IX
        Ако цариградската ни легация не бше постпила така небрежно, дори престпно, а своевременно би изпратила по принадлежность книжата, които чуждиятъ дипломатъ й представи, семейството ми нмаше да страда толкова. Това се потвърждава отъ факта, че до 25 декември 1922 год. не е било направено никакво разпореждане отъ страна на българското правителство по поводъ молбата ми да се позволи поне на семейството ми да замине за България, ако по нкои съображения азъ тръбва да бда задържанъ. И това обаче не сториха тия цивилизовани варвари. Вследствие простуда съпругата ми насмалко щше преждевременно да се освободи отъ бременость, ако не 6ше бързата помощь на акушеръ-лкарь и акушерката. Въ сщото време лкарьтъ б казалъ, че ако съпругата ми не бде настанена въ хигиенична и топла квартира, смъртьта неминуемо ще последва. При тия категорични изявления на лкаря менъ ми не оставаше нищо друго, освенъ още на следната сутринь да се явя предъ благородния филантропъ капитанъ le Baron Kantrm, представители на Лигата на народит, който следъ като ме изслуша и констатира обстановката ни на полето, изпрати на г. Collonel Terlon, представитель на Лигата на народит въ Гюмюрджина, преписъ отъ заявлението ми, което бхъ изпратилъ до Председателя на Лигата на Народит съ приписъ до Министра на външнит работи въ София. Господинъ Collonel Terlon, следъ като получи заявлението ми настоя предъ генералъ-губернатора за немедленото настаняване въ квартирата ми. Това стана известно на 7 януарий 1923 год. Сутриньта 6хъ повиканъ въ градоначалството, гдто ми казаха въ срокъ отъ три деня да си намря и се настаня въ друга нкоя квартира, понеже моята квартира вече била заета отъ агронома Кисаланджисъ. Ако не сторя това, щли да ме интерниратъ въ малкия островъ Милосъ. Като имъ казахъ, че съмъ търселъ квартира, но не можахъ да намря, орговори ми се съ единъ натъртенъ тонъ, свойственъ само на „културните" гърци: .Като е така, защо си се оплаквалъ предъ чужденцит само да ни копрометирашъ. Огговорихъ имъ. че ако има нщо неврно въ оплакванието ми, готовъ съмъ да отговарямъ предъ сда; ако ли пъкъ съмъ въ правото си, да ни се позволи да заминемъ за България. Т обаче иронично ми отговориха: "Сега не може. защото е студено и ще простинете. Почакайте до пролть." Най-после, следъ като бхъ отлъгванъ нколко пти, бхъ принуденъ на сила, съ стражарь, да се настаня въ българската махала (предградието). Това бше желанието на всички гърци: да не бда въ града и да не разполагамъ сь удобна и хигиенична квартира. Едва следъ тридневно скитане властьта освободи една малка стая въ безстопанствена българска кща, въ която живеха 45 души бжанци: гърци, арменци и кавказци. Тая кща б пълна съ мърсотия. И така, на 18 януарий 1923 год., при изобиленъ дъждъ се настанихъ въ тая мръсна стая, а покщината си оставихъ на двора, подъ стрхата на единъ разваленъ оборъ. По такъвъ начинъ и онова, което бше останало запазено на полето, се окончателно повреди. Подъ стаята ми лежеха повече отъ 20 кокошки на една гръкоманка отъ село Туркъ-Балъкъ-кьой, дедеагачко, която живеше съ братъ си въ конкубинатъ и наедно работеха хасъри. При всичкит ми молби да ги премстятъ т само ме дразнеха и предизвикваха. Правха си удоволствие хората. Властьта не обърна никакво внимание. Интересното е и това, че управительтъ, като съседъ, вски день минаваше край насъ по 3—4 пти и не само че не се заинтересува за сдбата ни, но даже изпитваше удоволствие, като ме гледаше, че се боря съ втъра и даже, за да не проникватъ въ втрешностьта на колибата ни. Следъ като се получи заповъдь да бда нестаненъ въ кщата си. той гледаше да се не срща съ мене, та забикаляше отъ горната страна. Сега, гаче ли бше съзналъ позора си, за гдето не позволи да влеза въ кщата си, та вече не искаше да се наслаждава отъ нещастието ни. Така, престояхъ се семейството си отъ 8 октомврий 1922 г. до 18 януарий 1923 год. на открито поле въ колибата, която бхъ стькмилъ отъ мебелитъ си. Цли три месеца при най-голмъ студъ, дъждъ и снгъ бхме изложени на суровия, студенъ и остъръ дедеагачки втъръ Тая колиба, както казахъ и по-горе бхъ стъкмилъ самъ на открито поле срещу кщата ми и до кщата стена до управителя Маркопулосъ. Въ колибата, която покрихъ съ една отъ стайнит мушами, бхъ поставилъ само два кревата. Всичката ми покщина бше вънъ, около колибата, изложена на постоянно ограбване отъ страна на бжанцит, които непрекснато приидваха оть Мала-Азия и одринско. Нощно време слушахме, какъ се задига покщината ни, но несмехме да излеземъ и я защитимъ, защото б ни страхъ да не ни убиятъ. Презъ това време за намренъ убитъ българинъ нищо не се предприемаше. Само съ една носилка го погребваха като куче, или го предаваха на ближнит му, ако имаше такива. Властьта не си хабше книгата и мастилото за насъ, които бхме поставени вънъ отъ законит. Даже при арестуване и интерниране не се правше никакво дознание или проврка, а се задоволяваха само съ едно препроводително писмо.
