Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

VI. БЪЛГАРО МОХАМЕДАНСКИ УТРА И ВЕЧЕРИНКИ.

 

3. ПИЕСИ.

 

А.

СѪДЪТЪ НА АГИТѢ  (отъ Петъръ Ан. Мариновъ)

Битова пиеса изъ живота на срѣднородопскитѣ българи мохамедани

въ две картини.

 

Стъкмена по разкази отъ В. Дечевъ „Изъ съвременния помашки общественъ животъ” въ сп. „Родопски напредъкъ”, г. I, кн. 9—10 до г. III, кн. 6., 1903 до 1904 г.

отъ Петъръ Ан. Мариновъ.

Картина първа

Картина втора

 

ДЕЙСТВУВАЩИ ЛИЦА:

 

Тахираа — общински кметъ

Османаа — общински съветникъ

Смаилъ — прислужникъ

Гиритлията — селски пѫдарь

 

[ х. Xасанъ

Саджкъ

Руфать ] — селски аги

 

[ Дели Кадиръ

Кель-Мустафа

Четрокъ Исеинъ

Мурать

Кавазъ Брахôмъ

Керимъ Онбаши ] — селяни

 

[ Медальчето

Метю

Журовчето ] — злосторници

 

Чевермеджия — продавачъ

Чевермеджия — злосторникъ

 

Народни българо-мохамедански костюми и говоръ.

 

 

174

 

 

Картина първа.

 

Бедна общшска канцелария. Въ дъното прозорецъ безъ стъкла, въ лѣво врата, а изоколо стаята миндери и нѣколко „скемли” (столове).

 

По миндеритѣ сѫ насѣдали Тахираа, Османаа, Хаджи Хасанъ, Руфать и още 5—10 аговѝти българи мохамедани, които прехвърлятъ броеници, пушатъ, прозѣватъ се и шушукатъ нѣщо.

 

При вдигане завесата задъ сцената се запѣва тѫжно, жално и провлѣчено:

 

Бавно

 

 

Хасанъ призъ бôрце преваля,

Айше му рюка изпослетъ:

— „Пòчекай, любе Хасане,

И йѣ ще съ тебе да дойдамъ,

Ега са, любе, умурѝшъ,

Пушкана да ти пòносямъ;

Егà се любе зазнуѝшъ,

Знуйчôканъ да ти избришемъ

Съ моену пôстру дюльбене”... и пр.

 

 

Пѣенето продължава непрекѫснато на две смѣни. Агитѣ слушатъ съ видимо удоволствие и отъ време на време изохкватъ: „Кафпе младость..!”.. „Ааахъ! гиди гьозини севдимини... !” и т. н.

 

Задъ прозореца се вижда гологлавъ и по риза българинъ мохамеданинъ, който сѣче и прехвърля парчета „че-

 

 

175

 

вермьô”. Около него мнозина се въртятъ, ядатъ и мляскатъ. Сѫщо и нѣкои отъ стоящитѣ вѫтре аги ядатъ и облизватъ кокали.

 

Чевермеджията (вика). — Хô-те чевермьô, хôôô!.. Не астана!. (прехвърля единъ чейрекъ)... Ехъ бумбарееекъ. Бузъ парча-сѫѫѫѫ!!! Сакава чевермьô самъ не упѝцалъ.. Като мажюнъ е станала..!...

 

Османаа (къмъ чевермеджията). — Брей, Режепъ! Óтсечи ми аднô укô атъ бòшетъ, че ми я пòдай на адно листу или четуна да кôсна, чи зô да ми прималива на каремасъ.

 

Дели Кадиръ. — Прѝмери пъкъ мене шиеникатъ, Режепъ!..

 

Чевермеджията. — Ейсига!. Адно пу адно.. (вика и сѣче). Юшмеимъ калмадѫѫѫ! Ни астанааааа!...

 

Кель-Мустафа. — Пòтегли пъкъ мене ей-тая парчица, Режепъ, дето я даржишъ въ ракôта. Та нагудну ни-щè излѣ по-млогу атъ ючусъ дремъ..

 

Чевермеджията (смѣе се). — Нема да ти стигне Мустафа. Еще ще пуѝщишъ!..

 

Кель-Мустафа. — Ехъ, ага ни стигне путьôгли ми щишъ ешку. Йѣ ни сôмъ йѣце гладанъ, ала пустѣлу гôрлу, апина нахъ вôтре и млогу и малку!..

 

Чевермеджията постоянно сѣче и подава презъ прозореца. Всички ядатъ и облизватъ пръсти. Пѣсеньта продължава

 

Тахираа. — Режепъ. óтсечи ми атъ гердàне ерумъ укô, та че е тури въ галѣмьетъ сахôнь. Сѝпни ми и жервѝсчекъ.. (къмъ другитѣ). Суха чевермьô нимога да йѣмъ....

 

Четрокъ Исеинъ (приближава презъ вратата. Облизва се, па поглежда Тахираа право въ очитѣ). — Агаларъ, ще гльôдате ли деньôсъ дави?..

 

Тахираа. — Ще гльôдаме, какъ нема да гльôдаме. Та нели за тва са сме сбрали въ сое хюкюмать. Ала пôчекай да изедемъ чеверьôса, та че и дависе ще видимъ.

 

 

176

 

Османаа. — Казвай, какôвъ ти е зоратъ, та бельки гу щимъ развôрза ...

 

Четрокъ Исеинъ. — Какôвъ ли ми е зоратъ? Слушайте да ви рàзправемъ! . . .

 

Тахираа (ядещимъ). — Нема стига кина да слушаме. Кàжи по-напрешъ кòга ще да вôрзувашъ, та че сетне разправяй, за кѝна ще гу вôрзувашъ ...

 

Четрокъ Исеинъ. — Йѣ ще да вôрзувамъ Муте Шабански.

 

Тахираа. — Хô, тей ли? (къмъ Смаила) Брей Смаиле, тува ли е Мутю Шабански? ...

 

Смаилъ. — Айсега бѣше тува, ала анжекъ си атиде нахъ тѣхъ . . .

 

Тахираа. — Ѝди гу найди и гу дòкарай сви́нету! . . .

 

Смаилъ. — Ами ака не рачи да дойде, какн да го правямъ? . . .

 

Османаа. — Какъ-щè да ни рачи?! Вôрви. Кàжи му, чи има даважѝе, та гу рука жумаѣтестъ Кьораву — сакату ще гу дакарашъ. (Смаилъ излиза).

 

Мурать (приближава презъ вратата). — Тахираа ти знаишъ чи имаме хасапь съ Медальчену. Устà ну́ва да ми дава алкмушъ левъ. Къркъ кереть му хи самъ искалъ, ала хи ни дава. Лку има садьô въ наше селу, ѝщамъ да ми стôрите ижирô сѣе пари,

 

Тахираа. — Ще хи стòримъ, какъ нема да хи стòримъ! . . . Ала по-напрешъ ще дадешъ онъ левъ харзувалъ парасѫ, та че тагава.

