Отъ продажната стойность 30°/о ще се одържатъ и внасятъ 1/10% за фонда „Паметникъ на незнаенъ войнъ"; 2/10% за сирацит отъ войната и 3/10% по усмотрението на лицето, по нареждането на когото става пласирането.
      Съ останалата сума ще се обзаведа, тъй както имота ми остана у гърцит, обща мрка за всички интернирани и екстернирани българи отъ Западна Тракия.
          До день днешенъ не с
мъ удовлетворенъ и страдамъ съ 5 членото си семейство, понеже по лекарски наставления не би тръбвало да се занимавамъ съ четиво за да не загуба съвършено зрението си влошено вследствие малтретирание и запирание въ не хигиенични затвори — Зандани, като Солунския „Беазъ Куле" и на канеа въ островъ Критъ останалъ отъ Римлянит, построенъ въ морската крепостъ, осветляванъ отъ входнит врата и мазгали.


назад  нагоре