NOB Makedonije. Publikacija fotografija, dokumenata i karata sa prigodnim tekstom o narodnooslobodilačkoj borbi makedonskog naroda

Mihailo Apostolski, Jovan Popovski

 

REGISTRI

 

- Skraćenice
- Dokumenti-faksimili

- Karte

- Lična imena

- Geografska imena

- Izvori i literatura

 

 

    1. SKRAĆENICE

 

 

AVNOJ 77, 78, 79, 81, 108, 109, 111, 112, 120, 122

ASNOM 81, 87, 123, 151, 158, 163, 164, 166, 168, 169, 177, 178, 180, 183, 205, 208, 210

AFŽ 97, 181

 

BALIKOMPTAR 70

 

VMRO 108

 

JNA 218, 220

 

KPJ 3, 4, 5, 10, 12, 21, 31, 38, 42, 44, 56, 68, 78, 107, 112, 119, 120, 159, 160, 180, 181, 206, 224,

KPM 102, 161

 

MANAPO 14

 

NDH 28

NOV 16

NOV i PO 104, 105

NOV i POJ 70, 81, 89, 93, 94, 102, 105, 111, 113, 114, 115, 116, 120, 122, 124, 136, 138, 140, 142, 143, 146, 149, 151, 152, 156, 158, 160, 161, 172, 173, 177, 183, 185, 186, 188, 190, 192, 195, 196, 198, 200, 206, 208, 209, 211, 213

NOMSM 120, 122, 210

NOF 180

 

OF 188

 

PK KPJ 42

POLITBIRO CK KPJ 35, 37

 

SAD 107

SKOJ 42, 44, 51, 56, 107

SSSR 3, 19, 20

 

USAOJ 210

 

CK 33

CK BRP (k) 109

CK KPJ 20, 24, 33, 37, 40, 42, 53, 56, 68, 79, 82, 83, 87, 111, 115, 160, 162, 180

CK KPM 83, 87, 88, 102, 116, 119, 120, 124, 130, 133, 144, 163, 169, 178, 208, 210

 

234

 

 

 

    2. DOKUMENTI-FAKSIMILI

 

 

1. „Socijalistička zora“ na srpskom i turskom jeziku i „Radničke novine“ — za pobedu na izborima 1920. godine 4

