Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

ВЕСТИ ОТЪ РЕДАКЦИЯТА.

 

 

Изгледъ отъ гр. Смоленъ

Изгледъ отъ гр. Смоленъ.

 

 

Българинъ мохамеданинъ и момиче

Българинъ мохамеданинъ и момиче.

 

 

Юсеинъ Бейски, род. 16. II 1888 г., бившъ пом. кметъ, окр. съветникъ, читалищенъ деецъ, училищенъ настоятель и пр.

Юсеинъ Бейски, род. 16. II 1888 г., бившъ пом. кметъ, окр. съветникъ, читалищенъ деецъ, училищенъ настоятель и пр.

 

 

 

Арифъ Бейски.

 

 

Децата декламатори: Предния редъ, гледани отъ дѣсно къмъ лѣво: Шефике К. Башагова, Бинка Ад. Субашиева, Захра А. Страхинска и Химка М. Дервишева. Задъ тѣхъ: Мохамедъ Билянски, Сюлеманъ Хусковъ и Рашидъ М. Агушевъ

Децата декламатори:

Предния редъ, гледани отъ дѣсно къмъ лѣво: Шефике К. Башагова, Бинка Ад. Субашиева, Захра А. Страхинска и Химка М. Дервишева. Задъ тѣхъ: Мохамедъ Билянски, Сюлеманъ Хусковъ и Рашидъ М. Агушевъ

 

 

Групата българи мохамедани, първи представили пиесата „Сѫдътъ на агитѣ”

Групата българи мохамедани, първи представили пиесата „Сѫдътъ на агитѣ”.

 

 

Петъръ Ан. Мариновъ.

 

Младоженцитѣ Адилъ Косевъ и Дюрие Л. Садѫкова отъ Чепеларе. Изъ сп. „Родопа”, кн. 6, 1. VII 1937 год.

Младоженцитѣ Адилъ Косевъ и Дюрие Л. Садѫкова отъ Чепеларе. Изъ сп. „Родопа”, кн. 6, 1. VII 1937 год.

 

 

Група членове отъ българо-мохамеданската дружба съ женитѣ си, първи сложили гражданско облѣкло. Правостоящи, отъ лѣво къмъ дѣсно: Ам. Хусковъ, Ар. Бейски, З. Челебиевъ, П. Мариновъ, С. Еминовъ и А. Карахусевъ; седнали: момиче Шерифе А. Хускова, Сафие Хускова, дете Мехмедаминъ Хусковъ, Фатме Бейска, Тинка П. Маринова, Фетие С. Еминова, Хайрие Карахусева, пеленачето Ас. Карахусевъ, седнали: С. и М. Билянски.

Група членове отъ българо-мохамеданската дружба съ женитѣ си, първи сложили гражданско облѣкло. Правостоящи, отъ лѣво къмъ дѣсно: Ам. Хусковъ, Ар. Бейски, З. Челебиевъ, П. Мариновъ, С. Еминовъ и А. Карахусевъ; седнали: момиче Шерифе А. Хускова, Сафие Хускова, дете Мехмедаминъ Хусковъ, Фатме Бейска, Тинка П. Маринова, Фетие С. Еминова, Хайрие Карахусева, пеленачето Ас. Карахусевъ, седнали: С. и М. Билянски.

 

 

„Рахима” — картина отъ М. Попова

„Рахима” — картина отъ М. Попова.

 

 

Старата домашна кула и часть отъ конака на Агушаа въ с. Могилица (Тозбурунъ) отъ преди 130 години

Старата домашна кула и часть отъ конака на Агушаа въ с. Могилица (Тозбурунъ) отъ преди 130 години.

 

 

Посетителкитѣ на готварския курсъ и рѫководителката имъ

Посетителкитѣ на готварския курсъ и рѫководителката имъ.

 

 

Участницитѣ въ пиесата „Посестрими”

Участницитѣ въ пиесата „Посестрими”.

