Освободителните борби на Македония, II
Хр. Силянов
 

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА

Б.

__О_   —  __П_  —  __Р_   —  __С_   —  __Т_   —  __У_   —  __Ф_   —  __Х_   —  __Ц_   —  __Ч_   —  __Ш_   —  __Щ_   —  __Ю_   —  __Я_
 
О'Конор, сър Никола, депутат в Английския парламент, посланик в Цариград — 23, 38.

Олчев, Спиро, от с. Дърмени, Ресенско, войвода в Преспанско и Ресенско — 55, 223.

Ораовдолски, Секула (1882, с. Ораовдол, Велешко, заг. с. Бистрица, Велешко), велешки войвода — 535.

Орлов, Благой, член на Цариградския революционен комитет — 357.

Оровчанов, Тод., делегат на Съвещателното събрание (дек. 1906) — 486.

Отонес, гръцки офицер — 201.
 

Павичевич, д-р, сръбски държавен и политически деец — 469.

Павлов, учител, делегат на Сярския окръжен конгрес (юли 1905) — 371.

Павлов, Марко, охридски войвода — 55.

Павловия, Милован, сръбски държавен и политически деец — 277.

Павлос, вж. Мелас, Павлос.

Палисламов, Г., от Прилеп, член на ВМОРО — 71.

Панайотов, К., български държавен и политически деец, министър — 502.

Пандо, четник от Ресен — 199.

Паница, Тодор (1879, Оряхово, 1925, Виена), кумановски войвода, член на Сярския окръжен революционен комитет, деец на Народната федеративна партия — 230, 491-493, 496, 497, 499, 500. 503, 511-513, 518.

Пападопуло, Атанас, гръцки учител от с. Ново село, Солунско — 475.

Пападопулос, Георгиос (псевд. Никифорос II), гръцки офицер от запаса, андартски войвода — 187.

Папамаленас, Леонидас, андартски войвода — 202.

Папаникопулос, андартски войвода —  204.

Папаозанетеас, Панайотис, андартски войвода — 182.

Папаяни, Михаил, член на гръцкия комитет в Битоля, наказан от ВМОРО — 214.

Папулас, гръцки офицер, главнокомандуващ гръцката армия в М. Азия (1921-1922) — 137, 141.

Пари, австрийски консул в Солун — 229.

Партениев, офицер от българската армия, войвода на ВМОК — 383.

Партений, софийски митрополит — 501.

Паси, Фредерих — 28.

Паскалев, Ал., книгоиздател — 415.

Пасков, Васил (1874, с. Осиково, Неврокопско, 1934, с. Лъджене, Чепинско), учител, журналист, редактор на в. „Илинден”, „Революционен лист” и др., член на ръководството на Битолския революционен комитет, председател на Одринския конгрес на Петрова нива (юни 1903) — 363, 440, 468, 490, 510.

Пасков, Христо, войвода в Демирхисарско — 16.

Пачу, Л., сръбски министър — 324.

Пашич, Ник. (1845-1926), сръбски държавен и политически деец, министър-


587

председател — 275, 323, 324, 326, 328, 332.

Педанов, Пено, четник на Ап. Терзиев — 165.

Пекянец, Коста, сърбомански войвода — 303, 307, 308.

Пелин, Елин (Димитър Иванов) (1877, с. Байлово, Софийско, 1949, София), български писател, сътрудник на в. „Илинден” — 510.

Пелтека, Гоше, войвода на ВМОК — 382, 386, 387.

Пенев, Боян (1882-1927), български литературен критик, сътрудник на в. „Илинден” — 510.

Пенчев, Петко, род. във Варна, юрист, публицист, член на ЦК на ВМОРО — 412, 441-445, 450, 453, 454, 465, 466, 468, 473, 486, 490-492, 497, 503, 510, 513, 515, 517, 551, 562.

Пере, вж. Тошев, Пере.

Перос, Георгиос, куриер на Мелас — 133.

Петгъшки, Мино, четник на Ап. Терзиев — 174.

Петко, вж. Пенчев, Петко.

Петков, Апостол, вж. Терзиев, Апостол Петков.

Петков, Димитър (1858-1907), български политически и държавен деец, публицист, министър-председател — 7, 106, 243, 323, 329.

Петрев, Ицо, ханджия от Битоля, ранен от андарти — 225.

Петров, А., управляващ Сярското търговско агентство — 84.

Петров, Ал., член на Цариградския революционен комитет — 357.

Петров, Аргир, от с. Сребрени, Леринско — 146.

Петров, Гьорче (1864, с. Варош, Прилепско, 1921, София), учител, виден деец и теоретик на ВМОРО, задграничен представител на Организацията в София — 16, 17, 59, 62, 63, 65-71, 167, 374-377, 380, 418, 440, 443, 481, 488, 489, 497, 498, 503, 508, 515.

Петров, Рачо (1861-1942), генерал, български политически деец, министър-председател — 24, 30, 45, 46, 51, 97, 98-100, 104, 106, 107, 118, 125, 321, 323, 324, 329, 331, 522, 523, 525, 526.

Петропулакис, гръцки подпоручик, ан-дартски войвода, наказан от ВМОРО — 221.

Петруш, вж. Чаулев, Петър.

Петряев, А., помощник на руския цивилен агент Демерик — 73, 77.

Петър I Карагеоргиевич, сръбски крал (1903-1921) — 275, 281, 284, 321, 323. 324, 327, 328, 333, 466.

