Освободителните борби на Македония, II
Хр. Силянов
 

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА

А.

__А_   —  __Б_  —  __В_   —  __Г_   —  __Д_   —  __Е_   —  __Ж_   —  __З_   —  __И_   —  __Й_   —  __К_   —  __Л_   —  __М_   —  __Н_
 
Абаза, грък от Пловдив, 239.

Абдул-Хамид (1842-1918), турски султан (1876-1909) — 30, 31, 41, 91, 108, 161, 178-191, 339, 343, 344, 346, 347, 349, 351, 353, 354, 356, 357, 359, 361, 505, 562, 563.

Авакумович, Йован, сръбски политически деец — 336, 342.

Авгерос, Яни, андартски четник, терорист, агент на тайната турска полиция — 216.

Августина, ръководителка на сестринския орден „Св. Винцет” — 4.

Аверов, гръцки благодетел — 256.

Авиценус, вж. Хаджидимов, Димо.

Авксентий, велешки митрополит, активен участник в църковно народните борби — 521.

Аврамов, Стефан (1884, Чирпан, 1953, София), учител, четник на Г. Сугарев, секретар на Битолския окръжен конгрес (1906) — 294, 298, 534-536.

Агапинос, Телос (псевд. Аграс), гръцки офицер, андартски войвода, 181, 182, 188-191, 234.

Агатангелос, гръцки митрополит в Гребенско — 264.

Агорастос, чиновник в гръцкото консулство в Битоля — 140.

Аграс, вж. Агапинос, Телос.

Агура, Д. (1849-1911) — професор по всеобща история, ректор на Софийския университет, един от основателите и пръв председател на Българско историческо дружество — 6, 462.

Акил бей — 218.

Акритас, Костас, вж. Мазаракис, К.

Албански, секретар в четата на В. Сърбаков — 61.

Албер, италиански офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Битоля — 80, 209, 210.

Алевра, Темистокли — андартски войвода, наказан от ВМОРО — 224.

Александров, Тодор (1881, с. Ново село, Щипско, 1924, с. Сугарево, Мелнишко) — учител, виден деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация /ВМОРО/, член на Щипския околийски революционен комитет, член на Скопския окръжен революционен комитет и на ЦК на ВМОРО (ВМРО), 362, 363, 507, 551.

Александър II (1818-1881), руски император (1855-1881) — 431.

Александър Батенберг (1857-1893), княз на България (1879-1886) — 384.

Александър Обренович, сръбски крал (1889-1903) — 275, 285, 320.

Алексич, Ангелко, кумановски сръбски войвода — 279, 305.

Алексо, Коста, войвода на влашка чета в Битолско — 270.

Али бей — 193.

Али паша — 256.

Аликиян, Артаваст, арменски революционер — 356.

Али Ферух бей, турски комисар в Сер — 97-100.

Алкивиад (ок. 450 — 404 г. пр. н. е.) — атински политически деец и военоначалник — 251.

Алтен, фон, немски офицер, член на комисията по преустройството на жандармерията в Македония — 49, 52.

Алтъпармаков, митрополитски наместник в Битоля — 349.

Алябака, вж. Наумов, Ив. Алябака.

Анагиостакос, игумен — 142.

Анастасов, Вик., делегат на Съвещателното събрание на ВМОРО (1906) — 486.

Анастасов, Наум (Цветинов), учител, охридски районен ръководител, член на Охридското горско началство през Илинденско-Преображенското вьстание — 55.

Ангелов, Петър, паланечки войвода — 363, 481.

Андон, свещеник от Куманово — 309.


572

Андонов, Георги, от с. Либешово, Костурско, член на ВМОРО, по-късно предател — 198.

Андреев, Ангел, род. с. Рудари, Преспанско, 1867, дюлгерин, преспански войвода — 55.

Андреев, Никола (Алай-бей), (род. с. Мокрени, Костурско, заг. 1907) — костурски околийски войвода — 58, 150, 194.

Анри, френски пълномощен министър в Букурещ — 259, 260.

Ансиер, френски офицер, организатор на жандармерията в Горноджумайска околия — 84.

Антим, гръцки владика в Кичево — 259.

Антон, вж. Страшимиров, Антон.

Антони, андартски четник — 182.

Антраник, арменски войвода — 359, 501.

Апостол, брат на Костандо Живков — 198.

Апостол (Апостол войвода) — вж. Терзиев, Апостол Петков.

Апостолов, Васил, агент на гръцката пропаганда, притежава фалшив паспорт на името на Щерьо Апостолов — 240.

Апостолов, Н., български политически деец, министър — 502.
Апостолопулос, Т., автор на гръцки националистически учебник — 239.

Аргиров, Божин, от с. Топчиево, Солунско, гъркоман, предател — 475.

Арнаудов, член на Одринския революционен комитет, агитатор в Чокенско — 58.

Арнаудов, Д., род. с. Либяхово, Неврокопско, революционер от левицата на ВМОРО — 371.

Арнаудов, Мих. (1878, Русе, 1978, София) — литературовед, фолклорист, етнограф, академик — 510.

Арсо, вж. Мицков, Арсо.

Арсов, Найдо, четник от с. Папрадища, Велешко — 536.

Арсов, Славко (Славейко) (1878, Щип, 1904, с. Гигенци, Кратовско) — учител, битолски и ресенски войвода — 14, 15, 55, 309.

Аскитис, драгоман на гръцкото консулство в Солун — 477, 478.

Аслан, арменски революционер — 501, 502.

Асран, полковник — 443.

Астарджиев, Георги, драмски войвода — 231.

Атанас, вж. Чифлигара, Атанас.

Атанасов, вж. Думбалаков, Димитър.

Атанасов, свещеник от с. Кулата, Сярско — 228.

Атанасов, Ник., български първенец от с. Барешани, Битолско — 222.

Атанасов, Стефан, костурски войвода — 55.

Атанацкович, сръбски генерал — 281, 286, 289, 305, 330, 331, 465, 470.

Ахмед ефенди, председател на Велешката община — 330.

Ахмед Кемал бей, шейх, родственик на Абдул-Хамид — 179, 181.

Ахмед Риза, младотурски идеолог — 562, 563.

Ацев, Гого (род. с. Ореховец, Прилепско, 1906, заг. до с. Крапа, Велешко), прилепски районен войвода — 213.

Ацев, Мирче (1859, с. Ореховец, Прилепско — 1901, с. Уланци, Щипско), прилепски войвода — 299.

Ацев, Петър (1877, с. Ореховец, Прилепско, 1939, Пловдив), учител, околийски войвода в Прилепско, член на Битолския окръжен революционен комитет — 15, 65, 69, 70, 213, 292, 293, 299-303, 488, 489, 534, 536, 541, 551.
 

Бабаджанов, Сл., български политически деец, член на ВМОК — 463.

Бабаев, Дим., сътрудник на в. „Илинден” — 510.

Бабата, Атанас (Димитров, Атанас Иванов) (1875, с. Синитево, Пазарджишко, 1905, вр. Видин, Кратовско), кратовски околийски войвода — 61, 309, 362.

Бабет, зам.-управляващ френското посолство в Цариград — 32.

Бабунски, сърбомански войвода във Велешко — 534.

Бабянски, Димитър, десетар в четата на Апостол Терзиев — 167.

Баждаров, Георги (1881, с. Г. Броди, Сярско, 1929, Варна), учител, секретар на чета, участвува в създаването и дейността на Съюза на българските конституционни клубове и на Българския учителски съюз в Турция, публицист, член на Задграничното представителство на ВМРО — 58, 363, 415.

Байчев, Пан., кумановски околийски войвода — 311, 312.

Бакалинов, Ник., български търговец от Г. Броди, Сярско, убит от андарти — 226.

Бакалов, Ж., участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) — 462.

Бакалов, Стойко, от с. Игуменец, Петричко, учител, войвода на Върховния македоно-одрински революционен ко-


573

митет /ВМОК/ в Петричко и Сярско — 382, 383.

Бакалов, Цанко, вж. Церковски, Цанко.

Бакалос, андартски войвода, 144.

Бакалчето, вж. Бакалов, Стойко.

Бакунин (псевд., вероятно на Пандо Струмишки) — 481.

Бакърчеви, братя от с. Владово, Воденско — 22.