2. „Obznana“ 5

3. Pregled kolonizacije u Makedoniji 6

4. Napredna štampa 7

5. Pregled kolonizacije u bivšoj Vardarskoj banovini 7

6. Organ ujedinjenja VMRO 8

7. Podpisnici protivu hapšenja u Kumanovu 8

8. „Radnički tjednik“ 13

9. Naslovna stranica „Beli mugri“ 16

10. Naslovna stranica „Mskavici“ 16

11. Odlomka iz pesme „Kopačite“, autograf Koče Račina 17

12. Naslovna strana „Za makedonckite raboti“ 18

13. Deo proglasa CK KPJ, 15. april 1941. godine 24

14. Majski proglas CK KPJ, 1941. godine 34

15. Situacija u Makedoniji na majskom savetovanju, 1941. godine 34

16. Proglas CK KPJ, 22. jun 1941. godine 35

17. Proglas CK KPJ, 12. jul 1941. godine 37

18. Pisma Tita komunistima Makedonije (6. IX. 1941.) i Bugarskoj radničkoj partiji (komunisti) 38

19. Pismo Trajče Kostova-Gligorov 38

20. Odluka Kominterne, 1941. godine 38

21. Partijski i napredni listovi i časopisi 46

22. Materijali izrađeni u partijskoj tehnici, 1941. godine 47

23. Skica napada na bugarsku policijsku stanicu u Prilepu (11. XI. 1941.) — rekonstrukcija od bugarskih vlasti 53

24. Skica štaba odreda „Dame Gruev“ za napad na s. Kažani, Bitolsko, 17. avgust 1942. godine 61

25. Pesma „Stara dreha“ (Stara odeća )koju su ispevali politzatvornici 73

26. Protestno pismo koje su majke uputile zatvoreničkim vlastima u Tirani 1943. godine 73

27. Zapovest bugarske vojske za internaciju stanovništva sa teritorije Kumanovo—Kriva Palanka—Vranje—Crna Trava 74

28. Raspis bugarske policije za slanje na prinudni rad 74

29. Bugarski fašistički dokumetni za interniranje i preseljavanje sela 76

30. Proglas I zasedanja AVNOJ-a, 1942. godine 78

31. Pismo Tita upućeno Pokrajinskom komitetu KP za Makedoniju 16. I. 1943. godine 82

32. Zidne novine P. o. „Dobri Daskalov“ 85

33. Izveštaj Ilije Topaloskog o borbama kod Debra 31. IX. 1943. godine 95

34. Dokumenti sa slobodne teritorije u zapadnoj Makedoniji, 1943. godine 100, 101

35. Ilindenci u odbrani slobodne teritorije 1943. godine 104

36. Manifest glavnog štaba NOV i POJ Makedonije, 1943. godine 107, 108, 109

37. Odluka II zasedanja AVNOJ-a za federativno uređenje Jugoslavije 112

38. Odluke II zasedanja AVNOJ-a 113

39. Referat komandanta Gl. štaba Makedonije podnesen na Fuštanskom savetovanju 119

40. Referat Strahila Gigova podnesen na Fuštanskom savetovanju 119

41. Rezolucija I kongresa NOMSM-a 120

42. Naredba Gl. štaba NOV i POJ Makedonije za formiranje 3. makedonske brigade 132

43. Faksimil „Izvestija br. 4“ Gl. štaba Makedonije o Februarskom pohodu i uništenju četnika na Kozjaku, 5. III. 1944. godine 138

44. Skica napada na Ristovac 139

45. Skica napda na Zletovske rudnike 140

46. „Izvestija br. 8“ Gl. štaba Makedonije za napad na Kratovo, 28. april 1944 codine 145

47. Skica napada na bugarski policijski bataljon u s. Strmaševu, 1944. godine 148

48. Pismo komandanta Gl. štaba Makedonije za formiranje I. kosovske udarne brigade 153

49. Poziv ASNOM-a 169

50. Odluke i rešenja I zasedanja ASNOM-a 170, 171

51. Ultimatum bugarskim fašističkim jedinicama u Makedoniji i južnoj Srbiji za kapitulaciju, septembra 1941. godine 172

52. Brigadni listovi i časopisi 177

53. Prvi broj „Nove Makedonije“ i drugih listova 179

54. Dokumenat za rad odbora NOF, AF2 i NOO u štipskom kraju, 1944. godine 180

55. Pismo M. Hadživasileva upućeno V. Nacevoj za rad ženske omladine, 9. jul 1944. godine 181

56. Proglas Prezidiuma ASNOM-a i Gl. štaba Makedonije povodom oslobođenja Beograda 183

57. Operacije jedinica NOV i POJ Makedonije na Kosovu 201

 

236

 

 

 

    3. KARTE

 

 