Пехливана, Васе (Васил), от с. Владимирово, Малешевско, войвода на ВМОК — 383.

Пехливанов, Мустафа, андартски войвода — 218.

Пешев, П., участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) — 462.

Пешков, Георги, от Прилеп, занаятчия, съветник в окръжното ръководство на Битолския революционен комитет — 15, 65.

Пинза, Коле, андартски войвода — 136.

Пинон, Рене, френски публицист — 84, 458.

Пирзас, Ат., съратник на Мелас — 143.

Пирзас, Ник., андартски войвода от Лерин — 137, 139, 144, 145, 151, 152, 156.

Питев, секретар на скопското агентство — 94.

Плънкет, Ф., английски посланик във Виена — 33.

Полизондис, грък, учител в с. Радолиево, Сярско — 228.

Политне, П. Т, член на гръцки върховен съвет — 141, 154.

Полтянов, руски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Солунско — 227.

поп Георги, от с. Зелениче, Леринско — 193.

поп Георги, сръбски архиерейски наместник в Кратово, ръководител на сръбския шпионаж в Кратовско — 307.

поп Димитър, от Кичево — 295.

поп Димитър, наказан от ВМОРО — 146.

поп Дичо, от Беляковския манастир, Кумановско, сръбски шпионин — 307.

поп Зафир, от с. Мокреш, Кумановско, сръбски шпионин — 307.

поп Козма, архиерейски наместник в с. Бабино, Демирхисарско — 12.

поп Кръсте, от с. Бесвине, Битолско — 213.

поп Кръстьо, от с. Арменско, Леринско, убит от андарти — 13.

поп Пандо, от Струмица — 527.

поп Петруш, от с. Кокошине, Кумановско, сръбски шпионин — 307, 308.

поп Симо Зисов, от с. Осничани, Костурско — 210.

поп Ставри, от с. Писодер, Леринско — 195.

поп Стефан, от с. Оровник, Битолско — 140.

поп Ташко, архиерейски наместник в Куманово, ръководител на сръбския шпионаж, наказан от ВМОРО — 307, 309-311.


588

поп Цветан, от с. Слатино, Кичевско — 308.

Попадийски, Велко (Велко Апостолов) (род. с. Попадия, Велешко,заг. 1908, с. Скаченци, Велешко), велешки районен войвода — 535.

Попадийски, Ильо, битолски войвода — 222.

Попанастасов, Вл. (Пепо), сътрудник на в. „Илинден” — 510.

Попантов, Т., учител, виден деец на ВМОРО, на Рилския конгрес е избран за член на ЦК — 371-374, 439, 481, 486.

Попантонов, Псалтир, учител, секретар на околийския революционен комитет в Куманово — 286, 309.

Попарсов, Петър (1868, с. Богомила, Велешко, 1941, София), учител, виден деец на ВМОРО, един от основателите на Организацията, автор на първия й устав, член на ЦК и задграничен представител на ВМОРО — 377, 440, 481, 497, 508, 510.

Попвасилев, Георги, учител, организационен началник на Чепинския пограничен район — 503.

Попдимитрова, Търпена, учителка от с. Шестеово, Костурско — 12.

Попиванов, Г., делегат на Сярския окръжен конгрес (юли 1905), от Демирхисарско — 371.

Попигнатов, Димо, член на ВМОРО — 232.

Попов, Атанас, род. с. Шестеово, Костурско, пом.-войвода на костурския войвода Христо Цветков — 536.

Попов, Владо, от Солун, член на ВМОРО — 477.

Попов, Георги, кичевски войвода — 21.

Попов, Григор, от Солун, член на ВМОРО — 476.

Попов, Иван (1871, с. Ляски, Неврокопско, 1921, Витоша), фелдфебел от българската армия, костурски войвода — 55, 56, 134, 151.

Попов, Хр. Г., български политически деец, член на управителното тяло на „Благодетелен съюз” — 463.

Поповски, Търпо, български свещеник от с. Смърдеш, Костурско — 206.

Попстоянов, Ат., кмет на с. Либяхово, Неврокопско — 496.

Поптрайков, Лазар (1876, с. Дьмбени, Костурско, 1903, Костурско), учител, поет, член на Костурския околийски комитет, член на въстаническия щаб през Илинденско-Преображенското въстание, костурски районен войвода — 136

Попхристов, Георги (1876, с. Кръстофор, Битолско, 1962, София), учител, член на Битолския окръжен революционен комитет, ръководител и войвода на Леринския революционен район, член на ЦК на ВМРО — 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 150, 151, 277, 374, 375, 379, 380, 404, 486.

Порайлията, Алексо от с. Долни порой, Сярско, деец на ВМОРО, войвода, заг. 1903, с. Игуменец, Петричко — 381.

Поцков, делегат на Сярския окръжен конгрес (юли 1905) от Мелнишко — 371.

Прантупас, Христос (псевд. Капсалис), андартски войвода — 174.

Премович, Дим., сръбски политически деец — 319.

Пресансе, Франси дьо, френски журналист от в. „Тан” — 26, 28, 35, 130, 352.

Преспанлиев, Йовче, български търговец от Битоля — 200.

Проданов, Божин, Дим., учител в Солун, член на ВМОРО — 476-478.

Просоченлията, Анго (Селим чауша), от с. Просечен, Драмско, член на ВМОРО — 231.

Протич, А. (1875, Велес, 1959), български белетрист, критик, сътрудник на в. „Илинден” — 510.

