achève sur des informations portant sur la médiation polonaise entre Roumains et Hongrois lors de la révolution de Hongrie, médiation dans laquelle une place de choix revient au grand démocrate révolutionnaire que fut Nicolas Bălcesco.

 

 


 

5. НОВЫЕ ДАННЫЕ О «ПОЛЬСКОМ ЭПИЗОДЕ» В ВАЛАШСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1848 ГОДА

(Резюме)

Димитрие Г. Ионеску

 

 

Автор статьи показывает, как группа поляков в составе 113 человек появилась в сентябре 1848 года в монастыре Винтила Водэ в горах Бузэу. Речь идет об отряде польских добровольцев, который прибыл сюда из Молдовы, Он был сформирован руководством польских демократов в конце августа 1848 года в лесах Грозешть около Ойтуза из польских солдат и офицеров, дезертировавших из царской армии. Исследовав обстановку и условия, в которых сформировался этот отряд, автор устанавливает, что в Грозешть (Молдова) был организован заговор с целью вызвать восстание в рядах русской армии. Однако заговор не осуществился, группа поляков пыталась перейти в Трансильванию и принять участие в военных действиях под руководством генерала Бема. Не имея возможности осуществить этот план, она направились в Валашское княжество и появились в Винтилэ Водэ тогда, когда революция уже была подавлена. Здесь они по доносу реакционеров были атакованы взглядом казаков и уничтожены в конце сентября 1848 года.

 

85

 

 

5. NOUVELLES DONNÉES CONCERNANT «L'ÉPISODE POLONAIS» DE LA REVOLUTION VALAQUE DE 1848

(Résumé)

Dimitrie Gh. Ionescu

 

 

L'auteur montre dans cet article comment un group de 113 Polonais est arrivé en septembre 1848 au monastère de Vintilă Vodă, dans les montagnes du Buzău. Il s'agit d'un détachement de volontaires polonais qui étaient arrivés de Moldavie. Il avait été organisé par les chefs des démocrates polonais dans la forêt de Grozesti, située sur la rivière d'Oituz, vers la fin août 1848, avec des soldats et des officiers polonais qui avaient déserté de l'armée tzariste. Recherchant les circonstances et les conditions de la formation de ce détachement, l'auter établit qu'un complot avait été organisé à Grozeşti (Moldavie) afin de provoquer une révolte militaire dans les rangs de l'armée russe. Mais le complot ayant échoué, le groupe polonais aurait voulu passer en Transylvanie afin de se joindre à l'action entreprise par le général Bem. N'y parvenant pas, ils se dirigèrent vers la Muntenie et arrivèrent à Vintilă Vodă précisément au moment de la liquidation de la révolution. Y ayant été dénoncés par les réactionnaires, ils furent attaqués par un peloton de cosaques et détruits vers la fin de septembrie 1848.

 

 


 

6. «МОНОФТОНГИЗАЦИЯ» EA > А ПОСЛЕ ГУБНЫХ СОГЛАСНЫХ В СЛАВЯНСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ ДАКО-РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА

(Резюме)

Акад. Э. Петрович

 

 

«Монофтонгизация» ea ( > а) из ě (ѣ) в словах восточно-южнославянского (дако-мизийского славянского или болгарского) происхождения (как, например, в nevastă, ţavă и др. < сл. nevěsta, sěvь) не является результатом действия а, ă (ъ) из следующего слога на еа, а тенденции к отвердению мягких губныx согласных и мягкого ţ (с). (Подобная тенденция существует

 

92

 

 

в ряде болгарских говоров: вяра, цял и др. > вара, цал). Переход еа > а осуществляется после указанных согласных и в тех случаях, когда следующий слог не содержит а, ă (например, сл. Bělošь, pěgь, prěběgъ, sъvětъ, věkъ, *procěpъ — бг. процеп — и др. > Baloş, pag, pribeag > pribag, sfat, vac, proţap). Наоборот, в случаях, когда ea не находится после губного или другого согласного, имеющего тенденцию к отвердению (как ţ [= с], s, z, ş [= š], j [ = ž], r), хотя и следует за ним слог, содержащий а, ă, переход еа > а не происходит (напр. leasă, sineală и т. п. < сл. lěsъ, sinilo).

 

 

6. LE PASSAGE EA > A APRÈS LES LABIALES DANS LES ÉLÉMENTS SLAVES DU DACO-ROUMAIN

(Résumé)

Acad. E. Petrovici

 

 

Le passage de la «diphtongue» ea provenant de ѣ à a dans les éléments d'origine sud-slave orientale (slave daco-mésien, bulgare) de la langue roumaine (comme, par exemples, dans les mots nevastă, ţavă etc. < sl. nevěsta, cěvь) n'est pas le fait de l'action de a, ă (ъ) de la syllabe suivante sur ea, mais de la tendance qu'ont les consonnes labiales molles et le ţ (c) mou à devenir dures. (Cette tendance existe aussi dans certains parlers bulgares: вяра, цял > vàra, cal). Le passage ea > a s'effectue après les consonnes en question même si la syllabe suivante ne contient pas un a, ă (par ex. sl. Bělošь, pěgь, prěběgъ, sъvětъ, věkъ, *procěpъ — bulg. процеп — > roum. Baloş, pag, pribeag > pribag, sfat, vac, proţap. Au contraire dans le cas fréquent de ea suivi d'une syllabe présentant a, ă, sans être précédé d'une labiale ou d'une autre consonne ayant tendance à devenir dure (comme ţ, s, z, ş, j, r), dans des formes comme leasă, sineală etc. (< sl. lěsъ, sinilo — où le suffixe -ilo est remplacé par -eală), le passage ea > a n'a jamais lieu.

 

 


 

7. О РУМЫНСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ОБОЮДНОГО РОДА

(Резюме)

И. Пэтруц

 

 

Автор снова подчеркивает, что нельзя принять мнение ряда румынских и зарубежных лингвистов, согласно которому славянский средний род содействовал в создании или укреплении так называемого среднего рода в румынском языке [2]. Румынские существительные обоюдного рода, как их называет автор, генетически связаны с итальянскими (ср. le tempora, braccia: рум. timpuri, braţe).

 

Все румынские существительные так называемого среднего рода обозначают неодушевленные предметы, поскольку флексии мн. числа -ora > рум. -ure > -uri и -а (ср. ligna) > рум. *-ă > -е продолжали, еще с периода народной латыни, употребляться только в обозначении неодушевленных предметов.

 

Следует полагать, что во множественном числе слова, определяющие эти существительные (прилагательные и т. д.), продолжают латинские формы женского рода, а не среднего рода; следовательно, данные существительные воспринимались в народной латыни (и в романском придунайском и в итальянском языках) как существительные женского рода, так же как и в настоящее время. Таким образом, они принадлежали двум родам: мужскому в единственном числе, женскому во множественном числе. Следовательно, их нужно назвать существительными обоюдного, а не среднего рода.

 

 

7. À PROPOS DES SUBSTANTIFS AMBIGÈNES ROUMAINS

(Résumé)

I. Pătruţ

 

 

L'auteur affirme de nouveau que l'opinion, soutenue par maints linguistes roumains et étrangers, selon laquelle le neutre slave aurait contribué à la création ou à la consolidation de ce qu'on est convenu d'appeler le neutre roumain, ne saurait être acceptée [3].

 

 

2.  См. статьи автора, указанные в прим. 4, стр. 105,

 

3. Voir les articles antérieurs, cités dans la note 4, p. 105.

 

97

 

 

L'ambigène roumain se rattache comme origine aux formes italiennes du pluriel telles que le tempora, braccia, correspondant au roumain timpuri, braţe, les deux dérivant du pluriel neutre latin en -ora et -a.