Балабанов, Марко, български дипломатически агент в Цариград, министър — 220.

Баламезов, Ст., секретар на Втория сръбско-български студентски конгрес (април 1904) — 319.

Балтаджис., Т., гръцки политически и държавен деец — 141.

Балтов, Илия, роден в Неврокоп, учител, член на Сярския окръжен революционен комитет — 371, 372, 374.

Балугджич, Жика, доверено лице и секретар на сръбския крал Петър — 281, 284, 286.

Балфур, Артур Джеймс (1848-1930), английски държавен деец, лидер на Консервативната партия, министър-председател — 24, 25, 32, 46.

Балюцева, Георговица, от с. Жужелци, Костурско, член на ВМОРО — 198.

Бандерот, Нико, български хайдутин в Македония — 278.

Бараков, Колю, четник в Костурско — 221.

барба Андреа, андартски четник — 147.

барба Тасо, андартски войвода — 189.

Барер, Камил — 32.

Бартон, Клара, председателка на Червения кръст в Америка — 6.

Баталов, Гьорги, четник от с. Волак, Драмско — 231.

Батанджиев, Ив., свещеник, председател на общината в Гумендже — 174.

Баучер, Джеймс, кореспондент на в. „Таймс” на Балканите — 24.

Башев, А., от Плевен, участник в комитет за свикване на всенародна конференция по македонските работи — 461.

Баялцалиев, Тома, търговец — 216.

Бек, маршал, началник-щаб на австро-унгарската армия — 259.

Белич, сръбски професор — 316.

Белювалията, четник на Й. Стоянов, убит при с. Къшина, Мелнишко (април 1905) — 383.

Беляла, Христо Кърлев, четник на Апостол Терзиев — 185.

Берар, Виктор, френски учен — 26-28, 35, 36, 130, 352.

Берберов, Тод. С., от Копривщица, четник на М. Даев — 231.

Биджо, кираджия — 56.

Биконсфилд (1804-1881), английски министър-председател — 24.

Биолчев, Илия, делегат на Кюстендилския конгрес на ВМОРО (1908) — 551.

Бичев, Дим., четник на К. Нунков — 310.

Благоев, Вл., учител, член на Сярския окръжен революционен комитет, 371, 372, 490.

Благоев, Дим. (1856, с. Загоричане, Костурско, 1924, София), основоположник на БРСДП, член на македоно-одринското дружество в Пловдив — 444.

Бобчев, С., (1853, Елена, 1940), български политически деец, публицист, участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) — 462.

Богатинов, Т., делегат на Сярския окръжен конгрес (1905) — 37.

Божин, от с. Кусобрасти, Дебърско, четник на Гюрчин — 16, 293, 294.

Божинов, Ал., (1878, Свищов, 1968, София), художник, писател, публицист, худ. критик, академик — 77.

Божова, Цвета, учителка, член на ВМОРО, касиерка на Демирхисарския революционен околийски комитет — 491, 503, 515.

Бойко, свещеник от с. Глухово, Скопско — 306.

Боймишки, Христо, четник на Ап. Терзиев — 174.

Бойчев, Ичко, войвода в Г-джумайско — 371, 372.

Боланис, андартски четник — 147, 152-154, 249.

Болийо, Анатол Льороа — 26.

Бонпари, френски посланик в Петербург — 24.

Бончев, Ф., български политически деец, член на управителното тяло на организацията „Благодетелен съюз” — 463.

Ботев, Христо (1848 — 1876), български националреволюционер, революционен демократ, поет, журналист — 186.

Ботков, войвода на ВМОК — 382.

Бошнаков, Тодор, от с. Либяхово, Неврокопско, член на ВМОРО — 495, 496.

Брайлсфорд, Х. Н., началник на английската помощна мисия в Македония — 4, 5, 8, 10, 15, 26, 78, 129, 130.

Брайлсфорд, леди, съпруга на Х. Н. Брайлсфорд — 4.

Брайс, Джеймс, английски депутат — 26.


574

Бракалов, Т., български политически деец, секретар на организацията „Благодетелен съюз” — 463.

Братияно, Йон, румънски политически и държавен деец — 261.

Бреол, Мишел, френски професор, елинист — 28.

Брут, вж. Матов, Хр.

Бувас, андартски войвода — 195.

Бугарийски, Илия, четник на Ап. Терзиев — 166.

Буджиери, г-ца, възпитателка на деца — 239.

Буйнов, Александър (1879, Шумен, 1924, Г. Джумая), виден деец на ВМОРО, съратник на Я. Сандански, участвува в ръководството на Народната федеративна партия, депутат в младотурския парламент — 371, 493, 496, 503, 514, 515.

Бурас, андартски войвода — 144.

Бурбулон, дьо — 236.

Бурханедин, син на Абдул Хамид — 344.

Буске, Ж. — 10.

Бъкстон, Ноел, председател на Балканския комитет — 4, 29.

Бъкстоновци, братя — 26.

Българията, Кръстю (Кръстю Николов), род. във Враца, войвода в Малкотърновско и Кочанско, починал в 1913 г. — 58, 362, 449, 481, 503, 515.
 

Вазов, д-р Б., български политически деец, секретар на организацията „Благодетелен съюз” — 463.

Валаклията, Тодор, от с. Волак, Драмско, член на ВМОРО — 231.

Вангел, сярски свещеник, убит от андарти — 218.

Вангел, от с.Сребрени, Леринско, андартски войвода — 111, 130, 133, 136, 145, 146, 206, 207.

Ваневи, братя от Воден — 227.

Варандиян, Микаел, арменски революционер — 358.

Вардас, вж. Цонтос, Георгиос.

Вартанян, арменски революционер, войвода — 351.

Вархамов, Георги, руски анархист, участвува в атентата срещу Абдул Хамид (юли 1905)-350, 351.

Василев, Г., представител на Скопския революционен комитет в Съвещателното събрание (дек. 1906) — 481.

Василев, Гр. (1883, с. Радово, Пернишко, 1942, София), български политически деец, министър, адвокат, журналист — 510.

Василий II Българоубиец (957 — 1025), византийски император (976 — 1025) — 132.

Василиос, анхиалски владика — 244.

Васката, четник, делегат на Сярския окръжен конгрес (1905) — 371, 372.

Васков, Петър (род. Велес, 1907, с. Лъджакьой, Дедеагачко), учител, одрински войвода, член на Одринския революционен комитет — 347, 377.

Вачов, д-р Д. К., български политически деец — 6.

Вейсал, турчин от с. Саригьол, Кукушко, андартски четник — 212.

Вели, андартски войвода — 218.

Величков, К. (1855 — 1907), учител, български дипломатически агент в Белград, министър, преводач, художник — 280, 281, 283, 321.

Велчев, В. Т., публицист — 234, 346.

Венедиков, Йордан, офицер от българската армия, деец на ВМОК — 356.

Веран, френски полковник, член на международна комисия по преустройството на жандармерията в Македония, началник на френската секция в Сярския санджак — 49, 83, 84-87.

Веснич, д-р Мил., сръбски дипломатически представител — 336.

Визвикис, андартски войвода — 144, 158, 207.

Владо, секретар на Апостол Терзиев — 179.

Владов, д-р (род. Ресен, 1917, София), деец на ВМОК, член на Битолския окръжен революционен комитет — 214, 381, 437.

Влайков, Т. Г. (1865, Пирдоп, 1943, София), български политически деец, подпредседател на управителното тяло на „Благодетелен съюз” — 6, 463.

Влаха, Митре, род. с. Кономлади, Костурско, костурски войвода, заг. 1907, с. Сливени, Костурско — 15, 113, 152, 153, 158, 195, 196, 211, 221.

Влахоянис, андартски войвода — 142.

Войван, английски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Македония — 214.

Войданов, Смиле (1872, Лактинье, Охридско, 1958, Понтияк, САЩ), учител, охридски войвода — 55, 56, 58.

Врански, Таската (Таската Серски), деец от левицата на ВМОРО, съратник на Я. Сандански, войвода в Сярско — 371, 372, 496.

Вуич, д-р Михаил, сръбски политически и държавен деец — 275, 284, 285, 336, 337.

Вълканов, Хр., гимназиален учител в Битоля, убит от андарти — 214.

Въндьо, четник на Ап. Терзиев — 185.