Протогеров, Александър (1867, Охрид, 1928, София), генерал от българската армия, виден деец на ВМОК, войвода, член на ЦК на ВМОРО (ВМРО) — 388, 514.

Прохаска, австро-унгарски консул в Македония — 209.

Пулакос, андартски войвода — 147, 154.

Пуланас, андартски войвода — 208.

Пушкаров, Никола (1874, Пирдоп, 1943, София), учител, председател на Скопския окръжен революционен комитет, скопски войвода — 58, 279, 280, 305.
 

Радас, Михаил, гръцки публицист — 206, 207.

Радев, д-р Ал., български политически деец — 6.

Радев, Георги, сярски войвода — 217.

Радев, Симеон (1879, Ресен, 1967, София), виден български публицист и журналист, член на революционния комитет в Цариград, участвува в създаването на Съюза на българските конституционни клубове, дипломат — 64, 331, 512.

Радев, Тасе, от с. Мечкул, Мелнишко — 382.


589

Радославов, Александър, учител, член на Сярското ръководно тяло — 497, 503.

Развигоров, Мише (Михаил) (1873, Щип, 1907, Щип), учител, член на Скопския окръжен комитет, щипски войвода — 58, 61, 309, 362, 374, 380, 445, 449, 486.

Развигоров, Спиро, щипски търговец — 403.

Райков, Георги, учител от с. Търново, Костурско, убит от андарти — 206.

Ралев, Пешо, български първенец от с. Беляковци, Кумановско, убит заедно със съпругата и децата си от сръбски четници — 306.

Ралис, И., член на гръцки върховен съвет — 141.

Рандев, Гроздан, околийски войвода в Кумановско — 311.

Рапопорт, Алфред, австро-унгарски дипломат, помощник на цивилния агент в Македония Мюлер — 3, 73, 74, 77, 78, 81-83, 92, 129, 423.

Раптис, Стаматис, гръцки историк — 134, 135, 146-148, 150-153, 155-157, 192, 194-196, 203, 208, 212.

Рафаилович, Ж., сръбски офицер, член на ЦК на Главни одбор Четничке организациiе — 277, 279, 280, 281, 286, 309.

Ревересо, маркиз Дьо, френски посланик във Виена — 23.

Ресенски, Геро, лерински войвода — 195.

Ризов, Данаил, български първенец от Битоля — 214.

Ризов, Димитър, род. Битоля, публицист, дипломат, участвува в освободителните борби на Македония и Одринско, починал 1918 г. в Берлин — 321, 323, 332, 469.

Ризов, Н., български дипломатически агент в Атина — 220.

Ризов, Ризо, член на Комитета за обществена безопасност във Велес, деец на ВМОРО-297.

Рипс, вж. Сафо.

Ристич, Михаило, сръбски дипломат — 268, 307.

Ритер, австро-унгарски адмирал — 546.

Робев, Вл., един от ръководителите на революционния комитет в Цариград — 357.

Робеспиер (1758-1794), виден деец на Великата френска революция — 517.

Розентал, Юлий (1872, Иркуцк, Русия, 1903, с. Луково, Кратовско), поляк, студент, четник на войводата Н. Дечев — 297, 313.

Росен, Петко, сътрудник на в. „Илинден” — 510.

Ростковски, руски консул в Битоля, убит 1903 г. — 38.

Рувас, вж. Катехакис.

Рудолфи, италиански офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Битолско — 80.

Руменов, д-р Владимир, член на ВМО РО, участвува в ръководството на съюза на българските конституционни клубове, член на Македонската парламентарна група — 481.

Рупакяс, андартски войвода — 189.

Русински, Ник. Петров (с. Русиново, Малешевско, 1942, София), социалист, първи войвода в Крушевско и Демирхисарско — 276, 277.

Русо, Жан-Жак (1712-1778), френски просветител — 358.

Рустем бей, арнаутски войвода — 135.

Рънсиман — 229.
 

Саватие, сръбски войвода — 308.

Савов, Хр., член на контролната комисия на „Благодетелен съюз” — 463.

Садредин бей, висш турски чиновник, секретар на турската легация в Атина — 220.

Саев, учител от Сяр, член на Сярския окръжен революционен комитет — 490.

Саид паша, турски държавник — 100, 104.

Сакелариди, Ангелаки, гръцки лекар от Гумендже, ръководител на местната гръцка въоръжена пропаганда — 226, 227.

Сакеролопулос, гръцки офицер — 201.

Сакъзов, Я. (1860-1941), български обществен и политически деец, лидер на БРСДП (ш. с.), член на управителното тяло на „Благодетелен съюз” — 462, 463.

Салис, граф, австро-унгарски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Скопския санджак — 49, 81.

Салих Мутиш, от с. Зелениче, Леринско, платен агент на местния гръцки комитет — 193.

Самарджиев, Пешо (Петър) (1877, с. Неготино, Тиквешко, 1906, с. Клисура, Тиквешко), член на тайния революционен кръжок „Тр. Китанчев” в Самоков, тиквешки войвода — 58, 65.

Самарджията, Гоце, от Енидже Вардар, четник на Ап. Терзиев — 186.

Сандански, Яне (псевд. Пирински цар) (1872, с. Влахи, Мелнишко, 1915, Пирин планина), виден деец на ВМОРО, войвода, ръководител на Сярския революционен окръг, водач на левицата


590

във ВМОРО, създател и ръководител на Българската народна федеративна партия — 55, 57-61, 363, 371, 372, 374, 376, 379, 380. 383, 407, 441-443, 449, 457, 481, 487, 488, 490-493, 496-500, 503, 504, 506, 507, 510, 512-518, 521, 523, 525, 533.

