Освободителните борби на Македония, II
Хр. Силянов
 

ПОКАЗАЛЕЦ НА ГЕОГРАФСКИТЕ И ЕТНИЧЕСКИТЕ ИМЕНА [*]
 

__А_   —  __Б_  —  __В_   —  __Г_   —  __Д_   —  __Е_   —  __Ж_   —  __З_   —  __И_   —  __Й_   —  __К_   —  __Л_   —  __М_   —  __Н_   —  _О_   —  __П_  —  __Р_   —  __С_   —  __Т_   —  __У_   —  __Ф_   —  __Х_   —  __Ц_   —  __Ч_   —  __Ш_   —  __Щ_   —  __Ю_   —  __Я_
 
Абация, гр. — 259.

Абди-паша, хан, с., Прилепска каза — 437.

Авдела, с., Гребенска каза — 257, 264.

австрийци — 24, 53.

Австрия (Австро-Унгария) — 22, 23, 28, 34, 37-39, 42-46, 48, 51, 80, 81, 90-93, 95, 96, 100, 101, 103, 219, 257-259, 273, 274, 312, 320, 324-326, 384, 395, 420, 430, 472, 478, 543-546.

Агоре (вер. Аларе), с., Ениджевардарска каза — 174.

Азия — 565.

Азот, обл., Велешка каза — 69, 291, 292, 297, 298, 301, 458, 533, 534, 536.

Айдин, гр. — 548.

Айтос, гр. — 242.

Айтос, с., Леринска каза — 125, 147, 157, 211.

Албания — 15, 55, 73, 322, 341, 511.

албанци — 11, 50, 155, 201, 202, 214, 256, 331, 344, 409, 504, 512.

Алгън, колиба, Ениджевардарска каза — 185, 186.

Александрия, гр. — 137.

Али Ботуш, пл. — 217.

Алистрати, с., Драмска каза — 233.

Аматово, с., Кукушка каза — 115, 126.

Аматовско езеро — 160.

Америка — 3, 6, 19, 26, 129, 169, 206, 369.

Анадола — 90, 437.

англичани — 53, 362, 433, 548.

Англия (Великобритания) — 23, 24, 26-29, 32, 51, 90, 91, 320, 355, 358, 430, 431, 542-547.

Анхиало, вж. Поморие.

Апостол (Постол), с., Ениджевардарска каза — 126.

араби — 512.

Араплия, с., Солунска каза — 126, 475.

Арбанаско (Арбанашко), с., Кумановска каза — 306, 311.

Арджанско блато (езеро) — 21, 160, 165.

Армения — 26-28, 30, 354-356, 358, 359, 564, 565.

Арменско, с., Леринска каза — 13, 125, 211.

арменци — 345, 346, 349, 350, 352, 354, 356, 358, 501, 564, 565.

арнаути — 12, 135, 136, 160, 165, 173, 215, 331, 408, 410, 412, вж. също албанци.

Арта, гр. — 56.

Асамати, с., Битолска каза — 125.

Атина — 68, 101, 128, 132, 133, 136, 137, 139, 142-144, 146, 155, 177, 198, 207, 219, 220, 228, 239, 251, 255, 259, 263, 266-271, 314, 386, 463, 469, 510, 525.

* С оглед да се избягнат обърквания при отьждествяването на селищата вследствие на извършените промени в имената и административното делене, а в много случаи и поради липсата на приемственост след унищожаването им населените места в пределите на бившата Османска империя (до Балканските войни 1912-1913 г.) са подредени според тогавашните им имена и административно делене по кази, като в скоби са дадени някои местни или общоприети форми. На повечето от тях в Македония и Одринска Тракия наред с традиционните български имена са дадени в скоби и чуждите изговорни форми, а за някои от градовете — и днешните им официални имена.

Населените места, гари, гранични пунктове и др., които са на територията на българската държава до 1912 г., както и тези, включени в нейните предели след Балканските войни, са подредени според тогавашните им имена и административна принадлежност (съответно по околии и кази), като се дават препратки към днешните им официални имена при настъпили промени.

Поставените в скоби въпросителни знаци при обясненията показват, че данните в текста не са достатъчни за пълно уточняване.


598
 

Африка — 565.

Ахъчелебийски район (Смолянско) — 389.
 

Баба планина — 1.

Бабино, с., Демирхисарска каза — 12.

Бабуна планина — 534.

Бабчор, с., Костурска каза — 134, 221.

Багдат (Багдад) — 73.

Бадома (?) — 436.

Баир-мале, махала от Битоля — 17.

Байловци, с., Кумановска каза — 307.

Балджа, с., Солунска каза — 202, 203, 214.

Балинци, с., Дойранска каза — 21, 174.

Балкана (Стара планина) — 316.

Балкани (Балкански п-в) — 10, 25, 27, 33, 34, 38, 51, 92-94, 99, 258, 268, 271, 274, 315, 318, 321, 322, 337, 342, 346, 355, 429, 458, 467, 473.

Балчик, гр. — 230, 231, 234, 491.

Баница, с., Сярска каза — 2, 59.

Банско, гр. — 388.

Баово, с., Воденска каза — 205, 215.

Баовски колиби, Ениджевардарска каза — 175, 176.

Барешани, с., Битолска каза — 222.

Бахатар, чифл., Сярска каза — 218.

Бач, с., Леринска каза — 125.

Беглерия, с., Кукушка каза — 126.

Беласица, пл. — 370, 373, 479.

Бела църква, с., Битолска каза — 125.

Белгия — 27, 352.

Белград (Београд) — 68, 128, 129, 267-269, 271, 277, 279-290, 292, 295, 296, 303-305, 319-321, 323, 327-331, 334, 335, 341, 343, 379, 386, 463, 468, 469, 510, 525.

Белемето, мест., Пирин пл. — 370, 372.

Белица, с., Кичевска каза — 277.

Белкамен (Белкаман), с., Леринска каза — 136, 148, 151, 156, 200, 212.

Беловодица, с., Прилепска каза — 65.

Беляк, връх, Никодимска планина — 540.

Беляновци (Беляковци), с., Кумановска каза — 116, 306, 309.

Бер, гр. — 173, 177, 202, 264.

Бераловци, вж. Беляковци. Берлин — 101, 267.

Берн — 350.

Берово, вж. Перово.

Берска околия — 270.

Бесвине (Бесвиня), с., Битолска каза — 213, 224.

Бешик, пл. — 225.

Бешища, с., Прилепска каза — 212, 224.

Бешник, с. (?) — 225.

Бигла, пл. — 1, 15, 277.

Бирима. с. (?) — 140.

Бистра, пл. — 1.

Бистрица, р. — 138.

Битолска област — 192.

Битолски вилает — 14, 50, 51, 55, 78, 83, 87, 90, 100, 112, 130, 192, 196, 214, 281, 321, 330, 338, 356, 420, 424.

Битолски окръг — 11, 14, 57, 58, 65, 70, 77, 78, 110, 138, 190, 210, 294, 374, 433, 446, 448, 481, 487, 489, 491.

Битолски санджак — 51, 80, 192, 206, 220, 262, 291.

Битолско поле — 212.

Битоля (Битола), гр. — 2, 4-6, 12-18, 20, 21, 41, 63, 66, 68, 89, 95, 102-104, 113, 121, 122, 131, 140, 141, 149, 168, 194, 198-200, 206, 213, 222-224, 257, 262, 263, 277, 291-293, 295, 308, 349, 381, 405, 420-424, 427, 433, 437, 470.

Битуша (Битуше), с., Реканска каза — 222, 277.

Благоевград (Горна Джумая), гр. — 181, 371, 411, 412.