Okupacija stare Jugoslavije 27

Dislokacija okupatorskih oružanih snaga 32

Stanje partijske organizacije u Makedoniji 1941. 41

Vojni štabovi i komisije u Makedoniji formirani 1941. 43

Partijska i vojna organizacija u Skopju 1941. 50

Partijska i vojna organizacija u Prilepu 1941. 52

Partijska i vojna organizacija u Kumanovu 1941. 54

Borbeni put veleškog i prilepskog partizanskog odreda i p.o. „Dimitar Vlahov“ 59

Borbeni put partizanskog odreda „Dame Gruev“ 1942. 60

Borbeni put partizanskog odreda „Pitu Guli“ 1942. 62

Borbeni put partizanskog odreda „Jane Sandanski“ 1942.—1943. 63

Borbeni put šarplaninskog partizanskog odreda 1942.—1943. 64

Zone dejstva partizanskih odreda 1942. 67

Slobodne i poluslobodne teritorije pri kraju 1942. 80

Podela Makedonije na operativne zone 86

Slobodne teritorije Makedonije avgusta 1943. 92

Železnička pruga u eksploataciji Glavnog štaba NOV i POJ Makedonije 101

Organi na slobodnoj teritoriji u Zapadnoj Makedoniji 103

Odbrana slobodne teritorije u Zapadnoj Makedoniji 105

Slobodne i poluslobodne teritorije u periodu održavanja I zasedanja AVNOJ-a 114

I makedonsko-kosovska udarna brigada od Debarca do Karadžove decembra 1943. 116

Borbe u rejonu Kožuva 121

Februarski pohod — pregled dejstva 125

Borbena dejstva na slobodnoj teritoriji Kumanovo — Kriva Palanka — Vranje — Crna Trava — Lužnica 137

Uništenje četnika na Kozjaku 138

Napad na Krivu Feju 141

Razvoj operacija u Prolećnoj ofanzivi 150

Vojno-teritorijalna organizacija u leto 1944. 157

Mesta boravka i pokreta inicijativnog odbora i prezidijuma ASNOM-a od oktobra 1943. do oslobođenja Makedonije 163

Pregled delegata za I zasedanje ASNOM-a 165

Obezbeđenje zasedanja ASNOM-a 168

Borbe duž komunikacija 187

Oslobođenje Kočana 189

Borbe za Berovo i Pehčevo 189

Operacija za oslobođenje Prilepa i Bitole 190

Operacija za oslobođenje Strumice 191

Operacija za oslobođenje Štipa 191

Borbe za oslobođenje Ohrida i Struge 192

Operacija za oslobođenje Velesa 193

Razvoj borbi za oslobođenje Kumanova 194

Operacija za oslobođenje zapadne Makedonije 195

Bitka za Skopje 196

Oslobođenje Gostivara 198

Oslobođenje Tetova 198

Pregled završnih operacija za oslobođenje Makedonije 199

Operacije na Sremskom frontu 212—213

Oslobođenje Slavonske Požege 217

Borbeni put I makedonsko-kosovske i III makedonske udarne brigade 222

 

237

 

 

 

    4. LIČNA IMENA

 

 

AGOLI, Kemal 166

ALADŽEMOV, Emil 210

ANDONOV, Metodi 166

ANDREJEV, Bane 40, 83

APOSTOLSKI, Mihailo 42, 119, 134, 166, 197

ARIZANOV, Ivan 205

ARSOV, Ljupčo 163, 166

ACEV, Mirče 42, 70, 79

ACEVA, Vera 166

 

BELIŠOVA, Liri 210

BOGOEVSKI, Mite 16

BOGOMIL, 17

BORIS, car 29

BRAŠNAROV, Panko 166

BROZ, Josip-Tito 10, 35, 82, 113, 188, 210, 211

 

VLAHOV, Dimitar 113, 197, 210

VUKMANOVIĆ, Svetozar-Tempo 82, 84, 87, 95, 115, 119, 124, 130, 132, I34, 135, 162, 205

 

GAŠPERŠIĆ, Gabriel 210

GEORGIJEV, Veličko 210

GIGOV, Strahil 83, 119, 134, 166, 197

 

DAPČEVIĆ, Peko 183, 213

DEREGDŽIĆ, Dušan-Žika 134

DIMOV, Cvetan 16, 71, 205

 

ĐUZELOV 79, 108

 

ZINZIFOV, Rajko 16

ŽDANOV 183

 

ILJOSKI, Vasil 16

INKOV 205

 

JANEVSKI, Slavko 16

JOVANOVIĆ, Blažo 162

JORGOV, Jordan 166

JOSIFOVSKI, Kuzman-Pitu 163, 183

 