Сандо, сътрудник на в. „Революционен лист” — 369.

Сарафов, Борис (1872, с. Либяхово, Неврокопско, 1907, София), офицер от българската армия, председател на ВМОК, войвода, член на Главния щаб на Битолския революционен окръг през Илинденско-Преображенското въстание — 13, 56-58, 60, 134, 139, 158, 167, 258, 282-292, 297, 306, 311, 333. 358, 359, 368, 374, 377-380, 457, 486, 487, 489-493, 497-502, 504-506, 513. 515-517. 551, 559, 561, 565.

Сарафов, д-р Ст., столичен лекар — 304. 497, 498, 510.

Сароглус, П., идеолог на андартското движение — 132, 193.

Сару, френски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Мелнишко — 84.

Саул — 410.

Сафо (Липа Рипс), виден арменски революционер, участник в покушението срещу Абдул Хамид (юли 1905) — 350, 351, 360, 361.

Сахтурис, гръцки консул в Сяр — 141.

Селджобалов, екзархийски счетоводител в Цариград — 529.

Селим бей Джина, предводител на турска разбойническа чета в Сярско — 218.

Серафим, андартски войвода — 190.

Сефедин, турчин, андартски четник — 220.

Сидер, от с. Сребрени, Леринско, убит от Мелас — 146.

Силянов, Христо (1880, Цариград, 1939, София), учител, журналист и публицист, активен участник и историк на националноосвободителните борби в Македония и Одринско, секретар на конгреса на „Петрова нива” — 152, 510, 518, 551, 562.

Симеон, варненски митрополит — 6.

Симич, Георги, сръбски дипломат — 336-341.

Симич, Света, сръбски дипломат в София — 275, 276, 281, 284-286, 288, 289, 292, 295, 328, 331, 332, 334, 336, 338, 340, 341, 474.

Симон, белгийски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Македония — 81.

Синас, барон, гръцки благодетел — 256.

Синесий, скопски митрополит — 521.

Синьориле, италиански офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Битолско — 49, 80.

Скайлер, американски кореспондент, изпратен в България след потушаването на Априлското въстание — 22.

Скалидис, андартски четник — 147, 151.

Скерлич, Йован, сръбски политически деец — 289.

Скот, сър С., английски посланик — 33.

Скрижевски, Георги (1882, с., Скрижово, Зъхненско, 1925, Свиленград), учител, член на Сярския окръжен революционен комитет, войвода в Мехомийско — 371, 372, 493, 496.

Славов, Сл., депутат в Народното събрание — 508.

Сливаров, член на ВМОРО — 481.

Сливков, Костанди, член на ВМОРО от Костурско — 56.

Соколов, Ал., студент, четник на Н. Дечев — 297.

Соколов, Глигор, вж. Лямев, Глигор.

Соколов, Петър (1870, Кюстендил, 1901, с. Фикел, Свиленградско), войвода в Одринско — 359.

Солунчев, Ичко, четник на Ап. Терзиев — 165.

Сониксен, Алоерт (псевд. американеца), американски журналист, четник, автор на книгата „Изповедта на един македонски четник” — 168-173, 175, 177, 179, 181, 188,404.

Сораглус, член на гръцки върховен съвет — 141.

Спасич, Никола, търговец, член на ЦК на Главни одбор Четничке организациjе — 277.

Спирков, Гьоре (род. с. Ленища, Прилепско, заг. 1907, с. Топлица, Прилепско), прилепски войвода — 489.

Спиромилиос, гръцки офицер — 142, 201.

Списаревски, К. Д., юрисконсулт в Министерството на земеделието — 497, 503.

Стайков, д-р П., участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) —462.

Станоев, Ал., участник в съвещателното събрание — 481.

Станоевич, Ст., проф., съставител на енциклопедия — 127, 277, 294, 308, 316.

Станчев, български министър — 505, 506.

Станчев, Д., български дипломат — 99.

Станчев, Кръсто (1879-1944), български общественик, публицист, журналист — 511.

Стариара, гръцки консул в Сяр — 217.

Стег, Луи, френски консул в Солун — 546.


591

Стефан Караджа (Тодоров) (1840, с. Ичме (Ст.-караджово), Ямболско, 1868, Русе), български националреволюционер, войвода — 186.

Стефанов, четник — 234.

Стефанов, Димитър, от Бесарабия, директор на Битолската гимназия, четник на Я. Сандански, член на Сярното окръжно ръководно тяло, задграничен представител на ВМОРО — 58, 59, 282, 377, 440, 481, 497, 508.

Стефанов, К. — 6.

Стоев, Г., сярски търговски агент — 2, 85, 87, 102.

Стоев, Петър, четник на Ап. Терзиев — 166.

Стойнов, Георги, български политически деец, публицист — 511.

Стойнов, Стойко, съратник на Я. Сандански — 497, 503.

Стойчев, Боби, от Дряново, подофицер от българската армия, скопски и кумановски войвода, заг. 1906, с. Логунци, Велешко — 61, 290, 298.

Стойчев, Дзоле (Агеш паша), лерински войвода — 215.

Стойчев, Тане, лерински войвода — 15.

Стоун, Елен, американска протестантска мисионерка в Македония, задържана за откуп от ВМОРО — 57, 454.

Стоянов, Васил, десетар на Ап. Терзиев — 180, 184.

