Гробът на Васил Левски

Николай Хайтов

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 

I. Печатни

 

Н. Станчев, „Де са костите на Левски“, в, „Мир“, 6. III. 1937 г.

 

Проф. Хр. Гяуров, „Гробът на Левски“, сп. „Духовна култура“, кн. 2/1959 г.

 

Ст. Михайлов, „Църквата „Св. Петка Самарджийска“ в София. Изследвания в памет на Карел Шкорпил, БАН—АИМ, София, 1961 г.

 

Арх. С. Бобчев и Е. Балтаджиян, „Къде е гробът на Левски“, сп. „София“, кн. 11/1979 г.

 

Н. Гайдаров, Хр. Йонков и Ж. Попов — „За гроба на Левски“, в. „Пулс“, 18. XII. 1979 г.

 

Ст. Михайлов, „Открит ли е гробът на Левски — по следите на една хипотеза“ — сп. „София“, кн. 3/1980 г.

 

Ст. Михайлов, „Разкопки в „Св. Петка Самарджийска“, Паметници на културата и музеи, кн. 1/1956 г.

 

Ст. Михайлов — сб. „София древна и млада“, 1980 г.

 

Г. Тахов, „Де са костите на Левски“, в. „Пулс“, 17. II. 1981 г.

 

Г. Тахов, „Тя каза истината“, в. „Пулс“, 10. III. 1981 г.

 

Ст. Михайлов, „За гроба на Левски — легенди и действителност“, в. „Пулс“, 21. IV. 1981 г.

 

Д. Бучпнски, „Открит ли е гробът на Левски“, в. „Пулс“, 10. III, 1981 г.

 

Г. Тахов, „Костите и „загадката“ около тях“, в. „Пулс“, 19. V. 1981 г.

 

Г. Тахов, в. „Пулс“, 21. I. 1980 г.

 

Вест. „Пулс“, „За гроба на Васил Левски“, ред. бележка от 9. VI. 1981 г.

 

П. Димков, „Левски е цяла България“, в. „Литературен фронт“, 18. II. 1982 г.

 

268

 

 

Ц. Живков, „Левски е цяла България“, в. „Литературен фронт“, 18. II. 1982 г.

 

Н. Гайдаров, „За гроба на Апостола“, в. „Литературен фронт“, 15. VII. 1982 г.

 

Вест. „Литературен фронт“ — редакционна бележка от 15. VII. 1982 г.

 

П. В. Алабин — Доклад до Петербургското благотворително дружество от 28. X. 1878 г.

 

Г. Тахов, „Народната памет за гроба на Апостола“, в. „Литературен фронт“, 25. III. 1982 г.

 

Г. Тахов, „А може би безучастие“, в. „Пулс“, 7. II. 1983 г.

 

Ц. Живков, „И пак за гроба на Апостола“, в. „Литературен фронт“, 17. II. 1983 г.

 

Ив. Унджиев, „Васил Левски“, биография, С., 1947 г.

 

Г. Я. Кирков, „Васил Левски (Дяконът)“, Средец, 1882 г.

 

З. Стоянов, „Васил Левски (Дяконът)“ — биография, 1883 г.

 

Р. Стоянов, „За лобното място и гроба на Васил Левски“, сп. Музеи и паметници на културата, кн. 3/1965 г.

 

Ив. П. Кършовски, „Васил Иванов Левски“, в. „Юнак“, год. I, бр. 6 от 6. II. 1898 г.

 

Ив. Вазов, „София на 1880 година“ — спомени, „Българска сбирка“, кн. 10/1905 г.

 

Ст. Чилингиров, „Васил Левски“, С., 1923 г.

 

Т. Васильов, „Спомени за лица и събития“, С., 1934 г.

 

Ст. Заимов, „Васил Левски — Дяконът“, С., 1895 г.

 

М. Ив. Марковски, „Спомени и очерки из българските революционни движения 1868—1877 г.“ — нови данни и документи — Вратца, 1902 г.

 

Ил. Бояджиев — „Тази прощална изповед на Апостола“, в. „Учителско дело“, 13. II. 1985 г.

 

Хр. Ив. — Големия, „Спомени“, 1984 г.

 

П. М. Матеев, „За местопогребението на Левски“, в. „Мир“, 1. III. 1937 г.

 

Ст. Н. Коледаров, „Гробът и костите на Васил Левски намерени“, в. „Мир“, 4. VIII. 1937 г.

 

Ал. Бурмов, „За председателството на Ловчанския комитет“, сп. „Отец Пасий“, кн. 1 и 2 от 1936 г.