Близкия изток — 37, 99, 101, 430.

Бобища, с., Костурска каза — 220.

Богданци, с., Гевгелийска каза — 21, 202-205, 425.

Богомила, с., Велешка каза — 298, 299.

Богоцко (Богацко), с., Костурска каза — 131, 138, 145.

Божик, с., Костурска каза — 125.

Бозец, с., Ениджевардарска каза — 115, 119, 126, 164, 174, 183, 189.

Боймица, с., Гевгелийска каза — 21, 160, 161.

Бойно (Бойне), с., Костурска каза — 125.

Борима, с., Костурска каза — 210.

Боровица, с., Ениджевардарска каза — 115, 126.

Босна — 72, 109, 341, 342, 472.

Босфор — 343, 353, 546.

бошняци — 342.

Браила, гр. — 265.

Брежани, с., Охридска каза — 20.

Брезница, с., Костурска каза — 125, 210, 211.

Бреска околия — 164, 222.

Брод, с., Битолска каза — 116, 122, 199, 293.

Брусник, с., Битолска каза — 20, 112.

бугараши, вж. българи.

бугари, вж. българи.

бугариши, вж. българи.

Будапеща — 284, 285.

Будимирци, с., Пехчевска каза — 20, 212.

Буковик, с., Скопска каза — 213.

Буково, с., Битолска каза — 212.

Букурещ — 258, 259, 264, 265, 267-269, 314, 359, 469.

Бургас, гр. — 55, 141, 239, 240, 243, 245, 357, 503, 507.


599

Бургаски окръг — 105, 276.

Бурсуко, с., Сярска каза — 230.

Буф, с., Битолска каза — 13, 206, 221, 222.

Бушиновец, с., Вранско — 280.

българи — 11, 20, 47, 82, 83, 85, 90, 92, 97, 100, 104-106, 109, 112, 115, 117, 118, 120, 121, 124, 125, 130, 132-135, 138-144, 146, 147, 149, 152, 155-159, 164, 172, 176, 177, 182, 183, 187, 188, 190, 193-196, 200, 203, 207, 208, 213-218, 221, 224-227, 233-239, 241-249, 251-253, 255, 256, 258, 262, 264, 268, 269, 271-275, 278, 279, 283, 284, 286, 294, 296, 304-308, 310, 313-316, 325, 332, 335, 337-341, 345-350, 355, 384, 395, 421, 422, 423, 426, 433, 435, 438, 441, 444, 458, 461, 464, 467, 469, 470, 473, 475-477, 498, 502, 504, 505, 511, 524, 525, 528, 530-532, 541, 550, 559, 563.

България (Българско княжество) — 2, 6, 7, 15, 17, 21, 22, 24, 34, 43, 46, 55, 56, 84, 91-93, 96-108, 129, 141, 161, 164, 168-170, 210, 213, 219, 220, 231, 234-240, 245-248, 251-255, 258-260, 267-269, 270, 273, 275, 280, 284, 285, 290, 309, 312, 315, 318, 320. 321-324, 326-329, 332, 334-339, 341, 346, 348, 355, 362, 369, 379, 381, 384-386, 389-391, 395, 405, 418, 419, 442-444, 450-455, 457-459, 461, 463, 465, 479, 482, 484, 485, 487-493, 498, 501, 502, 505, 506, 510, 514, 517-519, 529, 531-534, 550, 559, 561.

Българска Блаца (Бугарска Блаца), с., Костурска каза — 210, 264.

Бърник, с., Прилепска каза — 212, 426.

Бяло море — 373.
 

Валовища (тур. Демир Хисар, гръц. Сидерокастрон), гр. — 126, 411, 412, 521.

Вардар, р., — 55, 58, 59, 62, 164, 165, 226, 290, 291, 296, 298, 303, 311, 439, 475, 534.

Вардаровци, с., Кукушка каза — 126.

Варна, гр. — 234, 235, 237, 241, 254, 326, 491, 503.

Василикос (Василика), с., Солунска каза — 216.

Ватилък, с., Солунска каза — 475.

Велес, гр. — 17, 296-299, 316, 330, 521, 535, 541.

Велешка околия — 362, 534.

Велика хоча, с. (?) — 308.

Великобритания, вж. Англия.

Вепърчани, с., Прилепска каза — 20.

Вержиния (Виржиния), с., Сярска каза — 230.

Виделущи (Видолуш), с., Анаселишка каза — 197.

Видин, гр. — 461.

Виена — 23, 33, 38, 101, 120, 258, 267, 285, 286, 324, 349, 430, 542, 543.

Витолища, с., Прилепска каза — 535.

Витоша, пл. — 152.

Витоша, с., Кочанска каза — 442.

Вич, пл. — 1, 130, 134, 136, 156, 210.

Владая, с., Дойранска каза — 205.

Владиловци, с., Велешка каза — 535.

Владово, с., Воденска каза — 22, 126, 190, 234.

власи — 90, 117, 136, 138, 143, 148, 199, 207, 213, 216, 226, 245, 252, 256-258, 260-264, 266-270, 286, 444.

Влашко орниче, мест. до с. Болно, Битолска каза — 15.

Воден (гръц. Едеса), гр. — 14, 16, 168, 175, 177, 204, 216, 227, 470.

Воденска каза — 234.

Воденска околия — 176, 215, 366.

Волак, с., Драмска каза — 126, 228, 231.

Воло, гр. — 130.

Вощарени (Вощарани), с., Леринска каза — 125.

Врабченско езеро — 160.

Враневци (Врановци), с., Велешка каза — 224.

Вранещица, с., Кичевска каза — 62.

Враня, гр. — 279, 280, 309.

Вранянска околия — 110.

Връбник (Върбник), с., Костурска каза — 125, 126.

Вълкояново (Вълкоянево), с., Воденска каза — 215.
 

Габреш, с., Костурска каза — 125, 139, 140, 221.

Габрово, с., Горноджумайска каза — 382.

Гайтаниново, с., Неврокопска каза — 225.

Галата, квартал от Цариград — 353.

Галац, гр. — 252, 265, 326.

Галишани, с., Воденска каза — 215.

Галища, с., Костурска каза — 220.

Гевгели, гр. — 14, 21, 142, 165, 205.

Гевгелийска околия — 366.

Георгеви колиби, Воденска каза — 215.

Герман, с., Битолска каза — 211.

Германия — 52, 90, 326, 544-546.

германци — 548.

Глобочица, с., Охридска каза — 77.

Гнилеж, с., Битолска каза — 222, 223.

Големия пясък, колиба, Ениджевардарска каза — 164.

Голото Село, с., Ениджевардарска каза — 162, 167, 172, 173.

Голямо Сръбци (Сърбци), с., Битолска каза — 126.

Гопеши (Гопеш), с., Битолска каза — 223, 257, 262, 270.


600

Горгопик (Горгоп), с., Гевгелийска каза — 126, 161.

Горенци, с., каза Зъхна — 231-233.

Горна Дебърца, обл., Кичевска каза — 13.

Горна Джумая, вж. Благоевград. Горници, с., Костурска каза — 135.

Горничево, с., Леринска каза — 125, 221, 222.

Горно Броди, с., Сярска каза — 226, 230.

Горно Гюлянци, с., Кратовска каза — 309.

Горноджумайска околия — 84, 370.

Горноджумайски район — 381.

Горно Дивяци, с., Битолска каза — 303.

Горно Караджово, с., Сярска каза — 218, 229.

Горно Котори, с., Леринска каза — 125.

Горно Кратово, с., Кратовска каза — 126.

Горно Куфалово, с., Солунска каза — 126, 183.

готи — 262.

Градешница, с., Битолска каза — 176, 212, 215, 224.