 

Мурать. — Ирми ща дà! Стига да ма гиздирдисва солкува време. Йѣ аманъ рекахъ атъ нега!... (вади кесия, развързва я дълго време и дава една монета). Нà, зôми Тахираа, лѣкимъ ако аставите моеса давô мендеръ алтъндá, има мейдань и ду Хилбьô да ида . . . и ду Софѝе! . . .

 

Османаа (ядосано). — Какъ-щè да идишъ нахъ Софѝе. Та бельки Медальчену е царь, та да ни можимъ да сюктисаме атъ нега алкмушъ левъ! (обръща се назадъ). Рукайте го, свинету! То бѣше туфъ.

 

 

177

 

Дели Кадиръ (който е до вратата, дърпа нѣкого отъ вънъ). — Асане, хайде нахъ вôтре, чи та рука жумаѣтенъ ...

 

Медальчето (отвънъ, чува се само гласътъ му). — Немамъ рàбута нахъ агине. Какво ма рукатъ ?

 

Османаа (гледа къмъ вратата). Саню, тебе думамъ! Ела нахъ тува, бре ешèкъ, зере аку зôма туегаса, та ти сми́ламъ кокалете! . . . (хваща тоягата си).

 

Медальчето (влиза). — За какво да дойда. Удисали сте на юмôнъ на Муратя!! . . . Акуима съ мене алажѣкъ-вережѣкъ, да си труши главôна дету найде по-галѣмъ камень (отсича). Нема да му давамъ! . . .

 

Хаджи Хасанъ. — Саню, нимой лà кату куче, ами нàближи нахъ тувъ. Ние ни адèме люде! (и той хваща тоягата си).

 

Медальчето (приближава). — Казвай, кой ми е даважиета! . . .

 

Тахираа. — Оти си ни дадешъ на Муратя алкмуштуту левъ, бре хинееть! . . .

 

Медальчето. — Кàзахъ ви, нема да му давамъ!

 

Хаджи Хасанъ. — Зимашъ ли аминь, демекъ кльôтва, чи нема да му давашъ! ...

 

Медальчето. — Йѣ самъ не агуптинъ да са кôлна. Да са прикалнè той. Ако зôме аминь, не алкмушъ, ами юзалкмушъ му ща дà.

 

Тахираа. — Нему са ни пада да са калне. Пъкъ ти мадимъ ни зимашъ аминь, ще му бруишъ парите.

 

Медальчето. — Кàзахъ ви, нема да му давамъ! Йоктуръ вережемъ! . . .

 

Османаа. — Тъй ли? (къмъ Смаила) Смаиле, ѝди зàтвури сое хинеетинъ въ пòдниканъ. Та че дуде ни бруи алкмушъ левъ на Муратя, да гу си нè пусналъ! ...

 

Медальчето. — Йѣ ни сôмъ хайдутинъ, ѣ катилинъ, та да ма затварете, комшуларъ! А-а-а-а, ни приимамъ сува нещу.

 

 

178

 

Османаа. — Атъ хайдутинъ си бетеръ! Чилѣкъ, дету са мôчи да изеде чузди пари и си ни плата борченъ, е по-галѣмъ едепсизинъ и атъ хайдутинъ!

 

Медальчето (по-меко). — Аферюмъ, агаларъ... Хубаву правите. Затварете факиресе за нищу и никакву. Лѣкимъ Аллахъ си знае рабутата. То ви са ни щè разминô. Йѣ нема да ви сторя нищу, ала са ще нá чилѣкъ и васъ да стори тербеьô!!!

 

Тахираа (правъ, ядосанъ). — Багъ бу едипсизи! Заканюва се еще. Скоро, Смаиле, óткарай сое ханзъринъ въ пардалниканъ!...

 

Смаилъ (дърпа Медальчето навънъ). — Излизай, бре ханзъръ, излизай, бре дамусъ! . . . (той, обаче, се запина и става борене).

 

Хаджи Хасанъ (приближава осѫдения, кротко). — Слушей, Саню, пòварни са малко! Влези вôтре! Срамута е за тебе да та затварятъ за алкмушъ левъ! Нимой прави инатъ! Дай хи! Аку Мурать има праву, ще ги давашъ и деньôсъ и утре, пъкъ ку не, атъ Аллаха да гу найде!

 

Медальчето. — Нема да хи дамъ! Десеть гудини да лежамъ, пакь хи ни давамъ! Да ма затварятъ. Йѣ ни сôмъ жена да ма е срамъ! Шукеръ, ни сôмъ ни укралъ, ни прибилъ буднекъ!.

 

Тахираа (наближава Муратя). — Мурать брей, òтстапи биркачъ левъ! Дà ти даде Хасань педесе лева, та са сгòдите. Срамота е да са вôрзувате и затварете за сакива дребни работи!...

 

Медальчето (дочулъ тия думи). — Давамъ му утусъ левъ, и то за садакô! . . .

 

Хаджи Хасанъ. — Дай му къркъ левъ, та да са свôрши. Нимой станува за резиль еще за онъ левъ.

 

Медальчето. — Хайде, давамъ му къркъ.

 

Мурать. — Ехъ, ага нема по-млогу, стигатъ и ейсее.

 

Чуватъ се гласове: „Стига, стига!” „Халашисвайте са!”..

 

 

179

 

Смаилъ (влиза). — Нема Муратя, Тахираа. Утишôлъ е нахъ Кузуятакъ да мѣсти кушѣра!

 

Тахираа (на себе си). — Въ маглôта да иде!...

 

Кавазъ Брахôмъ (приближава, вади кесията и подава пари). — Йѣ агаларъ има да зимамъ атъ Садъка Гумински деведесе лева таманъ атъ петнадесте гудини. До сига гу самъ не закачелъ за сое алажѣкъ-вережѣкъ, оти бе факиринъ чилѣкъ. Ала сига синувесе му стàнаха галѣми и гу падпрѣха. Ядинанъ му синъ саму геченде зô двеста лева атъ дарва. Прудаде хи на фурнажие въ Пашмаклѫ. Та затва ще ва молемъ, вижте да си ми даде парицисе!

 

Садъкъ (доброволно наближава). — Йѣ нема да му давамъ, агаларъ. Наистина йѣ му бехъ бурчлие напрешъ онбешъ сеньô, ала ага негувуну мòмчетище астави сестринана ми дôщере, та хи фатихме на никѣхетъ. Никѣхетъ беше двеста лева, йѣ дадахъ на сестринана ми дôщере аднô тарлô срьôщу въ Кривана кабô, и Садъкъ брои юзонъ левъ, та са слегна хасапетъ.

