Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

ВЕСТИ ОТЪ РЕДАКЦИЯТА.

 

 

Сборникъ „Родина” се списва въ духа, цѣлитѣ и задачитѣ на устава, който е рѫководното начало на Българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ.

 

Ще излазя споредъ времето и набранитѣ срѣдства периодически, поне единъ пѫть въ годината, въ обемъ около 5—10 печатни коли.

 

Програмата и застѫпенитѣ отдѣли се виждатъ отъ съдържанието на настоящата книга.

 

Умоляватъ се г. г. авторитѣ-сътрудници да пращатъ материалитѣ си за сборникъ „Родина” ясно и четливо написани, по възможность на пишуща машина и само на едната страна на листа.

 

Ония издателства и автори, които желаятъ книгитѣ имъ да бѫдатъ отбелязвани и оценени, се умоляватъ да пращатъ по единъ екземпляръ отъ изданията си на долупосочения адресъ.

 

Редакциитѣ и издателитѣ, на които се праща сборникъ „Родина” „въ замѣна”, се умоляватъ и тѣ да пращатъ изданията си.

 

Цената на всѣка книга отъ сборника ще се опредѣля отдѣлно следъ отпечатването ѝ и ще е поставена на последната страница на корицитѣ.

 

Всичко, що се отнася до сборника, да се адресира: До Българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина”, въ гр. Смоленъ.

 

[Back]