ЖИВОТООПИСАНИЕТО МИ, Никола Бацаров

ЧАСТ ВТОРА
§ VII

През 1864 г. черковно-училищната каса се управляваше от дикиджийски еснаф и по някои каприции, които не заемат място в настоящето мое описание, захвати да се гони икономът поп Васил под предлог, че не бил учен и не можел да управлява църковните дела, както се следва. Първий двигател на това гонение беше един от първите предводители на дикиджийски еснаф (дядо дикиджи Друми). Този человек полека-лека, в една година време преуспя и състави една голяма и страшна партия от по-влиятелните първи граждани. На другата 1865 г. (в която година аз лежах много зле болен до смърт и тогава ми се роди на 16 августа шестото и последното ми чадо Иванчо) за управлението на черковно-училищната каса казанджийски еснаф писа в Търново до поп Петка да намери и проводи някой по-учен свещеник за управител на църковните дела. А той (поп Петко), вместо да търси другиго, дойде сам си в Шумен. Общето гражданско съгласие беше това да му дадат махла да слугува, както и другите градски свещеници. Попа Петка, възползувай от партиите, не възприе да слугува по този начин. Той поиска да управлява църквата вместо владика и да му плащат от обществената каса по 12000 (дванайсет хиляди) гроша в годината. И както казах, по причина на партиите той сполучи това, услови се за три години с гражданите, които му предадоха църковното управление със следующето пълномощно писмо от страна на свещениците („Копие", страница 216.)
 

От съдържанието на това пълномощно писмо се разумява, дето и икономът поп Васил е имал в партиите свои поддържатели, та за лице и него турят пръв член в Д. комисия под председателството на поп Петко. Това пълномощно го написах така еластически, както го види читателят, като че се е писало от страна на свещениците и по тяхното желание, а в същност аз знаех истината, дето всичките свещеници, както и повечето от гражданите, негодуваха от неговото дохождание в Шумен. Защото предвиждаха, че от това ще пострада черковно-училищната каса, както и училищата, което, както отпосле се научих, последовали след моето заминувание от Шумен за Варна.

За действията ми в Шумен по народните ни дела относително по черковний въпрос и общинско епархиалното управление преди дохожданието на поп Петка, ако и да съм поместил тука при животоописанието си някои от тях, но те са много и всичките са описани в особната ми книга „Копие от обществени писма" затова не ги вмещавам в настоящото си описание, а поръчвам на наследниците си, щото ако поискат или им потрябва нещо да се научат за преминалото по народните наши дела, нека прочетат казаната ми книга и ще научат всичко, което искат, или което има в нея.

[Previous] [Next]
[Back to Index]