 

Кавазъ Брахôмъ. — Хàйръ! Анлъшъ си Садъкъ! Ти даде наистина тарлô, ала то бе за мирась. Ни повнишъ ли ти, чи та тугава прôсеше мирась атъ бубайка ти. Никѣхе си йѣ́ сгудѝхъ. Прудадаха ми волатъ, та гу платихъ.

 

Садъкъ. — Прудадаха ти гу за жеремьô. Ти повнишъ, какво стори твоету мòмчетище. Астави си жената, та че утсурна по-малкана хи сестра. Сбраха са тагава раднини и кумшие, зôха брадви и ножуве, страшиха ти вратана и отньôха мумичету. Воланъ ти атиде за жеремьô.

 

Кавазъ Брахôмъ. — Йѣ́ ни дадахъ жеремь Брахôбмъ. Воланъ атиде за никѣхенъ!...

 

Хаджи Хасанъ. — Нимойте са припира, комшуларъ, за сакива стари авелзамански рабути. (къмъ Садъка) Садъкъ, имашъ ли да давашъ на Кавазасъ дуксанъ левъ.

 

 

180

 

Садъкъ. — Немамъ, хажи буба. Имѣхъ да му давамъ, ала хи слегнахме на никѣхенъ.

 

Хаджи Хасанъ. — Зимашъ ли аминь, — демекъ кльôтва, че нема да му давашъ.

 

Садъкъ. — Зимамъ. Валла и билля. Кьôравъ да ходя, по пôтьену да са таркалямъ, аку има да му давамъ скôршена парô!...

 

Тахираа. — То се свôрши Кавазъ. Садъкъ са прикалнà!...

 

Кавазъ Брахôмъ. — Ага са прикална, на здраве да му е. Изѣде ми париците, ала атъ Аллаха да гу найде!...

 

Садъкъ. — (На себе си). Шукеръ, омихме адинъ Старъ борчъ! (глади си брадата и излиза).

 

Керимъ Онбаши (наближава). — Йѣ ще да вôрзувамъ Кель-Мустафа. Пумѣстилу ми е, свинету, синуранъ на Вѣтрово бôрце таманъ дьорть метру нахъ моена тарлô!

 

Нѣкои аги. — Бре вазгечъ!...

 

Керимъ Онбаши. — Че òстави това, амк ми е атсеклу и петь барики, хемъ атъ най-хубавите. Кутехъ хи кату деца, пакъ то ми хи е присеклу, свинещи кель!

 

Османаа. — Гльôдай гу мое синъ! Пъкъ йѣ́ са чудемъ атъ де найде Кель-Мустафа дôски да си пукрие кôщана! . . . Питамъ гу: „Мустафа брей, атъ де карашъ сѣе дôски, пакъ то вели, „трампилу хи самъ съ офце фавъ Баблôнъ”. Лôже, свинету, като старъ циганинъ!

 

Тахираа. — Багъ шу ханзърѫ! (къмъ Смаила) Брей Смаиле, рукни Кель-Мустафа.

 

Кель-Мустафа (влиза). — Ей ма тувъ, комшуларъ. Нема какво да трашите чилѣкъ да ма руке!

 

Хаджи Хасанъ. — Бре Мустафа, бре !... Кина правишъ ти бреее! Нили та е срамъ атъ людесе! Ти пу вру белете ходишъ!...

 

Кель-Мустафа (спокойно). — Оти да ходемъ ? Кой ми е даважиета ? Кой ще ма вôрзува ?

 

 

181

 

Хаджи Хасанъ. — Тюю-бряя!.. Немашъ ли ти жена и деца, та атъ тѣхъ да та е грѣхъ!...

 

Кель-Мустафа. — Оти ?

 

Османаа (изпитателно). — Мустафа брей, кàжи щи, мижуфъ, ала право да ми кáжишъ. Атъ де караше ейнѣе дôски, дену си пукри плѣвнена?..

 

Кель-Мустафа. — А бе атъ де хи самъ каралъ то си е мое рабута! Не е дадену вамъ да знаите! . . .

 

Османаа (става. Строго). — Какъ да е твое рабута?! Оти си мѣстилъ синурене на Керимъ Онбаши? Оти му си прѣсекалъ бурикине? А? Бре ханзъръ керета!. . .

 

Кель-Мустафа. — Йѣ хи самъ не мѣстилъ, агаларъ. То гичѣнъ сеньô хи бѣ пумѣстилу, та сига си хи намѣстихъ.

 

Керимъ Онбаши. — Нема да хи самъ баралъ нѝкина. Нѣе синуре ейнъй самъ заповнилъ още евелъ вакътта. Бабанданъ дединдень . . .

 

Тахираа. — Кой зна какво да рече чилѣкъ, комшуларъ?! Каксу думатъ, та и дваминаса са прави (мисли). Лѣкимъ да ви кажа ли йѣ вамъ, — трѣбва да са иде на мѣстуну, тамъ да са види, какъ-è рабутана. Пóзна е адинъ синуръ катрикъ е новъ и катрикъ е старъ, темеллие. (къмъ единъ близко стоящъ) Руфать! . . .

 

Руфать. — Ейй . . .

 

Тахираа. — Вие сте синурдаше съ Келесъ, та малне си, стòри кайреть, та идете вазъ денесе на Вѣтрово бôрце. Зôми и Сюлманъ-кехее атъ кулибата, та иди прѝгледайте мѣстуну, синурене, урáтуну и бурикине, та че другъ день да отпанáксаме сае давô. Та е малко згьôпена. Аа! . . . Вие какво ще речете, агаларъ?!

 

Нѣколко гласа. — Хô хô! . . . Да са види мѣстуну, че тагава . . .

 

Тахираа (къмъ Садъка). — Садъкъ, то си и ти айлекъ, та малне си да идишъ и ти, та ни ще би зле.

 

 

182

 

Садъкъ. — Ба, ати ща, оти да ни идам. Лѣкимъ да ви кажа ли йѣ вамъ, агаларъ. И да са иде на мѣстуну, и да не, та менъ си ма е шубьô въ Келесъ.

 

Кель-Мустафа. — Оти да самъ Кель? Ти си кель, бре миживунъ! . . . Аиплъкъ е за тебе да викашъ тъй на единъ факиринъ! . . .

 

Османаа. — Бре, та белки са докундисвашъ Кель? Гель вазгечъ! . . .

 

Садъкъ. — Кель си, та белки не. Ти аку беше стока, та ни щѣха ти рекъ Кель-Мустафа!..

 

Кель-Мустафа (заканва се). — Кой? Йѣ ли? Йѣще ва нàуча йѣ васъ, кой е Кель и кой не? Сѣни гиди хаааа! . . .

 

Тахираа. — Мустафа, сбирай си устата, зере да ти ни стане тѣсанъ хюкюматесъ. Ти тува опрешъ кòга си душôлъ? Айсига та пупôдаме въ пардалниканъ!...

 

Кель-Мустафа (омълчава се). — Хѫѫѫ! .

