Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Филозофски факултет
 


Љубомир Милетич (1863-1937)


Далибор Јовановски

Издавач: Филозофски факултет – Скопје, 2015

 

 

 

Text in .pdf format (7 Mb) from www.academia.edu


        Предговор

11 Од Штип до виорот на војните
121 Дејноста на Љубомир Милетич за време на Балканските и на Првата светска војна
179 Помеѓу науката и Македонија: дејноста на Љубомир Милетич по завршувањето на Првата светска војна
315 Заклучок

319 Регистар
329 Преглед на користени извори и литература

[Back to Main Page]