Градище (Градища), с., каза Тиквеш — 311.

Градище, склон, Никодимска планина — 536.

Граждани, с., Битолска каза — 125.

Граматиково, с., Воденска каза — 215.

Грамос, пл. — 152.

Гребена (гръц. Гревена), гр. — 207.

Гребенска околия — 137, 138.

Грешница, с., Кичевска каза — 291.

Грубевци, с., Ениджевардарска каза — 161.

Грунища, с., Прилепска каза — 212.

Гръцка Блаца, с., Кайлярска каза — 138.

Гръче. с., Костурска каза — 220.

Губушева колиба, Ениджевардарска каза — 167.

Гугово, с., Воденска каза — 204, 215.

Гудяково (Годяково); с., Прилепска каза — 20.

Гумендже (гръц. Гумениса), гр. — 174, 202, 226, 227.

Гърдилово, с., Прилепска каза — 20.

гърци — 21, 28-30, 47, 50, 56, 68, 85, 88, 90, 103, 111, 117, 118, 121, 124, 125, 129-131, 133, 138, 140, 141, 143, 148, 152, 156, 158, 159, 165, 167, 172, 176, 183-185, 188, 192, 194, 206, 207, 218, 219, 228, 233-240, 242-248, 251, 252, 254, 255, 257, 262, 264, 265, 268, 280, 286, 303, 305, 339, 368, 444, 477, 512, 525, 527, 541.

Гърция — 55, 67, 91, 93, 109, 111, 127, 130, 132, 133, 135, 138, 140, 144, 146, 157, 187-189, 197, 201, 208, 210, 220, 235, 238, 239, 245, 246, 249, 251, 253, 255, 256, 258, 261, 263, 265-270, 273, 276, 347, 352, 386, 417, 444, 458, 485, 532.

Гърчища, с., Гевгелийска каза — 126, 203.

Гюешево, с. в Кюстендилска околия — 56.

Гюргево, гр. — 265.

Гюреджик, с., Драмска каза — 231.

Гявато, с., Битолска каза — 2.
 

Далечния изток — 93, 96, 99, 320.

Далмация — 318.

Дарданели — 546.

Даутица, пл. — 292.

Д. Варош, махала, Демирхисарска каза — 126.

Дебочица, с., Горноджумайска каза — 382.

Дебърски санджак — 50.

Дебърца, обл., Охридска каза — 5.

Демир Хисар, вж. Валовища.

Демирхисарска нахия, Битолска каза — 110.

Демирхисарска околия — 84, 219, 370.

Джуранли (?) — 82.

Длъбочица, с., Кумановска каза — 311.

Добрача (Одобрача), с., Кумановска каза — 306.

Добрилаки, с., Петричка каза — 382.

Добрич, вж. Толбухин.

Добровени, с., Леринска каза — 125.

Добролища, с., Костурска каза — 125, 220.

Добромирци (Добромир), с., Битолска каза — 224.

Доброшан (Добрешани), с., Кумановска каза — 126.

Добруджа — 259, 268-270.

Добрушово (Добрушево), с., Битолска каза — 126.

Довезенци, с., Кумановска каза — 306, 311.

Дойран, гр. — 21, 215.

Дойранска околия — 366.

Дойранско езеро — 160.

Долгаец, с., Прилепска каза — 290.

Долени, с., Костурска каза — 125, 210, 220.

Доленци, с., Битолска каза — 126.

Долна Преспа (Долнопреспанска нахия), част от Битолска каза — 136, 223.

Долно Дивяци, с., Битолска каза — 303.

Долно Караджово, с., Сярска каза — 218.

Долно Куманичево, с., Костурска каза — 125.

Долно Трогерци (Трогярци), с., Щипска каза — 2.

Драгож (Драгожани), с., Битолска каза — 212.

Драгоманци, с., Кумановска каза — 306.


601

Драма, гр. — 142, 231-233, 250.

Драмска околия — 491.

Драмски окръг — 86.

Драмски санджак — 51, 87, 230, 231.

Дрен, с., Прилепска каза — 65.

Дреновени, с., Костурска каза — 212.

Дреново, с., Сярска каза — 126.

Дримкол, част от Дебърска каза — 15.

Дудуларе (Додуларе), с., Солунска каза — 126, 475.

Дунав, р. — 241, 266, 316, 326, 469.

Дупени, с., Битолска каза — 20, 125.

Дупница вж. Станке Димитров.

Дутли, с., Сярска каза — 126.

Дълбината, колиба, Ениджевардарска каза — 166.

Дългото езеро, Пирин пл. — 372, 373.

Дъмбени, с., Костурска каза — 3.

Дяково, гр. — 50.
 

евзони — 187, 256, вж. и гърци.

евреи — 90.

Европа — 2, 3, 10, 11, 13, 19, 22-25, 27, 28, 31, 38, 40, 48, 90, 93, 96, 109, 129, 139, 158, 172, 180, 219, 258, 282, 286, 323, 338, 339, 352, 354-356, 358, 361, 368, 421, 429-431, 438, 453, 454, 458, 478, 505, 542, 550, 563, 565.

Егри Дере, с., каза Зъхна — 231.

Еди-куле, крепост-затвор (?) — 354.

Езерец, с., Костурска каза — 125, 196, 197, 210, 220.

Елада — 192, вж. и Гърция.

Елбасански санджак — 50.

Елеово, с., Леринска каза — 135, 136, 145, 147, 150, 156, 157, 193, 200.

елини — 155.

елиновласи, вж. власи.

Елшен, с., Сярска каза — 230.

Ембори (Емборе); с., Кайлярска каза — 221.

Енешево (Янешево), с., Кукушка каза — 126.

Енидже-Вардар, гр. — 166, 167, 175, 185, 186, 205, 522.

Ениджевардарска околия — 164, 366.

Ениджевардарско езеро (блато) — 160-164, 166-169, 171, 173, 174, 178, 180-189, 191, 225.

Епир — 249, 256, 257, 261, 262, 266, 270.

Епископия (Пископия), с., Воденска каза — 215.

Ерзерум, гр. — 564.
 

Жабокрът, с., Кюстендилско — 551.

Жегляни, с., Кумановска каза — 306.

Желево (Жельово), с., Костурска каза — 136, 137, 140, 195, 196, 213, 221, 223.

Желин, с., Костурска каза — 197.

Жемовино (Желювино), с., Кумановска каза — 312.

Женева, гр. — 286, 350, 351, 355, 357, 358, 360, 444.

Жерве (Жерви), с., Воденска каза — 215, 426.

Живалево, с., Кратовска каза — 126.

Живово (Живо), с., Прилепска каза — 224.

Жиковица (Зиковица), с., Костурска каза — 125.

Жужелци, с., Костурска каза — 20, 125, 198, 221.

Жупаница, с., Костурска каза — 210, 221.
 

Забърдени, с., Леринска каза — 211.

Загоричани, с., Костурска каза — 3, 142, 157, 208-210, 219, 229, 234, 235, 240, 250, 383, 388, 471.

Загреб, гр. — 231, 277.

Зелениково, с., Скопска каза — 62.

Зелениче, с., Леринска каза — 193, 194, 297, 425.

Зелено дърво (?) — 82.

Зервохор (Жервохор), с., Ениджевардарска каза — 181, 187.

Златният рог, Цариградски залив — 353.

Зовик (Совик), с., Леринска каза — 212.

Зорбани, с., Солунска каза — 126.

Зорбата, с., Ениджевардарска каза — 162, 164, 166, 187.

Зърнево, с., Неврокопска каза — 126.

Зъхна, с. в едноименната каза — 231.
 

