Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

СПИСЪКЪ

на членоветѣ — действителни и спомагателни — на Българо-мохамеданската културно-просвѣтна и Благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ къмъ 20 априлъ 1938 година.

 

   Основатели: 

Юсеинъ Бейски

Ахмедъ С. Хусковъ

Мехмедъ Ишарлиевъ

Арифъ Юс. Бейски

Зюйди Челебиевъ

Османъ Ходжаджиковъ

Асанъ Шеховъ

Исенъ Челебиевъ

Незифъ Рѣчниковъ

Асанъ Фисенски

Салихъ Узуновъ

Адилъ Ходжаджиковъ

Сюлманъ Фисенски

Ахмедъ Куцевъ

Юсеинъ Якубовъ

Салихъ Ходжаджиковъ

Салихъ Бошнаковъ

Исенъ Байрамовъ

Смайлъ Джелаловъ

Тодоръ Г. Петровъ

Петъръ Ан. Мариновъ

Д-ръ Г. Григоровъ

 

 

   Постѫпили:

Салихъ Л. Чакъровъ

Мехмедъ С. Дрѣновъ

Брахимъ Лущевъ

Никола Г. Узуновъ

Исенъ Сеферковъ

Мехмедъ Билянски

Салихъ М. Рѣчниковъ

Мехмедъ Карахусевъ

Салихъ М. Шеховъ

Асанъ Шерифовъ

Асанъ С. Писковъ

Салихъ М. Лущевъ

Махмудъ С. Идризовъ

Адемъ М. Енузовъ

Мехмедъ Кобатевъ

Арифъ Буйковъ

Мехмедъ Нуриевъ

Салихъ А. Симидчийски

Салихъ И. Мезиневъ

Мехмедъ И. Мезиневъ

Шукри Фисенски

Хашимъ Кременаровъ

Хюсни Юмеровъ

Исуфъ Шишманаговъ

Мехм. С. Дервишевъ

Ахм. А. Чакъровъ

Мехмедъ Ходжаджиковъ

Адилъ С. Исенкехейовъ

Афузъ Шерифъ Алиевъ

Ахмедъ Кобатевъ

 

[Back]