 

Ce que l'on appelle neutre roumain s'applique exclusivement aux choses inanimées, parce que les désinences du pluriel -ora > roum. -ure > -uri, ainsi que -a (ci. ligna) > roum. -ă > -e, ont continué à s'appliquer seulement aux choses inanimées, et cela déjà à partir du latin vulgaire. Il semble qu'au pluriel les déterminants de ces noms (l'adjectif, etc.) continuent les formes latines du féminin et non point du neutre, et que, par conséquent, ces noms étaient conçus au pluriel aussi dans le latin vulgaire (de même que dans le romane du type danubien et italique) comme féminins, ainsi qu'ils sont d'ailleurs de nos jours. Par conséquent ils avaient et ont deux genres: le masculin au singulier, le féminin au pluriel et doivent donc être nommés ambigênes et non pas neutres.

 

 


 

8. БАЛТО-СЛАВЯНСКИЙ И ИНДО-ИРАНСКИЙ

(Резюме)

А. Врачу

 

 

Изучение взаимоотношений между славянскими языками и другими языками индоевропейской семьи составляет одну из актуальных задач славистики и индоевропеистики. В настоящей статье рассматриваются лишь некоторые фонетические и морфологические явления, которые, по мнению одних языковедов, свидетельствуют в пользу более близкого родства между балто-славянским и индо-иранским, нежели между балто-славянским и германским.

 

На основе анализа главнейших фонетических и морфологических данных (судьба заднеязычных согласных, переход s в š после i, u, r, k, утрата аспирации, совпадение гласных а и о, исчезновение -r в именительном падеже единственного числа основ на -r-, утрата женских основ на -о-, различение мужского и женского склонения основ на -i-, аналогии в склонении местоимения и сходства в сигматическом аористе) можно заключить, что лишь немногие из перечисленных особенностей свойственны исключительно балто-славянским и индо-иранским языкам. Положение это не меняется ни в том случае, если мы обратимся и к анализу других фактов. Следовательно, нет данных, подтверждающих гипотезу о более тесных отношениях между двумя указанными индоевропейскими группами. Согласно точки зрения акад. В, Георгиева, концепция сторонников более тесного сходство между балто-славянским и индо-иранским, чем между балто-славянским и германским, является результатом неправильного решения вопроса о родстве между славянским и балтийскими языками.

 

109

 

 

Как явствует из анализа лингвистических данных, в наши дни уже не может быть сомнения в том, что черт, сближающих балто-славянский и индо-иранский, гораздо меньше, чем те, которые объединяют балто-славянский с германским.

 

 

8. ВALTO-SLAVE ET INDO-IRANIEN. STADE ACTUEL DES RECHERCHES CONCERNANT LEURS RAPPORTS

(Résumé)

A. Vraciu

 

 

L'étude des rapports existant entre les langues slaves et les autres idiomes apparentés constitue l'une des charges actuelles de la slavistique et des études indo-européennes. Le présent article discute des faits phonétiques et morphologiques qui, selon certains linguistes, plaideraient en faveur d'un plus grand rapprochement entre le balto-slave et l'indo-iranien qu'entre le balto-slave et le germanique.

 

De l'analyse des principaux phénomènes phonétiques et morphologiques considérés comme les plus caractéristiques pour justifier la thèse d'une parenté plus proche entre le balto-slave et l'indo-iranien (traitement des gutturales; passage de s à š après j, a, r, k; perte de l'aspiration; fusion des voyelles a et о ; disparition de -r au nominatif singulier des thèmes en -r- ; disparition des thèmes féminins en -o- ; différence entre la déclinaison masculine et féminine des thèmes en -i-; analogies dans la déclinaison du pronom et affinités de l'aoriste sigmatique) on peut conclure que ceux qui sont exclusivement communs à ces groupes indo-européens sont peu nombreux. La situation ne change pas si on examine aussi les autres faits linguistiques. On ne pourrait pas se fonder là-dessus pour édifier l'hypothèse de rapports plus étroits entre le balto-slave et l'indo-iranien qu'entre le balto-slave et le germanique. Selon l'académicien V. Gheorghiev, le point de vue soutenu par les adversaires d'une unité plus prononcée entre les idiomes balto-slaves et germaniques est la conséquence d'une solution erronée du problème de la parenté du slave et du balte.

 

L'examen des faits nous conduit donc à la conclusion que la parenté du balto-slave et de l'indo-iranien est plus lointaine que celle du balto-slave et du germanique. Avec le tokkarien et le germanique, le balto-slave a constitué par le passé le groupe indo-européen du nord. Ce n'est qu'après le relâchement de cette union que les ancêtres des Slaves et, partiellement, des Baltes sont entrés en contact avec les Indo-iraniens.

 

L'auteur relève toutefois que la ressemblance que l'on observe entre le balto-slave et le germanique n'est cependant pas aussi grande qu'on le croyait avant l'apparition des travaux de A. Leskien (1876) consacrés à la déclinaison dans les trois groupes des langues indo-européennes.

 

 


 

9. К ВОПРОСУ О БОЛГАРСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ

(Резюме)

Любен Тодоров (София)

 

 

Научное обоснование понятия «литературный язык» имеет важное методологическое значение. В наше время в болгарском языковедении по этому вопросу отсутствует единство мнений. При определении литературного языка автор исходит из следующего положения: литературный язык — это общепринятая форма общенародного языка, сформировавшаяся исторически и которая в период формирования нации постепенно становится основной формой существования национального языка.

 

От этого положения автор отталкивается при решении некоторых проблем, связанных с установлением начального периода, периодизации и внутренних законов развития болгарского литературного национального языка.

 

При установлении начального периода развития литературного национального языка следует иметь в виду два периода: 1) осознание болгарского языка в качестве национального языка, 2) конкретное проявление его национальной формы. Эти периоды не совпадают хронологически. Признание болгарского языка в качестве национального языка относится к середине XVIII века, начиная с Паисия. Однако, в языковой практике, в связи с культурно-историческими условиями, Паисий остается верным старым книжным церковнославянским традициям. Конкретным началом болгарского литературного национального языка можно считать автобиографию Софрония Врачанского (1804), в которой корелляция между церковнославянским и новоболгарским меняется в пользу живой разговорной речи.

 

Автор отмечает следующие периоды и внутренние законы развития литературного национального языка:

 

Первый период — от начала XIX века до 70-х годов XIX века включительно. Внутренним законом развития в этот период можно считать процесс становления литературного языка как основной формы существования национального языка. Этот процесс, в основном, завершается в 70-е годы.

 

Второй период — от освобождения из-под оттоманского ига до середины нашего столетия. Характерная черта этого периода — возникновение устной развитой формы, и как результат этого процесса — формирование литературного языка, живой и сложной языковой системы.

 

Третий период — от середины нашего столетия. Внутренний закон развития этого периода — обработка и совершенствование литературного языка как единого национального языка.

 

 

9. AU SUJET DE CERTAINS PROBLÈMES DE LA LANGUE LITTÉRAIRE NATIONALE BULGARE

(Résumé)

Liuben Todorov (Sofia)

 

 

La détermination scientifique de la notion de «langue littéraire» revêt une grande importance méthodologique. A ce sujet, il n'existe pas encore une unité de vues au sein de la linguistique bulgare. Dans son exposé,

 

127

 

 

l'auteur adopte la conception que la langue littéraire est la forme de la langue du peuple tout entier, acceptée par tous, qui a fait son apparition d'une manière historique et s'est transformée petit à petit, en une forme fondamentale de son existanee, pendant la période de formation de la nation.

 

Se fondant sur cette conception, l'auteur analyse des problèmes concernant la détermination du commencement de la périodisation et les lois internes du développement de la langue littéraire nationale bulgare.

 

Pour établir le début de ia langue bulgare littéraire et nationale, on doit tenir compte de deux périodes: 1) la reconnaissance de la langue bulgare comme langue nationale et 2) l'apparition concrète de sa forme nationale. Ces périodes ne coïncident pas chronologiquement. Le processus de la reconnaisance de la langue bulgare comme langue nationale commença au milieu du XVIIIe siècle, avec Pajsie. Mais dans la pratique linguistique concrete, par suite des condition culturalo-historiques, Pajsie se trouve plus proche de l'ancienne tradition slavonne, livresque et ecclésiastique. Comme début de la langue littéraire et nationale bulgare on peut considérer l'autobiographie de Sofronie de Vraca (1804) où la corrélation entre l'élément ecclésiastique slave et le nouvel élément bulgare se modifie en faveur du parler populaire vivant.