Иванйевци, с., Битолска каза — 12.

Ивени (Ивен), с., Прилепска каза — 224.

Игуменец, с., Петричка каза — 382.

Изглибе, с., Костурска каза — 125, 255.

Източна Румелия — 93, 235, 245, 246, 341, 355.

Илиджиево, с., Солунска каза — 126.

Ингилиз-чифлик, Солунска каза — 126.

Инско, с., Леринска каза — 212.

Ипек, гр. — 50.

Ипекски санджак — 50.

Искър, р. — 275, 316, 471.

Испания — 158.

италианци — 53, 92.

Италия — 23, 26-29, 38, 51, 80, 219, 286, 430, 543, 545, 546.

Ишлъ (Ифля), с., Старовска каза — 259.
 

Йемен — 511.

Йени-мале, махала в Битоля — 17.
 

Кабалища (Кобалища), с., Драмска каза — 126.

Кавадарци, гр. — 541.

Кавакли, с., Лозенградска каза — 254.

Кавала, гр. — 142, 233.


602

Кавказ пл. — 355.

Кадъкьой, гр. — 352.

Кажани, с., Битолска каза — 223.

Казанлък, гр. — 231.

Кайляри (гръц. Птолемаис), гр. — 221.

Кайлярска околия — 221.

Калапот, с., каза Зъхна — 231-233.

Калафат, гр. — 265.

Кален, с., Прилепска каза — 224.

Календра, с., Сярска каза — 126, 230.

Каленик, с., Леринска каза — 125, 222.

Каменица, с., дн. квартал от Велинград — 503.

Канголич, с., Солунска каза — 126.

Кара-Азмак, р. — 164.

Караджица, пл. — 292.

Караджово, с., Сярска каза — 126.

Карайотица, с., Ениджевардарска каза —162, 185.

Карайотишки колиби, Ениджевардарска каза —164, 166, 167.

Карайотско землище, Ениджевардарска каза — 162.

каракачани — 56, 175, 176, 256.

Карбиница (Карбуница), с., Кичевска каза — 119.

Карбинци, с., Щипска каза — 2.

Карловци, с., Кумановска каза — 306.

Карлуково (Кърлуково), с., каза Зъхна — 232.

Карнобат, гр. — 242, 243.

Карпешина (Крапешина), с., Леринска каза — 125, 404.

Кашина, с., Демирхисарска каза — 383, 386-388, 443, 514.

Кесендре, с., каза Тиквеш — 541.

Килиндир, жп. гара при с. Крондирци, Кукушка каза — 21, 202.

Киркалово, с., Ениджевардарска каза — 162, 186.

Кичево, гр. — 5, 293, 295, 308.

Кичевска околия — 308.

Кладораби (Клодороби), с., Леринска каза — 125, 211.

Клепаха, мест., Велешка каза — 534.

Клепушна, с., каза Зъхна — 231.

Клепушна, с., Сярска каза — 230.

Клечовци, с., Кумановска каза — 311.

Клещино, с., Леринска каза — 211.

Клисура, гр., Костурска каза — 5, 135, 208, 257.

Ключ, с., Петричка каза — 215.

Кнежево, с., Кратовска каза — 362.

Княжеството, вж. България.

Кожани (гръц. Козани), гр. — 143, 144, 194.

Козяк, връх, Никодимска планина — 65.

Козяк, пл. — 310, 311.

Кокино. с., Кумановска каза — 306.

Кокошине, с., Кумановска каза — 116, 126, 307, 309, 327, 333.

Кондороби, с., Костурска каза — 125, 220.

Кониково, с., Ениджевардарска каза — 160.

Кономлади, с., Костурска каза — 152, 153, 222.

Конско, с., Гребенска каза — 138, 210.

Копривщица, гр. — 231.

Кореща, обл., Костурска каза — 136, 151, 210, 211, 221.

Коритен, с., Солунска каза — 474, 475, 479.

Корнишор, с., Ениджевардарска каза — 126.

Корнишорска планина — 167.

Корчански санджак — 50.

Корчуфка, колиба, Ениджевардарска каза — 162, 179, 180, 182, 184-186.

Косинец, с., Костурска каза — 125, 126, 198.

Косовски вилает — 100, 321, 338.

Костенарийски район — 197.

Костенария, обл., Костурска каза — 196, 220.

Костур (гръц. Кастория), гр. — 4, 5, 8, 81, 115, 121, 131, 136, 152, 153, 209, 221, 423, 522.

Костурач, с., Костурска каза — 138, 144, 192.

Костурино, с., Струмишка каза — 383, 527.

Костурска околия — 196, 220, 222.

Костурско езеро — 160.

Котин, с. (?) — 426.

Кочани, гр. — 116.

Кочанска околия — 362.

Кочанци, с., Велешка каза — 306.

Кочериново, гр. — 503.

Кошари, с., Кривопаланска каза — 126.

Кошино, с., Прилепска каза — 165, 302.

Крагуевац, гр. — 296, 526.

Крайници, с., Велешка каза — 297.

Крайния изток, вж. Далечния изток.

Крапа, с., Прилепска каза — 290, 291, 294, 300, 301.

Крапешина (Крапешино), с., Леринска каза — 125, 221, 222, 426.

Кратово, гр. — 2, 311, 521.

Кратовска околия — 362.

Кресненски район — 382.

Крива, с., Ениджевардарска каза — 126, 161, 185, 186.

Крива Круша, с., Велешка каза — 297.

Кривенци, с., Ениджевардарска каза — 126.

Кривогащин, с., Прилепска каза — 303.

Крит, о. — 26, 36, 49, 80-82, 87, 88, 109. 111, 131, 339.


603

критяни — 134, 202, 265.

Крушеица, с., Прилепска каза — 126.

Крушово, гр. — 5, 17, 190, 219, 257, 293, 297, 470.

Кръстец, с. (?) — 65.

Кръстофор, с., Битолска каза — 20, 222.

Ксанти, гр. — 124, 142.

Куга, колиба, Ениджевардарска каза — 182, 183.

Куклиш, с., Струмишка каза — 426, 526.

Кукуречани, с., Битолска каза — 12.

Кукушка махала, в гр. Солун — 474.

Кукушка околия — 366.

Кулак, с., Сярска каза — 126.

Кулата, с., Сярска каза — 126, 229.

Куманичево, с., Костурска каза — 220.

Куманово, гр. — 286, 309, 310.

Кумановска околия — 110, 362, 413,497.

Кумановски район — 279.

Курбиново, с., Битолска каза — 125.

Кусоврасти (Кособрасти), с., Дебърска каза — 293.

Кутли Бег, с., Кумановска каза — 311.

куцовласи, вж. власи.

Кучевища, с., Скопска каза — 307.

Кучкарево, с., Кумановска каза — 126.

Кучковени, с., Леринска каза — 125.

Кучос, с., Сярска каза — 228.

Кърджалиево, с., Солунска каза — 126.

Къшани, с., Кумановска каза — 126.

кюрди — 512.

Кюстенджа, гр. — 265.

Кюстендил, гр. — 56, 287.

Кюрдистан — 511.
 

Лаген (Лагино), с., Леринска каза — 125, 211, 404, 426.

Лазаро-поле, с., Реканска каза — 426.

лази — 512.

Лакос, с., Сярска каза — 2, 126.

Лариса, гр. — 55, 56, 144, 150.

Латово, с., Кичевска каза — 292.

Лахчани, с., Кичевска каза — 12, 276.

Лемнос, о. — 546.

Ленища, с., Прилепска каза — 489.

Лерин (гръц. Флорина), гр. — 4, 5, 13, 104, 131, 137, 139, 152, 155, 159, 194, 200, 211, 222.