Стоянов, Захари (1850 или 1851-1889), български националреволюционер, общественик, писател и председател на БТЦРК в Пловдив (1885) — 384.

Стоянов, Йордан, войвода на ВМОК — 383, 386, 443.

Стоянов, Софроний (1871, Цер, Битолско, заг. 1903), офицер от българската армия, войвода на ВМОК — 514.

Стоянов, Хр., член на Задграничното представителство на ВМОРО — 507.

Стоянович, Люб., сръбски държавен деец — 336.

Стратигис, гръцки поет — 250.

Стратинакис, четник на Мелас — 149.

Страшимиров, Антон (1872-1937), учител, класик на българската литература, привърженик на левицата във ВМОРО — 233, 313, 376, 488, 489, 494, 497, 499, 503, 508, 511.

Стурдза, румънски държавник — 259, 270.

Сугарев, Георги (1876, Битоля, 1906, с. Паралово, Битолско), учител, битолски окръжен войвода, ревизор на чети — 15, 16, 65, 69, 122, 292-294.

Сулиотис, гръцки офицер — 201.

Сульо Осман, турчин от с. Зелениче, Леринско, платен агент на местния гръцки комитет — 193, 212.

Сурис (псевд. Буас), андартски войвода — 201-203.

Суруджиев, Спиро, солунски търговец — 228.

Сърбаков, Ванчо (Сърбака), от с. Вранещица, Кичевско, поречки войвода, заг. 1905, с. Цер, Битолско — 61, 62, 303.

Сюни, Бабкен (Бедрос Пареян), арменски революционер — 357.
 

Такев, Мих. (1864-1920), български обществен и политически деец, участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) — 462.

Таксим паша, велик везир — 253, 353.

Тане, лерински войвода — 147.

Танкосич, В., гръцки офицер — 281.

Танович, Иван, участник във Втория сръбско-български студентски конгрес (април 1904, Белград) — 319.

Танти, Тирче, член на гръцкия комитет в Битоля, наказан от ВМОРО — 214.

Танчев, Стамат, от с. Булгариево, Солунско, свещеник, член на революционния комитет в Солун — 160, 203.

Тасев, Бойко, от с. Шопско Рудари, Кратовско — 307.

Татарчев, д-р Христо (1869, Ресен, 1959, Торино, Италия) — един от основателите на ВМОРО, първи председател на ЦК, задграничен представител на Организацията в София — 58, 282, 284, 376, 384, 440, 462, 486, 551, 562.

Таупле, управляващ английското консулство в Цариград — 194.

Таушанович, сръбски офицер — 281.

Ташко, гъркомански кмет в с. Брусник, Битолско, наказан от ВМОРО — 20.

Теодоридис, Яни, гръцки лекар, организатор на андартски акции, английски почетен вицеконсул в Сяр — 219.

Теодос, влашки свещеник от с. Негован, Лъгадинско, убит от андарти — 263.

Теотокис, гръцки държавен деец — 130. 137, 141, 266.

Терзиев, Андон, четник — 160, 165.

Терзиев, Апостол Петков (Апостол войвода, Ениджевардарско слънце. Апостол Петков) (1870, с. Боилища, Ениджевардарско, заг., 1911), гевгелийски и ениджевардарски войвода — 16, 22, 160-162, 164-167, 169, 171-175, 177-181, 183-187, 189-191, 202, 205, 226, 227, 234, 297, 409, 410, 522.

Терзиев, Васил — 55.

Терзиев, Тано, брат на Ап. Терзиев, четник — 160.


592

Терзистанов, Наум, от Балчик, четник на М. Даев — 231.

Тилигадис, андартски войвода — 189.

Типалдос, гръцки офицер — 201.

Титони, италиански държавен деец, дипломат — 51, 91, 92.

Тодор, подвойвода на Л. Иванов — 169, 170, 174, 175.

Тодор, влашки свещеник от Битоля — 262, 263.

Тодоров, Мартин, български политически деец, член на управителното тяло на „Благодетелен съюз” — 463.

Тодоров, Т., участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) — 462.

Тола, Тахир, албански разбойник — 331.

Толе наша, мариховски войвода — 20, 95.

Толев, Мице, хлебар от Битоля, убит от гръцки терористи — 225.

Толстой (Лев Николаевич) (1828-1910), руски писател — 68.

Тома, български свещеник, архиерейски заместник в Гевгели, ранен от гръцки терористи — 205.

Тома, вж. Николов, Тома.

Томов, Л. (1878, с. Годлево, Мехомийско, 1959, София), учител, председател на Сярския окръжен революционен комитет, делегат на Рилския конгрес (окт. 1905) — 371. 372, 374, 415, 490.

Томсон, лейди Елинор (Гроган), участничка в английска благотворителна мисия в Македония след Илинденско-Преображенското въстание — 4

Тончев, д-р Д., български политически деец — 509.

Тошев, А., български търговски агент в Битоля — 2, 3, 13, 18, 21, 77, 78, 80, 95, 103, 116, 122, 123, 201, 206, 208, 214, 308, 321, 420, 437.

Тошев, Пере (1867, Прилеп, 1912, Дреновска клисура, Тиквешко), учител, основател и виден деец на ВМОРО, председател на Битолския революционен комитет, член на ЦК на ВМОРО — 16, 17, 62, 64-67, 69-72, 299, 301-303, 362, 374-377, 379, 439, 481, 488, 489, 497, 503, 508, 510.

Трайко, български свещеник в с. Шопско Рудари, Кратовско — 307.