575
 

Гавазов, Йордан, от Прилеп, железар, член на ръководството на Прилепския революционен комитет — 70, 279.

Гаврилович, Паита, сръбски вицеконсул в Битоля — 291.

Газдов, Михаил, четник от Прилеп — 437.

Галев, Б., от Битоля — 214.

Ганов, М., войвода — 536.

Ганчев, Ф., подпредседател на управителното тяло на „Благодетелен съюз” — 463.

Гарвалов, Пею Радев, род. Чирпан, драмски войвода — 231, 232.

Гарванов, Иван (1869, Ст. Загора, 1907, София), учител, председател на българското тайно революционно братство в Солун, председател на ЦК на ВМОРО, председателствувал Солунския конгрес (1903) — 62, 365, 442, 443, 486, 487, 489, 491, 493, 497-502, 504, 506, 507, 513-517, 531, 551, 559, 561.

Гарибалди, Джузепе (1807-1882), италиански национален герой — 29.

Гарибалди Рачиоти, потомък на Дж. Гарибалди — 29, 286.

Гаро, Армен, арменски революционер — 357.

Гарони, италиански офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Битоля — 80.

Гаруфалов, Стойчо — род. Малко Търново, капитан от българската армия, деец на ВМОК — 356.

Гастолди, италиански офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Битоля — 209.

Гацов, член на ВМОРО, от Прилепско — 71.

Генадиев, д-р Н. (1868, Битоля, 1923, София), български политически и държавен деец, министър, публицист — 502.

Генадий, румънски митрополит, посетил влашки села в Битолско — 262.

Георгаки, андартски войвода — 205.

Георги, принц, върховен комисар на о. Крит — 132.

Георгиев, Михалаки (1854, Видин, 1916, София), обществен деец и публицист, белетрист — 462.

Георгиев, Ставри, от с. Ново село, Струмишко — 227.

Георгиева, Мария, от с. Жупаница, Костурско, обесена от андартски четници — 221.

Георгис, куриер от Палеокастрон, Кожанско — 138.

Георгов, Ив. (1862, Велес, 1936, София), проф., философ-идеалист, педагог, председател на организацията „Благодетелен съюз” — 462, 463.

Герасим, български митрополит в Струмица — 369, 522-527.

Герасим, свещеник от с. Нивчани, Костурско — 116.

Герваси, митрополит в Сливен — 244.

Герджиков, Михаил (1877, Пловдив, 1947, София), учител, виден деец на ВМОРО, войвода, ревизор на чети, член на Главното ръководно боево тяло в Одринско — 58, 282-284, 397, 443, 468, 486, 494, 495.

Герджикович, Георги, офицер от сръбската армия, участвува в Илинденско-Преображенското въстание с български чети, редактор на в. „Автономна Македония”, Београд, 1905 г. — 292, 466-468, 470, 497.

Герефис, Костас, андартски войвода — 176, 177.

Геро, от Преспа, член на ВМОРО — 15.

Геров, Матей от Тетово, журналист, съратник на Б. Сарафов, участвува при учредяването на Съюза на българските конституционни клубове (1908) — 282-289.

Гешов, Ив. Ст. (1854, Пловдив, 1932, София), български политически деец, дипломат — 505.

Гирс, Николай, К. (1820 — 1895), руски генерален консул в Солун, министър на външните работи — 3, 77.

Гияр, Пиер — 28.

Гладстон (1809-1898), английски държавен и политически деец, министър-председател — 24, 251.

Глигор, вж. Лямев, Григор.

Гоголаков, Митруш, андартски войвода — 229.

Годжевац, д-р Милорад, общински лекар в Белград — 276, 277, 281, 286, 470.

Голис, Жорж, френски писател, публицист — 26, 352.

Голуховски, граф, министър на външните работи в Австро-Унгария — 23, 32, 34, 39, 40, 83, 92-94, 96, 259, 326, 327.

Гонгингер, австрийски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Скопския санджак — 81.

Гоне, убит от андарти в с. Свети Васил, Лъгадинско — 203.

Гоно, от Енидже Вардар, андартски войвода — 189.

Горазд, петрички архиерийски заместник — 412.

Горничевски, Тане, лерински войвода — 215.

Горчилов, П., учител в Сяр, изтезаван от андарти — 218.

Готев, Григор, от с. Зелениче, Леринско — 193.


576

Готев, Стефан (Гатев), български първенец от с. Зелениче, Леринско — 193.

Граматиков, Славейко, учител в с. Младо Нагоричино, Кумановско — 312.

Грежов, Апостол Димитров, съратник на Б. Сарафов, избран от Кюстендилския конгрес (1908) за член на Представителното тяло на Организацията — 287, 562.

Григор, четник на полк. Янков — 388.

Григор, от Пилорик, Ениджевардарско, четник на Ап. Терзиев — 185.

Григорий, род. в Стара Загора, Охридски и Битолски митрополит — 7-9, 104, 116, 121-123, 263, 348.

Григорий — игумен в Чуриловския манастир, гъркоман — 138.

Григориу, Стефо, ръководител на гръцка терористична група в Битоля — 200.

Грилондини, италиански офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Битолския санджак — 80.

Грипарис, Г., гръцки пълномощен министър в Цариград — 263.

Груев, Дамян (Даме) (1871, с. Смилево, Битолско, 1906, с. Русиново, Малешевско), учител, създател и виден деец на ВМОРО, член на ЦК, ръководител на Илинденско-Преображенското въстание в Битолско — 16, 17, 62, 64-66, 67, 71, 122, 167-169, 223, 277, 279, 291-296, 301, 302, 304, 335, 336, 362, 365, 373-375, 377, 379, 390-392, 433-435, 438, 439, 442, 443, 461, 474-479, 481, 488, 489, 517.

Грузингер, барон, немски делегат в международната финансова комисия в Солун — 546.

Груич, Сава, сръбски държавен и политически деец, министър-председател — 323, 324, 330, 332, 336, 337, 342.

Групчев; Лука, род. в Охрид, учител, войвода в Дебърско, член на Охридското горско началство през Илинденско-Преображенското въстание — 55.

Грънчара, Пере, турски шпионин, сърбоман — 299.

Губастов, руски пълномощен министър в Белград — 330.

Гудас, андартски войвода — 223.

Гудев, д-р П. (1862, с. Градец, Сливенско, 1932, София), български държавен и политически деец, министър-председател — 462, 509.

Гулито (кехая), от Баовските колиби, Воденско, предател — 175, 177.

Гунарис, гръцки политически и държавен деец, министър-председател — 141.

Гурин, Дим. Ляпов, ръководител на Цариградския революционен комитет — 283, 284, 286, 356-359.

Гьорче, вж. Петров, Гьорче.

Гюмюшев, Никола, войвода на ВМОК, действува в Ахъчелебийско — 389.

Гюрлуков, Милан, прилепски войвода — 303, 551, 561.

Гюрчин (род. с. Сланско, Кичевско, 1904, с. Слатино, Кичевско), крушовски войвода — 16, 292, 293, 303.
 

Давидко, четник на ВМОК — 383.

Даев, Михаил, род. в Балчик, участник във въстанието в Одринско, драмски войвода, убит в 1907 г. — 230, 232, 371, 491-497, 499, 512-515, 559, 561.

Даев, Тодор, баща на Михаил Даев — 495.

Даева, Зафира, майка на Михаил Даев — 495.

Далипо, Дим. (Далипис), андартски войвода, наказан от ВМОРО — 221.

Даме, вж. Груев, Дамян.

Дамянов, Милан, четник на ВМОК — 392.

Данев, Стоян Петров (1857-1949), български държавен и политически деец, министър-председател — 24.

Даскалов, журналист — 423.

Даскалов, Добри, род. в с. Кавадарци, Тиквешко, член на тайния революционен кръжок „Трайко Китанчев” в Самоков, тиквешки войвода — 58, 65, 374, 377, 481, 551.

Дафотис, андартски войвода — 216.

Дачов, Аргир — 55.

Делирадев, Павел (1879, Панагюрище, 1957, София), общественик и публицист, деец на македоно-одринското революционно движение, участвува в създаването на Народната федеративна партия, изработва нейния устав и програма — 511.

Делиянис, Т., гръцки държавен и политически деец, министър-председател — 142.

Делкасе, френски министър на външните работи — 23, 26, 27, 31, 32, 35, 37, 46, 101, 259, 260.