Леринска каза — 194.

Лесковац (Лесковец), с., Битолска каза — 330, 331.

Лесковец, с., Леринска каза — 125, 157, 215, 221, 222.

Лешко, с., Горноджумайска каза — 116, 126.

Либешово, с., Костурска каза — 125, 197, 198.

Либяхово, с., Неврокопска каза — 161, 493. 495. 496.

Ливерпул, гр. — 29.

Ликовище (Луковища), с., Берска каза — 174.

Лион, гр. — 29.

Липариново, с., Ениджевардарска каза — 410.

Лисолай, с., Битолска каза — 126, 222.

Лозенград (тур. Къркклисе, дн. Къркларели), гр. — 99, 123, 124, 142.

Лондон — 5, 23-25, 32, 46, 101, 286, 355, 362.

Лошница, с., Костурска каза — 138, 208.

Лувради, с., Костурска каза — 210, 211, 220.

Лудово, с., Костурска каза — 125.

Луковец (Луковиц), с., Воденска каза — 126, 215.

Луково, с., Кратовска каза — 2, 3, 297.

Лъгадинско езеро — 160.

Льжене,с., дн. квартал от Велинград — 492.

Льк (Лънг), с., Битолска каза — 125.

Любетино, с., Леринска каза — 211.

Любойно, с., Битолска каза — 20.
 

Маврейково (Маврейново), с., Ениджевардарска каза — 126.

Маврово, с., Костурска каза — 135.

Магарево, с., Битолска каза — 21, 257, 264.

Македония — 3, 4, 6, 9, 10, 19, 22, 25-32, 34-38, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 56, 61, 62, 68-70, 72-74, 80, 82-85, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 103, 104, 106, 108, 116, 124, 125, 128-134, 137, 139, 141-145, 156, 158, 160, 168, 175, 179, 190, 192-194, 196, 215, 216, 223, 235, 236, 239-241, 248, 249, 251-253, 255-262, 264, 266-276, 278, 280-282, 284-290, 292, 294-296, 304-308, 313-318, 321, 323, 325, 327-339, 341, 342, 349, 352, 354, 356, 358, 361, 364, 370, 383-385, 387, 390, 393, 395, 396, 399, 404, 405, 415, 418, 420-422, 425, 427-431, 433, 436, 443-444, 456, 458-468, 470-474, 479, 494, 498, 499, 501-502, 504-506, 509, 510, 513, 517, 519, 523, 527, 531, 532, 543, 550, 551, 563-565.

македоно-ромъни, вж. власи.

македонски куцовласи, вж. власи.

Маково, с., Прилепска каза — 126.

Макрикьой (Макри), гр. — 354.

Мала Азия — 13, 137, 198, 250, 310, вж. и Анадола.

Малджа, вж. Балджа.

Малесия, обл., Дебърска каза — 5.

Малешевска планина — 373.

Малешевски район — 381.

Малко Търново, гр. — 6.

Маловища (Маловица), с., Битолска каза — 257.

Малотино, с., Кумановска каза — 311.


604

Малта, о. 326.

Манастирец, с., Прилепена каза — 224.

манастири
Беляновски (Беляковски) манастир, Кумановско — 307.
Буковски манастир, Битолско — 212.
Ватопедски манастир в Света Гора — 226.
Жаковски манастир Свети Атанас, Тетовска каза — 210.
Калипетра, Верско — 270.
Лавра, манастир в Света Гора — 226.
Пчински манастир Свети Прохор — 306, 311.
Света Богородица, Демирхисарско — 126.
Рилски манастир Свети Иван — 373, 374.
Света Троица, до с. Месимер, Воденско — 215.
Свети Анастас, Солунско — 216.
Свети Арахангел, Солунско — 264.
Свети Георги, до Анхиало — 242, 245.
Свети Продром (Свети Иван Предтеча), Сярско — 215.
Сливенски (Сливнишки) манастир до Ресен — 211.
Чуриловски манастир Свети Никола, Костурско — 133, 134, 138, 139, 145, 211.

Мандалево, с., Ениджевардарска каза — 126.

Манджурия — 353.

Маняк, с., Костурска каза — 125.

Маргари, с., Прилепска каза — 294, 300, 301.

Марикостиново, с., Демирхисарска каза — 370.

Мариховски гори — 535.

Марсилия, гр. — 326.

Марчища, с., Анаселишка каза — 220.

Махалата, с., Петричка каза — 155.

Мачуково, с., Гевгелийска каза — 126.

Медово, с., Битолска каза — 125.

Мелникич, с., Сярска каза — 230.

Мелнишка околия — 84, 370, 411.

Меднишки район — 382.

Мертатево (Мертатово), с., Сярска каза — 126.

Месемврия, вж. Несебър.

Месимер, с., Воденска каза — 204, 215, 425.

Места, р. — 471, 491.

Мехомия, вж. Разлог.

Мечкул, с., Мелнишка каза — 382.

Мизия — 354.

Милано, гр. — 7, 29.

Мирковци, с., Скопска каза — 307.

Митилин, о. — 546.

Могила, с., Битолска каза — 125, 210.

Мойно, с., Прилепска каза — 126.

Мокрени, с., Костурска каза — 3, 125, 210.

Мокреш (Макреш), с., Кумановска каза — 307.

Моноспитово, с., Струмишка каза — 527.

Монте Карло, гр. — 287.

Морихово (Марихово, Мориово), обл., Прилепска каза — 176, 199, 212.

Москополе (Воскопоя), гр. — 256.

Мрамор, с., каза Тиквеш — 540.

Муин (Мойн), с., Гевгелийска каза — 126.

Мустафа-паша, вж. Свиленград. Муш, гр. — 356.

Мървенци (Мързенци), с., Дойранска каза — 215.

Мървища, с., Костурска каза — 210.

Мързен-Ореховски рид, Никодимска планина — 537.

Мюрцщег, гр. — 39, 321.
 

Наварин (Пилос), гр. — 431.

Навплион, гр. — 234.

Наколец, с., Битолска каза — 74, 125, 223, 426.

Неапол, гр. — 236, 237.

Небрегово, с., Прилепска каза — 290, 299, 302.

Невеска (гръц. Нимфеон), гр. — 136, 156, 194.

Неволяни, с., Леринска каза — 125.

Неврокопска околия — 370.

Негован, с., Лъгадинска каза — 119, 136, 156, 157, 200, 256, 263.

Негуш (гръц. Няуста), гр. — 177, 190, 216.

Негушка околия — 164.

Нежилово, с., Велешка каза — 21.

Неред, с., Леринска каза — 125, 143, 148-150, 155, 157, 199, 426.

Несебър (Месемврия), гр. — 252, 254, 503.

Нестим, с., Анаселишка каза — 125, 220.

Нивици (Нивица), с., Битолска каза — 125.

Нивичани, с., Кочанска каза — 116, 126.

Нидже, пл. — 16.

Нижополе, с., Битолска каза — 126, 257.

Никодим, с., Велешка каза — 534, 535, 541.

Никодимска пл. (балкан) — 65, 534-536.

Ниси, вж. Нисия.

Нисийско землище — 173.

Нисия, с., Воденска каза — 115, 126, 173, 204, 425.

Ниш, гр. — 55, 280, 286, 323, 324, 336.

Нова Загора, гр. — 242.

Ново село, с., Солунска каза — 227, 475.

Ново село, с., Струмишка каза — 527.

Новопазарски санджак — 50, 51.

Нориш (Наръш), с., Солунска каза — 475.
 

Обедник, с., Битолска каза — 223.


605

Одеса, гр. — 72, 354.

Одрин (тур. Едирне); гр. — 99, 102, 103, 124, 142.

