NOB Makedonije. Publikacija fotografija, dokumenata i karata sa prigodnim tekstom o narodnooslobodilačkoj borbi makedonskog naroda

Mihailo Apostolski, Jovan Popovski

 

 

NOB Makedonije

Publikacija fotografija, dokumenata i karata sa prigodnim tekstom o narodnooslobodilačkoj borbi makedonskog naroda

 

„Narodna Zadruga" Skopje 1964

 

Povodom dvadesetgodišnjice oslobođenja Makedonije

 

Uređivački odbor

Aleksoski Boris, Apostolski Mihailo, Brdarski Duško, Korobar Pero, Kuculovska Galena, Taškoski Pande

 

Tekst i karte

Apostolski Mihailo, general pukovnik JNA u penziji

 

Materijal za štampu pripremili

Apostolski Mihailo, Taškoski Pande, Brdarski Duško

 


 

 

Izdavač Novinsko-Izdavačko Preduzeće „Narodna Zadruga"

Za izdavača: Taškoski Pande, direktor

 

Prvo izdanje na makedonskom jeziku objavljeno je povodom dvadesetogodišnjice narodnooslobodilačke borbe jugoslovenskih naroda

 

Uređivački odbor I izdanja

Aleksoski Boris-Karče, Odgovoren urednik, Apostolski Mihailo, Korobar Pero, Krsteyski Aleksandar-Julski, Kuculovska Galena, Popovski Jovan, Popović Vasilije-Cico, Taškoski Pande

 

Redakcija materijala za štampu

Apostolski Mihailo, Taškoski Pande

 

Tekst napisali

Za period 1900-1943. Apostolski Mihailo i Popovski Jovan

Za period 1943-1946, Apostolski Mihailo

 

Karte i sbice obradio

Apostolski Mihailo

 

Jezička redakcija i korektura

Pendoski Metodi

 

Oprema

Kostić Branko

 

Nacrt korice i ilustracije

Popović Vasilije-Cico

 

Fragmenti kompozicije NOB na unutrašnjoj strani korica

Lazeski Borko

 

Crtež 27 mart

Kondovski Dimitar

 

Karte i skice nacrtao

Ivanovski Pero

 

prelom

Ančevski Blaže

 

Štampa

Grafički zavod „Goce Delčev"—Skopje

Tiraž: 3 000 primeraka

 


 

SADRŽAJ

 

 

Predgovor prvom izdanju — VII

Predgovor drugom izdanju — IX

Tito — iz govora na zboru u Skopju, 11. oktobra 1953. XIII

Koliševski — iz govora na zboru u Prilepu, 11. oktobra 1961. XVII

 

DOGAĐAJI OD 1918-1941. — 1—18

Uspesi Komunističke partije — 4

Kolonizacija — 6

Demonstracije i štrajkovi — 10

U Španiji — 15

Makedonska književnost — 16

 

DOGAĐAJI U 1941. — 19—56

Otpor jugoslovenskih naroda fašističkoj agresiji — 20

Okupacija Makedonije — 29

Vrhovni štab NOV i POJ — 33

Pripreme KPJ za oružani ustanak — 33

Pripreme za ustanak u Makedoniji — 38

Novi PK KPJ za Makedoniju — 40

Glavni štab Makedonije — 42

Početak oružanog ustanka, u Makedoniji — 49

Skopski partizanski odred — 51

Prilepski partizanski odred — 53

Kumanovski partizanski odred — 55

 

DOGAĐAJI U 1942. — 57—80

Prilepski i Veleški partizanski odredi — 58

Bitolsk,i partizanski odred „Pelister“ — 60

Bitolsko-prespanski partizanski odred „Dame Gruev“ 61

Kruševski partizanski odred „Pitu Guli“ — 62

Partizanski odred „Jane Sandanski“ — 63

Skopski i šarplaninski partizanski odredi — 64

Mavrovski partizanski odred — 65

Akcije u istočnoj Makedoniji — 66

Teror i zverstva — 69

Stvaranje narodne vlasti — 77

 