 

L'auteur indique les périodes et lois internes du développement de la langue nationale bulgare que voici:

 

La première période va du début du XIXe siècle jusque et y compris les années soixante-dix du XIXe. Comme loi interne de développement pendant cette période on peut considérer l'établissement de la langue littéraire comme forme fondamentale de l'existence de la langue nationale, processus qui prend fin, grosso modo, pendant la septième décennie.

 

La seconde période s'étend depuis l'affranchissement du joug ottoman jusqu'au milieu de notre siècle. Le fait principal, pendant cette période, est la création de la forme verbale développée, et comme résultat de ce processus la formation de la langue littéraire en tant que système linguistique vivant et complexe.

 

La troisième période débute au milieu de notre siècle avec la loi interne suivante: transformation et parachèvement de la langue littéraire comme langue nationale unique.

 

 


 

10. К ИСТОРИИ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

(Резюме)

Екатерина Фодор

 

 

Настоящая статья представляет краткий очерк истории развития указательных местоимений в польском языке. Автор касается лексико-семантического и стилистического аспекта данного вопроса, как менее разработанного в полонистике. Охватывая большой исторический этап, автор не стремился в рамках одной статьи исчерпать проблему, а лишь указать ведущую линию в развитии указательных местоимений в польском языке.

 

Древнепольскому языку были свойственны указательные местоимения трех степеней удаленности sь, tъ, onъ. Однако, к периоду появления первых памятников письменности на польском языке (XIII—XIV вв.) эта система распадается. Формируется двучленная система: указание на близкий предмет вообще и указание на удаленный предмет вообще.

 

134

 

 

Для выражения пространственных, а частично и временных отношений при указательных .местоимениях на протяжении всей истории их развития широко использовались дополнительные лексические средства (указательные частицы to, że, указательные наречия tam, tu и т.д.). Дополнительные средства выполняли функцию или усилителя существующего лексического значения или вносили в слово дополнительное значение (пространственное или временное).

 

 

10. CONTRIBUTIONS À L'HISTOIRE DES PRONOMS DÉMONSTRATIFS POLONAIS

(Résumé)

Ecaterina Fodor

 

 

Ce travail représente une courte étude consacrée à l'histoire du développement des pronoms démonstratifs en polonais. L'auteur y traite de l'aspect lexico-sémantique et stylistique de cette question, aspect insuffisamment étudié de la science de la langue polonaise. Tout en embrassant une longue étape historique, l'auteur se défend de vouloir épuiser tout le problème dans le cadre d'un article, mais il s'efforce d'indiquer les lignes principales du développement des pronoms démonstratifs de la langue polonaise.

 

Les pronoms démonstratifs à trois termes — sь, tъ, onъ sont caractéristiques pour le vieux-polonais. Mais à l'époque de l'apparition des premiers monuments de cette langue (XIII-e—XIV-e s.) ce système se décompose et il se forme le système de pronoms démonstratifs à deux termes (pour indiquer un objet proche ou un objet éloigné).

 

Pour exprimer certaines relations dans l'espace et, en partie, des relations temporelles on a largement utilisé (en dehors des pronoms démonstratifs à travers toute l'histoire de leur évolution) différents moyens lexicaux supplémentaires (particules déictiques: to, że; adverbes déictiques: tu, tam etc.). Il se peut que cea moyens lexicaux supplémentaires aient servi à renforcer le sens lexical existant, à moins qu'ils n'aient donné au mot une signification supplimentaire.

 

 


 

11. К ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ СЛАВЯНО-РУМЫНСКИХ ГРАМОТ

(Резюме)

Лучия Джамо

 

 

Автор обсуждает термины, употребляемые в славяно-румынских грамотах XIV и XV вв. и частично в хрониках для передачи следующих понятий : 1) «дом, жилище»; 2) «мельница» ; 3) «виноград». Анализ данных терминов приводит к следующим заключениям: 1) лексика славяно-румынских текстов богата и разнообразна, что можно наблюдать на примере нескольких синонимических рядов; 2) из этой богатой терминологии лишь небольшая часть терминов вошла в румынский язык, который использует в данной области слова латинского происхождения.

 

Если обратиться к подтипам славяно-румынской редакции, то можно наблюдать следующее: ряд терминов является общим для валашской и молдавской канцелярии: дом, двор, храм, челѣд ; некоторые употребляются лишь ими преимущественно в валашской канцелярии: къшта, обитѣль, воденица, лозиѥ, а другие — в молдавской канцелярии : хыжа, млин, виноград.

 

153

 

 

11. CONTRIBUTIONS À L'ÉTUDE DU LEXIQUE DES DOCUMENTS SLAVO-ROUMAINS

(Résumé)

Lucia Djamo

 

 

L'auteur discute les termes employés dans les documents slavo-roumains au XIV et XVe siècles, et partiellement dans les chroniques, exprimant les notions de: 1) «maison, habitation»; 2) «moulin» et 3) «vigne». De l'analyse de ces termes il détache les conclusions surventes: î) dans ce domaine restreint aussi, le lexique des textes slavo-roumains est riche et varié, et 2) très peu de mots de cette riche terminologie ont pénétré dans la langue roumaine, laquelle pour exprimer ces notions, emploie des termes d'origine latine.

 

En rapport avec les sous-types de la rédaction slavo-roumaine, on relève certains différences en dehors des termes communs aux chanceleries valaque et moldave, comme par exemple дом, двор, храм, челѣд  certains se limitent ou prédominent dans la chancelerie valaque: къшта, обитѣль, воденица, лозиѥ tandis que d'autres, comme par exemple: хыжа, млин, виноград se limitent ou prédominent dans la chancelerie moldave.

 

 


 

12. ТЕРМИНЫ ПОЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СЛАВЯНО-МОЛДАВСКИХ ГРАМОТАХ. I. 1388-1517 ГГ.

(Резюме)

Михай Миту

 

 

Документы на церковнославянском языке, созданные в молдавских канцеляриях в XIV—XVII вв., богаты полонизмами, в основном, лексического характера. Польское влияние четко обнаруживается в лексике, относящейся к области внешних сношений, что следует объяснять продолжительными политико-дипломатическими, экономическими и культурными связями Молдовы с северными феодальными славянскими государствами и, в первую очередь, с Польшей.

 

Автор, прежде чем перейти к анализу различных слоев лексики польского происхождения в славяно-молдавских документах, дает краткий обзор работ и мнений по вопросу языка церковнославянских документов, созданных в севернославянских канцеляриях, находящихся по соседству с Молдовой, выявляя факты, которые могут пролить свет на понимание и интерпретацию славяно-молдавских документов. Далее автор дает очерк истории изучения славяно-молдавских документов в Румынии и за рубежом, уделяя особое внимание достижениям в области польского влияния в целом и особенно в области словаря документов. Так, например, упоминаются и комментируются труды румынских ученых, как Б. П. Хаждеу, Иоан Богдан, Михай Костэкеску, Д. П. Богдан, Гр. Нандриш, П. П. Панаитеску и др., зарубежных, как: Юрий Венелин, Л. Милетич, Э. Калужняцкий, А. Яцимирский, В. Ярошенко, Г. Брюске, В. Курашкевич, С. Б. Бернштейн, Н. С. Антошин и др.