KALAFATOVIĆ 25

KAR AMANOV, Aco 16

KARDELJ, Edvard 205

KAREV 1

KVANS, Džordž 106

KLIMENT 16

KLINČ AREVA, Venera 210

KOVAČEVIČ, Sreten 210

KOLIŠEVSKI, Lazar 38, 40, 42, 83, 197

KONSTANTINOV, Jorđan-Džinot 116

KRLE, Risto 16

KRČOVSKI, Joakim 16

 

LENJIN 3

LER 200, 220

LESKOV, Genadije 166

 

MAKEDONSKI, Dimitri je 16

MALEVSKI, Vlado 16

MARKOVSKI, Venko 16, 166

MAČEK, 1, 2, 20, 25

MEFAIL 143, 147

MILADINOVCI, Braća 16

MILER, 205

MISIRKOV, Krste Petkov 16

MIHAJLOVIČ, Draža 130, 133

MLADENOV, 173

MUGOŠA, Dušan 162

MUČETO, Blagoja 43

 

NAUMČESKI, Voice 16

NACEVA, Mara 40, 83

NEDELKOVSKI, Kole 16

NEORČIČ, Milijan 210

NIKOLIČ, Živojin-Brka 134

NOVČIČ, Ivan 210

 

PAVELIĆ 114

PAVLE, knez 21

PAVLOVIĆ, Dragan 40

PANOV, Anton 16

PANOS, Anton 16

FANOS, Dimitriu 210

PEJĆINOVlČ, Kiril-Tetoec 16

PETAR, kralj 113

PETROV, Dičo 160

PETROVSKI, Aleksandar 166

PETRUSEV, Kiril 166

 

238

 

 

PINDŽUR, Strašo 42, 70

POLEŽINOVSKI, Vladimir 166

POPANDONOV, Epaminonda 166

POPOVIĆ, Miladin 162

PRKE, Vančo 66

PRLIČEV, Gligor 16

PULESKI, Đorđi 16

 

RADOSAVLJEVIC, Dobrivoje 119

RACIN, Kočo 16

 

SIMOVIĆ, Dušan 21, 24

SIMOVIC, general 22, 25

SINAITSKI, Teodosij 16

SMAJEVIĆ, Vaso 134

SOKOLOVSKI, Lazar 166

STOJADINOVIĆ 25

STOJADINOVAC, Milan 6

STOILOVIC, Zagorka 210

STOJMENSKI, Slavčo 66

 

TALESKI, Borko 40

TARASOV 210

TITO 33, 40, 93, 169

TODOROVSKI, Hristijan-Karpoš 55

TOMAŠEVIĆ, Stana 210

TRPEŠEV, Dobri 205

TRNSKI, Slavčo 160

 

UZUNOVSKI, Cvetko 42, 83 119, 166

 

FOTEV, Bogoja 166

 

HASAN, Kamber 166

HITLER, 23, 28, 35, 79, 110, 142, 220

 

CVETKOVIC 20, 21, 25

 

ČALOSKA, Liljana 166

ČASULE, Kole 16

ČELOPEČKI, Mladen 166

ČKATROV 79, 108

ČUCKOV, Emanuel 166

 

DŽEMO 143, 147

 

ŠAPKAREV, Kuzman 16

ŠATOROV, Metcdi-Šarlo 38, 40, 55, 68, 82

ŠOPOV, Aco 16

 

239

 

 

 

    5. GEOGRAFSKA IMENA

 

Azot 126, 127

Albanija 72, 105, 136, 162, 176, 185, 210

Austrija 2, 21-3

 

Babuna 53

Balkan 2, 20, 110, 142

Balkanske zemlje 2

Baranja 211

Batajnica 213

Bahovo 128

Belanovce 55

Belasica 130

Beranci 63

Beograd 21, 24, 183, 211

Berovo 144, 175, 189, 191

Bigia 60, 61

Bileće 9

Biljača 136

Bistra 47, 91, 147

Bitola 21, 31, 45, 47, 60, 63, 68, 74, 87, 129, 158, 178, 185, 188, 190, 192

Bitolski kraj 53, 124

Bitolsko-prespanski kraj 61

Bihać 77

Blagovestenie 64

Bcgomila 53, 58, 128, 221

Beka Kotorska 205

Bosanski Petrovac 181

Bosiljgrad 141

Bolno 61

Bosna i Hercegovina 19

Botun 91, 93, 101

Bregalnica 130, 132, 188

Bregalnička kotlina 154

Brod 62, 172, 189

Bugarska 2, 20, 29, 68, 72, 109, 124, 130, 172, 173, 188, 210

Bugarska, fašistička 30, 73, 160, 172, 189, 206

Bujanovac 144, 194

Bukovik 93, 102, 105

 