DOGAĐAJI U 1943. — 81—122

Razgaranje ustanka u Makedoniji — 82

Formiranje CK KPM — 83

Stvaranje operativnih zona — 84

Prespansko savetovanje — 87

Prve vojne jedinice — 88

Slobodne teritorije — 93

Odbrana slobodne teritorije — 104

Manifest Glavnog štaba — 107

Drugo zaseđanje AVNOJ-a — 110

Stvaranje brigada — 115

Prva Makedonsko-kosovska udarna brigada — 116

Druga makedonska udarna, brigada — 117

Treća grupa bataljona — 118

Fuštansko partijske savetovanje — 119

Prvi kongres NOMSM — 120

Dejstva u reonu Kožuva — 121

 

DOGAĐAJI U 1944. — 123—208

Februarski pohod — 124

Druga brigada u Povardarju — 127

Bogomilski pohod — 128

Proboj kroz istočnu Makedoniju — 130

Treća makedonska udarna brigada — 132

Savetovanje u manastiru Prohor Pčinjski — 133

Operativni štab za srpske, kosovske i makedonske jedinice — 134

Širenje slobodne teritorije — 135

Uništenje „Vardarskog četničkog korpusa“ — 138

Napad na Ristovac — 139

Napad na Zletovske rudnike — 140

Osvajanje Krive Feje — 141

Prolećna ofanziva — 142

Napad na Kratovo — 145

Rezultati cf anzi ve — 149

Formiranje novih brigada — 152

Prva kosovska i Prva makedonska udarne brigade 153

Četvrta makedonska udarna brigada — 154

Peta i Šesta makedonske udarne brigade — 155

Sedma, Osma, Deveta i Deseta makedonske brigade 156

Internacionalizam KPJ — 159

Prvo zaseđanje ASNOM-a — 164

Kapitulacija fašističke Bugarske — 172

Formiranje divizija i korpusa — 174

Brigadni listovi i časopisi — 177

Narodno-oslobodilački frant — 180

Antifašistički front žena — 181

Završne operacije za oslobođenje Makedonije — 184

Oslobođenje Berova i Kočana — 189

Oslobođenje Prilepa i Bitole — 190

Oslobođenje Štipa i Strumice — 191

Oslobođenje Ohrida i Struge — 192

Oslobođenje Velesa — 193

Oslobođenje Kumanova — 194

Oslobođenje Kičeva — 195

Oslobođenje Skopja — 196

Oslobođenje Gostivara i Tetova —  198

Partizanske bolnice — 203

Drugo zaseđanje ASNOM-a — 205

 

DOGAĐAJI U 1945. — 209—231

Drugi kongres NOMS-a — 205

15. korpus na sremskom frontu — 211

Proboj sremskog fronta — 214

Borbe za Slavonsku Požegu — 217

Kapitulacija fašističke Nemačke — 220

 

Registri — 233—243

Kraćenice — 235

Dokumenti-faksimili — 236

Karte — 237

Lična imena — 233

Geografska imena — 240

Izbori i literatura — 245

 

247

 

 

 

NOB MAKEDONIJE

PUBLIKACIJA FOTOGRAFIJA, DOKUMENATA I KARATA SA PRIGODNIM TEKSTOM O NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI MAKEDONSKOG NARODA

 

Izdavač: NOVINSKO-IZDAVAČKO PRETPRIJATIE „NARODNA ZADRUGA” — SKOPJE

 

Lektor:

Stamenković Radmilo

 

Korica i ilustracije:

Popović Vasilije — Cico

 

Fragmenti kompozicije NOB (na unutrašnjim koricama), koja se nalazila u holu skopske železničke stanice, uništena u skopskom zemljotresu 16. jula 1963. godine:

Borko Lazeski

 

Umetnički prilog na strani 202:

Branko Šotra

 

Registre pripremio:

Duško Brdarski

 

Korektor:

Stefanova Draga

 

Prelom:

Dimitrovski Dime i Petruševski Krsto

 

Štampa:

Grafički zavod „Goce Delčev” — Skopje 1964.

 

 

(U pre/oinu deo teksta, koji je po svome sadržaju vezan za kartu na strani 32 ostao je na strani 31. Redakcija učtivo moli čitaoce za izvinjenje.)

 

[Back to Index]