 

Из церковнославянских молдавских документов 1388—1517 гг. извлечены и проанализированы термины, которые в историческом и языковом отношении могут быть определены как польскими. Термины сгруппированы по грамматическим критериям, а в рамках имени существительного — также

 

222

 

 

и по смыслу: политике-дипломатические термины (канцлирѣ, кролъ, голдъ, гленть, листъ, маистатъ и т.д. общественно-административные (бȣръмистръ, манство, мешчанинъ, право, радџа), торговые (колна, ингбир, плотно, грошь, копа, крамъ, броваръ, тки, складъ), военные (жолдъ, жолнир, валка, оброна, крижевникъ), религиозные (бискȣп, арцыбискȣп, каплан, папеж, косџел коспел) и другие, обнаруженные как во внешних, так и во внутренних документах. Упоминается и о некоторых терминах польского происхождения, встречающихся только во внешних документах (блото, здровие, воит и др.). При анализе терминов всегда приводится не только ранний вариант, но и наиболее интересные поздние варианты, сопровождаемые этимологическими и семантическими комментариями, а иногда анализируется фонетический и морфологический аспект термина ; иногда исправляются ошибки в переводах в просмотренных коллекциях документов (больше всего в коллекциях М. Костэкеску).

 

В заключении подчеркивается значение анализируемого материала для истории румынского языка и для истории польского языка. Автор приходит к выводу, что славяно-молдавские документы написаны на книжнославянском языке западна-русской редакции с польскими элементами. Это особенно важно для внешних документов, в особенности для так называемых «молдо-польских» документов (касающихся связей Молдовы с Польшей).

 

Изучение материала до конца XVII века будет продолжено во второй части работы, где будет изучено польское влияние в фонетике, морфологии, словообразовании, синтаксисе. Из славянского и неславянского влияния в книжнославянском языке молдавских документов можно будет четко выделить польское влияние (правда, пока отсутствует полное представление о нем, поскольку исследование не является исчерпывающим), показать в схемах возрастание польского влияния по эпохам и по разделам языка в сравнении с другими разновидностями славяно-румынских текстов.

 

 

12. TERMES D'ORIGINE POLONAISE DANS LES DOCUMENTS SLAVO-MOLDAVES ï. 1388—1517

(Résumé)

Mihai Mitu

 

 

Les documents en langue slavonne émis par les chancelleries de la Moldavie pendant les XIV-e — XVII-e siècles sont riches en polonismes, lexicaux surtout. L'influence polonaise se manifeste plus particulièrement dans le lexique de la couche externe des documents, fait explicable par les longues relations politico-diplomatiques, économiques et culturelles de la Moldavie avec les Etats féodaux slaves septentrionaux, en premier lieu avec la Pologne.

 

Avant d'étudier par compartiments le lexique d'origine polonaise des documents slavo-moldaves, l'auteur passe en revue les travaux et les opinions concernant la langue des documents slavons émis par les chancelleries nord- slaves, voisines de la Moldavie, et il met en évidence les faits susceptibles d'aider à comprendre et à interpréter les documents slavo-moldaves. Puis il esquisse l'histoire des recherches roumaines et étrangères relatives à la langue des documents slavo-moldaves, insistent au sujet des contributions concernant l'influence polonaise en général, surtout dans le lexique des documents. Il rappelle et commence par exemple les études de certains savants roumains

 

223

 

 

tels quo В. P. Hasdeu, Ioan Bogdan, Mihai Costăchescu, D. P. Bogdan, Gr. Nandriş, P. P. Panaitescu, etc. ainsi qu'étrangers comme Iuri Venelin, L. Miletici, E. Kalužniacki, A. Iaţimirski, V. Iaroşenco, H. Brüske, W. Kuraszkiewicz, S. B. Bernstein, N. S. Antoşin etc.

 

Des documents moldaves rédigés en slavon et datant de 1388 à 1517, il extrait et analyse les termes considérés d'origine polonaise, en se fondant sur des critériums de nature historique et linguistique. Les termes sont groupés par catégories grammaticales, et dans le cadre du substantif et d'après le sens: les termes politico-diplomatiques (канцлирѣ, кролъ, голдъ, гленть, листъ, маистатъ etc.) sociaux et administratifs (бȣръмистръ, манство, мешчанинъ, право, радца); commerciaux (баколна, ингбир, плотно, грошь, копа, крамъ, броваръ, ткы, складъ), militaires (жолдъ, жолнир, косцеа, оброна, крижевникъ), religieux (бискȣп, арцыбискȣп, каплан, папеж, коспел) et autres qui sont signalés aussi bien dans des documents externes qu'internes. Il rappelle aussi des termes d'origine polonaise, présents seulement dans des documents internes (блото, здровие, воит et autres). En analysant les termes, il donne toujours, outre la première attestation, les plus intéressantes attestations ultérieures, qu'il accompagne de considérations étymologiques et sémantiques et parfois au sujet de l'aspect phonétique et morphologique du terme ; dans certains cas, il corrige les traductions erronées des collections de documents consultées (surtout de M. Costăchescu).

 

En conclusion, il apporte des précisions au sujet de l'importance du matériel analysé pour l'histoire de la langue roumaine et celle de la langue polonaise. Il caractérise les documents slavo-moldaves comme écrits en un slavon de rédaction russe occidentale imbibé de polonismes, fait surtout valable pour la couche externe des documents, notamment pour ce que l'on appelle les documents «moldo-polonais» (concernant les relations de la Moldavie avec la Pologne).

 

L'examen du matériel sera poursuivi dans le seconde partie du travail, jusqu'à la fin du XVII-e siècle, et sera suivi plus tard d'études consacrées à l'influence polonaise en phonétique, morphologie, dérivation et syntaxe. Enfin l'ensemble d'influences slaves et nonslaves présentes dans la langue slavonne des documents moldaves fournira une image plus claire de l'influence polonaise (image que ne sera toutefois pas encore complète car l'examen n'est pas exhaustif), ce qui permettra d'établir un graphique de l'intensité de l'influence polonaise, par époques et par compartiments de la langue et par comparaison avec d'autres catégories des textes slavo-roumains.

 

 


 

13. ГЕРОЙ-РЕВОЛЮЦИОНЕР В СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВЫХ ЛЕТ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(Резюме)

Михаил Новиков

 

 

Интерес к советской литературе первого десятилетия после Великой Октябрьской Социалистической Революции вызван тем, что эта литература отражает непосредственно революцию, являясь в то же время периодом утверждения социалистического реализма в советской литературе. Этот интерес вызван также необходимостью дать ответ диверсионистским толкованиям, которые стараются противопоставить литературу этого времени всей советской литературе.

 

Исходя из этого, автор данной статьи делает в начале некоторые уточнения в связи с отрицательным отношением пролеткульта к классическому литературному наследству. Это отношение, остро критикованное Лениным в свое время, не может объясняться лишь идеологическими ошибками теоретиков пролеткульта, а является также отражением того чувства, что

 

241

 

 

революция обязывает к полному разрыву с прошлым. На претенции реакционеров, что они сохраняют и защищают старое искусство, такие поэты, как Кирилов, отвечали, что они предпочитают уничтожить искусство, чем изменить революции. Чувство космического переворота, вызванного революцией, привело к утверждению темы «разрыва» с прошлым в поэзии Маяковского, Есенина, Демьяна Бедного, к развитию абстрактно-романтических тенденций, космического символизма и т.п.

 

Констатируя, что в румынской поэзии 1944—1949 гг. встречались подобные явления, но с меньшей силой, автор считает более интересные аналогии бытуют в области прозы. В связи с этим, автор изучает причины, которые привели в Советском Союзе к появлению «монументального» героя, человека «твердого как камень», почти всегда изображаемого возвышенно, но одновременно и схематично. На основе ряда примеров из произведений Блока, Полянского, Брюсова, Маяковского, Федина, Гладкова, Шолохова, Фадеева, Малышкина, Фурманова, Лавренева и других советских писателей, автор приходит к заключению, что первой причиной этого была необходимость полемически ответить на интелигентское «брюзжание» (одно время заразившее и Горького, которого критиковал Ленин), противопоставить буржуазному интеллигенту, который видит только лишения и страдания, вызванные революцией - тип человека, которые вдвигают «сталь пружин как сердце в грудь» (Брюсов).

 

Другой причиной является влияние восставших народных масс, которые требовали от литературы таких героев, которые имели бы качества, необходимые руководителям. Сопоставление с легендарными героями, как Чапаев (см, роман Фурманова с тем же названием), Щорс, КотовскиЙ подтверждает эту мысль. Литературные герои должны были отвечать народному виденью.

