Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

II. ДѢЛЪ НА МЛАДИТѢ БЪЛГАРИ МОХАМЕДАНИ

 

6. Яшаръ М. Делиеминовъ

с. Смилянъ

 

 

ПИСМО ОТЪ РОДОПА.

 

По случай брой 11, притурка на сп. „Родопа” отъ 1937 год., въ редакцията на сѫщото е постѫпило следното характерно писмо, което написано макаръ и на особенъ стилъ предаваме дословно:

 

 

109

 

 

Почитаеми Господинъ Редакторе,

 

Подаренъ бѣше ми вестникътъ ви брой 10 отъ 4 декемврий 1937 год., и азъ съ най-голѣмо внимание го прочетохъ. Между другото четохъ въ него за образуване дружба подъ името „Родина” въ гр. Смоленъ отъ нашитѣ братя българи мохамедани, която да работи за взаимно опознаване, сближение и подпомагане между българитѣ мохамедани и българитѣ християни. Създаването на тази дружба и дадената отъ нея вечеринка горещо ме зарадва, обаче само това не е достатъчно. Нуждно е и още въ други много селища такова осъзнаване да настѫпи и да има образувани дружби и стѫпимъ вече и ние крачка напредъ. Азъ бихъ помолилъ чрезъ почитаемия вестникъ всички братя българи мохамедани, добре да се разбере, че народность е едно, а религия друго, и че нѣма нищо общо едното съ другото и да туримъ вече край на мрачния погледъ и заживѣемъ занапредъ съ новитѣ идеали, стига вече сме тънѣли въ мракъ и простотия. Само че и друго нѣщо ще си позволя да пиша. На всички фактори е известно, че още отъ по-раншно време нашиятъ българинъ мохамеданинъ е останалъ невежъ и безъ наука и образование, и безъ занаятъ, и той днеска е принуденъ да ходи да гони една скромна надница по 25 лв. и нѣкога я намѣри, нѣкога не. И то да я намѣри, само лѣтния сезонъ я намира, а зиме не, а пъкъ нѣма и достатъчно имотъ да може да си изкарва прехраната. Та, значи, съ тази скромна надничка му остава да храни своитѣ дечица, да се облича и данъци да плаща. Принуденъ е за недостатъка да прави дългове да си посрѣща нуждата. Та ето защо, като пиша една истина, моля почитаемитѣ фактори да погледнатъ по възможность малко по съ друго око Родопската область.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]