I.

        Изданието е препорчано отъ Г-на Началника на Плов-ския гарнизонъ Г-нъ полковникъ Бакърджиевъ, сега генералъ и воененъ министръ, съ заповдь № 20, § 4 отъ 30 май 1924 г.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  

        § 4.  „Господинъ Н. Н. Чалъковъ е написалъ и издалъ „книжка подъ заглавие „Една страница отъ гръцкия варваризъмъ въ XX в
къ надъ българит въ Западна Тракия, въ „която описва мченичеството на нашит сънародници въ тази область подъ гръцка власть. Понеже тази книжка може да допринесе за патриотичното възпитание на войницит, то я препорчвамъ на началницит на частит като четиво за последнит."      

II.

        Началникътъ на Софийския гарнизонъ Г-нъ Генералъ Лазаровъ, съ запов
дь № 21, § 7 отъ 9 юлий 1924 г. нарежда:
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .  

    § 7. „Управлението на гарнизона препор
чва на частит за четиво на войницит и библиотеките на сщит патриотическата книжка „Гръцкия варваризъмъ въ XX вкъ надъ българит въ Западна Тракия," написана оть Г-нъ Н. Н. Чалъковъ, доброволецъ отъ 1885 год."нагоре  напред