Българска Етнография

Николай Колев

 

Николай Колев

Българска Етнография

 

Издателство Наука и изкуство, София, 1987

 

 

Настоящият учебник комплексно разглежда проблемите на българската етнография. Предназначен е за студенти историци, изучаващи курс по етнография във ВТУ «Кирил и Методий», както и в СУ «Климент Охридски». Може да се ползува и от студенти филолози, изучаващи фолклористика.

 

© Николай Иванов Колев, 1987 г.

с/о Jusautor, Sofia

Индекс 39

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ В ОБЩАТА ЕТНОГРАФИЯ . . . . . . . . . . . 5

1. Обособяване на етнографията като самостоятелна наука . . . . . . . . . . . 5

2. Предмет и обект на етнографските изследвания . . . . . . . . . . . 6

3. Задачи и значение на етнографията . . . . . . . . . . . 8

4. Методология и методика на етнографските изследвания . . . . . . . . . . . 9

5. Основни школи и направления в етнографията . . . . . . . . . . . 13

6. Етнографията и връзките ѝ с останалите обществени науки . . . . . . . . . . . 18

7. Извори на етнографията . . . . . . . . . . . 22

8. Класификация на етносите . . . . . . . . . . . 24

9. Етнографски понятия . . . . . . . . . . . 27

 

II. НАЧАЛО И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФИЯ . . . . . . . . . . . 38

1. Начало и развитие на българската етнография до 1878 г. . . . . . . . . . . . 38

2. Българската етнография от Освобождението до 1944 г. . . . . . . . . . . . 44

3. Българската етнография след 1944 г. . . . . . . . . . . . 53

 

III. ЕТНОГЕНЕЗИС И ЕТНИЧЕСКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ И КУЛТУРА . . . . . . . . . . . 57

1. Тракийски етнически субстрат . . . . . . . . . . . 58

2. Славянски етнически субстрат . . . . . . . . . . . 59

3. Прабългарски етнически субстрат . . . . . . . . . . . 63

4. Изграждане на българската народностна и национална култура . . . . . . . . . . . 67

5. Локални и регионални варианти на общобългарската култура . . . . . . . . . . . 69

 

IV. СОЦИАЛНО-НОРМАТИВНА КУЛТУРА . . . . . . . . . . . 79

1. Семейството и неговото историческо развитие . . . . . . . . . . . 79

2. Род и родови групи . . . . . . . . . . . 83

3. Родствени връзки и роднински названия . . . . . . . . . . . 85

4. Селска община . . . . . . . . . . . 88

5. Еснафски организации . . . . . . . . . . . 92

6. Народно обичайно право . . . . . . . . . . . 94

 

V. МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА . . . . . . . . . . . 100

1. Земеделие . . . . . . . . . . . 100

2. Животновъдство . . . . . . . . . . . 113

3. Лов. Риболов. Събирателство . . . . . . . . . . . 121

4. Домашни занятия . . . . . . . . . . . 126

5. Занаяти . . . . . . . . . . . 131

6. Селища. Типове селища . . . . . . . . . . . 148

7. Жилище . . . . . . . . . . . 151

8. Храна и хранене . . . . . . . . . . . 161

9. Народно облекло . . . . . . . . . . . 168

10. Търговия . . . . . . . . . . . 174

11. Транспорт и съобщения . . . . . . . . . . . 179

 

292

 

 

VI. ДУХОВНА КУЛТУРА . . . . . . . . . . . 186

1. Народен мироглед . . . . . . . . . . . 186

2. Народна метрология . . . . . . . . . . . 208

3. Народна метеорология . . . . . . . . . . . 211

4. Народна медицина . . . . . . . . . . . 213

5. Игри и представления . . . . . . . . . . . 216

6. Обичайна и празнична система . . . . . . . . . . . 219

а. Семейни празници и обичаи . . . . . . . . . . . 219

б. Календарни празници и обичаи . . . . . . . . . . . 231

в. Трудови обичаи и обреди . . . . . . . . . . . 245

7. Народно изкуство . . . . . . . . . . . 246

а. Каменна пластика. Пластика върху обредни хлябове . . . . . . . . . . . 247

б. Дърворезба . . . . . . . . . . . 249

в. Тъкани и шевици . . . . . . . . . . . 251

г. Художествено коване на метали . . . . . . . . . . . 255

д. Приложна живопис . . . . . . . . . . . 256

е. Народна поезия и проза . . . . . . . . . . . 259

ж. Народна музика . . . . . . . . . . . 268

з. Народни танци . . . . . . . . . . . 271

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . 274

 

Съкращения . . . . . . . . . . . 275

 

Библиография . . . . . . . . . . . 276

 


 

Николай Иванов Колев

БЪЛГАРСКА ЕТНОГРАФИЯ

Първо издание

 

Рецензенти Георги Георгиев, Мария Велева

Редактор Бистра Маркова

Художник Виктор Паунов

Художествен редактор Цвятко Остоич

Технически редактор Стела Томчева

Коректор Весела Вълкова

Дадена за набор на 8. X. 1986 г.

Подписана за печат на 25. III. 1987 г.

Излязла от печат през август 1987 г.

Формат 16/60/90

Печатни коли 21,50.

Издателски коли 22,39.

Условно издателски коли 25,28

Издателски № 29087

Тираж 2592

Цена 2,65 лв.

КОД 02/9534672511/4805—46—87

ДИ «Наука и изкуство» — София

ДП «Димитър Благоев» — София

 

[Back]