Делта, Пинелопис, С., гръцка писателка — 182, 183, 187, 189, 190.

Делчев, Гоце (Георги) (1872, Кукуш, 1903, с. Баница, Сярско), всепризнат ръководител и идеолог на ВМОРО, създател на четническия институт, задграничен представител на организацията в София — 59, 313, 379, 414, 489, 508, 514.

Демерик; руски дипломатически агент в Македония — 48, 49, 72-74, 77, 227, 409, 422-424, 432.


577

Деместихас, Йоанис (кап. Никифорос), гръцки морски офицер, адмирал, андартски войвода — 182, 183, 187-189.

Дечев, Никола (1880, Стара Загора, 1903, с. Луково, Кратовско), порто-пейюнкер от българската армия, член на тайния рев. к-т „Тр. Китанчев” в Самоков, велешки войвода — 297.

Джая, Йован, сръбски политически деец и дипломат — 318.

Джемо, главатар на разбойническа чета в Македония — 278.

Джеров, Лука, род. 1870, Битоля, учител, член на Битолския окръжен революционен комитет, кичевски войвода — 486.

Джорджевич, Владан, сръбски пълномощен министър в Цариград — 338.

Джорлев, Леко (Банички) (род. с. Баница, Леринско, поч. 1914), лерински войвода — 15.

Диджорджис, италиански генерал, председател на комисия по преустройството на жандармерията в Македония — 49, 51-54, 79, 82, 86, 87, 226, 227, 427, 432, 547.

Димитри, Христо, влах — 262.

Димитриевич, Драгутин — Апис, сръбски офицер — 281.

Димитриядис, д-р, член на гръцки комитет в Битоля — 199.

Димитров, Деян (1873, с. Лактинье, Охридско, 1910, Охридско), каменоделец, охридски войвода — 55, 56, 58 280.

Димитров, Ив., управляващ Сярското търговско агентство — 84, 85.

Димитров, Конст., от с. Олшани (Обтичари), Сярско — 217.

Димитров, Лазар, род. 1869 с. Дренок, Дебърско, учител, председател на Одринския окръжен революционен комитет, член на Охридското горско началство — 55, 58.

Димитров, Н., български свещеник от с. Хаджи Бейлик, Демирхисарско, убит от гърци — 228.

Димитров, П., български дипломатически агент в Цариград — 259, 261.

Димитров, Стефан (1876, с. Зелениче, Костурско, 1905, Гостиражни, Велешко), учител, велешки войвода — 61, 65, 297, 298, 362.

Димитров, Хар., ръководител на гръцки комитет в с. Олшани (Обтичари), наказан от ВМОРО — 217.

Димитрова, Флора, учителка, член на Цариградския революционен комитет — 357.

Димитрови, Хр. и Ив., братя от с. Осничани, Костурско, убити от андарти — 210.

Димитър, свещеник от с. Шестеово, Костурско — 12.

Димнегритилис, гръцки първенец от с. Радолиево — 228.

Димов, Лазар, от Битоля, гъркоман, наказан от ВМОРО — 225.

Дине (Динас), четник на андартския войвода Каудис — 153.

Дино, от с. Юнчиите, Солунско, четник на Ап. Терзиев — 185.

Динов, д-р В., от Цариград, пострадал невинно във връзка с покушението срещу Абдул Хамид — 348, 352.

Добрев, Живко, български търговски агент в Битоля — 225.

Добринович, Тотьо, род. София, четник на М. Даев — 231, 491.

Добролицки, Кольо, охридски войвода — 197.

Добролицки, Нумо, костурски войвода — 197.

Докурчев, Андрей (1880, Велес, 1907, Малешевско), войвода в Г.-джумайско, член на струмишкия революционен комитет — 383.

Докурчев, Н. от с. Радолиево, убит от андарти — 228.

Долгача, Змейко, четник — 303.

Доло, от с. Крива, Ениджевардарско, четник на Ап. Терзиев — 185.

Домазетов, от Скочивир, Битолско, предател — 21.

Донски, Стоян, от с. Битуше, Реканско, ръководител на смилевска чета по време на Илинденско-Преображенското въстание, околийски войвода в Битолско, загинал в 1904 г. — 55, 277, 309.

Дончо, вж. Златков, Дончо.

Дорев, Мих., избран от Кюстендилския конгрес за член на представителното тяло — 486, 562.

Дорев, Панчо (1878, с. Пътеле, Леринско, 1938, София), учител, адвокат, виден български историк-османист, депутат в турския парламент, дипломат — 110, 116, 122, 123.

Доревски, Тр., член на Цариградския революционен комитет — 357.

Доросиев, Л. (1885, Копривщица, 1932, София), учител, просветен деец и книжовник, главен инспектор на училищата в Македония, изследва историята на българското образование — 255.

Доцев, Кр., български политически деец, член на организацията „Благодетелен съюз” — 463.


578

Драгомиров, генерал, руски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Солунския санджак — 82.

Драгумис, Йоан (Йон), един от първите организатори на тайните гръцки комитети в Македония, идеолог на андартизма — 130, 132, 133,136, 140, 142, 149, 156, 239.

Драгумис, Стефанос, гръцки държавен деец, министър — 131, 132.

Драку, Илектра, от романа на П. Делта „В тайните на блатото” — 187, 188.

Драпчо, от с. Просечем, Драмско, член на ВМОРО — 231.

Думбалаков, Димитър Атанасов (1872, с. Сухо, Лъгадинско, 1915, с. Хозурат, Велешко), майор от българската армия, публицист, войвода на ВМОК — 283, 536.

Думбалаков, Трендафил Атанасов, от с. Сухо, Лъгадинско, четник в Костурско — 536.

Думбас, гръцки благодетел — 256.

Думис, Спиро, член на гръцката община в Битоля — 199.

Дураков, Тома, четник на Ап. Терзиев — 185.

Дългачат, Иван, районен войвода в Крушевско, помощник на сърбоманския войвода Глигор Лямев — 290, 300, 302.

Дърком, английска мисионерка — 4.

Дърмишки, Дино, четник на Ап. Терзиев — 174.

дядо Коле (Колю), мориовски войвода — 18, 20, 21, 122.

дядо Мартин, четник на Ап. Терзиев — 182.

дядо Паскал, предател — 189.

Дякович, Вл., от Варна, член на комитет за свикване на всенародна конференция по македонските работи — 461, 462.
 

Еванс, английски археолог — 29.

Евстатий (Георги Димитров Шкорпов) (1873, с. Нестрам, Костурско, 1935), дякон, ръководител на Гяватколския район през Илинденско-Преображенското въстание, ресенски войвода — 15, 16.

Едхем паша, турски военачалник, бригаден генерал в Гевгели — 165.

Едуард VII, английски крал — 23, 32, 36.

Ексадактилос, гръцки офицер — 142.

Елезович, Глиша, сръбски преподавател — 313, 319.

Елиот, секретар на английското посолство в Цариград — 493.

Енвер бей, турски офицер, командувал нападението срещу „Ножот” — 535, 538, 539, 543.

Епаминондас, андартски войвода — 203.
 

Жеглинов, Димитър, от с. Осничани, Костурско, предател — 197.

Жеков, Никола, от Струмишко, съратник на Хр. Чернопеев — 58.

Желев, Душо, малешевски районен войвода — 388.

Желински, Нумо Янакиев, костурски районен войвода — 15, 56, 197.

Живанович, Ж., началник на отделението за пропаганда при Министерството на външните работи в Сърбия — 272, 273.

Живко, баща на Костандо Живков — 198.

Живков, Влад., свещеник, председател на църковната община в Щип — 403.

Живков, Костандо, род. с. Тиквени, Костурско, районен войвода в Костурско — 15, 56, 197, 198.

Живковица, майка на Костандо Живков — 198.

Живкович, Л., сръбски министър — 272.

Жорес, Жан, подпредседател на френската камара — 29.

Жорис, Едуард, белгиец, чиновник в американското дружество „Сингер”, участник в заговора срещу Абдул Хамид (юли 1905) — 350, 352, 361.

Жофре, управляващ френското посолство в Лондон — 24-26, 32.

Жупович, Йован, министър на външните работи на Сърбия в правителството на Л. Стоянович — 336, 337, 339, 342.
 

