Освободителнитѣ борби на Македония, I

Хр. Силянов

 

 

Две думи отъ илинденци

 

По случай 30 годишнината отъ Илинденското възстание, VII редовенъ конгресъ на илинденци, миналата година, провъзгласи праздника Илиндень 1933 г. за юбилеенъ и възложи на рѫководното тѣло на организацията да ознаменува тази дата съ издаването на едно по възможность пълно историческо описание на освободителнитѣ борби на македонския българинъ.

 

Въ едно събрание на най-запознатитѣ съ македонския въпросъ лица се реши тази тежка задача да бѫде възложена на известния писатель г. Христо Силяновъ, който покрай качествата му на обективенъ публицистъ и познавачъ на въпроса, има и непосрѣдственитѣ впечатления отъ епическитѣ борби на македонския робъ отъ времето, когато като четникъ бродѣше Македония, а по-късно взе участие и въ възстанието презъ 1903 г. въ Одринско, — впечатления, които той тъй обективно и художествено е предалъ въ своитѣ съчинения: „Спомени отъ Странджа”, „Отъ Витоша до Грамосъ”, „Писма и изповѣди на единъ четникъ и др.

 

Илинденци сѫ щастливи, че тази тѣхна идея е осѫществена въ настоящия томъ, обхващащъ началото на борбитѣ, подготовката на Илинденското възстание и самото възстание.

 

Тѣ сѫ още по-щастливи, че съ публикацията на този трудъ допринасятъ за опознаването на младитѣ български поколѣния въ свободна България и въ поробенитѣ български земи съ величавитѣ пориви и съ жертвитѣ, тъй обилно дадени отъ македонския българинъ въ името на свободата и на националната идея. Дългъ на всѣки българинъ е да познава тѣзи неугасими пориви и да цени даденитѣ кръвни жертви. Особено въ наши дни, когато младежьта се увлича въ пѫтища гибелни за българската националность и за българската държава.

 

Тази книга, която рисува едно минало чрезъ възпроизвеждане на фактитѣ, които сѫ по-красноречиви отъ всички сплетни на новитѣ поробители на македонския българинъ, нека бѫде едно предупреждение къмъ тѣхъ за суетностьта на усилията имъ да убиятъ българския духъ въ тѣхнитѣ

 

 

VI

 

предѣли. За нашитѣ братя извънъ свободна България нека тя бѫде една утѣха и вещественъ изразъ за духовната цѣлость на българската нация. А за чуждия свѣтъ нека великата Илинденска епопея служи като указание, на какво е способенъ българинътъ, когато се бори за свобода и нацинална независимость.

 

К. Христовъ,

председатель на Илинденската организация

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]