 

В заключении указывается, что те черты литературы данного периода, которые кажутся сегодня анахроничекими не могут объясняться только «ошибками»; они выражали определенные закономерности, отвечая объективным требованиям времени.

 

 

13. LE HÉROS RÉVOLUTIONNAIRE DE LA LITTÉRATURE SOVIÉTI QUE DES PREMIÈRES ANNÉES QUI ONT SUIVI LA GRANDE RÉVOLUTION SOCIALISTE d'OCTOBRE

(Résumé)

Mihai Novicov

 

 

L'intérêt pour la littérature soviétique des premières dix années qui ont suivi la Grande Révolution Socialiste d'Octobre est déterminé par le fait qu'elle reflète le plus directement le phénomène révolutionnaire, cette époque étant en même temps celle de la traduction dans la littérature soviétique du réalisme socialiste. En même temps, le besoin se faisait sentir de répondre aux interprétations tendant à faire diversion par l'opposition qu'elles voluaient établir entre la littérature de cette époque et toute la littérature soviétique.

 

En partant de ce point de vue, l'auteur commence par quelques précisions touchant l'attitude négative du e proletculte» vis-à-vis de l'héritage littéraire classique. Cette attitude si vivement critiquée par Lénine, ne saurait être expliquée seulement par les erreurs idéologiques des théoriciens du «proletculte»

 

242

 

 

car on у trouve aussi l'écho du sentiment que le révolution impliquait une rupture totale avec le passé. Le camp réactionnaire prétendant être à la fois le détenteur et le défenseur de l'art devant la Révolution, des poètes tels que Kirilov répondaient qu'ils préféraient détruire l'art que de céder sur un seul point de la révolution. La sensation d'ébranlement cosmique produite par la révolution a mené à un renforcement du thème de la «rupture» avec le passé dans la poésie de Maiakovski, Esenin, Dernian Bednîi, elle a favorisé les tendance abstraites-romantiques, le symbolisme cosmique etc.

 

Après avoir constaté que la poésie roumaine des années 1944—1949 a connue des phénomènes semblables, il est vrai beaucoup moins violents, l'auteur découvre des analogies plus intéressantes dans le domaine de la prose. À cette fin, il recherche les causes qui, en Union Soviétique, ont provoqué l'apparition du «héros monumental» de l'homme «fort comme le roc», présanté toujours comme un être sublime, mais aussi schématique. Prenant comme exemple les écrits de Blok, Polianski, Briusov, Maiakovski, Fedine, Gladkov, Cholokhov, Fadeev, Maliskine, Furmanov, Lavreniov ainsi que d'autres écrivains soviétiques, l'auteur en conclut que l'une des causes du phénomène a été le besoin de répondre sur le ton polémique à la tendance à la lamentation (dont s'était contaminé à un moment donné même Gorki, ce qui lui a valu des reproches de la part de Lénine), opposant à l'intellectuel bourgeois qui ne voit que les renoncements et les souffrances imposées par la révolution — le type de l'homme qui s'est enfoncé dans la poitrine «un ressort, d'acier à la place du cœur» (Briusov). Une autre cause serait l'influence des masses populaires insurgées qui demandaient à la littérature des héros dotés des qualités que la masse exige des dirigeants. La confrontation entre les héros de légende, comme par exemple Tchapaev (aussi qui l'a fait Furmanov dans le roman portant ce titre), Sciors, Kotovski, est révélatrice. Les héros de la littérature devaient reconstituer la formule populaire.

 

L'auteur de l'étude arrive à la conclusion que les traits qui caractérisent cette littérature et qui nous semblent anachroniques aujourd'hui, ne peuvent être expliqués seulement par des «erreurs», mais expriment aussi des nécessités inéluctables des exigeances objectives de l'époque.

 

 


 

14. ТАРАС ШЕВЧЕНКО И ПОЛЬСКИЕ ПИСАТЕЛИ И РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

(Резюме)

Ион К. Кицимия

 

 

Автор статьи занимается вопросом связей украинского поэта Тараса Шевченко с польскими революционерами прошлого столетия, которые нашли свое отражение в литературных произведениях. Особое внимание уделено связям, установившимся между Тарасом Шевченко, с одной стороны, и Брониславом Залесским, Зигмундом Сераковским, Эдвардом Желиговским — с другой, в период их ссылки в Сибирь.

 

Как свидетельствуют документы и письма, обе стороны питали друг к другу чувства дружбы и уважения и тем самым, вопреки утверждениям реакционеров, продемонстрировали стремление украинского и польского народов к дружбе и совместной борьбе за свободу против эксплуатации. Их прогрессивные идеи нашли отражение в произведениях, имевших зачастую один и тот же источник вдохновения.

 

Связь Тараса Шевченко с польскими революционерами — романтиками знаменует собой начало прочной украинско-польской дружбы.

 

 

14. TARAS CHEVTCHENKO ET SES RELATIONS AVEC LES ÉCRIVAINS ET LES RÉVOLUTIONNAIRES POLONAIS

(Résumé)

Ion C. Chiţimia

 

 

L'auteur traite des relations qui se nouèrent progressivement entre le grand poète ucrainien Taras Chevtchenko et les révolutionnaires polonais du temps, ainsi que de leurs reflexes sur les créations littéraires et met tout particulièrement en lumière les liens qui se créèrent entre Taras Chevtchenko, Bronisław Zaleski, Zygmunt Sierakowski et Edward Żeligowski, durant leur déportation en Sibérie. La sollicitude et l'amitié que se manifestèrent réciproquement, comme l'attestent des documents et des lettres, les représentants révolutionnaires des deux peuples, prouvent, à l'encontre des idées réactionnaires, le désir des masses populaires de fraterniser et lutter côte à côte pour conquérir leur liberté et mettre un terme à leur exploitation. Les idées progressistes de ces représentants des deux peuples sont développées dans leurs propres œuvres qui trahissent bien des fois des sources communes d'inspiration.

 

Les relations de Taras Chevtchenko avec les révolutionnaires romantiques polonais marquèrent le commencement d'une durable sympathie polono-ucrainienne.

 

259

 

 

 

15. ЛЕВ ТОЛСТОЙ В РУМЫНСКОЙ КРИТИКЕ (1890-1917)

(Резюме)

Адриан Гижицки

 

 

В свете указаний В. И. Ленина о том, что вокруг творчества Л. Н. Толстого развернулась острая борьба между различными в идейном отношении лагерями, автор сопоставляет мнения румынских писателей и критиков как Дуилиу Замфиреску, К. Доброджану-Геря, Окт. К. Тэслэуану, Н. Йорга, К. Стере (Шэркэляну), С. Мегединци (Совежа), Гарабет Ибрэиляну и др. определяя их эстетические взгляды как отражение их классовых позиций.

 

279

 

 

Дуилиу Замфиреску и С. Мегединци, сотрудники жунимского журнала «Convorbiri literare» («Литературные беседы») и приверженцы идеалистической эстетики, проповедуемой в последние десятилетия XIX века Титу Майореску, стремились обойти социальную тематику творчества Толстого, смягчить его протест, направляя внимание читателей на психологический анализ, на аристократичность героев. В основу анализа творчества Л. Н. Толстого Дуилиу Замфиреску положил критерий «консерватизма» и «социальной статики», его «вневременный характер», утверждая, что только поистине великий художник способен поднять читателей до уровня «чистого чувства».

 

Против сторонников теории «искусства для искусства» решительно выступили критики, связанные с рабочим движением в нашей стране, К. Доброджану-Геря и Гарабет Ибрэиляну, которые боролись за идейность искусства. Правильную, в основном, позицию занял и К. Стере, который, хотя позже и впал в буржуазное политиканство, будучи знаком с русской народнической критикой, смог проникнуть глубже в проблематику произведений Толстого и показал, что гениальный русский писатель находился на стороне революционных сил всем наиболее ценным в своем творчестве.