Забърденски, Сельо, от Костурско, наказан от ВМОРО — 221.

Загоров, д-р, член на контролната комисия в „Благодетелен съюз” — 463.

Заимов, Стоян (1853, Чирпан, 1932, Плевен), участник в националноосвободителното движение, обществен деец, мемоарист и биограф — 359.

Зайков, учител от с. Байловци, Кумановско, убит от сръбски четници — 312.

Закас, гръцки благодетел — 256.

Занешев, Димитър, род. гр. Воден, делегат на Солунския конгрес (1903) — 486.

Занков, Георги, сярски войвода, лидер на македонската емиграция след I световна война, участвува в ръководството на ВМРО (об.) — 491, 515.


579

Запас, гръцки милионер — 265.

Запрянов, Дим., от Хасково, четник на М. Даев — 231-233, 491, 515.

Заху, Аргири, влиятелен член на гръцката община в Битоля — 199.

Зезас, Микис, вж. Павлос Мелас.

Зеки паша, турски военачалник — 100, 104.

Зиновиев, И. (1835-1917), руски посланик в Цариград — 38, 47, 432.

Зиси Дульо, от с. Елеово, Леринско, андартски войвода — 136, 145, 147.

Златан, войвода, действува във Воденско — 190.

Златев, Илия, от с. Клепушна, Сярско, член на ВМОРО — 231.

Златков, Дончо, род. 1865 г., с. Палат, Мелнишко, войвода на ВМОК, участвувал в Горноджумайското и Илинденско-Преображенското въстание — 382, 387.

Златков, Тодор, делегат на Съвещателното събрание (дек. 1906) — 486.

Золотович, български дипломатически агент в Париж — 30-32, 35, 37, 101.

Зотос, драгоманин на гръцкото посолство в Пловдив — 239.
 

Ибрахим, Али, турчин от с. Саригьол, Кукушко, андартски четник — 212.

Иван, дезертьор от българската войска, наказан от ВМОРО — 533.

Иванов, Андон, гъркоман от Битоля, наказан от ВМОРО — 225.

Иванов, Борис (псевд.), арменски революционер — 357.

Иванов, Лука (1867, Панагюрище, 1906, Воденско), поручик от българската армия, воденски войвода — 61, 167-177, 191, 203.

Иванов, Пешо, от с. Пезово, Кумановско, член на ВМОРО — 311.

Иванов, Трифон, войвода в Ресенско — 16.

Иванчов, д-р С., участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) — 462.

Изет ефенди — 409, 410.

Изет паша, турски държавник — 155, 345.

Икономов, Ив., свещеник от Карлуково — 232.

Икономов, Стамо, капитан от българската армия, войвода в Одринско, делегат на Рилския конгрес (окт. 1905) — 58, 374, 377, 481.

Иларион, Неврокопски митрополит — 522.

Илиев, Г., делегат на Съвещателното събрание (дек. 1906) — 486.

Илиев, Иван, от Струмишко, делегат на Рилския конгрес (окт. 1905) — 374, 486.

Илия, учител от с. Загоричане, Костурско — 142.

Иоаким, гръцки митрополит в Битоля — 121, 200.

Иоаким III, Цариградски патриарх — 246, 261, 263.

Искров, А., публицист — 444.

Иширков, д-р А. (1868 — 1937), проф., родоначалник на географската наука в България — 275.
 

Йован, от с. Довенци, Кумановско, сръбски войвода — 306.

Йованович, Алекс, (псевд. Коджа), проф., учител, пръв председател на сръбския комитет в Битоля — 291, 294, 296, 306, 308.

Йованович, Васа, Ц., член на ЦК на Главни одбор Четничке организащиjе — 277.

Йованович, К., сръбски преподавател — 313.

Йованович, Люба, проф., редактор на в. „Словенски Jуг” — 289, 313, 316-319, 468.

Йованович, М. — 319.

Йозев, граф — 285.

Йонеску, Таке (1858-1922), румънски държавен и политически деец — 259.

Йонов, Йордан, квестор в Народното събрание — 508.

Йорданов, Насте, коджабашия от с. Брежани, Охридско — 20.

Йосиф, от Г.-джумайско, делегат на Сярския окръжен конгрес (окт. 1905) — 371.

Йосиф I Екзарх (Лазар Йовчев) (1840-1915), български екзарх в Цариград (1877-1912) — 106, 118, 119, 252, 348, 357, 519, 520, 522-525, 529, 531.

Йотов, Дичо, районен войвода в Солунско — 521.
 

Кадийски, Мицо, член на ВМОРО — 166.

Казепов, Андрей (1878, Ресен, 1904, с. Сенокос, Кресненско), учител, кресненски войвода — 371.

Казисис, М., гръцки проф., председател на дружество „Елинизмос” — 30, 31, 250.

Какавос, гръцки подпоручик — 142.

Какачев, Пеню, род. Казанлък, четник на М. Даев — 231.

Какулидис (псевд. Драгос), гръцки офицер от флота, андартски войвода — 142, 201, 202.

Калапотакис, Д., публицист, директор на в. „Емброс”, председател на елино-македонски терористичен комитет — 130, 132, 137, 141, 193, 207, 347.


580

Калас, жандармерийски капитан, главнокомандуващ на всички андартски сили в Ениджевардарското езеро (блато) — 187-189.

Калергис, гръцки консул в Битоля, организатор на гръцки чети и комитети — 141, 199.

Каличе, барон, австро-унгарски посланик в Цариград — 39, 47, 344.

Калуш, андартски войвода — 231.

Калушев, д-р Н., български дипломатически агент в Рим — 87.

Калъпов, М., български политически деец, касиер в управителното тяло на „Благодетелен съюз” — 463.

Камбер ефенди, турски поручик — 210.

Камбоко, Васил, гръцки богаташ от с. Егри дере, Зъхненско — 231.

Камбон, Пол, френски посланик в Лондон — 23, 32.

Канарис — 28.

Кантакузен, румънски държавен и политически деец, министър-председател — 270.

Кантарджиев, Чудомир (1883, Сливен, 1924, Пловдив), сярски войвода, деец от левицата на ВМОРО — 371, 481, 493, 496, 503.

Капетенопулос, аптекар в Битоля — 149, 150, 199.

Каприни, граф, италиански офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Битолския санджак — 80.

Капсалебелис, гръцки офицер — 201.

Капсалис, вж. Прантупас, Христос.

Каравангелис, Германос, гръцки митрополит в Костур — 8, 12, 20, 111, 130, 133, 135, 136, 138, 140, 159, 197, 208, 221, 249, 250, 264.

Каравелов, Любен (1834-1879), български писател, националреволюционер, революционен демократ — 355.

Каравитис, андартски войвода — 208.

Карайовов, Тома (1868, Скопие, 1951, София), публицист, секретар на българските търговски агентства в Битоля и Одрин, подпредседател на ВМОК, председател на Съюза на българските конституционни клубове — 462.

Каракузов, Дим., от с. Калапот, Зъхненско, член на ВМОРО — 231-233.

Караливанос, гръцки разбойник и турски потераджия — 144, 150, 154, 158, 192, 207.

Караманов, П., учител от с. Арбанашко, Кумановско, убит от сръбски четници — 312.

Каранджулов, Ив., прокурор, член на контролната комисия към „Благодетелен съюз”, дългогодишен председател на ИК на македонските братства в България — 463.

Каранджулов, Пик. (1880, Прилеп, 1904, с. Селище, Прилепско), учител, член на Прилепския революционен комитет, войвода, инструктор-ревизор на чети в Прилепско — 65, 69, 72.

Карасулията, Ив., от с. Кара-Суле, Солунско, войвода на ВМОК, убит в 1905 г. — 55, 202, 381.

Караташо, воденски войвода — 176, 177, 203.

Карлуковлията, Иванчо, от с. Клепушна, Зъхненско, член на ВМОРО, 231.

Карол I (1839-1914), румънски крал (1881-1914) — 259, 268.

Карталис, гръцки политически деец — 130, 131.

Карчо (Гоце Думчев), четник на М. Гер-джиков, загинал заедно с Д. Груев — 474.

Касапчето, Георги Мучитано (1882, Крушево, 1911), касапин, воденски войвода — 190.

Кастолди, италиански офицер, анкетьор в Битолско — 263.

Катехакис (псевд. Рувас), гръцки офицер, андартски войвода — 132, 192, 193, 196.

