Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

Конакътъ на Брахôмъ бея въ гр. Смоленъ

строенъ около 1810 год.

Въ него сега живеѣятъ семействата отъ голѣмия родъ БЕЙСКИ, потомци на Брахôмъ бея, братъ Салихъ-аговъ

 

 

[Back]