Държава и църква през XIII век
Емил Димитров (общ редактор)

 

Slavia orthodoxa

 

Държава и църква през XIII век. Преписка на българите с папа Инокентий III. Синодик на цар Борил

 

Превод от латински Михаил Войнов, Иван Дуйчев

Превод от старобългарски Анна Мария Тотоманова

Послеслов, бележки и библиография Иван Божилов

Емил Димитров (издател)

 

ИК Славика, София 1999

 

 

Славянска Библиотека. Под общата редакция на Емил Ив. Димитров

Серия Slavia orthodoxa. Отговорен редактор Светлина Николова

 

Книгата е издадена с любезното спомоществувателство на фондация "Отворено общество"

 

 

© Анна-Мария Тотоманова, превод, 1999

© Иван Божилов, бележки, послеслов, библиография

© Борислав Ждребев, художник, 1999

© ИК "Славика - Емил Димитров", 1999

ISBN 954-8520-15-Х

 

 

На корицата: Синодик на цар Борил. Страница от Палаузовия препис, XIV в., НБКМ, № 289 (55)

 

 


 

Съдържание:

 

- ПРЕПИСКА НА БЪЛГАРИТЕ С ПАПА ИНОКЕНТИЙ III (1-27) 5

- СИНОДИК НА ЦАР БОРИЛ (1-177) 57

 

Бележки 89

 

ПОСЛЕСЛОВ (Иван Божилов)

I. Преписка на българите с папа Инокентий III 106

II. Синодикът на цар Борил 119

 

 


 

 

ДЪРЖАВА И ЦЪРКВА ПРЕЗ XIII ВЕК

българска, първо издание

 

Рецензенти Елка Бакалова, Иван Билярски

Превод от латински Михаил Войнов, Иван Дуйчев

Превод от старобългарски Анна Мария Тотоманова

Послеслов, бележки и библиография Иван Божилов

Редактори Светлина Николова, Емил Димитров

Художник Борислав Ждребев Технически редактор Атанаска Христова

 

Формат 32/84/108

 

ИК "Славика - Емил Димитров" ISBN 954-8520-15-Х

 

[Back to Index]