 

Османаа. — Е та какво рече, Садъкъ . .

 

Садъкъ. — Та ви бѣхъ заказвалъ, комшуларъ, мене си ма е шубьô въ Келесъ. Той е калпаво дете. Еннà на кòга са е метналу то? . . . Бабайкуму рехметлиета бѣ хуууубавъ чилѣкъ. Колко сме аркадаашовали съ нега. Аднôшъ варвѣхме нахъ Ениже. Лаха са вазъ пролету, пу дьоль. Та атъ тузъ надолу презъ Чифтуну хане йѣдахме качемакъ, пихме лангюръ, и спахме въ Мустафчускуна рѣка. На друге день тамань пу сôвналу атидахме на Искече и чи са льôсна денизищену. Иѣце бе кунушканъ чилѣкъ, ни остави ма бизъ лафъ цалъ пôть. Другушъ пакъ са лаха та замôркнахъ на Куже-Орманъ. Той имѣ́ кехеелôчекъ тамъ и дарже кашлô. Атидахъ му на кулибана, та ага ма виде, катга Аллаха виде. Скартоса ма, нагуди ми йѣдюву, катуга да бѣхъ бей, та че утирнôта ага си тôрнахъ ми тури въ тòрбата биркачъ тупачъ качемакъ и адинъ чейрекъ чевермьô за въ пôть. Ееееехъ! Какôвъ бѣ той чилѣкъ!

 

 

183

 

Ала де да го мѣса негувусу кóпелетище! . . . Лѣкимъ дубре си умрѣ, та да ни глôда, какôвъ ибретъ е искутилъ. Затова рекôтъ старите люде: „Хайрлѫ бубамъ, хайръзъ евлеть” . . . (пауза) Та дá, . . . ага речете ще ида и йѣ на мѣстуну.

 

Тахираа. — Тъй, тъй, ѝди Садъкъ! (къмъ Керима) Пъкъ ти Керимъ, пòтрай еще биркачъ гюнь, та ще видимъ кина ще излезè и атъ сава работа!

 

Османаа (станалъ, гледа презъ прозореца, учудено. Следъ него се изправятъ и вгледватъ и други). — Брееееййй, катри ли кара Гиритлиена? (туря рѫка надъ очитѣ си) Двамина варвьôтъ напрешъ и нѣкву кату да са чернѣе на вратувене хми!... (всички гледатъ на вънъ).

 

Тахираа. — Какôвъ ли едипсизликь пакъ е станалъ! Умутлакъ Гиритлиена е фатилъ харсôзе, ѣ крадени пчели?!

 

Османаа. — Какви харсôзе? Ни видите ли дену са чернѣе на шиине хми? Нува са кожи. Кутрó ли са ще припѣ пакъ за изѣдени бравкове?!

 

Тахираа. — Хемъ наистина, брееей! Нува са чевермежие. Изѣли са буднѣму бравете.

 

Османаа. — Ала лошъ Гиритлие! Вижъ какво хми е навилъ кóжине ... пу вратовене!...

 

Тахираа. — Сьôдните, то наближи́. Какво ли има пакъ да видиме?... (Всички сѣдатъ, изваждатъ кутии и правятъ цигари, пушатъ, къмъ двора) Адеме, фôведи хи нахъ вôтре!

 

Гиритлията (влиза и бута предъ агитѣ двамината вързани). — Ашамлаерусунъ, агаларъ!...

 

Нѣколко гласа. — Аларазола, Адеме. Хаѝрусунъ, хаѝрусунъ!...

 

Гиритлията. — Хайрдъръ!

 

Xаджи Хасанъ (къмъ вързанитѣ). — Àферимъ Салихъ, àферимъ Режепъ! Хубава рабута сте сторили. Занайѣть сте фатили!...

 

Османаа. — Ни ли ва е срамъ бре, кèраталаръ!...

 

 

184

 

Тахираа. — Имѣлу е у тѣхъ срамъ!... П-юю, маскари!... Резиле!...

 

Хаджи Хасанъ (къмъ Гиритлията). — Адеме брей, де фати сее едепсизе?

 

Гиритлията. — Фатихъ хи въ Галѣменъ дребакъ. Таманъ свѝнетата беха атмахнали чевермьôта атъ оганенъ и чѣкаха да стине, и йѣ са истрôсихъ. Давранма!. . хми изрукахъ, зере ще ва нàдупчемъ кату решету, и изкачихъ мартинаса. Адносу свине рипна да бѣга, ала са припьôна въ аднô клада и йѣ гу свихъ биркачъ дипчикъ, та са разкрачи кату жѣба. Другусу е било йѣце страшливу. Лю рукнахъ, и са пуледѝ на мѣстуну !...

 

Тахираа. — Чи какъ-хѝ усѣти, Адеме?

 

Гиритлията. — Да ви кажа ли йѣ вамъ. Йѣ бôрже усѣтамъ сакива рабути! . . . Атидахъ на Смаилкехеьовенъ ятакъ. Уфчерене ми са уплакаха чи хми са липсали два брава. Нищу ни рекахъ. Пусидѣхъ биркачъ сахать на етаканъ — уфчерен притôкнаха качемакъ, фкараха уфцèне, диаха, дребиха, сипаха огурть, йѣдахме, пихме... вие знаите кина има около òфце и мандри. Пъкъ млѣкусу ага е чвôрсту, та йѣце приспава. Уфчерене хи приколи та са врють навалеха та спьôтъ, лѣкимъ самъ йе йѣкъ, та ми нимѣ нищу. Сидѣхъ тамъ ики сахать. Кадихъ са пу оганенъ, щѣкахъ кучетана, свиркахъ та че пу средè нощь нарамихъ мартинкаса. Атъ тамъ нататъкъ завихъ призъ Кривана кабô, та че атъ Галѣменъ папратокъ са шумнахъ низъ Мече падина. Нищу ни вархлитѣхъ. Другушъ бехъ фаталъ тамъ чевермежие, лѣкимъ сига нищу нимѣ. Минôхъ старана бичкие, ча са вазбрахъ вазъ Усоено. Та че ни щешъ ли, вазъ трапôнъ ми са вазбôрка нува млѣку пу́ каремасъ, загурѣ ма, та щехъ да пукна за вòда. Силумъ излѣзахъ на Студенана вода! Атидахъ и ле съ варвѣнену са наведахъ да пиемъ. Еще бехъ не накусилъ, че чухъ нѣкво плюююсна вархъ вудôна. Ага пугльоднахъ, какна да виде!?...