Катина, съпруга на М. Даев — 494.

Каудис, Ефтимиос, андартски войвода — 134, 144, 151, 153, 192, 195, 199, 208, 224.

Кацаров, Г. (1874-1958), български историк, академик, археолог, ректор на Софийския университет — 355.

Кацарски, Вангел Д., четник на Лука Иванов — 175, 176.

Кацигорис, Манолис (псевд. Караманолис), андартски войвода — 202.

Качамакос, влах, куриер на Мелас — 144, 145, 154.

Келепуров, Хаджи Димко, предател от с. Желин, Костурско — 197.

Келеша, Стефан, четник на сърбоманския войвода Глигор Лямев — 300.

Кемал, бей, милязимин в Верско — 174.

Кембел-Банерман, лидер на Либералната партия в Англия — 4.

Кемилев, Стефан, участник в Сръбско-българския студентски конгрес в Белград (април 1904) — 318, 466, 497, 498-500, 503.

Кенеди, пълномощен министър на Англия — 259.

Кепов, Иван, деец на ВМОК, близък на ВМОРО, издава в. „Изгрев” в Кюстендил — 462.

Керимчето, от с. Оровник, Битолско, агент на гръцката въоръжена пропаганда, наказан от ВМОРО — 223.


581

Кестенеджията, Георги, нападнат в Битоля от гръцки терористи — 225.

Кецкаров, Антон (1865, Охрид, 1944, Охрид), учител, районен ръководител и член на Охридското горско началство — 55.

Киар, Пиер, член на армено-македонския кръжец в Париж — 352.

Киндериян, Врамшапу, арменски революционер — 360.

Кипров, Александър (1881, Мустафа паша (Свиленград), 1931, Свиленград), учител, поет, публицист, войвода на организационна чета в Одринско — 510.

Кирилов, К. Бербенко, кореспондент на „Новое Время” — 304.

Киркович, Йован (псевд. Чифа), инспектор на сръбските училища в Битолския санджак, ръководител на сръбската пропаганда в Македония — 291, 307.

Киров, 3., проф. д-р, редактор на в. „Гражданин” — 509.

Киров, Павле (псевд. Павлос Киру), от с. Жельово, Костурско, андартски войвода — 136-138, 145, 202, 221, 223.

Кировски, Нумо, четник в Костурско — 221.

Киру, Павлос, вж. Киров, Павле.

Киселинчев, Л. Т., род. с. Косинец, Костурско, председател на македонското дружество в Атина — 56, 130, 141, 156.

Китанов, П., търговец от Лешко, Горноджумайско, делегат на Съвещателното събрание (дек. 1906) — 481.

Китнов, Сандо (Александър) (род. с. Лешко, Горноджумайско, заг. 1906, с. Русиново, Малешевско), учител, малешевски войвода, загинал заедно с Д. Груев — 58, 169.

Клемансо, Жорж, френски държавен политически деец, министър-председател — 352.

Клементина, княгиня, майка на Фердинанд — 7.

Клепаров, Димитри (Хлебаров), български учител от Гумендже — 228.

Климент (Охридски) (840-916), български книжовник, създател на Охридската книжовна школа — 122.

Клитос, гръцки търговец в Гевгели — 142.

Кляшев, Пандо (1882, с. Смърдеш, Костурско, 1907, с. Дреновени, Костурско), учител, костурски районен ръководител и войвода — 56, 58, 211, 213. 221, 223, 297, 442.

Коанда, генерал, главен секретар на румънското военно министерство — 259.

Ковачев, Славчо (Владислав), от Щип, секретар на ВМОК, убит в София през 1924 г. — 58, 287-289.

Ковачевич, Люба, член на ЦК на Главни одбор Четничке организациjе — 277.

Коджа, вж. Йованович, Алекс.

Кожухаров, секретар на българските търговски агентства в Битоля и Одрин — 11, 13, 103, 124, 412.

Койчев, Петко, подвойвода в Костурско — 536.

Кокинос, андартски войвода — 144.

Кол, руски консул в Македония — 123, 209.

Колоконтронис, гръцки офицер — 137, 141.

Колушев, Неделчо, учител, деец на ВМОРО, дипломатически представител в Солун и Цетина — 504.

Колчегов, Лазар, от Разложко, делегат на Сярския окръжен конгрес (юли 1905) — 371.

Колчегов, Михаил, от Разложко, делегат на Сярския окръжен конгрес (юли 1905) — 371.

Кольоман, десетар в четата на Лука Иванов — 177.

Кондевчев, учител в с. Прекопана, Леринско — 147.

Конджула, Георги, арнаутин, ханджия в с. Любойно, Преспанско, наказан от ВМОРО — 20.

Кондулис, гръцки офицер — 132, 137, 139-141, 201.

Кониковски, Павел Граматиков, от с. Кониково, Ениджевардарско, ениджевардарски войвода — 160.

Констан, д'Етурнал дьо, френски посланик в Цариград — 30-32, 38, 86, 545.

Константин, гръцки владика в Созопол — 239.

Константин, княз, престолонаследник на гръцкия крал — 137, 142, 150, 158.

Константинов, Т., ученик от Битолската гимназия — 116, 122, 123.

Константинов, Христо, войвода — 278.

Корер, френски посланик в Рим — 51.

Коромилас, Ламброс, гръцки консул в Солун, Пловдив — 130, 141-144, 200-202, 216, 239, 477.

Коста, вж. Мазаракис, Коста.

Костов, Цичо, гъркоман, наказан от ВМОРО — 225.

Костурков, Ст. (1866-1949), български обществен и политически деец, учител, министър, участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) — 462, 473.

Коте (Христов) (псевд. Котас, Котос), от с. Руля, Костурско, гъркоман, ан-


582

дартски войвода — 128, 130, 136-139, 156, 202, 206, 207.

Котим, гъркоман, предател — 231.

Коцев, Хр., от Ново село, Щипско, делегат на Солунския конгрес (1903), член на Временния ЦК на ВМОРО — 61.

Краев, А., участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) — 462.

Крал, австро-унгарски консул в Битоля — 95, 103, 104.

Краля, Трайко (род. с. Бърник, Мориховско, заг. 1911, с. Симитли, Г.-джумайско), битолски войвода — 299.

Крапчев, Дан., публицист, редактор на вестници — 510, 511.

Кръстев, Тодор, четник на Ап. Терзиев — 166.

Кузинчев, костурски войвода — 297.

Кузманов, поручик от българската армия — 56.

Кукулакис, андартски войвода — 208.

Кунев, Тр., публицист — 510.

Куревелис, гръцки офицер — 142.

Курмон, д-р, от Лион — 29.

Куруклис, гръцки офицер — 201.

Кушев, д-р П., делегат на Рилския конгрес (окт. 1905) — 374.

Куюмджията, Иван, от с. Либяхово, Неврокопско — 495.

Куюнджич, Лазар, управител на сръбските основни училища в Кичево — 308.

Кьосето, Андон (Янев) (1855, с. Голозинци, Велешко, 1953, Благоевград), терзия, войвода в Гевгелийско, инспектор на чети — 61, 371.

Кънев, Н., участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) — 462.

Кърничева, Мелпомена, съпруга на Иван Михайлов — 518.

Кърчовалията, Илия, от с. Кърчово, Демирхисарско, демирхисарски войвода — 372, 491, 514.

Кършаков, Атанас (Насо) (род. с. Косинец, Костурско, поч. 1907, Стенско), костурски войвода — 213, 297.
 

Лазаревич, Новица, сръбски протойерей — 277.

Лазаров, Арсо, щипски първенец — 403.

Лазаров, Кръсто, четник на К. Нунков — 310-312.

Лазов, Стоян, от Прилеп, член на ВМОРО, загинал в 1899 г. — 70.

Лазова, Депа, от с. Зелениче, Леринско, убита от андарти — 193.

Ламбринос, четник на Мелас — 149, 154.

Ламбро, от с. Пестим, Анаселишко, предател — 197.

Ламсдорф, В. Н., граф, руски министър на външните работи — 24, 33, 34, 36-40, 99, 129.

Ламуш, Леон, френски полковник, назначен по преустройството на жандармерията в Сярски санджак, историк, публицист, защитник на българщината в Македония — 72, 74,79, 83-85, 88, 90, 437.