 

Основоположники румынской научной критики К. Доброджану-Геря и Гарабет Ибрэиляну использовали творчество Толстого как образец гражданского долга писателя, как пример диалектической взаимосвязи художника, среды и художественного произведения. Они указали путь, по которому должен идти истинный писатель-реалист. Одновременно они отметили ряд противоречий в творчестве Толстого, не сумев, однако, научно обосновать причины их возникновения, как это впоследствии сделал В. И. Ленин.

 

Произведения Толстого явились ценным материалом для румынской прогрессивной критики в ее длительной борьбе против идеалистической эстетики и загнивающего буржуазно-помещичьего строя.

 

 

15. LÉON TOLSTOÏ ET LA CRITIQUE LITTÉRAIRE ROUMAINE (1890-1917)

RÉSUMÉ

Adrian Ghijiţchi

 

 

Cet article prend pour point de départ la thèse léniniste que la création littéraire de L. M. Tolstoï a été le centre d'une violente lotte menée entre divers factions dont les idéologies s'affrontaient. L'auteur confronte les opinions des écrivains et critiques littéraires roumains Duiliu Zamfirescu, C. Dobrogeanu-Gherea, Oct. С. Tăslăuanu, N. lorga, С. Stere (Şărcăleanu), S. Mehedinţi (Soveja), Garabet Ibrăileanu etc. dont il délimite les conceptions esthétiques comme étant le reflet de leurs positions de classe.

 

Duiliu Zamfirescu et S. Mehedinţi, collaborateurs de la revue «junimiste» «Convorbiri literare» et adeptes de l'esthétique idéaliste soutenue dans les dernières décades du XIX-e siècle par Titu Maiorescu, se sont efforcés d'élucider les problèmes sociaux de la création de Tolstoï et d'atténuer son orientation protestataire, en dirigeant l'attention du lecteur vers l'analyse psychologique faite de main de maître et vers le caractère aristocratique de ses héros. A la base de son analyse de la création de Tolstoï, Duiliu Zamfirescu a posé le critérium du «conservatisme» et de la «statique sociale», son

 

280

 

 

«atemporalité», affirmant que seul un grand artiste de cette taille peut faire pénétrer ses lecteurs dans la «sphère impersonnelle de l'émotion pure».

 

C. Dobrogeanu-Gherea et Garabet Ibrăileanu prirent position contre les adeptes de la théorie de «l'art pour l'art». L'attitude ferme de ces critiques attachés au mouvement ouvrier de notre pays milite en faveur du caractère obligatoire de la tendance dans l'art. De même, C. Stere adopta lui aussi en général une position juste, bien que, ultérieurement, il se laissa glisser dans le politicianisme bourgeois, mais sa connaissance de la critique «narodniste» russe lui permit de pénétrer assez profondément au cœur des problèmes de l'œuvre le Tolstoï et de démontrer que le génial écrivain russe était du côté des forces révolutionnaires par tout ce que sa création littéraire renferme de meilleur.

 

Les fondateurs de la critique littéraire roumaine scientifique, C. Dobrogeanu-Gherea et Garabet Ibrăileanu, ont mis Tolstoï à profit pour démontrer l'obligation des écrivains de manifester une attitude civique et la nécessité de la connexion dialectique de l'artiste, du milieu et de l'œuvre d'art. Ils ont indiqué la voie sur laquelle doivent s'engager les vrais écrivains réalistes. En même temps, ils ont saisi certaines contradictions de la création de Tolstoï, mais ils n'ont pu en expliquer scientifiquement les causes, ce que V. I. Lénine devait faire un peu plus tard.

 

Les ouvrages de Tolstoï ont offert un matériel inestimable aux critiques roumains progressistes dans leur longue lutte avec l'esthétique idéaliste et le régime pourri des bourgeois et des latifondiaires.

 

 


 

16. ТВОРЧЕСТВО ЛЕОНА КРУЧКОВСКОГО ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(Резюме)

Стан Веля

 

 

По окончании войны Л. Кручковский посвящает себя почти исключительно драматургии. В первых пьесах, как: «Возмездие» (1947), «Немцы» (1949), «Юлий и Этель» (1953) — основное внимание драматурга обращено на моральные проблемы, а также на положение интеллигенции в новых социальных условиях, на вопрос об отношении к немецкому народу тех, кто перенес тяжести фашистской оккупации, кто сохранил человеческое достоинство ценой жизни и т.д.; на проблемы, связанные прямо или косвенно со строительством социализма в Польше.

 

В драмах, написанных в последнее время, основная нагрузка падает на философские вопросы, хотя сохраняется и этическая проблематика. Переменным этапом является пьеса «Первый день свободы» (1958), в которой показано, как в наши дни следует понимать свободу. Вслед за ней появилась «Смерть губернатора» (1961), в которой автор показывает, с одной стороны, связь между индивидуумом и капиталистическим государством, а с другой стороны, неизбежную гибель этого государства.

 

 

16. L'OEUVRE DE LÉON К BUCZKOWSKI APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

(Résumé)

Stan Velea

 

 

Au lendemain de la deuxième conflagration mondiale, L. Kruczkowski, se consacre presque entièrement à la création dramatique. Ses premières pièces, Revanche (1947), Les Allemands (1949), Juliusz el Ethel (1953) font retomber l'accent sur des problèmes d'ordre moral, ainsi que sur la raison d'être de l'intellectuel dans les conditions du nouvel ordre social, sur l'attitude envers le peuple allemand des peuples ayant subi l'occupation fasciste, sur le maintien de la dignité humaine au prix de la vie etc., problèmes qui, de près ou de loin, regardent la construction du socialisme en Pologne populaire.

 

Le centre de gravité des drames suivants se déplace pour se fixer sur l'aspect philosophique des idées, tout en conservant, cela va de soi, les implications éthiques. La transition est assurée par la pièce intitulée Premier jour de liberté (1958), qui expose la façon dont on doit entendre de nos jours la notion de liberté. Puis c'est le tour de La mort du gouverneur (1961) où l'auteur brosse, d'une part le tableau du rapport existant entre l'individu et l'état capitaliste et dépeint, d'autre part, la disparition inexorable de ce dernier.

 

295

 

 

17. «НА ДНЕ» НА РУМЫНСКОЙ СЦЕНЕ (1904-1944)

(Резюме)

Татьяна Николеску

 

 

Статья ставит своей целью рассмотреть «судьбу» горьковской пьесы на румынской сцене в течении четырех десятилетий, с 1904 г. — ее первого представления и до 1944 г. — важнейшего рубежа в политической и культурной

 

307

 

 

истории нашей страны. В ходе исследования подчеркивается отношение к драче Горького румынской печати, а также рассматривается борьба мнений развившаяся вокруг нее. Статья приходит к заключению, что в культурной и социальной жизни Румынии нашли широкий отклик, среди передовой общественности, в первую очередь, и передовые идеи пьесы, и ее реализм.

 

 

17. LA PIÈCE «L'ASILE DE NUIT» («НА ДНЕ») SUR LA SCÈNE ROUMAINE (1904-1944)

(Résumé)

Tatiana Nicolescu

 

 

L'article se propose de suivre la présence, durant quarante ans, sur Sa scène roumaine de la pièce de Gorki «Г Asile de nuit», en commençant par sa première représentation en 1904, et en aboutissant au tournant qu'a représenté pour la vie politique et culturelle de notre pays l'année 1944. L'étude essaye de mettre en évidence la manière dont a été reçue la pièce par la presse de l'époque, la polémique qu'elle a provoquée alors.

 

L'auteur relève l'écho qu'a eu dans la vie culturelle et sociale de notre pays le message progressiste du drame ainsi que l'intérêt suscité par son réalisme.

 

 


 

18. ОТНОСИТЕЛЬНО «ПОУЧЕНИЙ НЯГОЕ БАСАРАБА»

(Резюме)

И. К. Кицимия

 

 

Среди вопросов древней румынской литературы, вызвавших много контроверс, следует считать и авторство Поучений Hягоя Басараба, написанных на церковнославянском языке. В той дискуссии участвовали также иностранные ученые.