 

 

185

 

Мечишету!... Ейсъй са изправи (вдига си рѫцетѣ). Йѣ гу гльôдамъ и то ма гльôда, йѣ гу гльôдамъ и то ма гльôда! Пуледи са на мѣстуну. Лѣкимъ менъ ма е не страхъ атъ мечки! Кооолко хи самъ срѣщалъ! (върти рѫка). Че гльодамъ нѣкву шевна пу гингеренъ!... Пъкъ то и щенце водилу! Побарахъ мартинкаса и то белки виде чи имамъ жèлезу, ле паплю нахъ мене, пю-пю, че адри аднô плесница на аднону щене, адри и другуну и адрѣза низъ баирищену. Йѣ му удгрѣхъ съ мартинкаса, то са бельки инидень уплаши: та зарева, та плющѣ, та труши, крôти и врати низъ хôльмине надолу. Гласôть му са носеше ей срьôщу низъ Длибокана падина. Че гльôдамъ прильôска призъ кедиканъ и удôхна въ Караманжоскенъ балканъ. Нейсе, напихъ са вòда на рахать, стòрихъ цигару и запалихъ, та че утъ тамъ апьôнахъ нататъкъ. Ага атидахъ на Марина чука, пугльôднахъ нахъ Дребаканъ. Нийде ни свѣти. Тьôвну, кату рогъ. Взирахъ са, гльôдахъ, та че ми са стори на адно мѣсту да свѣтна искрица, колкуту аднô сарчмô. „Тамъ пѣкôтъ бравине” си рекахъ и са нададахъ низъ баиренъ. Три сахате убигравахъ нагоре надолу, та щехъ да си ѝзвадемъ учисе пучепену. Хеле хи вархлитѣхъ. Йѣ хи фатихъ и хи дукарахъ, пъкъ вие хи правите, каквото са сѣтате!...

 

Тахираа. — Аферимъ, Адеме, дано барекъ хи си стòрилъ тербьô пу пôть. . .

 

Гиритлията. — Сторите хи вие тербьô. Ни е дадено мень да хи правемъ тербьô!

 

Тахираа. — Адеме, рàзварзи хми кòжите и тòрбите, та че хи зáтвури въ подниканъ, дену другине едепсизе!

 

Гиритлията. — Да хи нареди Смаилъ, чи йѣ ще да идамъ нахъ друга рабута!

 

Нѣколко гласа. — Оти? Каква рабута? . . .

 

Гиритлията. — Каква ли? Та белки ни знаите?

 

Тахираа. — Не!

 

 

186

 

Гиритлията. — Журускуну копелдàчетище са е пумôчилу нащесъ да утсурне мумичену на Имамцкекъ Шабана. Сбралу, свинету, биркачъ киши аркадаше, зôли брадви и ножуве, та страшили вратана на Шабанована кôща, флели вôтре, нагребли момичену и хайде у тѣхъ. Шабана гу нимѣлу. Билъ съ уфцене на Искимандра. Ага са научилъ Шабанъ, сбралъ врю негувине раднини, нарамили и тѣ брадви и ножуве, атишли у Журувцехъ, страшили вратана хми и си утньôли мумичену. Ала кòпелетищену адрилу съ адинъ колъ Шабанувана жена, и та билà атишла съ мôскине, пôрсналу хи главôна и сига бере душа! . . .

 

Тахираа. — Брееей, чи белки и наква бельô е станала. (гледа Османа) Какво да правимъ, Османаа?...

 

Османаа. — Какво ли да правимъ?! Прòвуди куружиесе да сберôтъ бешонъ киши атъ Свѣта-Маринцкине калиби, да сардисатъ Журускана кôща, да фатятъ нега и аркадашене му и да хи дупраскатъ давечера нахъ тузъ.

 

Хаджи Хасанъ. — Тъй, тъй. . .

 

Османаа. — Пакъ да ви кажа ли, агаларъ. Йѣ бехъ забарилъ. Нащеска е станала и друга бельô. . .Метю Перчемчетуу ...

 

Нѣколко гласа. — Вай!. . . Каква? Какво е сторилу?

 

Османаа. — Укралу е микрю́финатъ пакъ пчела.

 

Тахираа. — Бря, чие бря?

 

Османаа. — На Фатма Исеинбашоска. Изѣлу е, свинету, медôнъ, пакъ кошенъ фарлилу ейсъй удолу въ аднô хôльма. Та че остави нува, ами агъ тамъ атишло, та са ваздрапалу на Муратя Курубашоски пу пенжурене, и страшилу биркачъ кафезликь. Мурать билъ нахъ Марино на фуденица, та женищана са били сами пу вôтре. Муратици са е сторилу дишерлôбъ, балдисалу хи е, та силумъ е

 

 

187

 

са свестили. Уцутра дойде бабичищену хми и ми вика: „аманъ, азô ефенди, стôрете гу тербеьô” ! . . .

 

Нѣколко гласа. — Брехъ, анжина сащимини. . . Брехъ, керета. . .

 

Тахираа. — Ни сѣтамъ са, какъ-сô прави тербеьô накôвъ жанабетинъ чилѣкъ! Каде са украде офца, то; каде са запали плѣвне — то; каде са украде пчела, пакъ то. Кьоравъ да ходе, ала аку има юмъ въ главôна нува дете. Сига какво да гу правимъ? ... Да му сторимъ аааахтъ, да гу глубимъ, че да рукнимъ жандаринъ да гу аткара нахъ учѣстукаааанъ. А? Какво ще речете, агаларъ?

 

Османаа (решително). — Нема да му правиме ахтъ! Нема да рукаме жандаринъ и нема да гу глубимъ! Ами да ви кажа ли йѣ вамъ, какôвъ му е нему леко. . .

 

Тахираа. — Какôвъ?

 

Османаа. — Таѣгаса (сочи си сопата). Таѣгаса и пакъ таѣгаса! Ще гу дакараме, свинету, ейтузъ, ще му рôпнимъ юсъ жопъ, че аку ни збере юмъ, юмесу да ми е не Османаа. Сетихте ли са? . ..

 

Тахираа. — Ага тей, да дакара и нега Гиритлиеса. (къмъ сѫщия) Адеме, иди дуде е рану. Дòпраскай и нега, жанабèтинатъ! . .

 

Гиритлията. — Йѣ атидахъ. Вие си гльôдайте рахатетъ. Давечера ще ви дòведамъ и аднине И другине. . . (излиза, всички се изправятъ и си тръгватъ).

 

Тахираа. — Иди, иди, Адеме! Ти башердисувашъ. (къмъ другитѣ) Пакъ ние, комшуларъ, хôте да си идимъ, да пуразправимъ нѣква рабута пу кôщи, че дувечера ще доправимъ каквоту астане. . . (къмъ Османаа) Ти, Османаа, гльôдай ага мине икиючъ сахать атъ мôркналу, та ѣла нахъ тува. . . чи ни са е отворила рабута.

 

Османаа. — Бива, до ща!... (всички излизатъ).

 

 

З а в е с а.

 

 

188

 

 

Картина втора.

 

Сѫщата сцена. Нощь. Тъмно. Свѣта опушена лампа намалено. Османаа и Тахираа се изтѣгатъ по миндеритѣ, пушатъ, кашлятъ и се прозѣватъ.

