Албания и албанцитѣ

Д-ръ Н. Маренинъ

 

Прѣдисловие

 

 

Албания е съсѣдна намъ страна. Ний имаме най-дългата си етнографическа граница съ албанцитѣ. Въ една черта отъ 400 и повече километра българитѣ живѣятъ въ непосрѣдственно съсѣдство съ албанцитѣ, размѣсватъ се съ тѣхъ и носятъ всичкитѣ тегоби на това съсѣдство. Цѣли провинции съ богата природа и гѫсто население сѫ полу-български полу-албански. Всичко що става въ Албания и у албанцитѣ неискано се отразява и между българитѣ. А колцина сѫ българитѣ, които познаватъ тази толкова съсѣдна намъ страна, нейната природа и богатства, нейното население и характера на това население? Колцина измежду нашитѣ видни общественни дѣйци познаватъ домашния и общественъ строй на албанцитѣ, качествата и недостатъцитѣ на този народъ, който стои прѣдъ нашитѣ врати и съ който ний имаме вѣковна история на близъкъ съсѣдъ? А живота и сѫдбата на албанцитѣ сѫ свързани съ нашия животъ и сѫдба. Днесъ въ Албания кипи животъ, може би, безъ опрѣдѣлена цѣль за албанцитѣ, но съ ясно насочена и умно прѣслѣдвана отъ заинтересувани наши и тѣхни съсѣди.

 

Вълненията у албанцитѣ въ послѣдньо врѣме зачестиха и минаха далечъ задъ границитѣ на Албания. Турското правителгтво захвана да се безпокои много отъ какъ тѣзи вълнения прѣскочиха Шаръ-Планина и Суха-Гора. Ала то нѣма нито желание, нито възможность да нарѣче злото съ собственното му име, да узнае сѫщинскитѣ му причини, да потърси срѣдства за прѣкратяванието или поне за локализиранието на тѣзи вълнения. То чувствува всичката страхотия на димящия се албански вулканъ, който отъ врѣме на врѣме хвърля по нѣколко кѫсове горяща лава върху главитѣ на цариградскитѣ управници, които мигомъ и глухомъ минаватъ по край раздразненитѣ албанци и само лъжатъ, че съ палиятивни мѣрки, съ отличия и парични награди ще прѣкратятъ

 

 

IV

 

тѣзи вълнения. Вънъ отъ общия интересъ, който съдържатъ живота и вълненията у албанцитѣ, за насъ тѣ съдържатъ интереса на събития, които ставатъ въ съсѣденъ намъ народъ. Обаче, ний се научаваме за онова що става въ Албания и между албанцитѣ отъ случайно пропустнатитѣ изъ виенскитѣ канцелярии и всѣкога грижливо цензурирани телеграми. А страната на този толкова интересенъ народъ ни се прѣдставлява далечъ нѣкѫдѣ отъ нашето отечество!

 

[Next]

[Back to Index]