 

Одни ученые произносились против автентичности Поучений, в то время как другие высказывались за авторство Нягос Басараба (1512—1521).

 

В данной работе автор старается доказывать, что нельзя отрицать авторства Нягоя Басараба, которому принадлежат, по крайней мере, надгробная

 

338

 

 

речь перед могилой его матери и практические советы своему сыну Теодосию. Ряд характерных деталей подтверждают эту мысль.

 

После смерти Нягоя, какой-то монах приписал ряд добавок религиозного характера, которые при анализе выявляются сравнительно легко. Кстати, доводы против автентичности Поучений выбирались именно из этих добавок.

 

Поучения Нягоя Басараба имеют первостепенное значение за славянский период древней румынской культуры ,как одно из первых оригинальных румынских литературных произведений. Следует также подчеркнуть значение румынского перевода, относящегося к XVII в., который превосходит по своей литературной обработке другие румынские переводы этого времени.

 

 

18. CONSIDERATIONS SUR LES CONSEILS DE NEAGOE BASA RAB

(Résumé)

I. C. Chiţimia

 

 

Parmi les difficiles problèmes de l'ancienne littérature roumaine on peut considérer aussi Les Conseils de Neagoe Basarab, écrits en slavone. Même des savants étrangers ont participé à la discussion.

 

Les uns des savants ont repoussé l'authenticité des Conseils, les autres ont admis toutefois la paternité de Neagoe Basarab (1512—1521).

 

Dans le présent travail nous avons cherché de démontrer qu'on ne pourrait à juste raison repousser la paternité de Neagoe Basarab, à qui sans doute on doit du moins une oraison funèbre devant le tombeau de sa mère et des conseils pratiques adressés à son fils Théodose. Les détails caractéristiques en prouvent assez aisément cette opinion.

 

Après la mort de Neagoe un moine est venu avec des additions importantes de nature religieuse, ce qui est trop évident. Ce sont ces additions qui ont mis en doute l'authenticité des Conseils.

 

Les Conseils de Neagoe Basarab ont une valeur évidente pour la période slavone de notre ancienne culture, comme premier ouvrage original roumain. Il faut reléver aussi leur version roumaine du XVIIe siècle, qui dépassé de beaucoup, comme langue littéraire, d'autres traductions roumaines du temps.

 

 


 

19. ПОУЧЕНИЯ НЯГОЯ БАСАРАБА. ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА

(Резюме)

Дан Замфиреску

 

 

В первой части статьи автор пытается представить по возможности полнее достижения в области исследуемой проблемы. В связи с этим указывается, что подавляющее большинство румынских и зарубежных историков, литературоведов и филологов, которые изучали личность Нягое Бесара и «Поучения Теодосию», считали это произведение подлинным, между манерой письма и личностью того, кому по традиции приписывается авторство, они не видели несоответствий. Среди 30 сторонников теории подлинности произведения, упоминаемых в статье, встречаем: Н. Бэлческу, Б. П. Хашдеу, Овида Денсушяну, А. Д. Ксенопола, Иоана Богдана, П. Лаврова, П. Сырку, Ал. Яцимирского, Стояна Романского, Н. Иоргу, Секстила Пушкариу, Василе Греку, Штефана Чобану, Дж. Кэлинеску.

 

Те кто сомневался в подлинности данного произведения, или высказали свою точку зрения в полемических статьях, или же примкнули к мнению Демостена Руссо, их было немного: М. Гастер, Ал. Филиппиде, Т. Кодреску, Г. Паску, Шт. Гликселли, Н. Картожан, Дан Симонеску, П. П. Панаитеску. Поскольку Дан Симонеску в последнее время признал подлинность указанного произведения, теория о неоригинальности «Поучений» сейчас поддерживается проф. П. П. Панаитеску, который изложил ее и в «Истории Румынии», т. II, Бухарест, 1962, стр. 1026, (другие ее сторонники умерли).

 

Дискуссия по вопросу подлинности произведения была проведена и Ассоциацией Славистов РНР. Ее открыл Петре III. Нэстурел своим докладом, прочитанным 22 дек. 1959, за которым последовал доклад автора данной статьи, В настоящее время и в Трактате по истории румынской литературы, т. I, подготовленным Институтом литературы и фольклора, была принята точка зрения, согласно которой Нягое Басараб является автором «Поучений».

 

Во второй части исследования автор приводит аргументацию Д. Руссо, по мнению которого «Поучения» были написаны сто лет спустя после смерти Нягое Басараба монахом монастыря в Арджеше. Автор детально анализирует 9 аргументов Руссо, сопоставляя их с текстом «Поучений» и с современными документами, и приходит к заключению, что ни один из них не выдерживает даже самой снисходительной критики. Некоторые из них даже свидетельствуют в пользу теории, отвергнутой Руссо.

 

Третья часть исследования посвящена анализу более вероятных, обоснованных аргументов, выдвинутых П. П. Панаитеску. Автор считает, что проф. Панаитеску, хотя и разделял точку зрении, к которой трудно присоединиться, оказал большую услугу историографии тем, что создал предпосылки для положительного решения проблемы подлинности произведения. В противоположность мнению П. П. Панаитеску, изложенному в его работе «Поучения Нягое Басараба. Проблема подлинности произведения», Бухарест, 1946, автор пытался доказать, что в «Поучениях» нашла отражение как личность Нягое Басараба, в той мере, как мы о ней знаем из других источников, так и эпоха, в которую он княжил (1512—1521). Эта эпоха характеризуется не борьбой, происходившей между господарем и крупным боярством, но относительным равновесием между централизованной властью и значительной частью боярства (во главе с могущественной семьей Крайовеску и их родственников), которая согласилась поддерживать господаря взамен личных привилегий. Поддерживая эту боярскую партию, которой он покровительствовал

 

399

 

 

и с которой находился в родственных отношениях, Нягое Басараб продолжает политику централизации, начатую его предшественниками, особенно Раду Великим, придавая большое значение культуре, церкви и внешним отношениям Валахии. Сторонник мира с турками взамен дани, он держит наготове многочисленную армию на случай, если турки попытаются захватить территорию Валахии. Все его мероприятия, известные по источникам, соответствуют идеям и советам, содержащимся в «Поучениях Теодосию». К этому следует добавить детали из биографии и истории жизни семьи господаря, которые не может знать фальсификатор. Аргументы П. П. Панаитеску не могут затушевать это соответствие между «Поучениями», эпохой и личностью Нягое Басараба. С точки зрения марксистской историографии они уже не являются доказательными, хотя в свое время имели определенную воздействующую силу.

 

 

19. LES CONSEILS DE NEAGOË BASSARAB. LE PROBLÈME DE LEUR AUTHENTICITÉ

(Résumé)

Dan Zamfirescu

 

 

Dans la première partie de l'article l'auteur tente de présenter une image — aussi complète que possible — des contributions apportés par ses devancière à la solution du problème discuté. Il constate à cette occasion que la majorité écrasante des historiens, des historiens de la littérature et des philologues, aussi bien roumains qu'étrangers, qui se sont occupés de la personnalité de Neagoé Bassarab et des Conseils pour Teodosie ont considéré cette ceuvre comme authentique et n'ont pas trouvé de contradictions entre cette dernière et la personnalité de celui auquel la tradition l'a attribuée. Parmi les trente adepts de l'authenticité cités dans l'article, nous retrouvons les noms de N. Bălcescu, В. P. Hasdeu, Ovid Densusianu, A. D. Xenopol, Ion Bogdan, P. Lavrov, P. Sîrcu, Al. Iaţimirski, Stoian Romanski, N. Iorga, Sextil Puşcariu, Vasile Grecu, Ştefan Ciobanu, G. Călinescu.