 

 

Тахираа (вика). — Адеме брей, влези нахъ вôтре! (влиза Гиритлията).

 

Османаа. — Адеме, пòвдигни ламбата, че нàгуди хайгôтетъ!. Рукай и Смаила! (Гиритлията повдига лампата, излиза и донася три-четири дебели сопи, които оставя предъ агитѣ).

 

Тахираа. — Адеме, дòведи сига Метя Перчемчето. (на себе си, смѣе се) Да му удрѝимъ перчемъ!

 

Гиритлията. — Ей сига! (излиза. Следъ малко се чуе неговиятъ гласъ). Станувай, Метю, станувай бре, дамусъ, чи та рукатъ агине!... (Чува се шумотевица и ходене. Влиза Метю и двамата пѫдари. Обвиняемиятъ се изправя предъ агитѣ).

 

Османаа. — Метю, ти ли украде пчелана на Фатма Исеинбашоска. (скача) Праву казувай, зере аку излôжишъ, заритъ ти е оганетъ! (взема една тояга).

 

Метю. — Ни сôмъ йѣ, Османаа, На криву ма бедьôтъ буднѝ!...

 

Тахираа. — Ти си бре, ханзъръ! Казувай, какво стори медôтъ!

 

Метю. — Ни сôмъ йѣ, Тахираа. На хàкерине ще да тьôглемъ!

 

Османаа. — Лôжишъ, керета! (къмъ Гиритлията). Ѝктисай гу, Адеме!...

 

Тахираа (става ядосано). — Тôркули гу, свѝнету!. . . (пѫдаритѣ го търкалятъ и единиятъ му сѣда на краката, другиятъ на главата, за да не шава. Агитѣ съ по-една тояга въ рѫце наближаватъ).

 

Тахираа. — Хô сига, Османаа..! (вдигатъ тоягитѣ и ги слагатъ по задницата на виновника).

 

Османаа. — Казувай, бре дамусъ, де е кошетъ съ медôтъ, зере ти смѝламе кокалете!...

 

 

189

 

Метю (гърлесто).— Ни знамъ!. йѣ́ нисôмъ укралъ пчелана.

 

Тахираа. — Ỳдри, Османаа !. . Лôѫе, свинесу ! . . . (агитѣ запъхтѣни бѣсно стоварятъ сопитѣ по гърба и задника на момчето. То се държи и още не се издава).

 

Османаа. — Кураву е, свинесу! Удри, Тахираа!. Казувай, бре динсисъ!. Ще та прибиимъ, бре керета, аку още правишъ инкерь!.. (удрятъ силно).

 

Метю (проплаква). — Олеле, майчице! Прибихте ма !... (биятъ го) Олеле, Аллахко .. Чекайте! Ще да кажемъ! Ще кажемъ! (агитѣ спиратъ, изпотени, изваждатъ кърпи и бършатъ потьта си, па сѣдатъ на миндеритѣ).

 

Османаа. — Е, Метьку, инкердà ли си еще? Оти по-напрешъ си ни казувашъ, праву, та и ние да са ни каздардисваме, и ти да ни йедешъ таега?

 

Гиритлията. — Нимой кри, мижуфъ, та и агисе да ядосвашъ. Чилѣкъ са измамя, та буднôшъ и кабахатъ прави. Лѣкимъ аку има грѣшка, има и прошка. Знаишъ ли аку та аткарахме въ учѣстуканъ, какôвъ щѣше да ти е халатъ. Таманъ онъ сеньô щѣше да лижишъ въ хапузанъ. Кажи, устаналъ ли е еще атъ медô, или врють го изѣде?

 

Метю. — То си сиди, агаларъ. Дà дойде Фатма да си хи гу дамъ. Скритъ е въ Папратюви ниви, въ еднô фойна.

 

Тахираа. — Хайръ!... Ти ще платишъ пчелана. На Фатма ще хи дадешъ... (къмъ Османа) Колку ли хи даде, Османаа? Какво ще речешъ?

 

Османаа. — Да хи даде за пчелана двеста лева, и за глоба педесе лева, та че да си варви. Сае рабута инакъ ниможе да са сгуди. За дену са е драпалъ и трашилъ кафезлици, пъкъ му стига бахтенесу. Да збира юмъ!. . .

 

Метю. — На Фатма ще дамъ двеста лева, ала да ма пучека, чи сига немамъ вазъ мене пари, пъкъ за глоба са млогу педесе лева. Нàмалите ми хи!

 

 

190

 

Тахираа. — Ниможе по-долу. Лѣкимъ найди сичку двеста и тридесте лева, та да са сгуди сичкусу.

 

Метю. — Пусните си ма сига да трôсе пари! То са е виделу, чи ще са даватъ!

 

Тахираа. — Нема да та пуснимъ, дуде ни бруишъ двеста и тридесте лева. Пусна та щимъ, ала аку будинъ ти стане гарантинъ за два деня!

 

Метю. — Чи кой да ми стане гарантинъ! (къмъ Османаа) Османаа, стани ми кефлинъ за биркачъ гюнъ! Аку та е страхъ, ще ти оставямъ аманеть тюфекенъ и адинъ карадаски пищолъ...

 

Османаа (великодушно). — Бива, стàна ти ща, ала да ма ни усрамутишъ. Ага са сôвне, идите съ Адема у васъ, зôмите аманетенъ и гу дòнесите у мене въ кôщи. (къмъ Гиритлията) Чу ли, Адеме? Утре саба-карши ще свôршите сая рабута, пакъ дуде са сôвне дà пусиди Метю тува. (къмъ Метю). Хô сига, Метю, ѝди отвôде, та пòлижи, лѣкимъ еще аднôшъ ако сторишъ некавъ жанабетликь, нема да те бахтемъ, ами ще та убѣсимъ съ главôта надолу! Чу ли?...

 

Тахираа. — Чу ли, Метю, какво ти казва Османаа? Хубаве да заповнишъ думисе, зере аку будинъ са оплаче еще аднôшъ атъ тебе, нема куртулушъ. Да гльóдашъ атъ сига мравка да ни настôпишъ! . . .

 

Метю. — Чухъ! Аллахъ да ма чува атъ сига нататакъ да сторя нѣкву. Лѣкимъ ще ви са моля, нимойте казва на учѣстуканъ за пчелана!

 

Османаа. — Хайде, нема да казваме. Просту да ти е! Лѣкимъ да повнишъ какôвъ насахатъ ти дадахме ! . . . (Метю и пѫдаритѣ излизатъ, агитѣ пушатъ и фучатъ. Пауза).

 

Тахираа. — Адеме, дòведи сига черевмежиете!... (следъ кѫса пауза) Лѣкимъ òстави малкуту, то е йеце страшливо, та му ще балдиса. (къмъ Османа). То е и не кабахатлие. Галѣмуну гу е атвело да сбира дарва и му носи вòда, та стига да сторимъ тербьô нега. (слуша се шепотевица и тропане, следъ

 

 

191

 

малко Гиритлията довежда високия чевермеджия, съ вързани рѫце, който се изправя предъ агитѣ).