Одрински вилает — 45, 98-100, 124, 322, 544.

Одрински окръг — 58, 374, 378, 481, 491, 516.

Одринско — 235, 239, 307, 323, 337, 354, 364, 389, 390, 393, 395, 396, 399, 418, 429, 431, 456, 462, 510, 511, 531, 532, 544, 551, 558, 560.

Олища, с., Костурска каза — 157, 220.

Олшани, с., Сярска каза — 217.

Она (Онаа), с., Битолска каза — 125.

Оптичари (Обтичари), с., Битолска каза — 222.

Ораовец, с., Велешка каза — 297, 298.

Орач, с., Кумановска каза — 311.

Орашец, с., Кумановска каза — 305.

Ореховец, с., Кичевска каза — 65, 71.

Орехово, с., Битолска каза — 125.

Оризарци, Ениджевардарска каза — 21.

Орле, с., Прилепска каза — 224.

Орманлий (Орман), с., Скопска каза — 306.

Оровник, с., Битолска каза — 125, 140, 213, 223, 224.

Оряхово, гр. — 230.

Османска империя, вж. Турция.

Осничани, с., Костурска каза — 125, 196, 197, 210, 220, 221.

Осоговска пл. — 362, 373, 442.

Острово, с., Воденска каза — 219.

Островско езеро — 160.

Отоманска империя, вж. Турция.

Охрид, гр. — 3-5, 11, 20, 78, 81, 110, 117, 122, 423, 426.

Охридска околия — 110.

Охридско езеро — 160.

Ошани (Ошляни), с., Воденска каза — 142, 264.

Ощима (Ошчима), с., Костурска каза — 125, 195.
 

Павлин, мест., Леринска каза — 404.

Павлишенци, с., Кумановска каза — 298, 312.

Падеж, с., Горноджумайска каза — 383.

Паланечка околия — 110, 362, 413.

Паланка, вж. Крива Паланка.

Палеокастро (Палеокастрон), с., Кожанска каза — 138.

Панагюрище, гр. — 534.

Пангеон (Кушиница), пл. — 142.

Папрадище (Папрадища), с., Велешка каза — 298, 536.

Париж — 30, 31, 36-38, 101, 169, 228, 267, 286, 358, 517, 543, 562, 564.

Патечино (Патичино), с., Воденска каза — 174.

Пашаджик, с., Кочанска каза — 116, 126.

Паяк, пл. — 160, 161, 167, 186.

Пезово, с., Кумановска каза — 311.

Пелистер, пл. — 1, 17, 212, 277.

Пелопонес — 417.

Пелорик (Пилорик), с., Ениджевардарска каза — 126.

Периволи, с., Гребенска каза — 264.

Перник, гр. — 503.

Перово (Берово), с., Битолска каза 1— 25.

Персия — 353.

Песодери (Писодер), с., Леринска каза — 136, 211, 257.

Песодерски проход — 136.

Песочница, с., Леринска каза — 125.

Песъка, колиба, Ениджевардарска каза —164.

Песяк, пл. — 62, 292.

Песяк, с., Костурска каза — 125.

Петалино, с., Прилепска каза — 213.

Петгъз, Ениджевардарска каза — 126.

Петербург (Петроград, Ленинград) — 24, 38, 82, 99, 101, 285, 320, 430, 542, 543.

Петрич (Петрино), с., Битолска каза — 222.

Петрички район — 381.

Петрово, с., Ениджевардарска каза — 126, 202, 205.

Петроград, вж. Петербург.

Пехчевска нахия — 524.

Пещерата, склон, Никодимска планина — 535, 537, 538, 540, 541.

Пиемонт — 79, 283, 417.

Пилорик, с., Ениджевардарска каза — 185.

Пиляф-тепе, мест., каза Зъхна — 231.

Пиминци, с., Кумановска каза — 306.

Пинд, пл. — 256.

Пинека, с., Воденска каза — 126.

Пирея, гр. — 55, 140, 251, 350, 352, 354, 546.

Пирин, пл. — 55, 57, 217, 370, 372, 374, 380, 381, 388, 439, 442, 491.

Пласничево, с., Ениджевардарска каза — 162.

Плевен, гр. — 461.

Плевня, с., Драмска каза — 232-234.

Плетвар, с., Прилепска каза — 65.

Пловдив, гр. (Филипуполис) — 141, 142, 234, 235, 237, 239, 240, 242, 245, 254, 355.

Побоже, с., Скопска каза — 307.

Побрегово, с., Гевгелийска каза — 205.

Подвис, с.. Кичевска каза — 276.

Подлес, с., Велешка каза — 540.

Подрумска крепост (Подрумкале), крепост-затвор в Мала Азия — 62, 297.

Пожарско, с., Воденска каза — 215.


606

Покровник, с., Горноджумайска каза — 386.

Полог, с., Битолска каза — 213.

Поляни, с., Воденска каза — 204, 215.

Поменово, с., Велешка каза — 301.

Поморие (Анхиало), гр. — 242-245, 254, 255.

Попадийска река — 540.

Попадийски чукари, склон, Никодимска пл. — 535.

Попадия, с., Велешка каза — 297, 533, 535, 541.

Попово, с., Дойранска каза — 215.

Пополе, обл., Костурска каза — 210, 220.

Порече, обл., Кичевска каза — 62, 69, 128, 279, 290-292, 294, 298, 300-302, 458, 533, 534.

Порт Артур, гр. — 167, 182, 184, 186.

Портсмут, гр. — 353.

Постол, с., Ениджевардарска каза — 162.

Пострумска област — 381, 382, 392.

Прекопана, с., Леринска каза — 143, 147, 152, 210.

Преспа (Горнопреспанска и Долнопреспанска нахия), част от Битолска каза — 15, 16, 110, 136, 213.

Преспанско езеро — 160.

Призрен, гр. — 50, 73, 338.

Призренски вилает — 110.

Призренски санджак — 50.

Прилеп, гр. — 13, 17, 69, 70, 72, 81, 224, 291, 298, 299, 381, 437, 535, 539.

Прилепска околия — 224.

Прилепски район — 69.

Провадия, гр. — 242.

Проливите — 91.

Просочен (гръц. Просоцани), гр. — 231, 234.

Прусия — 93.

Псара, о. — 417.

Псоре (Псора, Пцоре), с., Костурска каза — 125, 197.

Пуста-Брезница, с., Скопска каза — 290.

Путурос, с., Прилепска каза — 212, 213.

Пцоре, вж. Псоре.

Пчанища, с., Прилепска каза — 20, 126, 212.

Пчиня, с., Кумановска каза — 305.
 

Рабетинкол, обл., Кичевска каза — 62.

Равно (Рамно), с., Кумановска каза — 311, 312.

Радне-Махле, гр. — 242.

Радолиово, с., каза Зъхна — 228.

Радомир, гр. — 360.

Радомирово (Радомир), с., Ениджевардарска каза — 22, 126.

Разик, с., Битолска каза — 222.

Разлог (Мехомия), гр. — 55.

Разложка (Мехомийска) околия — 370.

Разложки (Мехомийски) район — 382.

Ракитино (Ракитница), с., Битолска каза — 126.

Ракле, с., Прилепска каза — 535, 536, 541.

Раково, с., Битолска каза — 202.

Рамна, с., Ениджевардарска каза — 126, 184, 223.

Ранча (Ранчанци), с., Щипска каза — 306.

Рапеш, с., Прилепска каза — 126, 224.

Ращани, с., Велешка каза — 414.

Редот, колиба, Ениджевардарска каза — 167.

Ресен, гр. — 2, 5, 199.

Ресенска нахия (Горна Преспа) — 110.