 

Ceux qui ont mis en doute l'authenticité de cette œuvre, soit dans des articles polémiques ou bien en donnant leur adhésion à la thèse de Demostene Russo, constituent un groupe restreint dans la science roumaine, groupe comprenant M. Gaster, Al. Philippide, Th. Codrescu, G. Pascu, Şt. Glixelli, N. Cartojan, Dan Simonescu, P. P. Panaitescu. Étant donné que Dan Simonescu a dernièrement adhéré à la thèse de l'authenticité, il se trouve que la thèse de la non-authenticité n'est plus défendue aujourd'hui que par le prof. P. P, Panaitescu, qui a réussi aussi à l'imposer dans le traité d'Histoire de la Roumanie, IIe vol., Bucarest, 1962, p. 1026 (les autres adeptes de cette thèse étant décédés).

 

La discussion sur l'authenticité a été rouverte à l'Association des slavistes de la R.P.R., par P. S. Năsturel, dans une communication faite le 22 déc. 1959, communication suivie, le 15 juin 1961, par celle de l'auteur de la présente étude. Actuellement, le traité d'Histoire de la littérature roumaine, tome Ier, dû aux soins de l'Institut d'histoire littéraire et de folklore, a également adopté la thèse de l'authenticité.

 

Dans la seconde partie de l'étude, l'auteur reprend l'argumentation à l'aide de laquelle D. Russo a soutenu la thèse selon laquelle les Conseils auraient été écrits un siècle après la mort de Neagoé Bassarab par un moine

 

400

 

 

du monastère d'Argesh. En examinant point par point les neuf arguments de Russo et en les confrontant avec le texte des Conseils et avec les documents contemporains, l'auteur arrive à la conclusion qu'aucun de ces arguments ne peut résister à la critique la plus indulgente. Certains peuvent même servir de preuves à l'appui de la thèse combattue par Russo.

 

La troisième partie est consacrée à l'analyse des arguments, bien plus judicieux et plus plausibles, invoqués par P. P. Panaitescu. L'auteur considère que le prof. Panaitescu, quoi que soutenant une thèse insoutenable, a rendu cependant de grands services à l'historiographie, en offrant les prémisses de la solution positive du problème de l'authenticité. À l'encontre de l'opinion soutenue par P. P. Panaitescu dans l'étude Les Conseils du Voïvode Neagoé Bassarab. Le problème de l'authenticité, Bucarest, 1946, l'auteur tente de démontrer que les Conseils constituent une image fidèle aussi bien de la personnalité de Neagoé Bassarab, telle qu'elle nous est connue par d'autres sources, que de l'époque de son règne (1512—1521). Cette époque est caractérisée non pas par la lutte entre le voïvode et les grands boyards, mais plutôt par un équilibre relatif entre le gouvernement centralisé et une partie importante des boyards (ayant en tête la puissante famille des Craïovesti et les familles qui lui sont apparentées), qui consentent à appuyer le voïvod contre des avantages personnels. En s'appuyant sur cette importante partie de boyards qui lui étaient favorables et lui étaient apparentés Neagoé Bassarab continue la politique de centralisation menée par ses prédécesseurs, en particulier par Radu le Grand, politique accordant une grande importance à la culture, à l'Église et aux relations extérieures de la Valachie. Partisan de la paix avec les Turcs en échange du tribut, le voïvode a toute prête une nombreuse armée pour le cas où les Turcs tenteraient de conquérir le territoire de la Valachie, Toutes ses actions connues par les sources, trouvent leur correspondances dans les idées et les preceptes contenus dans les Conseils pour Teodosie.

 

On peut y ajouter des détails de la biographie et de la vie de famille du voïvode, qu'un falsificateur ne pourrait pas connaître. Les arguments de P. P. Panaitescu ne survient voiler cette concordance entre les Conseils et l'époque et la personne de Neagoé Bassarab. Ils se révèlent sans portée à la lumière des progrès de l'historiographie marxiste, quoiqu'ils eussent pu paraître décisifs à leur époque.

 

 


 

20. ПОУЧЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ НЯГОЕ БАСАРАБУ

(Резюме)

П. П. Панаитеску

 

 

Поучения Нягоя Басараба своему сыну Теодосию с одной стороны содержат советы по политическим вопросам, по искусству править государством, а с другой стороны носят аскетический характер. Поучения вызывали споры

 

422

 

 

в связи с авторством данного произведения и времени, когда оно было написано. Настоящая статья ставит своей целью пересмотреть данный вопрос в свете развития феодального общества в румынских княжествах.

 

Политическая идея, прослеживаемая автором Поучений, — это идея защиты центральной власти господаря, установленной в XV веке, от нападок крупного боярства, которое пыталось во второй половине XVI века передать власть в руки олигархии — несколько богатых семейств. Поучения отражают эту эпоху защиты позиций феодальной монархии, к концу периода централизации власти, а не период, когда феодальная раздробленность была заменена центральной властью господаря. Период правления Нягоя Басараба (1512—1521) не соответствует духу Поучений, направленных против крупного боярства, поскольку этот правитель является членом большой семьи феодалов Крайовешти, которая поставила у власти своего представителя, чтобы иметь возможность править вместе с ним.

 

С точки зрения литературной создание Поучений следует также отнести ко второй половине XVI века, когда славянская литература, написанная румынами, начала приобретать элементы эрудиции и риторики в противоположность строгому стилю летописей первой половины этого века.

 

Аскетизм Поучений противоречит теме светской власти, содержащейся и этой книге. Это свидетельствует о том, что автор был духовным лицом, который во имя церкви защищал власть господаря от бояр, но который сохранял строй мыслей аскета. Он приписал свои советы Нягое Басарабу, о котором сохранилась память как о великом основателе церквей и монастырей. Поучения датируются второй половиной XVI века и отражают начало борьбы за установление дворянского государства в Румынских княжествах.

 

 

20. LES CONSEILS ATTRIBUÉS A NEAGOE BASARAB RÉCONSIDÉRATION

(Résumé)

P. P. Panaitescu

 

 

Les Conseils du voévode de Valachie Neagoe Basarab à son fils Theodose comprenant, les uns des recommandations politiques relatives à l'art de gouverner l'état et les autres des conseils d'un caractère plutôt ascétique, ont donné lieu à des controverses concernant d'une part leur véritable auteur et, d'autre part, l'époque où ils furent écrits. Le présent article, réconsidère la question, tout en tenant compte des différents aspects de l'évolution de la société féodale dans les Pays Roumains.

 

L'idée politique suivie par l'auteur des Conseils, est la sauvegarde de l'autorité centrale de la couronne, constituée au XV-e siècle, contre l'assaut des grands boyards qui essayèrent dans ta seconde moitié du môme siècle, d'occuper le pouvoir par une oligarchie de quelques riches familles.

 

Les Conseils reflètent cette époque de défense des positions de la monarchie féodale à la fin de la période de centralisation du pouvoir du voivode et non pas le moment du remplacement du système des immunités féodales par l'autorité centralisée du voivode.

 

Le règne de Neagoe Basarab (1513—1521) ne s'accorde point d'ailleurs avec l'esprit des dits Conseils, lesquels sont dirigés contre les grands seigneurs du pays, car ce voévode faisait partie de la grande famille féodale des «Craioveşti»

 

423

 

 

laquelle imposa un de ses membres à la tête du pays, afin de gouverner de la sorte à ses côtés.

 

On peut fixer le moment littéraire de la rédaction des Conseils, dans la seconde moitié du XVI-e siècle, lorsque la littérature slave écrite par des Roumains, revêt un aspect d'érudition et de rhétorique, contrastant avec le style sobre des annales de la première moitié de ce siècle.

 

L'attitude ascétique des Conseils comporte une nette contradiction quant au thème du gouvernement laïque du monde, qui se trouve dans ce même livre. Ceci démontre que l'auteur était un ecclésiastique qui, au nom de l'Église, défend le pouvoir autoritaire princier contre les boyards, tout en gardant sa propre mentalité d'ascète.

 

C'est lui qui a attribué ses Conseils à Neagoe Basarab, à une époque où le souvenir de ce prince n'était plus que celui d'un grand fondateur de monastères et d'églises.

 

Les Conseils datent de la seconde moitié du XVI-e siècle et reflètent le commencement de la lutte pour la constitution de l'état nobiliaire dans les Pays Roumains.

 

[Back to Index]