 

Османаа (заповѣднически). — Тôркули гу, свинесу! Свалите гу жанабетинасъ! да видимъ то чии офце ще краде. Йѣ имамъ къркелли даваръ пу планинôна и смѣтамъ да ми хранятъ дѣцана и ми даватъ вôлна за дрипи, та сакива ли харсôзе ще хи крадôтъ. Бре гиди ауръда гарсъна сищиминиии! . . .

 

(Гиритлията и Смаилъ хващатъ виновникътъ и следъ кѫсо боричкане го простиратъ на земята. Виновникъть, обаче, успѣва да се откачи и хуква къмъ вратата. Агитѣ разярени отъ тоя „опитъ за бѣгство”, скачатъ и ведно съ пѫдаритѣ го простиратъ).

 

Османаа. — Багъ шу ханзърѫж. Още мôчи и да бѣга (попарва го една сопа) Адеме, свали му шелварете! (Адемъ му изопва потуритѣ).

 

Тахираа (наближава съ тоягата). — Хô сига, Османаа ! . . . (сопитѣ се стоварватъ по гърба и задника).

 

Османаа (запъхтѣнъ). — Удри, Тахираа! . .. То въ нашесу селу е имѣлу едепсизе и харсôзе, ала каквосу нега сме не видювали. Ааа! . . . Бре гиди, ауръда гарсана кодума! Пезевенкъ женебетлерияя!...

 

Тахираа. — На ти тебе крадене òфце! На ти печене и чеверме! Че пакъ иди приучевай и по-малькисе. . . (следъ известно време битиятъ прави движения да се изправи).

 

Османаа. — Гльôдай гу, свинесу, мôчи да станува! . . . Казвай, бре дамусъ, ще крадешъ ли другушъ òфце?! . . .

 

Чевермеджията (плаче). — Ооолеле, майчице, олеле, олеле. (отпуща се) Пусните си ма! Нимойте ми зима здравесу! Тòба правя харсъзлѫкасъ!... (агитѣ му сипватъ по още нѣкоя тояга, па го оставятъ и седатъ).

 

Гиритлията (вдига виновния). — Кой ти е кривъ, Метьку, ага врють бѣлете ти правишъ!

 

 

192

 

Османаа. —Хô сига, комшуларъ, да запалимъ, чи са умурихме. Оохъ. Пуффф. . . (запушватъ).

 

Тахираа (къмъ бития). — Салихъ, слущей, мижуфъ, какна ще ти кажемъ! Айсва беше за дету вчера си кралъ офце атъ Смаилкехеьовенъ ятакъ. Ду сига и други беле си правилу, ала ти са правѣше, че ние ни знаимъ и ти са разминоваше. Лѣкимъ сига ни падна въ ракисе. Аку речехме да ти сторимъ ахтъ, да та глубимъ и да та пруводимъ нахъ учѣстуканъ, тамъ щеха да та бахтôтъ по-млогу, Отъ тамъ щеха да та откаратъ нахъ зàтворанъ въ Пловдивъ, и щеше да лижишъ таманъ онъ сеньô. За нува време хемъ щеше да са убôркашъ атъ работа, хемъ щеха да ти са смѣьôтъ людете. Пъкъ ние ейтувъ свôршихме сичкуту, и учѣстукъ и хапусъ, та никуй да ни знае. Ние сига ще си та пуснимъ, че аку ищишъ пакъ иди кради офце. Пъкъ за глоба ще ни дадешъ сто лева и башка ще си платишъ Исмаилкехеьому алтѫюзъ левъ за два брава. Какво ще речете, агаларъ ? . . .

 

Тахираа. — Тъй, тъй. Ала дуде ни бруи парине, нема да излиза атъ пòдниканъ.

 

Османаа (заканва се). — Че аку та фатимъ еще аднôшъ, ще повторимъ бахтанесу по-млогу. Та си утваряй учите. . .

 

Тахираа (къмъ Гиритлията). — Извидай гу, свинесу, то му са вôрза изике! Ниможе да дума.!! (извадатъ го). Хô че дôведи ное мой синъ Журувчену!... (агитѣ се изтѣгатъ и пушатъ).

 

Османаа. — Лѣкимъ останахме бизъ сôнъ сая нôщь, комшуларъ. То е дьорть бучукъ.

 

Тахираа. — Айсига Османаа, еще адинъ синъ да сторимъ тербьô, че ще си варвиме. И йѣ бôрзамъ, чи утре ще ида нахъ Кривана кабô да орамъ.

 

Гиритлията. — Ей ви тувъ и Журувчету. (сѫщото върви бодро, като смѣта, че не е виновно).

 

 

193

 

Тахираа. — Ела, мижувъ, ела да видимъ, какво си сторилу? Ни ли та е срамъ, бре кюпекъ, та правишъ накви резиллиии?

 

Журовчето.— Йѣ нисôмъ кабахатлия, агаларъ. То момечену ми са падаваше и ма е пагальвалу, та за тва самъ атишôлъ. . .

 

Османаа (заканително). — Ами бубайка му питалъ ли си? ...

 

Журовчето. — Бубайка му не сôмъ питалъ, лѣкимъ тѣ атъ вôтре ми са падаваха! Йѣ си вôрве въ пôтенъ, пакъ тѣ са са збрали съ други мумичетища и слушамъ, чи ми са смьôтъ.

 

Гиритлията. — И йѣ чухъ, агаларъ, напрешнесъ пьôтакъ въ махалôна, чи гу са задѣвали и му са са смѣли, чи ходи съ закôрпени шелваре, викали му „плюнчу” и еще сакви-такви будалалъци. Та Журувчесу е трôсилу мòмечену, оти и то го е галило и му са падавало презъ кафезено.

 

Османаа. — Брехъ анассана и жадията! . . .

 

Гиритлията. — Ала бубайкуну е не давалъ и дума да стане за Журувчесу. Той е смѣталъ да я даде на другу мѣсту, фавъ Баблôнъ.

 

Тахираа. — Ехъ ага е не давалъ, то е льôсно. (къмъ момчето) Òтсуни са, мижувъ! Зорла гюзелликъ олмасъ...

 

Журовчето. — А бе, йѣ ни викахъ, чи ейсъй ще стане. . .

 

Гиритлията. — Да ви кажа ли, агаларъ. Журувчесу е не кабахатлие. И Шабаница е нахъ негува страна. Нехи е драгу да хи стане зьôть то. Сноща, ага атидахъ да гу фатамъ, та ма рукна и съ привôрзана глава ми викаше, „гльôдайте, Адеме, да ни упати нѣкву момчену”. Шабанъ ага чу, та рипна нахъ нея и щеше да я прибие, аку са бехъ не лахалъ тамъ. Молеше гу да ни прави давô, ала той я сбруси призъ устана, та хи текна ейсъй кôрвь. Главôна пъкъ хи са пôрснали грѣхумъ. И та била съ мôскине ага да утниматъ мумичену, ала не да гу утнима, ами да гу брани атъ бубайка му.