Трайчев, общински секретар в Куманово — 310.

Тренко, сърбомански войвода — 290.

Тренков, Доско, от с. Сенокос, Мелнишко, член на ВМОРО — 382.

Тренков, Йордан, учител от Прилеп, войвода, привърженик на ВМОК — 15, 65, 69, 70, 71, 300, 381.

Тренков., Хр., от с. Сенокос. Мелнишко, член на ВМОРО — 382.

Тумбенчето, Тано, четник на Ап. Терзиев — 165.

Турунджов, Алексо, лерински войвода — 15.

Тюфекчиев, Наум (Ресен, 1919, София), подпредседател на ВМОК, търговец на оръжие — 356.
 

Уайтхед, английски пълномощен министър в Белград — 327.

Узунов, Ангел, дългогодишен пунктов ръководител на ВМОРО в Кюстендил, брат на Хр. Узунов — 551.

Узунов, Христо (1878, Охрид, 1905, с. Цер, Битолско), учител, охридски войвода, член на Охридското горско началство през Илинденско-Преображенското въстание, инструктор и ревизор на чети в Охридско, Стружко и Дебърско — 15, 16, 65, 69.

Уилсън (1856-1924), американски политически и държавен деец, президент на САЩ (1913-1921) — 169.

Умджиян, Апик, арменски богаташ — 351.

Унандер, шведски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Македония — 81.

Унчо, стражар от Битоля, гъркоман — 437.

Уолф, Дръмонд, английски политически деец — 4.

Урмански, австро-унгарски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Скопския санджак — 81.
 

Фабие, френски офицер — 26.

Фаик бей, турски адвокат — 228.

Фаин, Надежда, арменска революционерка -360.

Фаин, Рубина, арменска революционерка — 359, 360.

Фаин, Самуил, вж. Микаелян, Кристофор.

Феим, гавазин — 155.

Ферад паша, велик везир — 253, 505.

Фердинанд Сакс-Кобургготски (1861-1948), български княз (1887-1908), български цар (1908-1918) — 99, 236, 237, 246, 247, 320-323, 327, 466.

Фермана, Атанас, лерински войвода — 13.

Фетхи паша. турски пълномощен министър в Белград — 330.

Филипов, Ив., от с. Оршовец, Сярско — 218.

Фирмилиян, сръбски митрополит в Скопие — 261, 315, 338.

Фонтана, английски консул в Скопие — 92.


593

Форопулос, Иоаким, гръцки митрополит — 262.

Франц Йосиф I (1830-1916), австрийски и австро-унгарски император (1848-1916) — 39.

Фролов, руски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Солунско — 165.

Фулон, френски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Сярско — 84, 229.
 

Хаджигеоргиев, Ил., български първенец от Драма — 233.

Хаджигеоргиу, Катерина, гръцка учителка в с. Гърчища, Гевгелийско — 203.

Хаджи Гого — председател на влашката община в Бер — 264.

Хаджи Димитър (Димитър Асенов) (1840-1868), български националреволюционер, войвода — 186.

Хаджидимов, Димо (псевд. Авиценус) (1875, с. Горно Броди, Сярско, 1924, София), учител, сподвижник на Г. Делчев и Я. Сандански, идеолог на левицата във ВМОРО, редактор на в. „Революционен лист”, публицист, секретар на Емигрантския комунистически съюз, член на ЦК на БКП — 60, 63, 376, 377, 440, 442, 445, 446, 453-455. 462, 497, 503.

Хаджиев, Стою, от с. Голешево, Демирхисарско, учител, четник на Я. Сандански, демирхисарски войвода — 58, 71, 372, 374, 481, 521.

Хаджиев, Стоян, четник на Ап. Терзиев — 166, 167, 179, 180, 183, 185.

Хаджилазаровци, Анастас и Апостол, братя от Сяр — 218.

Хаджилазаровци, собственици на чифлик — 218.

Хаджипантазиев, Атанас, андартски войвода — 229.

Хаджипетров, Васил, делегат на Сярския окръжен конгрес (юли 1905), от Неврокопско — 371.

Хаджистоенчев, Тачо, от Стара Загора, четник на М. Даев — 231.

Хаджистоянов, Кондо, четник на Ап. Терзиев — 185.

Хаджиташкович, Глигор, учител от Воден, редактор на в. „Автономна Македония” — 466, 467, 470.

Хаджитраев, Георги, четник — 164.

Хаджитраев, Мицо, четник на Ст. Хаджиев — 166.

Хаджиянков, Д., щипски първенец — 403.

Хайллей, английски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Македония — 87.

Хак бей, от Енидже Вардар — 178.

Хак бей, юрисконсулт в Цариград — 104.

Хами бей, турски консул в Крагуевац — 330.

Харизанов, Иван, студент, сподвижник на Я. Сандански — 468, 497, 499, 503.

Харизанов, Любомир, от София, съратник на Я. Сандански — 503.

Харисис, собственик на чифлик в Кукушко — 202.

Харлаков, Никола, социалист, деец в левицата на ВМОРО — 63, 442.

Хасан ефенди, член на духовния съд във Велешката община — 331.

Хасан Фетми паша, валия в Солун — 422.

Хасотис, андартски войвода — 144.

Хесапчиев, Хр. Г., генералщабен полковник, български дипломатически агент в Белград — 283, 286, 321, 323, 325, 328-332.

Хикмет ефенди, собственик на чифлик в Солунско — 409, 410.