Лансдаун, лорд, английски министър на външните работи — 4, 25, 26, 29, 32, 33, 38, 43, 51, 194, 542-544.

Ласкарис, С., гръцки професор — 258.

Ласкорис Пан. — 228.

Латови, Хр. и М., братя от с. Владая, Дойранско — 205.

Латур, Биш, френски капитан — 84.

Лафайет, национален герой от Великата френска революция, участник във Войната за независимост в САЩ — 26.

Лаховари, Алекс., румънски пълномощен министър във Виена, Цариград — 252, 260, 261.

Левков, Илия, директор на прогимназията в Куманово — 310.

Левтеров, офицер от българската армия, войвода на ВМОК — 388, 389.

Леже, Луи (1843-1923), виден френски учен, българист — 83.

Леко, Марко, ректор на Белградския университет — 318.

Ленищанецът, Гьоре (Спирков) (род. с. Ленища, Прилепско, заг. 1907, с. Топлица, Прилепско), прилепски войвода — 299, 300.

Леонид, спартански цар, ръководил гръцките войски в битката при Термопилите (480 г. пр. н. е.) — 251.

Летата, Иван, четник на Ап. Терзиев — 165.

Литон, граф — 543.

Лицас, андартски войвода — 221.

Личев, Илия, четник на Ап. Терзиев — 165.

Лозанчев, Анастас (1870, Битоля, 1945, София), фотограф, търговец, член на Битолския окръжен революционен комитет и на Главния щаб на Илинденско-Преображенското въстание в Битолско — 15, 16, 64, 433, 437, 438, 481.

Локвички, Арсо (Йовев) (род. 1870, с. Локвища, Кичевско, убит в Скопие, 1923), майстор зидар, поречки войвода — 290, 301.

Лоран, Жорж, белгийски политик и депутат — 29, 352.

Лука, вж. Иванов, Лука.

Луков, от Сливен, поручик от българската армия, участник в четнишката


583

акция в Одринско (1895), деец на ВМОК — 356.

Луци, италиански капитан, инструктор на турската жандармерия в Македония — 539, 540.

Льоди, офицер от италианската секция на жадармерийската преустройствена мисия в Битолския санджак — 80.

Льотич, сръбски генерален консул в Солун — 332.

Лямев, Григор Соколов (Глигор), от с. Небрегово, Прилепско, сърбомански войвода — 290, 291, 296, 298-303, 468.

Ляпчев, Андрей (1866, Ресен, 1933, София), български държавен и политически деец, министър-председател, деец на ВМОК — 6, 461, 462.
 

Мавродиев, М. А., преводач на А. Сониксен — 169.

Мавромихалис, гръцки офицер — 201.

Маджаров, архиерейски наместник в Сяр-522.

Маджаров, Иконом, председател на българската община в Сяр — 102.

Маджаров, Лазар, от с. Негован, Лъгадинско, учител, одрински войвода, делегат на Рилския конгрес (окт. 1905), заг. 1907, с. Лъджа, Дедеагачко — 374, 377, 380, 481.

Маджаров, Рашко, политически деец, участник в конференцията по македонските работи (дек. 1906) — 462.

Мазаракис, К. (псевд. Акритас, Костас), андартски войвода — 132, 133, 142, 172, 173, 177, 190, 201, 202.

Майореску, Т., румънски държавен и политически деец, министър-председател — 268.

Макгахан (1844-1878), американски журналист, кореспондент на в. „Дейли Нюз”, отразил потушаването на Априлското въстание (1876) — 22.

Макрис, андартски войвода — 208.

Малинов, Александър (1867-1938), български политически и държавен деец, министър-председател — 511.

Малиядис, грък от Пловдив — 242.

Малюмиян, Хачадур, арменски революционер — 358.

Манасиев, Аргир (1873, Сехово, Гевгелийско, 1932, Г. Джумая), учител, член на районното ръководно тяло в Кавадарци, гевгелийски войвода — 55, 58, 202, 374, 377, 390, 486.

Манджуков, Петър (1878, с. Мирковци, Скопско, 1966, Пловдив), лесовъд, член на т. нар. Женевска група, деец на ВМОК, четник на Г. Делчев през 1899-359.

Манера, италиански офицер — 209.

Манов, Христо, от Чирпан, четник ни М. Даев, войвода, заг. 1906, с. Скрижово, Зъхненско — 230-233.

Мануил, от Струмишко, член на ВМОРО — 58.

Мануш, от Струмишко, делегат на Рилския конгрес (окт. 1905) — 374.

Манчев, Найдо, битолски войвода — 222.

Мараитис, Мих., гръцки офицер — 202.

Маргарит, Апостол, основоположник на румънската национална идея в Македония — 257, 264.

Маринакис, Макарий, гръцки архимандрит в Неапол — 236.

Мария, десетгодишно момиче от с. Зелениче, Леринско, изгорено от андарти — 193.

Марко войвода, вж. Иванов, Георги.

Марков, генерал от свитата на Фердинанд — 236.

Марков, Т., управляващ търговското агентство в Сяр — 84, 94.

Маркс Карл (1818-1883), създател на научния комунизъм, основоположник на диалектическия и исторически материализъм — 457.

Марку, Дим., влиятелен член на гръцката община в Битоля — 199.

Мартинов, Спас, от Битоля, учител, член на Временния централен комитет на ВМОРО в Солун — 61.

Марш, американски проповедник — 6.

Масне, френски офицер, назначен по преустройството на жандармерията в Сярско — 84, 85.

Мастрапас, гръцки офицер — 201.

Матей, вж. Геров. Матей.

Матлис, гръцки консул в Бургас — 141.

Маюв, Г., делегат на Втория сръбско-български студентски конгрес в Белград (април 1904) — 319.

Матов, Христо (псевд. Брут) (1869, Струга, 1922, София), учител, виден деец и теоретик на ВМОРО, член на ЦК и задграничен представител на Организацията — 58-60, 62, 282, 284, 363, 364, 376, 440, 442, 443, 445, 462, 486, 487, 492, 500, 506, 507, 513-515, 532, 551, 562, 565.

Мацанов, учител от Солун — 475.

Машин, сръбски офицер — 284.

Мелас, Павлос (псевд. Микис Зезас), гръцки офицер, ръководител и организатор на андартското движение в Македония — 132, 133, 137-141, 143-159, 183, 191-195, 207, 221, 256.

Мельос, Стефанос, андартски войвода — 208.

Менчо капитан, турчин, андартски войвода, наказан от ВМОРО — 175.


584

Мерджанов, Светослав (1876, Карнобат, 1901, Одрин), атентатор, одрински войвода — 359.

Меси, италиански делегат, избран за член на международната финансова комисия в Солун — 546.

Метерних, княз, австро-унгарски държавник — 92-94.

Методий, български митрополит в Охрид — 7, 525.

Мехмед Авни, турски адвокат от Драма — 232.

Мехмед ефенди, от Лесковец, Битолско, платен агент на сръбската пропаганда — 331.

Мечката, Димитър, от с. Зорбата, Ениджевардарско — 166.

Мидхат паша, турски държавник — 562.

Микаелян, Кристофор (Самуил Фаин), виден арменски революционер — 358, 360.

Милан (Обренович), сръбски крал (1868-1889) — 334.

Миланович, Жика, сръбски подпоручик, четник — 308.

Милев, Ник. (1881, с. Мокрени, Костурско, 1925, София), български политически деец, проф. по история, публицист — 510.

Милев, Петър (род. с. Косача, Радомирско, убит 1907), неврокопски войвода, делегат на Сярския окръжен конгрес (юли 1905) — 371, 372, 491.

Милевич, Мих., сръбски дипломатически представител — 336.

Миленович, М., сръбски учен, съставител на енциклопедия — 127, 277.

Милетич, Любомир Г. (1863, Щип, 1937, София), виден български учен и обществен деец, основател на Македонския научен институт — 63, 68, 462.

Милованович, Мил., сръбски дипломатически представител в Рим — 91, 336, 338.

Милошевич, Саватие, сръбски четнишки войвода — 291.

Милушев, Мито, от с. Христос, Сярско — 229.

Милчев, Давидко, войвода на ВМОК — 382.

Мильо, от Костурско, член на ВМОРО — 233.

Минасияй, Саркиз, арменски революционер — 358.