 

 

Децата декламатори отъ II-та традиционна вечеринка на 12. II 1938 год. Първиятъ редъ отъ дѣсно: Салихъ М. Дрѣновъ, М. Порязовъ, Л. Гарелова, З. Николова, Шер. Хускова, Реджепъ Енузовъ, предъ тѣхъ дете М. Хусковъ, задна редица: Адемъ Щърбовъ, Рашидъ Енузовъ, Ас. Чангаловъ, Саф. Билянска, Бинка Субашиева и Мох. Билянски

Децата декламатори отъ II-та традиционна вечеринка на 12. II 1938 год. Първиятъ редъ отъ дѣсно: Салихъ М. Дрѣновъ, М. Порязовъ, Л. Гарелова, З. Николова, Шер. Хускова, Реджепъ Енузовъ, предъ тѣхъ дете М. Хусковъ, задна редица: Адемъ Щърбовъ, Рашидъ Енузовъ, Ас. Чангаловъ, Саф. Билянска, Бинка Субашиева и Мох. Билянски.

 

 

Децата първи играли рѫченица на сцената. Отъ дѣсно: Рашидъ М. Енузовъ, Сафие М. Билянска, Ас. Чангаловъ, Шерифе Хускова, М. Билянски, Бинка Субашиева и Реджепъ А. Енузовъ

Децата първи играли рѫченица на сцената. Отъ дѣсно: Рашидъ М. Енузовъ, Сафие М. Билянска, Ас. Чангаловъ, Шерифе Хускова, М. Билянски, Бинка Субашиева и Реджепъ А. Енузовъ.

 

 

Гоститѣ българи мохамедани въ Асеновградъ

Гоститѣ българи мохамедани въ Асеновградъ.

 

 

Снимка на гоститѣ българи мохамедани ведно съ пловдивскитѣ родопски деятели: д-ръ Г. Ташевъ, Н. Филиповъ и др.

Снимка на гоститѣ българи мохамедани ведно съ пловдивскитѣ родопски деятели: д-ръ Г. Ташевъ, Н. Филиповъ и др.

 

 

Юсеинъ К. Якубовъ

Юсеинъ К. Якубовъ.

 

 

Първиять съборъ на българитѣ мохамедани, устраенъ отъ дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Първиять съборъ на българитѣ мохамедани, устраенъ отъ дружба „Родина” въ гр. Смоленъ.

 

 

Типъ кѫща на родопски българи мохамедани. Предната, низка постройка е гостоприемна (селямлъкъ). Тамъ има и винаги отворена стая (ачикъ одая) за пренощуване на случайни пѫтници и бедни

Типъ кѫща на родопски българи мохамедани. Предната, низка постройка е гостоприемна (селямлъкъ). Тамъ има и винаги отворена стая (ачикъ одая) за пренощуване на случайни пѫтници и бедни.

 

 

Вѫтрешность на българо-мохамеданска кѫща

Вѫтрешность на българо-мохамеданска кѫща.

 

 

Преддверие къмъ „коъшкъ”

Преддверие къмъ „коъшкъ”.

 

 

Типична носия на българи мохамедани отъ горното течение на Арда

Типична носия на българи мохамедани отъ горното течение на Арда.

 

 

 

„Невѣстата” край гр. Смоленъ

„Невѣстата” край гр. Смоленъ.

 

 

„ВЪЗРОЖДЕНЦИ”  —  Пиеса изъ живота на срѣднородопскитѣ българи мохамедани отъ Петъръ Ан. Мариновъ:

 

Рашидъ чете писмото отъ Исенъ Бѣлчовъ предъ агитѣ

Рашидъ чете писмото отъ Исенъ Бѣлчовъ предъ агитѣ.

 

 

Исенъ Бѣлчовъ разправя впечатленията си отъ София

Исенъ Бѣлчовъ разправя впечатленията си отъ София.

 

 

Сцената отъ третото действие

Сцената отъ третото действие.

 

 

Сцената на IV действие

Сцената на IV действие. 

 

[Back]