Изток и Запад в европейското средновековие

Петър Мутафчиев

 

ПЕТЪР МУТАфЧИЕВ

ИЗТОК И ЗАПАД В ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

 

ИЗБРАНО

 

ИК „ХРИСТО БОТЕВ”

СОФИЯ 1993

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР - Вера Мутафчиева . . . . . . . . . . . 7

 

ВЛАДЕТЕЛИТЕ НА ПРОСЕК . . . . . . . . . . . 11

 

ИЗТОК И ЗАПАД В ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ . . . . . . . . . . . 125

 

КЪМ ФИЛОСОФИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ . . . . . . . . . . . 159

 

ПОП БОГОМИЛ И СВ. ИВАН РИЛСКИ . . . . . . . . . . . 169

 

ЗА КУЛТУРНАТА КРИЗА У НАС . . . . . . . . . . . 185

 

МНИМОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА СЕЛДЖУШКИ ТУРЦИ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ XIII В. . . . . . . . . . . . 199

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Петър Петров . . . . . . . . . . . 339

 

БИОГРАФИЧНА БЕЛЕЖКА ЗА АВТОРА . . . . . . . . . . . 372

 


 

 

ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ

ИЗТОК И ЗАПАД В ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

 

Първо издание

 

Съставител Вера Мутафчиева

Редактор Иван Гранитски

Художник Пенчо Мутафчиев

Технически редактор Ронка Кръстанова

 

Издателски N 8790

Печатни коли 23,50. Формат 60/90/16

 

Цена 69 лв.

ISBN 954-445-079-32

Издателска къща „Христо Ботев”, София

Печат ДФ „АБАГАР”, В. Търново

 

[Back to Index]