Рила, пл. — 332, 373.

Рим — 51, 87, 91, 101, 286.

римляни — 262.

Ристовец, гр. — 280.

Родево (Родиво), с., Воденска каза — 203.

Родопи, пл. — 109, 373.

Родопска област — 233.

Рудари, с., Кратовска каза — 125, 309.

Рулска река — 136, 206.

Руля, с., Костурска каза — 125, 140, 206.

Румъния — 93, 219, 238, 240, 241, 245, 252, 256-260, 263-265, 268-270, 337, 341.

Рупелски пролом — 370.

Русе, гр. — 242.

руси — 23, 53, 83.

Русиново (Русилово), с., Воденска каза — 115, 126.

Русиново, с., Пехчевска каза — 382, 388.

Русия — 22, 23, 28, 30, 34, 36-39, 42-46, 48, 90, 91, 93, 95, 99-101, 109, 267, 312, 320, 338, 353, 354, 357, 420, 430-432, 542-546, 548.

Ръмби, с., Битолска каза — 125.
 

Савяк, с., Демирхисарска каза — 230.

Самар, с., Воденска каза — 126.

Саморина (Самарина), с., Гребенска каза — 264.

Саранбей (Септември), гр. — 503.

Сар-Бегово, с., Ениджевардарска каза — 126.

Сармурово (Сарамулово), с., Солунска каза — 475.

Саръгьол (Саригьол), Кукушка каза — 212, 214, 216.

Саръчево (Саръдже, Сараково), с., Солунска каза — 126.

Сасун, (?) — 356.

Сборско, с., Воденска каза — 175, 176.

Света гора (Атон), п-в — 201, 226.

Света Марина, с., Верска каза — 171, 172, 173.

Свети Васил, с., Лъгадинска каза — 203.

Свети Георги, с., Ениджевардарска каза — 410.


607

Свети Петка, с., Прешовска каза — 222.

Свиленград (Мустафа-паша), гр. — 99.

Секирци, с., Прилепска каза — 291.

Секово (Сехово), с., Гевгелийска каза — 126.

Секулево (Сакулево), с., Леринска каза — 125.

Селица (Селско), с., Костурска каза — 138.

Сенгеловска планина — 370.

Сенекос (Сенокоч), с., Мелнишка каза — 382.

Серфидженски санджак — 50, 51.

Сетино (Сетина), с., Леринска каза — 125, 221, 222.

Силистра, гр. — 241.

Симитли, гр. — 411.

Сирия — 26.

Скаченци (Скачанци), с., Велешка каза — 297.

Скачковци, с., Кумановска каза — 126.

скити — 262.

Скопие, гр. — 5, 73, 82, 89, 92, 103, 120, 160, 261, 268, 291, 295, 305-307, 332, 338, 422, 423, 439, 470, 521, 532, 547.

Скопска околия — 362.

Скопска Черна гора — 306-308, 310.

Скопски вилает — 5, 50, 51, 116,281.

Скопски окръг-21, 58, 110, 362-364, 374, 386, 414, 446, 448, 481, 487.

Скопски санджак — 51, 81, 261, 472.

Скочивир, с., Битолска каза — 8, 212.

Скрапор, с., Костурска каза — 125.

Скребатно, с., Неврокопска каза — 490.

Скрижево (Скрижово), с., каза Зъхна — 231.

Скутари (Шкодра, Шкодър), гр. — 352.

славяни — 262.

Сланица, обл., Ениджевардарска каза — 171.

Сланско, с., Прилепска каза — 426.

Слатино, с., Кичевска каза — 292-295, 308.

Слепне, с., Битолска каза — 126.

Сливен, гр. — 244, 534.

Сливница, с., Битолска каза — 125.

Слоещица, с., Битолска каза — 12.

Смилево, с., Битолска каза — 62, 222, 223.

Смилевски балкан — 16.

Смиловци (Смилевци), с., Велешка каза — 540.

Смирна (Измир), гр. — 239, 352, 548.

Смихи (Смикси), с., Гребенска каза — 264.

Смоквица, с., Гевгелийска каза — 216.

Смол, с., Гевгелийска каза — 165.

Смърдеш, с., Костурска каза — 206.

Снежник (Мурик), пл. — 138.

Сович, с., Леринска каза — 125, 221.

Созопол, гр. — 254.

Солун (гръц. Тесалоники), гр. — 18, 22, 27, 28, 35, 49, 52, 54, 59, 62, 63, 73, 75, 77, 86, 89, 102, 111, 113, 130, 140, 142-144, 160, 178, 181, 187, 188, 201, 203, 205, 216, 226, 228, 239, 326, 332, 357, 379, 412, 422-424, 427, 432, 470, 474-479, 513, 546, 547, 549, 563.

Солунска околия — 366.

Солунска равнина — 161.

Солунски вилает — 14, 50, 100, 110, 200, 202, 234, 321, 338, 424, 477.

Солунски залив — 384.

Солунски окръг — 58, 210, 446, 448, 481, 487.

Солунски санджак — 21, 51, 82, 143, 192, 206, 207, 214, 216, 225, 226.

Сорович, вж. Сурувич.

София — 6, 24, 55, 56, 58-61, 96, 97, 99, 105, 110, 129, 131, 168, 234, 236, 239, 248, 253, 255, 267, 269, 277, 279, 280, 282, 284, 287, 288, 295, 298, 304, 312, 313, 315, 318, 320, 323, 324, 328, 329, 336, 337, 340, 346, 355-357, 360, 362-364, 367, 374, 387-389, 391, 405, 415, 439, 440, 442, 447, 461, 466-469, 471, 473, 480, 481, 491, 494, 497, 499-502, 506-508, 513, 518, 525, 562.

Спатово, с. Демирхисарска каза — 126.

Спеце, о. — 417.

Сребрено (Сребрени), с., Леринска каза — 111, 133, 136, 145, 147, 148, 206, 212.

Средногорие — 417.

Средно Егри, с., Битолска каза — 222.

Станбул, вж. Цариград.

Станимака (Асеновград), гр. — 237, 239, 245, 254.

Станке Димитров (Дупница), гр. — 380, 499.

Стара Загора, гр. — 82, 231, 242, 461, 501, 534.

Стара Сърбия — 50, 271-273, 281, 308, 315, 316, 321, 323, 337-339, 470-472.

Старец (Старац), с., Кумановска каза — 305, 306.

Старичани, с., Костурска каза — 125, 196.

Старовина (Старавина), с., Прилепска каза — 212.

Статица, с., Костурска каза — 143, 151-153, 207.

Стенско, с., Костурска каза — 220.

Степанци, с., Кумановска каза — 306.

Стояково, с., Гевгелийска каза — 126.

Странджа, пл. — 37, 491.

Струма, р. — 275, 439.

Струмица, гр. — 142, 203, 523-525, 527.

Струмишка каза — 524.

Струмишки окръг — 58, 363, 368, 374, 411, 481, 523, 527, 551.


608

Струмишки район — 369, 382.

Сулина, гр. — 265.

Сурович (Сурувичево, Сорович), с., Леринска каза — 194, 206.

Суха гора, пл. — 292.

Сухо, с., Лъгадинска каза — 536.

Суходол, с. Битолска каза — 126.

Сушица, с., Мелнишка каза — 443.

Съветска Русия — 511.

Съединени щати — 6.

сърби — 68, 81, 103, 125, 129, 261, 268, 271-273, 275, 279-281, 284, 286-291, 294, 296, 298, 303-307, 310, 313-315, 317, 320, 321, 325, 327, 330-332, 335-337, 340, 364, 444, 449, 464, 466, 468, 473, 525, 533, 534, 535, 541.