 

 

194

 

Османаа. — Брехъ анассана и жадията!. . .

 

Тахираа. — Е! Тугава кой е кабахатлие?. . .

 

Османаа. — Слушайте, комшуларъ! Ни биве да аставеме никугекъ безъ тербьô. Кабахатлие се и женине, ала е кабахатлие и копелдàчетищесу. Оти да труши врата ?! (къмъ Гиритлията) Тôркулите гу, свинету, да му удримъ бешъ-онъ жопъ, та де си упица юмôнъ за другушъ. Жеремьô нимойте му зима, чи е йѣце голу, жанабетинасъ. Шабанъ пъкъ да си трôси лѣкъ за главôна, ага има накива жадии пу вôтре... (заповѣднически) Икънъ шуну! Тôркули гу.

 

Журовчето. — Чѣкайте, агаларъ, нимойте ми зима здрàвесу . . . (Гиритлията и Смаилъ го свалятъ и приготвятъ за биене).

 

Османаа. — Хô сига, Тахираа! . . . (двамата почватъ да го биятъ. Следъ два-три удара, обаче тоягата му се счупва, великодушно). — Òставите гу, свѝнету! Просту да му е! Атъ насъ да минè! То му стана курбань таегаса, та са страши. Не му е било бельки писану атъ Аллаха да тьôгли млогу! (хвърля парчетата на пода, па сѣда).

 

Тахираа (удря 4—5 тояги, па и той сѣда). — Хайде, води гу, Адеме! Че гу пусни да си върви́. То нѣе жадии са кабахатлие, пъкъ то йѣде таега!...

 

Османаа (обтѣга се на миндера). — Брехъ, какви резиллици станаха въ нашесъ мюдюрлюкъ... Нѣе сумунтии, майка и дащерè, са вдигнали нусувене, та са чудетъ де да са пучешатъ. Кой ти гльôда, кой ти пита мôжъ и бубайку! Шабанъ ходи съ пруврѣти царвуле и са чуди утъ де да стечè нѣква парô за мисиръ и житу, пакъ негувисе кучки маскаралѫкъ разправятъ. Журувчесу е не толкова кабахатлие, лѣкимъ то трѣбваше да пита бубайкуну, какво ще каже, бива или ни бива. Аку рече ни бива, да са утсуне !...

 

Тахираа. — Развали са светôсъ, Османаа !... Сѣе години младисе ни питатъ ни бабайку, ни майка! Колкуту и да мôчимъ да хи фкараме въ пôть, ни

 

 

195

 

ще да можиме. Да ни е таегаса, та женисе ще тôрнатъ бизъ фережи, пъкъ младисе ще тôрнатъ касу въ касабисе! Геченде ходихъ нахъ Пашмаклѫ. Глôдамъ разтôрнали са са пу сукáчену, женени, лефтери, женцки, мôски, врють на адно. Работата е станала карма каращикъ! Ни è позна кой е османлие, и кой христенинъ. Йѣце са са изпущили въ Пашмаклѫ, ала дèзна де ще му излѣзè краятъ. Пашмаклѫ бу сарадà мѣса на Бикрешъ! . . .

 

Османаа. — И пашмаклийци гу каратъ пу касабалцки. Тѣхъ òстави, дà праветъ каквото си щôтъ, лѣкимъ ние да си даржимъ старусу, каквосу гу сме нашлѝ бабанданъ дединденъ, зере аку гу изпущимъ, кой зна каде ще му излезè края!...

 

Тахираа. — Тъй, тъй, Османаа. Да си даржиме старосу, дуде сме живи, пъкъ ага умремъ, ако ще и каяметъ да станва . . . Ала заприте му лафô. Колко е сахатя, Османаа? ...

 

Османаа (вади часовникъ). — Бешъ бучукъ!... Има еще биръ сахатъ ду сôвналу.

 

Тахираа. — Устанѝхме бизъ сонъ сае нощь. Хайда да си варвимъ ...

 

Османаа. — Чѣкайте да лапнимъ чевермица, че тугава да си варвимъ. (къмъ Гиритлията) Адаме, разварзи тòрбата на тѣе едепсизе, та дòнеси аднôта чевермьô да си утсечемъ пу аднô парчô. То за йѣдене нема време, ами да я отнесенъ ду кôщи, та сабахлай я щимъ йѣ. (Гиритлията донася една торба, вади чеверме, всички го обикалятъ и взематъ по едно парче. Остава доста голѣма часть отъ сѫщото).

 

Тахираа (сочи остатъка, къмъ Адема). — Другаса йѣжте вие съ Смаила! Дай и на затворенине да кôснатъ, аку са гладни! Едепсизликесъ си е едепсизликь, ала и затворниканъ е чилѣкъ, ни бива да са аставя гладанъ. (Гиритлията прибира).

 

Османаа. — Тахиръ, ние свôршихми млогу рабута сае нôщь. Сига ще си варвимъ, пъкъ ти гльôдай да зберешъ глобисе, зере сѣе дене ще

 

 

196

 

трѣбуватъ пари и за хожеса и за куружиеса (тръгва къмъ вратата и излиза).

 

Тахираа. — Бива, бива! Збрà хи ща. Нàгудну ни ще изкôлчи ни адинъ мой синъ. (Къмъ Гиритлията) Адеме, ние си тôрнахме. Ага са утмàхнимъ следъ ерумъ сахать пусни затворенине, та че ѝди са нáспи и ти. Смаилъ да сиди тува, чи утре на ще путрôси будно рану. Ни бива да са пôрснуваме врють пу кôщисе.

 

Гиритлията. — Нимòй тьôгли кахôръ за насъ, Тахираа!... Ние знаимъ, какво да правимъ. (излизатъ Тахираа и Османаа съ по чейрекъ чеверме подъ мишница, къмъ Смаила) Смаиле йѣ́ла сига и ние да кôснимъ! . . Старисе да си плачетъ за старусу, лѣкимъ ние ще варвиме сасъ младисе. . . та да станва, каквото ще!. .

 

Смаилъ. — Тъй, тъй, съ младисе, ами какъ!. Та лю ние ли ще сме еще будали. (Решително) Хем пòвни ми думаса, — утъ сига нататъкъ и йѣ ще си òшиемъ пантоле... ще фôрле и фесъ и шелваре!.. (хвърля си килѣфя [*]).

 

 

З а в е с а.

 

К р а й.

 

 

*. Килѣфь — дебела ватена шапка, родопско производство, наподобяваща фесъ (б. авт.).

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]