       На връхъ Тодоровъ-день съпругата ми се освободи отъ бременность и провидението ни надари съ отроче, което нарекохме Тодорчо, но гьрцит не ме оставиха да му се порадвамъ. Споредъ гръцкит схващания, ний варварит не бивало да се радваме, и тамъ, гдето забележатъ радость или веселба, веднага ще пречинятъ нкакво нещастие, както стана и съ мене. Още на другия день, рано сутриньта, недленъ день, бхъ хванатъ на двора, облченъ въ работнит си дрехи, и безъ да ме оставятъ да се обадя поне на жена си, която, като лехуса, лежеше самичка на леглото си съ три малолтни дца: Николай, на 6 години, Корнелия — на 5 години и новороденото. Веднага ме затвориха заедно съ още 11 души българи, първенци отъ българската махала на града. Въ затвора останахъ цли 12 дни, безъ да бда разпитанъ поне про форма. Вски день се молхъ да ми позволятъ съ стража да отида до писалището си, за да си прибера нкои ценни книжа, но не ми позволиха. Не позволиха да стори това и жена ми, следъ като се привдигна отъ леглото си.
        Ние въ отечеството си позволяваме на разни чужденци-нахалници да се ширятъ повече отъ дома си, а следъ време започватъ дори да ни се налагатъ. Време е вече, щото всички съзнателни българи, по национални съображения, да . отпочнемъ повсмстенъ бойкотъ на тия чужденци — нахалници, както правятъ евреит и арменцит у насъ и да вземемъ примеръ отъ съседитъ ни — ромни, сърби, гърци, и турци. Нали и ние сме балканска държава? Защо да правимъ изключение? Каква полза, че въ много други отношения стоимъ по-високо отъ нкои наши съседи, и че великит сили понякога ни възхвалявали, както хвалили децата, когато искатъ да ги използватъ въ нщо. Като признаватъ тия ни предимства, защо ни толкова унижиха и продължаватъ да ни унижаватъ при вски удобенъ случай. За да бдемъ уважавани, трбва да не купуваме нищо отъ чуждснецъ, ако сщия предметъ го има у нашъ сънародникъ търговецъ. По такъвъ начинъ такива чужденци—нахалници ще престанатъ да се ширятъ и гоятъ на нашъ гърбъ, а ще си отидагъ, отъ кдето е дошли Само по тоя благороденъ начинъ ще се освободимъ отъ тия пиявици.
      Нашит ергени да не се лакомятъ за гръцки прикри, та да се женятъ за моми или вдовици гъркини, макаръ и българо-поданици. Сщо и нашит хубави и пълни съ национално съзнание моми въ никой случай да се не омжватъ за гръкъ, макаръ пркорътъ му да окончава о-въ; защото живущит въ Гърция тхни сродници неусетно ще ги подведатъ да станатъ отъ патриотки — гробокопателки на отечеството си България. Дългъ се налага на всички ни да не купуваме отъ гъркъ нищо, макаръ и за стотинка. Проврете всички гърци, дошли въ България като последни голтаци, и нма да намрит между тхъ нито единъ беднякъ, а всички е отъ насъ по добре наситени и облчени, носятъ се къмъ насъ предизвикателно, ние за тхна смтка оголваме. Въ Гърция съ ушит си чухъ да говорятъ: „Хайде да отидемъ въ България: тамъ има много работа и много пари печелятъ. За Сърбия и Ромния и дума не става, гаче ли не сществуватъ. Други пъкъ казаха: „Зашо не отидешъ въ България да се оженишъ и да вземешъ много левове." на което нщо подсещаниятъ отговаряше: „Ако има тамъ гъркини, ще отида." Въ Хану трима войника чакаха да бдатъ уволнени, та да дойдатъ въ България, За гърцит България е цла Калифорния. Вски се стреми да дойде у насъ, лесно и бърже да забогатее, та следъ това повече да ни ругае. Повече доказателства е излишни.


назад  нагоре  напред