Хилми паша, главен инспектор на вилаетите в Македония — 2, 8, 12, 18, 34, 41-44, 47, 48, 73-76, 79, 95, 105, 108, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 128, 165, 173, 184, 206, 210, 219, 226, 227, 229, 267, 296, 366, 367, 411, 412, 421-427, 432, 437, 475, 477, 478, 520, 530, 541, 547, 548.

Ходжов, А., български политически деец, член на управителното тяло на „Благодетелен съюз” — 463.

Хорвей, английски делегат, избран за член на международната финансова комисия в Солун — 546.

Хрисостомос, гръцки владика в Драма — 232, 249.

Христо, от с. Слатино, Кичевско. член на ВМОРО — 293.

Христо, кмет в с. Негован, Лъгадинско — 200.

Христо, убит от андарти в с. Св. Васил, Лъгадинско — 203.

Христо, от с. Будимирци, Пехчевско — 20.

Христо, брат на Костандо Живков — 198.

Христов, Д., български политически деец, член на управителното тяло на „Благодетелен съюз” — 463, 503.

Христов, Дим., участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) — 462.

Христов, Наум, драгоманин на българското агентство в Битоля — 214.

Христов, П., от с. Либешево, Костурско, член на ВМОРО — 198.


594

Христов, Павел (1874, с. Цапари, Битолско, 1922, София), учител, ръководител на костурския революционен район, член на ЦК и задграничен представител на ВМОРО — 15, 374, 562.

Христов, Петър, от Битоля — 214.

Христов, Стефан, от с. Ощава, Мелнишко, член на ВМОРО — 382.

Христов, Стоян, от Битоля — 214.

Христов, Тасе, от с. Присовяни, Охридско, охридски войвода — 55, 58.

Христов, Яни, четник — 197, 198.

Христова, Велика, от с. Мървенци, Дойранско, изнасилена от андарти — 215.

Христова, Доча, от с. Жупаница, Костурско, обесена от андарти — 221.

Христоманов, Васил, турски шпионин от Струмица — 523.

Хюсеин Абдул Керим, убит от андарти в с. Зелениче, Леринско — 193.

Хюсеин ефенди, инспектор на турските училища в Битолския вилает — 330.
 

Цамадос, гръцки консул в Сяр — 229, 230.

Цанков, Алекс. (1879, Оряхово, 1959), български политически и държавен деец, министър-председател — 313.

Цанков, Асен, български политически деец — 319.

Цанов, Вл. — 6.

Цанов, Найчо (1857, Видин, 1923, София), български обществен и политически деец, публицист — 469.

Цанови, братя от с. Месимер, Воденско — 204.

Цветков, Хр., от с. Кономлади, костурски войвода — 15, 211, 534, 536, 542.

Цвиич, Йован, сръбски географ, автор на ненаучна теза за етническия състав на населението в Македония — 275, 316, 471, 474.

Церковски, Цанко (Бакалов) (1869, с. Бяла черква, Великотърновско, 1926), български поет, писател и общественик, един от основателите на БЗНС, министър — 462, 510.

Цироянис, гръцки офицер, училищен директор в Струмица — 142, 201.

Цоков, Д., български дипломатически агент в Лондон — 4, 46, 51.

Цонтос, Георгиос (псевд. Вардас), гръцки офицер, един от организаторите на андартското движение — 132, 133, 196-198, 208.

Цончев, Иван (1858, Дряново, 1910, София), генерал от българската армия, войвода, председател на ВМОК — 284, 289, 391, 392, 461, 462, 465, 490, 509.

Цунев, Лазар, учител в Битоля — 200.
 

Чавдара, Ст., четник на М. Даев — 491, 515.

Чавдаров, Бойко (с. Домуздере, Дедеагачко, 1908, Дедеагачко), учител, районен войвода — 486.

Чавдаров, Стефан, водач на революционна група в Драмско — 231, 233.

Чайкъна, Митре, от с. Виржиния, Сярско — 230.

Чаков, Михаил (1873, Гумендже, Ениджевардарско, 1938, София), войвода в Петричко, Драмско, Сярско, Кумановско и Велешко — 312, 534, 535, 540.

Чакревци, от Прилеп — 70.

Чакъров, Александър (1869, Струга, 1909, София), учител, охридски районен ръководител, член на Охридското горско началство, редактор на в. „Автономия” — 55, 58.

Чакърова, Славка — 427.

Чакърски, Иван, от с. Сенокос, Мелнишко, член на ВМОРО — 382.

Чакърски, Мицо, от с. Сенокос, Мелнишко, член на ВМОРО — 382.

Чалъков, Георги, куриер, член на ВМОРО — 503, 504.

Чаулев, Петър (псевд. Петруш) (род. Охрид, 1924, Милано, Италия), учител, охридски околийски войвода, член на ЦК на ВМОРО (ВМРО) — 15, 404, 405, 551.

Чауша, Георги, от с. Горенци, Зъхненско, член на ВМОРО — 231.

Чекаларов, Васил (1874, с. Смърдеш. Костурско, 1913, Вич планина), костурски районен ръководител, войвода, взема дейно участие в Илинденско-Преображенското въстание — 56, 58, 132, 134, 139, 151, 158, 206, 282, 287, 551.

Чеков, Михаил, от Екши су, Леринско, помощник на леринския войвода Г. Папанчев, центров ръководител — 15.

Челович, Лука, член на ЦК на Главни одбор Четничке организациjе — 277.

Ченгелев, Ат., гимназиален директор в Солун — 216.

