Борбите на македонския народ за освобождение
Д. Влахов
 

3. Реформите
 

Начина на потушаването на възстанието и големите жестокости, които турската власт извърши над мирното население, предизвикаха буря от негодувание всред прогресивното европейско обществено мнение. Социалистическия и радикален европейски печат взе открито страната на македонското революционно население. Той настоятелно искаше да се вземат сериозни мерки, за да се тури край на непоносимото положение на македонския народ. Особено в Англия, Франция, Италия и България протестите против султанския абсолютически режим в Македония се изразиха в статии в пресата, интерпелации в парламентите и митинги в разни градове в тия страни.

Европейската дипломация бе принудена да се раздвижи. И тя се намеси в работите на Македония. Изработиха се тъй наречените Мюрцщегски реформи, с които се въвеждаше известен контрол в делата на турската, гражданска и военна, администрация в Македония.

Назначиха се двама цивилни агенти, с задача да помагат на главния инспектор на македонските виляети.

20

Хилми Паша, в „усилията му да се помогне на населението. Назначи се освен това и един итал. генерал за началник на жандармерията в македонските виляети. Македония беше разделена на пет сектора, като всеки един от тех се завеждаше от офицери, назначени от правителствата на великите сили (само Германия не изпрати свои офицери, понеже тя, като приятелка на хамидовска Турция, беше се отказала да участвува в реформената акция).

Тези реформи, обаче, не измениха в нищо положението на населението.

Цивилните агенти и жандармерийските офицери съвсем не мислеха за македонския народ; те дойдоха в .Македония за да прокарват империалистическата политика на своите правителства, чиито интереси съвпадаха с тия на Турция; те станаха проводници на политиката на хитрия Хилми паша, който бил ги „убедил”, че турското правителство полагало „бащински грижи за македонското население”. Хилми паша успе да внуши на тия представители — а това не беше трудно той да направи, че единствената причина за несигурното и несносно положение в Македония е македонската организация. Той ги спечели на своя страна.

Специалните представители па европейските сили, заинтересувани в реформената акция в Македония, и особено представителя на царска Русия, която се отнасяше враждебно спрямо всеко стремление на македонския народ към.освобождение, беха противници на рев. организация. Те подпомагаха турската власт в борбата й против македонските революционери.

21

“Мюрщегските реформи, тия които се изработваха и „прилагаха” преди тех, както и финансовата и съдебна реформи, които великите сили изработиха, в нищо не измениха, положението на македонския народ. Нещо повече, неговото положение през време на реформения период, беше по-лошо от по-рано.

Може да се каже даже, че турското правителство спечели от тия реформи неговия тирапически режим бе санкциониран от великите сили.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]