Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

II. ДѢЛЪ НА МЛАДИТѢ БЪЛГАРИ МОХАМЕДАНИ

 

7. Бехчетъ М. Сердаровъ

с. Костандово, Чепинско.

 

 

ЗА НАШАТА ПРОСВѢТА  (сп. „Родопа”, бр. 11/1937 г.)

 

Известно е низкото просвѣтно ниво на родопскитѣ българи мохамедани. Около сто хиляди такива българи днесъ, въ вѣка на духовния напредъкъ, тънатъ въ духовенъ мракъ и невежество, и тѣхната тежка сѫдба хвърля сѣнка върху постигнатитѣ отъ българския народъ културни успѣхи. Въпрѣки множеството училища и учители въ Родопа и днесъ почти половината отъ българитѣ мохамедани въ тоя край сѫ неграмотни и неуки.

 

Една отъ причинитѣ за това състояние е, че въ миналото въ Родопския край числото на истинскитѣ учители бѣ твърде малко въ сравнение съ това на тѣзи само на име учители, които идваха въ Родопа, за да прекаратъ по-леко своето сѫществувание, да изкаратъ своята прехрана. Друга причина бѣ тази, че между насъ, българитѣ мохамедани, нѣмаше лица, годни за просвѣтна работа, които да се заловятъ упорито и пламенно за нашето духовно просвѣтление.

 

Най-после, недовѣрието и фанатизмътъ, отъ които бѣха обхванати крѣхкитѣ души на намиращитѣ се само подъ опеката на родителитѣ си деца — българи мохамеданчета, бѣ последната и главна прѣчка за нашето просвѣтно издигане.

 

За щастие, постепенно въ съзнанието на българина мохамеданинъ назрѣва мисъльта за ползата отъ просвѣтата. Отъ друга страна изъ между насъ се подготвятъ люде, които да подематъ просвѣтното дѣло между нашитѣ изостанали съвѣрци. Израстнали всрѣдъ нуждитѣ на последнитѣ и по-познаващи тѣхнитѣ души, тѣзи нови просвѣтители ще могатъ да тласнатъ напредъ дѣлото на просвѣтата, стига само да вложатъ повече старание и повече огънь при своята бѫдеща дейность.

 

сп. „Родопа”, бр. 11/1937 г.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]