 

Ст. Маринов, „Още някои спомени за Васил Левски“, в. „Мир“, 23. III. 1937 г.

 

Вл. Икономов — „За гроба на Левски“, в. „Мир“, 25. III. 1937 г.

 

Ал. Тилев, „Къде е погребан апостолът Васил Левски“, в. „Мнр“, 9. III. 1937 г.

 

Турский наказателен закон — прев. Й. Чорапчиев, 1867 г., отд, II, чл. 17.

 

269

 

 

Д. К. Бурски, „Къде е погребан Левски“, в. „Политика", 5. III. 1929 г.

 

Д. Тодоров, „Васил Левски“, София, 1923 г.

 

Т. Г. Влайков, „Васил Левски“ — Къса биография, С., 1898 г.

 

Ив. Велков, „Нови сведения за обесването на Левски“, в. „Зора“, 5. IV. 1938 г.

 

К. Николов, „Какво разказва за Левски друг негов съвременник“, в. „Слово“, 5. III. 1938 г.

 

„Вестник на вестниците“, „Де е гробът на Апостола“, 24. IV. 1937 г.

 

П. М. Матеев, „Жив свидетел за Левски“, в. „Мир“, 18. III. 1937 г.

 

П. Алексиев, „Лобното място на Левски“, в. „Мир“, 2. III. 1937 г.

 

Арх. С. Бобчев, „Истини и заблуди“, в. „Пулс“, 28. IV. 1981 г.

 

Д-р П. Боев, „Относно гроба на Апостола“, в. „Пулс“, 26. V, 1981 г.

 

Д. Маринов, Избрани произведения, т. II, 1983 г.

 

Дим. Панчовски, „Още няколко факта“, в. „Пулс“, 12. V. 1981 г.

 

Петър Динеков, „София през XIX век до освобождението на България“, София, 1937 г.

 

Сб. „Ловеч и Ловчанско“ — кн. 3/1931 г.

 

„За Илия Лазаров (поборник)“, в. „Юнак“, бр. 39 и 40, 13. XII. 1899 г.

 

„Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд“, НБКМ, София, 1972 г.

 

В. „Труд“, „Проучвания около църквицата „Св. Параскева“ в центъра. Ще се открият ли костите на Левски“, 17. V. 1956 г.

 

Ст. Михайлов, „Калояновият пръстен“, в. „Вечерни новини“, 25 август 1937 г.

 

Инструкция за провеждане на археологически сондажи и разкопки — 1956 г.

 

Е. В. Костерин, „Основания и фундаменти“, Москва, 1978 г.

 

М. Станчева, „Срещи с археологията“, С., 1985 г.

 

М. Станчева, „Средновековна сграфито-керамика в София“, сб. „Сердика“, т. I.

 

Дим. Пенев — „Спомени“, София, 1937 г.

 

П. Мутафчиев, „Из нашите старопланински манастири“, С., 1937 г.

 

Правилата на Светата православна църква — С., 1913 г.

 

И. Иванов, „София през турско“, Юбилейна книга на гр. София, 1878—1928 г.

 

Съдебна медицина — учебник за II курс, С., 1984 г.

 

К. Попконстантинов — сп. „Археология“, кн. 1 от 1986 г.

 

270

 

 

 

II. Архивни

 

Анкетата на проф. Хр. Гяуров „За гроба на Левски“, май—юни 1956, архив Институт „Ботев—Левски“

 

„Легенда за Левски“ — филм на БТ, режисьор Ю. Жиров, излъчен на 16. VII. 1980 г. — архив БТ

 

Стенограма от „кръглата маса“ — в. „Работническо дело“, 10. II. 1981 г. — архив в. „Раб. дело“

 

Ст. Михайлов — писмо до гл. редактор на в. „Пулс“, 3. VI. 1981 г. — архив в. „Пулс“

 

Ст. Михайлов, „Още веднъж за легендите и действителността“, непубликувана статия за в. „Литературен фронт“, III. 1982 г.

 

Ст. Михайлов, „Открит ли е гробът на Левски“ — изказване за Радио София, 28. II. 1980 г. — архив Радио София

 

Писмо № 93 на Соф. градски съвет от 15. II. 1879 г. — архив В ИМ

 

Протокол на Комисията по изграждане паметника на В. Левски от 27. II. 1885 г. — архив ВИМ

 

Постановление № 5 от 23. VII. 1885 г. на Комисията по изграждане паметника на В. Левски — архив ВИМ

 

З. Стоянов — архив НБКМ БИА II А 8675

 

Д. К. Бурски — писмо до Отделението за военни музеи — София, 25. III. 1937 г. — архив ВИМ

 

Ив. Войников, „Спомени на Марийка Сиркова“ — 1936 г., ОДА, Ловеч, инв. № 825, опис № 1, арх. ед. 10.