Valandovo 144

Vardar 51, 121, 130, 124, 126, 127, 185, 188, 192

Vataša 47, 58, 68, 69, 70

Veles 31, 45, 124, 126, 127, 128, 158, 174, 178, 188, 192, 193, 195, 196

Veleški kraj 46, 69

Veleška opština 4

Velika Britanija 107

Velmej 143, 147

Vinica 85

Vinkovci 213

Vitolište 30, 121

Vlainica 91, 93

Vlasotince 143

Vlaški kolibi 60

Vodno 51, 196

Vojnice 58

Vojvodina 210

Vranovci 47, 178

Vranje 72, 124, 126, 134, 135, 136, 141, 143, 166, 185, 194

Vranjsko područje 143

Vrpolje 214, 21 7

Vrpolje 214, 217

 

Garvan 8

German 146

Glumovo 198

Gnjilane 201

Gorica 213

Gorna Džumaja 130

Gorski Kotar 213

Gostivar 29, 93, 101, 105, 159, 188, 198

Grčka 2, 20, 29, 31, 91, 105, 106, 119, 120, 124, 136, 139, 143, 185, 186, 191, 192, 210

 

Dabnica 69

Dalmacija 28, 79

Debar 29, 85, 87, 89, 91, 93, 102, 105, 116, 159, 162

Debarca 85, 91, 101, 104, 106, 116, 143, 147, 195, 221

Delčevsko 42

Demir Kapija 127, 192

Demokratska Makedonija 166

Demokratska Federativna Jugoslavija 112, 166

Dojran 185

Drvar 142

Drimkol 91

Dudica 30, 117

 

Đakovo 214

Đevđelija 188

Đevđelijski kraj 46, 117, 124

Đuriški manastir 178

 

Evropa 2, 10

Evropa, srednja 211

 

Žegljane 132

Žuta, koliba 124

 

240

 

 

Zavoj 69, 143, 147

Zagreb 33, 38, 213, 214

Zborsko 127, 130

Zelenikovo 58

Zlatari 61

Zletovo 45, 144

Zletovski rudnici 30, 132, 136, 140

Znepolje 143

 

Ivanjica 9

Ilova 213, 214

Istra 213

Italija 2, 28, 72, 110, 142, 211, 213,

Italija, fašistička 93, 101, 102, 105, 110, 114

 

Jablanica 133, 135

Jabolčište 69

Jabuka 151

Jabukovik 153

Jadransko more 211

Jajce 111, 112, 209, 210, 225

Jama 93

Jugoslavija 1, 9, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 33, 34, 40, 77, 78, 73, 93, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 132, 133, 136, 142, 160, 180, 181, 183, 188, 208, 209, 211, 213, 214, 218, 220, 221, 225

Jugoslavija, agrarna 28

Jugoslavija, buržoaska 3

Jugoslavija, nova 81, 225, 228

Jugoslavija, stara.1, 3, 5, 19, 21, 30, 33, 38, 46, 120

Južna Morava 139

 

Kavadarska opština 4

Kavadarci 128, 192

Kažani 61

Kairo 106

Kajmakčalan 161

Kalimansko polje 130

Karaorman 88, 91

Karadžova 124, 132, 136, 193

Karbunica 70

Kastoneri 130

Katlanovo 188, 196

Katlanovsko brdo 69

Karšijak 196

Kačanik 198, 201

Kačanička klisura 188, 198, 201

Kisela voda 196

Kičevo 29, 62, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 101, 102, 105, 116, 158, 159, 178, 188, 195

