Освободителнитѣ борби на Македония, II
Хр. Силянов

 

 

 

12. ПРОТИВОПАТРИАРШИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ

 

 

Отъ м. февруарий 1904 г. до 16 юлий 1904 г. сѫ минали подъ Екзархията 71 села. (Екз. до Р. Петровъ, № 13, 16 юний 1904 г.).

 

Въ леринско, още презъ последнитѣ месеци на 1903 г., сѫ се отказали отъ патриаршията селата: 1) Лѣсковецъ, 2) Кучковени, 3) Пѣсочница. Веднага следъ тѣхъ: 4) Лаегенъ, 5) Крапешина, 6) Неволяни, 7) Арменско. Къмъ края на априлъ: 8) Горничево, 9) (въ Вощарани последнитѣ нѣколко гъркомански кѫщи), 10) Нередъ, 11) Г. Котори, 12) Хасаново, 13) Бачъ, 14) Каленикъ, 15) Сетино, 16) Добровени, 17) Совичъ, 18) Секулево, 19) Кладораби, 20) отъ с. Айтосъ (останалитѣ 40 патриаршийски кѫщи).

 

Въ костурско (къмъ края на априлъ — 15 села): 1) Осничани, 2) Старичани, 3) Жужелци, 4) Долени, 5) Езерецъ, 6) Бойно, 7) Жиковица, 8) Либешово (Костенарията), 9) Лудово, 10) Пцоре (Хрупишко); 11) Манякъ (Несрамско), 12) Руля, 13) Ощима, 14) Брѣзница, 15) Габрешъ (Корещаци).

 

Презъ м. май 1904 год.: 1) Песякъ, 2) Божикъ, 3) Бѣла църква, 4) Нестимъ, 5) Скрапоръ.

 

Други: 1) Могила, 2) Добролища, 3) Д. Куманичево, 4) Чука, 5) Тиквени, 6) Кондороби, 7) Изглибе, 8) Върбникъ. (Въ Косинецъ и Мокрени последнитѣ останки).

 

Прѣспанско (презъ юний 1904 г.): 1) Берово, 2) Асамати, 3) Курбиново, 4) Наколецъ, 5) Ръмби, 6) Медово, 7) Рудари, 8) Щърково, 9) Лѫкъ, 10) Оровникъ, 11) Граждани, 12) Дупени, 13) Нивици, 14) Туменецъ, 15) Сливница, 16) Орѣхово, 17) Она, 18) Церье.

 

126

 

Битолско (презъ ноемврий 1904 г.): 1) Лисолай, 2) Добрушово, 3) Мойно, 4) Суходолъ, 5) Голѣмо Сръбци, 6) Чаирлия, 7) Нижополе, 8) Маково, 9) Рапешъ, 10) Ракитино, 11) Трънъ.

 

Демирхисарско (лѣтото 1904 г.): 1) Доленци, 2) мон. св. Богородица при с. Слѣпче.

 

Кратовско (въ началото на септемврий 1904 г.): 1) Туралево, 2) Тамумиръ, 3) Шопско Рудари, 4) Гор. Кратово, 5) Живалево.

 

Кумановско: 1) Кукушине, 2) Кѫшани, 3) Доброшанъ, 4) Скачковци, 5) Кучкарево.

 

Кочанско: 1) Нивичани, 2) Пашаджикъ, 3) Лешко.

 

Воденско (презъ последнитѣ месеци на 1903 год. и презъ 1904 г.): 1) Нисия, 2) Самаръ, 3) Тресино, 4) Луковецъ, 5) Църновени, 6) Русиново, 7) Чеганъ, 8) Владово, и 9) Пинека (3/4 отъ селото).

 

Ениджевардарско: 1) Крива, 2) Боровица, 3) Бозецъ, 4) Апостолъ, 5) Петрово, 6) Петгъзъ, 7) Рамна, 8) Маврейково, 9) Мандалево, 10) Кошари, 11) Радомиръ, 12) Пелорикъ, 13) Крива, 14) Корнишоръ и 15) Саръ-Бегово.

 

Кукушко: 1) Вардаровци, 2) Аматово, 3) Енешево, 4) Беглерия.

 

Солунско: 1) Г. Куфалово, 2) Илиджиево, 3) Топчиево, 4) Зорбани, 5) Чохаларе, 6) Дудуларе, 7) Ингилизъ-чифликъ, 8) Араплия, 9) Сарѫчево, 10) Канголичъ и 11) Кърджалиево.

 

Гумендженско: 1) Кривенци.

 

Гевгелийско: 1) Горгопикъ, 2) Стояково (отъ унията), 3) Мачуково, 4) Секово, 5) Муинъ, 6) Гърчища.

 

Неврокопско: 1) отъ с. Зърнево останалитѣ гъркомански кѫщи.

 

Корчанско: 1) Връбникъ и 2) Косинецъ.

 

Сѣрско: 1) Чугулигово, 2) Кулата, 3) Хазнатаръ, 4) Дутли, 5) Караджово, 6) Кулакъ, 7) Дрѣново, 8) Мертатево, 9) Лакосъ, 10) отъ с. Календра (78 кѫщи — останали 10 кѫщи патриаршийски).

 

Демирхисарско(сѣрско): 1) Хаджи Бейликъ, 2) Спатово, 3) махалата Л. Варошъ, 4) въ гр. Д. Хисаръ 30 кѫщи.

 

Прилепско: 1) Крушеица, 2) Пчанища, 3) Маково, 4) Рапешъ.

 

Драмско: 1) Кабалища, 2) Волакъ (отъ дветѣ села останали подъ патриаршията около 25 кѫщи) — всичко 161 села.

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]