Минчов, Дине, български свещеник от с. Айтос, Леринско, убит от андарти — 211.

Минчович, Д., български дипломатически агент в Рим — 32, 51, 91, 92, 286.

Миразчиев, Дим., деец на ВМОРО — 58, 59, 508.

Мирчев, Боян, записал спомени на участници в освободителните борби в Македония и Одринско — 363, 434.

Мирчев, Ив., от Битоля убит от андарти — 225.

Мирчев, Сп., секретар на митрополията в Битоля — 116, 123.

Мирчо, вж. Найдов. Мирчо.

Мисаил, свещеник в Кичево, сърбоман — 295.

Митанов, Стойчо — турски шпионин, наказан от ВМОРО — 20.

Митлис, Ар. — влиятелен член на гръцката община в Битоля — 199.

Митов, Ив., от Битоля, гъркоман, наказан от ВМОРО — 225.

Митов, Иван, свещеник от с. Попово, Дойранско — 215.

Митре, брат на Ал. Терзиев, хайдутин — 160.

Михаил, вж. Даев, Михаил.

Михаил III Обренович (1823-1868), сръбски княз (1839-1842, 1860-1868) — 467.

Михаелямо, румънски учител, наказан от ВМОРО — 258.

Михайлов, Сава (1877, с. Мачуково, Гевгелийско, 1905, с. Смол, Гевгелийско), ръководител на горноджумайския революционен комитет, гевгелийски войвода — 55, 58, 164, 165, 289.

Михайловски, Стоян (1856, Елена, 1927, София), български писател, поет, председател на ВМОК — 462, 509.

Мицко, род. с. Латово, Кичевско, български войвода в Кичевско, по-късно сърбомански войвода — 278, 279, 288, 291-296, 300, 302, 379, 526.

Мицков, Арсо (род. с. Подвис, Кичевско, 1905, заг. с. Подвис, Кичевско), кичевски войвода, участник в Смилевския конгрес (1903) — 276.

Мичковски Хр., от с. Либешево, Костурско, убит от андарти — 198.

Мияулис, гръцки национален герой — 28.

Младенов, Кузман, български първенец от с. Беляковци, Кумановско, убит от сръбски четници — 306.

Модиано, Саул, солунски евреин, милионер — 409.

Модис, Тодор, търговец на дървен материал, председател на гръцкия комитет в Битоля — 199, 200.

Мокренски, Ник., вж. Андреев, Никола. Молохадис, д-р, гръцки лекар от Цариград, турски шпионин — 348.

Момчеджиков, Г., щипски първенец — 403.

Монахос, Кон., влиятелен член на гръцката община в Битоля — 199.

Монев, Михаил, от Кочани, член на ВМОРО, делегат на Кюстендилския конгрес (март 1908) — 551.

Мончев, Борис, член на Временния ЦК на ВМОРО в Солун — 374, 376, 377, 380.

Мончев, Георги, от Прилеп, солунски и кукушки войвода, деец на Съюза на българските конституционни клубове, заг. в Солун 1913 — 474, 477, 478.

Мораитис, гръцки капитан — 142.

Мосхонисиос, гръцки офицер — 201.

Мохаджирчето, Гошо, четник на Я. Сандански — 442, 490, 491.

Мохамед II, турски султан — 109, 246.

Мусли Баруг, турчин от с. Зелениче, Леринско, андартски шпионин — 193.

Мустафа Кючук паша, собственик на чифлик в Ениджевардарско — 409.

Мустафа Хилми паша, турски офицер — 54.

Мухарем, турчин от с. Инско, Леринско, андартски четник — 212.

Мълчанков, Стоян, от с. Скребатно, Неврокопско, неврокопски войвода — 490, 491, 495.

Мърмев, П., от Прилеп, редактор на сп. „Илюстрация Илинден” — 71.

Мюлер, Хайнрих, австро-унгарски политически деец, цивилен агент в Македония във връзка с Мюрцщегската реформа — 48, 49, 72-77, 120, 421, 423, 426.

Мюнир паша, турски посланик в Париж — 31, 267, 351.
 

Назър паша, турски военачалник в Македония — 122.

Найденов, Н., български политически деец, член на управителното тяло на „Благодетелен съюз” — 463.

Найдов, Мирчо, прилепски районен войвода — 534-538.

Наки, вж. Янев, Наки.

Накиз ага, собственик на чифлик в Гевгелийско — 409.

Налис, д-р, влиятелен член на гръцката община в Битоля — 199:

Наполеон Бонапарт (1769-1821), френски император (1804-1814) — 457.

Настев, офицер от българската армия, войвода на ВМОК — 388.

Натанаил (Пешо Бойкикев) (1820-1906), български митрополит, книжовник, участник в църковно-националните борби, един от организаторите на Кресненско-Разложкото въстание — 307.

Наумов, Анастас, директор на Солунската гимназия, член на Революцион-


585

ното братство в Солун, деец на ВМОРО — 347, 348.

Наумов, Иван Алябака (1870, с. Ораховец, Велешко, 1907, с. Белица, Кичевско), член на Крушевското горско началство, войвода в Битолско, Велешко, Прилепско и Порече — 297 298 301-303, 534.

Начев, Н., екзархийски капукехая в Цариград — 347.

Начович, Г. Д. (1845-1920), български обществен и политически деец — 46, 96-102, 106, 107, 348, 509.

Неджиб паша Мелхаме, турски държавен деец — 346, 352.

Недков, Тодор, български търговски агент в Скопие — 2, 82, 92, 103, 120 305, 332, 414, 521, 541.

Нейчев, П., български политически деец, член на управителното тяло на „Благодетелен съюз” — 463.

Немезида, богиня от гръцката митология — 147.

Немиров, Добри, публицист — 510.

Неофит, епископ, председател на църковната община в Солун — 475.

Неофитос, гръцки митрополит — 241 246.

Несторов, управляващ дипломатическото агентство в Белград — 272.

Нешич, Люба, председател на студентското дружество „Побратимство” в Белград — 313, 318.

Нидас, андартски войвода — 212.

Никифорос, вж. Деместихас, Йоанис.

Никифорос II, вж. Пападопулос, Георгиос.

Ников (Атанас), от Г. Броди, книжар в Сяр, член на ръководството на Сярския революционен комитет, убит от андарти в 1906 — 228.

Никола, свещеник от с. Прекопана, Леринско — 147.

Николаев, диригент на софийския черковен хор — 501.

Николаев, д-р, лекар при българското търговско агентство в Солун — 227.

Николаевич, Св. — 338.

Николаидис, гръцки офицер — 201.

Николай II (1868-1918), руски император (1894-1917) — 7, 36.

Николич, Андреа, сръбски държавен деец — 336.

Николов, четник — 234.

Николов, д-р, от Скопие, деец на ВМОРО — 294.

Николов, д-р Г., член на Цариградския революционен комитет — 357.

Николов, Михаил (1874, с. Бобища, Костурско, 1934, Варна), секретар на


586

Костурския революционен комитет, костурски войвода — 55, 289.

Николов, Парашкев, български благодетел от Варна — 241.

Николов, Стефан (1859, Прилеп, 1917, София), офицер от българската армия, съветник във ВМОК, участвува в Г.-джумайското (1902) и Илинденско-Преображенското въстание (1903) — 391.

Николов, Таню, войвода в Битолско и Велешко — 533, 534, 536-538, 551.

Николов, Тома (1861, Вранещица, Кичевско, 1946, София), архиерейски наместник в Дебър и Кичево, член на Битолския окръжен революционен комитет — 294-296.

Николудис, андартски четник — 147.

Нинчич, Момчило, сръбски политически и държавен деец — 318.

Новачко, костурски войвода — 15.

Новоселчето, Кръстю Георгиев (Кръстю Георгиев), от с. Ново село, Струмишко, войвода в Струмишко — 526, 527.

Нунев, Михаил, от Лерин — 200.

Нунков, Коста (Константин) (1877, Чирпан, 1905, с. Кутлибег, Кумановско), словослагател, войвода в Дедеагачко, Гюмюрджинско и Кумановско — 307, 309, 311, 312, 363.

Нункова, Руска, учителка, сестра на К. Нунков, член на ВМОРО — 312.

Нютон, лорд, депутат в английския парламент — 543, 544.


[Previous] [Next]
[Back to Index]