Kočište 69, 89

Klenoec 105, 116, 121

Kožuf 91, 95, 106, 117, 119, 121, 124, 126, 159, 161

Kozjak 55, 91, 106, 130, 140, 146, 164, 204

Kožjački masiv 134, 135, 138, 143, 146, 151

Konjsko 117, 121

Kopačka 195

Kosmet 134, 210

Kosovo 124, 126, 195, 201

Kosovo i Metohija 64, 70, 91, 201, 208, 221

Kosturino 143

Kočani 145, 188, 189

Kragujevac 21

Kraljevina Jugoslavija 2

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 2

Kratovo 140, 143, 145, 146, 151, 172

Kriva Kruša 58

Kriva Palanka 126, 143, 144, 145, 188, 194

Kriva Reka 130, 131, 134, 136, 143, 144, 146, 185, 195

Kriva Feja 136, 141

Krivolak 188

Krnjevo 172

Kruševica 7

Kruševo 62, 68

Kumanovo 9, 31, 44, 47, 49, 55, 56, 87, 124, 126, 132, 131, 136, 143;

144, 158, 160, 174, 178, 185, 188, 194, 201

Kumanovska opština 4

Kumanovski kraj 72, 95, 119

Kumanovsko područje 143

Kukuš 143, 146, 151

 

Lavci 60, 63

Lavčanska planina 60

Lankadija 122

Leskovac 139, 143, 185

Leunovo 70

Lika 213

Lipovo 58

Lisec 58, 144, 146

Lisiče 178, 196

London 113

Lužnica 134, 135, 136, 143, 151

 

Ljubojno 89, 93

 

Mavrovo 70, 91

Makedonija 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 40, 42, 45, 46, 49, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 71, 74, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 93, 95, 107, 109, 111, 112, 113, 119, 120, 122, 123, 124, 127, 129, 133, 136, 142, 143, 144, 147, 149, 151, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 175, 176, 177, 178, 180, 185, 186, 188, 189, 200, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 221, 228

Makedonija, vardarska 29, 66, 161

Makedonija, zapadna 30, 31, 70, 72, 74, 84, 89, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 116, 124, 132, 147, 148, 149, 152, 153, 155, 159, 174, 175, 195

Makedonija, istočna 64, 66, 68, 84, 91, 118, 122, 124, 126, 130, 134, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 173, 174, 185, 188, 191

 

241

 

 

Makedonija, jegejska 2, 68, 91, 116, 119, 130, 143, 161, 210

Makedonija, pirinska 2, 66, 124, 210

Makedonija, sovjetska 39

Makedonija, centralna 124, 126, 152'

Malesija 91, 147

Maleševska kotlina 188

Maleševsko 42

Malotino 55

Mariovo 121, 148

Matejče 64

Matka 198

Madžarska 2, 20, 211, 213

Miravci 127

Morava 2, 134, 136, 144

Mrežičko 121, 127, 189

Mukos 58

 

Narodna Republika Makedonija 122, 228

Negctin 127

Negotino 192

Nemačka. 2

Nemačka, Hitlerova 20, 28, 29, 34

Nemačka, fašistička 19, 20, 220

Neretva 122

Nikodin 128

Niš 21, 124, 126

Nova Gradiška 217

Novo Selo 84, 138, 188

Noti 121, 122

 

Obozno 143

Ovče Polje 178

Oreov Dol 128

Oreovo 198

Oreška Čuka 128

Orman 198

Oteševo 87

Osogovo 132, 151

Osogovske planine 145, 146

Ohrid 93, 101, 105, 188, 192, 195

Ošin 121

 