 

Д-р П. Стоянов, „Материали за историята на гр. Ловеч“, ръкопис, НБКМ БИА II В 8308

 

Васил Бушаранов, писмо от 13. V. 1885 г., НБКМ БИА II А 8876

 

М. Пенчев, Ат. Новоселски — 1937 г. — архив ВИМ

 

В. Шанов, писмо от 13. VIII. 1937 г. — архив ВИМ

 

Г. Джингов, Дневник на разкопките в църквата „Св. Петка Самарджийска“, май—юни 1956 г. — кол. № 2638, архив АИМ

 

Д. Бучински — Доклад до директора на Нац. археологически музей, 4. IV. 1977 г. — архив АИМ

 

Арх. С. Бобчев, „Дневник за разкопките в църквата „Св. Петка Самарджийска“ — личен архив

 

Д-р Йорданов от Института по морфология при БАН — Антропологична експертиза на снимка № 6, 16. I. 1985 г. — АИМ

 

Д. Бучински, неотпечатана статия до в. „Пулс“, 26. IV. 1981 г.

 

Д. Бучински, Изложение до директора на АИМ, 22. XII. 1978 г. — архив АИМ

 

271

 

 

Арх. С. Бобчев, скици от 1 и 12. VI. 1956 г. — личен архив Средновековна секция при АИМ—БАН, писмо № 885, 29. VI. 1981 г. — архив АИМ

 

Биографични бележки за поп Кръстю Стоилов от Кр. Костов — ВИМ

 

Заповед № 65 от 23. IV. 1956 г. на АИМ — архив АИМ

 

Доклад № М—96 от 12. XII. 1957 г. на министъра на просветата и културата В. Червенков и председателя на БАН акад. Тодор Павлов — архив БАН

 

Заповед № 303 от 21. III. 1983 г. на Комитета за култура и БАН — архив БАН

 

Протокол от 19 април, 19 и 29 май и 18 юли 1983 г. на Държавната комисия, оглавявана от акад. Косев — архив БАН

 

Доклад на Държавната комисия от 1983/84 г. — архив БАН

 

Стенограма от обсъждането на книгата „Последните мигове и гробът на В. Левски“ от Н. Хайтов в ССА при АИМ на 14. IX. 1985 г. — архив БАН

 

Ст. Михайлов — Изложение, депозирано на обсъждането в ССА при АИМ — 14. IX. 1985 г. — архив БАН

 

Писмо на АИМ № 111 от 11. II. 1985 г. — архив БАН

 

Протокол на експертната комисия при ВИАС от 25. X. 1985 г. — архив БАН

 

Протокол от 2. X. 1985 г. на Научния съвет при АИМ — архив БАН

 

Стенограма от обсъждането в БАН на 10. II. 1986 г.

 

Стенограма от обсъждането в БАН на 12. II. 1986 г.

 

Стенограма от обсъждането в БАН на 27. II. 1986 г.

 

Оценка за документацията от разкопките в църквата „Св. Петка Самарджийска“ на ръководството на АИМ от 7. II. 1986 г.— архив БАН

 

Становището на петимата пълномощници на АИМ от 10. II. 1986 г. — архив БАН

 

Становище на арх. Ст. Бояджиев от 15. III. 1986 г. — архив БАН

 

Заключително становище на АИМ № 238 от 25. II. 1986 г. — архив БАН

 

Протокол № 68 от 1986 г. от експертизата на Научния институт по криминалистика и криминология при Дирекция на народната милиция — архив БАН

 

Доклад на акад. Н. Тодоров от 8. IV. 1986 г. — архив БАН

 

Протокол на Президиума на БАН от 15. IV. 1986 г. — архив БАН

 

272

 

 

Паметна бележка от Д. Гергова и акад. Д. Ангелов от 6. VI. 1986 г. — архив БАН

 

Становище на акад. И. Тодоров от 27. VI. 1986 г. по Пакетната бележка на ръководството на АИМ — архив БАН Стенограма от разговор с Никола Дончев Колев — личен архив Н. X.

 

Стенограма от разказа на о. Иван Таков от 28. VII. 1986 г. — личен архив — Н. X.

 

[Previous]

[Back to Index]