ЖИВОТООПИСАНИЕТО МИ, Никола Бацаров

ДОПИСКИ И ПИСМА

4.

[Previous] [Next]
[Back to Index]


177. Унищожено през 1877 г. заедно с други писма на Г. С Раковски. Вж. „Описанjе на бjографjата ми" (Втора част, § 3, с. 63).

178. В бр. 34 от 19 май 1861 г. на в. „Дунавски лебед", Раковски е поместил останалата част на писмото, като анонимна дописка от Шумен.

179. Става дума за Никола Бацаров.

180. Вж. НБКМ, БИА, ф, 328, а. е. 6, л. 500—697.

181. И трите писма на. Н. Бацаров до Г. С. Раковски са публикувани в Архив на Г. С. Раковски, Т. III, С., 1966, с. 180, 295—296, 439—441.