Pajak 121, 124

Petrova gora 143

Pehčevo 188, 189

Pirot 136, 144, 151

Piškopeja 162

Platanaki 130

Plačkovica 66, 154, 204

Pletvar 58

Pleternica 217

Pobožje 64

Povardarje 119, 121, 124, 127, 132, 143, 144, 148, 149

Požega 213

Poljska 76

Pomora vije 91, 124, 133, 143, 148, 151, 153

Ponikva 143

Popova šapka 213

Porečje 126, 153, 195

Prespa 61, 68, 85, 87, 91, 93, 95, 104, 124, 159, 161, 185

Prespansko jezero 61

Preševo 144, 194, 201

Pribilci 62

Prilep 12, 19, 31, 37, 44, 45, 47, 49, 53, 55, 56, 58, 68, 69, 124, 127, 128, 129, 158, 173, 178, 185, 188, 190, 192

Probišitp 189

Prdževo 121

Pusta Kula 69

Pčinja 72, 138, 144, 164

 

Ravno 172

Radobil 128

Radovište 144, 191

Raduša 30, 45

Rastenburg 79

Resen 192

Ristovac 132, 136, 139, 185

Ruen 146, 164

Rumunija 20, 172

Rusija, carska 2

Rusce 134

 

Sejač 138

Selečka planina 49, 53

Skopje 4, 21, 24, 31, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 69, 70, 74, 76, 84, 105, 124, 126, 129, 139, 154, 158, 163, 174, 178, 188, 196, 197, 198, 201, 208, 210, 213

Skopska Crna Gora 51, 64, 196, 201

Slavej 88, 106

Slavonska Požega 214, 217

Slavonski Brod 214, 217

Slivovo 115

Slovenija 19, 28, 210, 221

Smilevo 61

Sovjetski Savez 14, 20, 21, 23, 31, 34, 35, 37, 210

Solun 130, 146

Sofija 188

Socijalistička Federativna Jugoslavija 112

Split 21

Srbija 2, 19, 28, 31, 124, 134, 143, 185, 188, 194, 201, 210, 211, 221

Srbija, južna 31, 82, 91, 144, 146, 147, 148, 149, 158, 177, 185, 206

Srem 211

Srpci 61, 63

Staevci 144

Stanikin krst 143, 153

Star zabel 60

Stara Pazova 213

Stepanci 128

Stegovo 91

Streševo 136

 

242

 

 

Striživojno 213, 214, 217

Strmeševo 144, 148

Struga 29, 91, 93, 1G5, 116, 188, 192

Strumica 31, 66, 144, 172, 178, 185, 188, 191

Strumička kotlina 154

Suva gora 193

Sutjeska 110, 122

 

Tajmište 195

Tetovo 29, 47, 82, 105, 178, 188, 198

Tikveš 4, 46, 53, 70, 72, 85, 87, 91, 117, 124, 126, 144, 148, 156

Tovarnik 213, 214

Trgovište 135

Tržič 214

Trst 213

Tušin 122

 

Ćustendil 130, 141, 144, 185

 

Uroševac 201

 

Federativna Narodna Republika Makedonija 123, 225

Finska 2

Fuštani 116, 119, 120, 122, 161

 

Hrvatska 19, 28, 110

Hrvatsko Primorje 213

 

Carević 53

Carevo Selo 144, 188

Cer 21, 62, 214

Crvena voda 47

Crvena Stena 58

Crna Gora 19, 28, 70, 79, 205, 210

Crna Reka 128

Crna trava 72, 124, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 146, 160

Crni Vrv 140

Crnook 140

 

Caška 58

Čemernik 136

Čifte han 194

 

Šarplanina 64, 91

Šeškovo 156

Širok Dol 191

Šiševo 51

Španija 15

Štip 24, 66, 47, 74, 145, 158, 178, 185, 188, 191

 

243

 

 

 

    6. IZVORI I LITERATURA

 

1. Arhivski materijali:

— Instituta za nacionalnu istoriju — Skopje.

— Vojno istorijskog instituta JNA — Beograd.

— Instituta za izučavanje radničkog pokreta u Srbiji — Beograd.

— Istorijskog muzeja SR Makedonije — Skopje.

— Vojno-istorijskog muzeja JNA — Beograd.