Сърбия — 81, 91, 92, 127, 252, 259, 261, 268, 273, 275, 276, 279, 280, 283-288, 290, 305, 308, 317-319, 322, 324-326, 328-330, 332, 333, 339, 340, 341, 386, 395, 444, 458, 464, 466, 467, 469, 470, 472, 485, 526, 532, 533.

Сякавче, с., Сярска каза — 230.

Сяр (гръц. Серес) гр. — 84, 85, 102, 123, 141, 217-219, 228-230, 233, 370, 372, 412, 512.

Сярска каза — 2.

Сярска околия — 84, 219, 370.

Сярски санджак — 51, 83, 84, 217, 228, 521.

Сярски окръг — 58, 60, 86, 219, 363, 370, 374, 379, 381, 386, 411, 442, 481, 486, 488, 490, 512, 513, 515, 517, 551, 553.

Сярско поле — 217, 370, 371.

Сятища, с., Костурска каза — 138, 144.
 

Тамумир, вж. Татомир.

Татомир, с., Кратовска каза — 116, 126.

Текелево (Текелиево), с., Солунска каза — 475.

Теово, с., Воденска каза — 190, 203.

Тесалия — 55, 56, 144, 150, 255, 256, 264.

Тетово, гр. — 282, 422, 470.

Тетовска околия — 110.

Тешово, с., Неврокопска каза — 225.

Тиквени, с., Костурска каза — 125.

Тиквеш (Тиквешка околия) — 366, 535.

Толбухин (Добрич), гр. — 461.

Топлица, с., Прилепска каза — 65, 535.

Топлинка, р. — 541.

Топчи, вж. Топчиево

Топчиево (Топчи, Топчиово), с., Солунска каза — 126, 226, 475.

Тракия — 354, 436.

Тресено (Тресино), с., Воденска каза — 115, 126.

Треска, р. — 62, 292.

Триест, гр. — 360.

Трикала, гр. — 56.

Трите хана, с., Солунска каза — 475.

Трояци, с., Кичевска каза — 65, 535.

Трън, с., Битолска каза — 126.

Туменец (Туманец), с., Битолска каза —125.

Туралево, с., Кратовска каза — 116, 126.

Турно-Мъгурели, гр. — 265

турци — 8, 9, 13, 15, 17, 20-22, 30, 31, 35, 41, 44, 47, 49, 50, 52-54, 56, 61, 83, 85, 90, 98, 103, 109, 113, 116, 121, 128-130, 133, 134, 136, 138-140, 148-150, 152, 153, 155, 159, 161-167, 172-175, 180, 184-186, 188, 190, 193, 195-197, 200. 202, 211, 212, 214-217, 219, 222, 223, 233, 236, 249, 262, 272, 276, 278, 279, 294, 296, 298, 304, 305, 307, 310, 338, 339, 346, 353, 362, 368, 381, 405, 408, 411, 415, 417, 425, 431, 437, 504, 512, 527, 534, 541, 542, 544, 562, 563.

Турция (Османска империя, Отоманска империя) — 3, 6, 7, 22, 24-28, 30, 33, 34, 38, 40, 44-46, 54, 56, 72, 73, 81, 84, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97-102, 104, 107-109, 111, 119, 129, 131, 141, 159, 187, 192, 220, 235, 239, 252, 256, 257-261, 263, 264, 266, 267, 269, 287, 314, 320-323, 327-330, 337-339, 347, 348, 352-357, 359, 361, 384, 385, 393, 394, 413, 421, 423-426, 429, 430, 451, 458, 503-506, 509-511, 530, 531, 542-544, 546-550, 559, 560, 562-565.

Тушилово, с., Ениджевардарска каза — 161, 174.

Търново (Велико Търново), гр. — 234, 461.

Търново, с., Битолска каза — 212, 257.

Търново, с., Костурска каза — 206, 210, 211.

Търсье, с., Леринска каза — 221, 222.
 

Унгария — 323.
 

Фариш, с., Тиквешка каза — 540.

Филипински о-ви — 168.

Филипуполис, вж. Пловдив.

Фиуме (Рйека); гр. — 56.

Франция — 23-30, 36, 38, 51, 84, 90, 219, 326, 350, 352, 358, 431, 517, 543, 544, 546.

французи — 53, 85.

Фращани (Фращан), с., Сярска каза — 2.
 

Хабсбургска монархия, вж. Австро-Унгария

Хага, гр. — 322.

Хазнатар, с., Сярска каза — 126.

Хаджи Бейлик, с., Демирхисарска каза — 126, 228.

Халкидически п-в — 50, 51, 201.


609

Хасаново (Асаново село), с., Леринска каза — 125.

Херцеговина — 341, 342, 472.

херцеговенци — 342.

Хидра, о. — 417.

Хомондос, с., Сярска каза — 229, 230.

Хощава (Ощава), с., Мелнишка каза — 382.

Христос, с., Сярска каза — 228, 229.

Хрупища, гр. — 196, 198, 220, 221.

хуни — 262.
 

Царевско (Царевик), с., Прилепска каза — 65.

Цариград (Станбул) — 23, 24, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 54, 74-77, 83, 96-102, 104, 105, 109, 111, 112, 117, 120, 121, 178, 180, 185, 187, 219, 232, 234, 239, 246, 250, 252, 253, 255, 258, 260, 263, 269, 321, 344-353, 356-361, 452, 505, 510, 520, 527, 529.

Цармариново (Църно Мариново), с., Воденска каза — 215.

Церье (Церя), с., Битолска каза — 125.

цигани — 262.

цинцари — 256.

Црешново, с., Прилепска каза — 21.

Цушима, о. — 353.

Църковени, с., Воденска каза — 115, 126.

Църна (Черна), р. — 212, 213.

Църна Река, с., Гевгелийска каза — 165.

Църничани, с., Прилепска каза — 212, 213.
 

Чаирлия (Чаирлий), с., Битолска каза — 126.

Чакърска махала, с., Сенекос, Мелнишка каза — 382.

Чеган, с., Воденска каза — 126.

Чекри (Чекре, Киркалово), колиба, Ениджевардарска каза — 188.

Челопек, с., Кумановска каза — 308.

Ченгел, с., Битолска каза — 224.

Черешница, с., Костурска каза — 135.

Черна гора — 55, 322, 339, 354, 470.

Черновища, с., Костурска каза — 139, 140.

Черно море — 316.

Чехия — 7.

Чирпан, гр. — 534.

Чохаларе (Чохелер), с., Солунска каза — 126.

Чрешнево, с., Велешка каза — 293, 302.

Чугулигово, с., Сярска каза — 126.

Чука, с., Костурска каза — 125.

Чурилово, с., Костурска каза — 115, 138.
 

Шар планина — 286, 307.

Швейцария — 351.

Шестеово, с., Костурска каза — 12, 139, 151.

Шопско Рудари, с., Кратовска каза — 126, 307.

Шумадия, обл. — 417.
 

Щип, гр. — 2, 403.

Щипска околия — 362, 413, 445, 449.

Щърково, с., Битолска каза — 125.
 

Юнчиите (вер. Гюнчево), с., Ениджевардарска каза — 185.
 

Ямбол, гр. — 461, 534.

Ямчища (Янчища), с., Верска каза — 171, 174.

Янина, гр. — 239.

Япония — 90, 95, 353.

Ясенова глава, връх, Никодимска планина — 535, 537, 538, 540, 541.
 

Bukarest, вж. Букурещ

London, вж. Лондон

Paris, вж. Париж

Sofia, вж. София

Wien, вж. Виена

Zelenitchi, вж. Зелениче

[Previous]
[Back to Index]