Черваров, Тодор, делегат на Кюстендилския конгрес (март 1908) — 551.

Чернооков, Г., член на студентското дружество „Напред” — 468.

Чернопеев, Христо (1868, с. Дерманци. Луковитско, 1915, Криволак), подофицер от българската армия, виден деец на ВМОРО, войвода в Кукушко и ръководител на Струмишки рево-


595

люционен окръг, един от ръководителите на Народната федеративна партия, член на ЦК на ВМОРО — 57, 58, 61, 107, 167, 368, 369, 374, 379, 388, 389, 412, 497-499, 503, 508, 510 511, 514, 522-525, 551.

Четирски, Христо — 56.

Чиконини, италиански офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Битолско — 80.

Чилингиров, Стоян, председател на студентски клуб — 314.

Чифлигара, Атанас, войвода на ВМОК — 382, 387.

Чолчев, чиновник в българското агентство в Сяр — 218.

Чонова, Мария, от с. Боровица, Ениджевардарско — 115.

Чучков, Ефрем (1870, Щип, 1923, София), учител, войвода и член на ЦК на ВМОРО — 362, 486, 506, 551, 562.
 

Шакир, Кръсте Гермов, род. 1876 в Прилеп, мориховски войвода — 299.

Шакир паша, валия в Скопие — 422.

Шалдев, Хр., род. Гумендже, учител, четник на Ник. Пушкаров — 16, 161, 167, 176, 551.

Шангов, Ст. С., редактор на в. „Вечерна поща” — 466, 512.

Шапкарев, Климент, род. Охрид, учител, секретар на Одринския окръжен революционен комитет, делегат на конгреса на Петрова нива — 374, 486, 551.

Шарко, Тале, ханджия от Битоля, наказан от ВМОРО — 225.

Шемзи паша, турски офицер — 50.

Шерадам, Андре, френски писател, публицист — 26.

Шефкет ага, андартски войвода — 135.

Шишков, Ив. Д. (Шишманов, Ив., 1862, Свищов, 1928), български литературен историк и фолклорист, проф. по литература, министър — 269.

Шишков, Пандил (1873, с. Върбени, Леринско, 1929, София), лерински войвода — 15.

Шишманов, Влад., фейлетонист — 315.

Шишманов. П. — 481.

Шкуртов, Кирияк, костурски войвода — 55, 197, 198.

Шкутов, Никола, свещеник, председател на църковната община в Енидже Вардар — 522.

Шоляков, Теод., учител в с. Беляковци, Кумановско, убит от сръбски четници — 306.

Шопов, Атанас (1848-1922), български обществен деец, дипломат, секретар на Българската екзархия в Цариград, български търговски агент в Солун — 3, 14, 21, 72, 73, 75, 80, 82, 102, 115, 165, 173, 202, 204, 205, 226, 227, 332, 366-368, 409, 412, 432, 475.

Шостак, Ф. А., руски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Македония — 49, 53, 54, 82, 227, 421.

Шукри бей, юрисконсулт в Цариград — 104.

Шуманов, кумановски войвода — 311.

Шутков, член на ВМОРО от с. Либешово, Костурско, убит от андарти — 198.

Шушлагович, д-р, член на сръбския комитет в Скопие — 307.
 

Щерю, брат на Костандо Живков — 198.
 

Юго, Виктор (1802-1885), френски поет, писател, публицист, политик — 26.

Юристовски — австро-унгарски цивилен агент в Македония — 77.

Юруков, четник — 372.

Юсуфиянц, Оханес, арменски революционер — 356, 357.
 

Яворов, Пейо К. (1877, Чирпан, 1914, София), поет, класик на българската литература, активен участник в освободителните борби на българите в Македония, редактира печатните издания на ВМОРО — 313, 355, 419, 490, 510, 562.

Янакиев, Нумо, районен войвода в Костурско — 56.

Янев, Ване, от Солун, член на ВМОРО — 477.

Янев, Георги, български първенец от с. Неволяни, Леринско, убит от андарти — 211, 212.

Янев, Наки, войвода на сръбска чета — 276, 277.

Янев, Петко, от с. Буф, Битолско, изтезан от андарти — 206.

Янков, полк. Анастас (1857, с. Загоричани, Костурско, 1906, с. Влахи, Мелнишко), офицер от българската армия, участник в Горноджумайското въстание (1902) и Илинденско-Преображенското въстание, войвода, член на ВМОК — 208, 386, 388.

Янъков, четник на ВМОК — 383.

Яшар бей, редактор на в. „Албаниjа”, издаван в Белград — 331.

Д. Б. — 336.

Е. Р. — 104.

И...... — 481


596

Л. — 481.

Л. Т. — 373.

М. — 481.

П. К-ов — 386.

С. Р. — 357, 358.

Abdul Hamid — вж. Абдул Хамид.

Buxton, Thomas Fowell, секретар на комисия към Балканския комитет — 4.

Breilsford, H.N., вж. Брайлсфорд, Х. Н.

Christian, Bertram, пратеник на Балканския комитет в Битоля — 5.

Coll, Mac, член на Балканския комитет — 29.

Dorosieff, L., вж. Доросиев, Л.

Honthgate, Edyard, член на Балканския комитет — 5.

Harris, Rendel, английска благодетелка — 5.

Honssaye, Hanri — 30.

Maestro Матей, вж. Геров, Матей.

Michel, вж. Герджиков, Михаил.

Reinach, Жозеф, елинист — 31.


[Previous] [Next]
[Back to Index]