— Muzeja gradova: Niša, Vranja, Prištine, Tetova, Ohrida, Bitole, Prilepa, Titovog Velesa, Štipa, Strumice, Kumanova i Kruševa.

— Arhiva: Velesa i Strumice.

 

2. Materijali organizacija Saveza boraca NOB u Makedoniji prikupljeni od raznih učesnika u NOB-u.

 

3. „Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенсих народа“. — Војно-историјски институт Југословенске народне армије — Beograd, tom VII, knjiga 1, 2, 3 i 4, tom I, knjiga 1, 2, 3, 4, 5 i 7.

 

4. Историјиски архив КПЈ — Beograd, том I, knjiga 1 i 2 i tom VII.

 

5. Историјиски архив KPM — Skopje, tom II, knjiga 1 i 2.

 

6. Josip Broz Tito: Borba za oslobođenje Jugoslavije 1941—45, Zagreb, 1947. Kultura.

 

7. Josip Broz Tito: Стваранје и развој Југословенске армије, Beograd 1949. Glavna politička uprava.

 

8. Josip Broz Tito: Изградња нове Југославије, Beograd, knjiga I 1947, knjiga II 1948. Kultura.

 

9. Lazar Koliševski: Аспекти на македонското прашање, Skopje 1962 — Kultura.

 

10. Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941—45. Vojno istorijski institut JNA, Vojno delo, Beograd, knjiga I, 1957. knjiga II, 1958.

 

11. Istorijski atlas oslobodilačkog rata naroda Jugoslavije Vojno istorijski institut JNA, Beograd.

 

12. Бригадата на братството и единството, spomen knjiga Prve Makedonsko-kosovske udarne brigade, Glavni odbor Saveza boraca Makedonije, Kultura, 1958 — Skopje.

 

13. Bhophm a hm — Spomen knjiga Treće Makedonske udarne brigade, Glavni odbor Saveza boraca Makedonije, Kočo Racin, 1957 — Skopje.

 

14. Документи за MJiaflMHCKOTO (младинското?) движење во Македонија — Skopje, 1961.

 

15. Dnevnici i beleške (neobljavljeni a neki delovi obljavljeni): Brajevića Petra, Šaranovića Gligorija, Ristića Milutina, Krstevskog Kire — Platnika.

 

16. Пиринска Македонија во борба за национално ослободување, D. Mitrev, Skopje, 1950.

 

17. Drugi Svetski rat, Vojno istorijski institut JNA — Beograd, 1957.

 

18. Šasen: Istorija Drugog svetskog rata, Vojno delo, Beograd, 1955.

 

19. Преглед народно-ослободачког? рата у Маћедонији 1941—1944. Vojno istorijski institut JNA, Beograd.

 

20. Komunist, 1946. br. 1.

 

21. Tudžman Franjo: Stvaranje socijalističke Jugoslavije — Zagreb, Naprijed, 1960.

 

22. Tudžman Franjo: Okupacija i Revolucija (Dvije rasprave) — Institut za historiju radničkog pokreta, Zagreb, 1963.

 

23. Terzić Velimir: Југославија у Априлском рату, Grafički zavod Titograd 1963.

 

24. Strugar Vlado: Rat i Revolucija naroda Jugoslavije, Vojno istorijski institut, Vojno delo, Beograd, 1963.

 

25. Članci iz raznih časopisa i novina.

 

26. Les sistemes d’ocupation en Jugoslavie 1941—1945. Beograd, 1963.

 

27. M. Apostolski: Lične beleške iz rata (neobjavljene).

 

28. M. Apostolski: Пролећна офанзива 1944. у Маћедонији, VIZ MNO, Beograd 1946.

 

29. M. Apostolski: Завршните операцији за ослободување на Македонија  (период јуни? — ноември 1944 година) — Kočo Racin, Skopje, 1953.

 

30. M. Apostolski: Februarski pohod, Vojno delo — Beograd, 1963.

 

[Previous]

[Back to Index]