ЖИВОТООПИСАНИЕТО МИ, Никола Бацаров

ЧАСТ ВТОРА
§ V

Какво съм работил в първото 3-годишно течение на учителствуванието ми в Шумен. Първий знак за гонението на гръцкий владика Венеамина се даде по този начин. На 1860, като щеше да се освещава долнемахленската нова църква, един ученик (Никола Стойчев), поддуман от нас, открадна от олтаря на владиката гръцката книга (евхологон) [114], с която той щеше да я освещава, за да не може да я освети по гръцки язик. Това направихме по тази причина: ние съветовахме епитропите да не бързат да я освещават, ами да почакат, защото ще изпъдим гръцхий владика и като дойде наш българин, тогава той да я освети по български, а те не послушаха. Затова, като скрихме книгата и нема’ с какво да чете по гръцки, той (владиката) накара поп Костадина, котленский иконом, та чете молитвите за освящението по български. За тази случка стана голямо смущение между гражданите. Но после, като се премина смущението, с нея книга заедно изгорихме и всичките църковни гръцки книги, които имаше в църквата, и се отърва Шумен конечно от гърчещината. Подир тази случка на 8-й майя с една проповед, която изрекох в църковата, принудих свещеника поп Георги (Герчо), който служеше, та изхвърли и не спомена името на гръцкий владика, ами спомена името на султана Абдул Меджида, за което се и телеграфира в Цариград от Шуменската община до вестника „България" [115], за да обнародва следующата телеграма:

Гореказаното обаче аз дръзнах да направя по основанието на една притурка на в. „България", която приехме с вестника заедно от 4-й априлия 1860 г. и която гласеше така, както го тука и излагам: „Чрез следующия ни брой нашите българи повън ще приемат подробности на две големи приключения, които се случиха в нашата църква на Фенер на първия ден на Великден — първо посред нощ и после до пладне. Посред нощ, когато негово преосвещенство Иларион щеше по обичаю да помене името на гръцкия патрик, една обща протестация се изрече от всичките уста и го възбрани. Отвсякъде викаха занапред да не споменуват името на патрика и наместо него да се молят за негово височество султана. Негово преподобие Иларион трябваше да се съобрази с искането на народа. Следователно името на гръцкий патрик не се спомена никак и молиха се за негово височество султана. По пладне, на второ възкресение, Евангелието се чете на старо- и новобългарски, влашки, турски, арнаутски и на латински..., на гръцки никак. Всякой хортува за тия две важни приключения и проч..."

След тия приключения, станали в Цариград и повън, като мина през Шумен великият везир Кяброзля Мехмед паша, владиката Венеамин се оплака на него. Той се помъчи да накара със сила гражданите да го приемат пак да служи в църквата, но нашите свещеници не щяха веке да му се подчинят. И тъй като видя, че не ще може веке да направи нищо, отиде на селото Върбица [117] и седя там при някой си турски султан (спахия) през цялото лято и на 10-й октомврия (1860) си отиде съвсем в Цариград и се отърва народът от него: Бележка: По него време ми се доби петото чедо Кръстника [118], на 14 септемврия 1860, като живяхме в дома на Неня хаджи Дойчина.

В това време, види се, черковний наш въпрос е взел веке живо и деятелно движение, защото подир четири месеца (27 февруарий 1861) от Цариград с окръжно писмо се поиска както от всичките епархии, и от Преславската един представител за нарежданието и решението му. Това писмо ето какво гласи:

„Почитаема българска община в Шумен! Фанариотските нечестиви владици имаха на 24-й на тоя месец събор в Патрикханата [119], в който събор изхвърлиха от свещений чин нашите свещеноначалници. Фенерските кръвопийци на наший народ мислиха, види се, да уплашат българите с мнимата важност на събора си, но никой от тукашните наши съотечественици не се смути от тази мръсна постъпка на отчаяната гръцка патриаршия.

Народните наши свещеноначалници са също спокойни и един от тях служи вчера в народната ни българска църква. На службата присъствуваше едно извънредно множество наши съотечественици, които бяха се събрали от всичките краища на великия тоя столичен град, като че искаха с това да покажат на фенерските мръсници, че тяхното фенерско сборище напразно си губи времето да прави събори противу българите и противу техните свещеноначалници, защото няма кой да слуша нечестивите им решения. Во времето на службата се изрече едно слово, в което се представи ничтожността на отчаяната постъпка на фанариотските владици, като се напомни, че тай сами са изключени не само от духовний чин, но и от християнската църква със силата на святото писание и съборните определения.

Народът тука е много разпален и реши да стане в четвъртък народен празник, в който при служението на двоицата ни свещеноначалници ще се произнесе всенародно отлъчението на фанариотските владици от обществото на християнската църква. Извържението, което е направил гръцкий патрик противу нашите владици, ще се негли изгори публично и тържествено на тоя празник. Не се съмняваме, че всякой истинен българин и повън ще се възпали с огъня на една благочестива ревност и патриотически пориви и ще действува съобразно с тях. Фанариотските владици за скоро щат изчезнат от благословените български страни за слава божия и слава на милостивейшия ни цар султан Абдул Меджид.

Отлъчението на фанариотските владици, което ще направим до неделя, ще ви съобщим, както и по всички други места, за да се извърши напълно. Цариград, 27-й февруария 1861. П. 3. Гръцката Патрикхана няма вече да се слуша и за да се нареди народният ни въпрос, и от вашия град чака се един представител: снабдете го с пълномощно писмо само от града ви за народната йерархия и с пръв параход през Варна за насам да дойде. А от Джумая [120], Пазарджик, Котел и Осман Пазар [121] един поп за петата цел и с едно пълномощно. Подписи: Христо и Никола Тъпчилещови [122], Хаджи Николи [123] и Гешолу [124] и проч. Бележка: Датата на писмото, т. е. денят 27-й, е бил понеделник, а четвъртък, когато е бил народний празник, който се споменува в писмото, е бил на 2-й марта, а отлъчението на гръцките владици в неделя, на 5-й марта 1861.

След прочитанието на това писмо гражданите се заеха да си съставят и наредят в града църковно-гражданската община, която да възприеме грижата да избере и проводи искания от Цариград представител. Тази община се нареди през месец марта и с нейното съгласие аз на 16-й ден априлия, в неделя (на Връбница), с една проповед в църквата тържествено проклех и изхвърлих името на гръцкий патрик и владиците му и провъзгласих българска народна йерархия (това го имам написано в проповедите си, том вторий, лист 60). В първото си заседание още в метоха общината по обще вишегласие избра за епархиалний представител шуменский гражданин доктор Вичя Панов [125], който на 25-й априлия (1861) със следующето пълномощно писмо отиде за Цариград.
 

През месец октомврия 23 същата година общината прие от Цариград едно писмо с осемтех точки, които бяха подали представителите на Високата порта и с които мислеха да се удовлетвори българский народ. (Копие", стр. 205). На това писмо общината, като нямаше още определен постоянен председател, не можа да отговори наскоро, но остави отговора за по-сетне, до 15-й януария 1862 г., и тогава отговорихме на тези 8 точки и дадохме мнението си, което имаме написано (С подпис: Жеку Х[аджи]василев [131], „Копие", стр. 62-78.)

На 28-й ноемврия (1861) си даде оставката от кметството Хаджи Димитраки Х[аджи]панев [132], който дотогаз беше представител (чорбаджии) на българите в гр. Шумен и окръга, пред правителството и със съгласието на вейте жители от града и окръга се избра и постави за кмет и водител на новата община Жеко Хадживасилев (Чолако) със следующето съгласително писмо.
 

След тази реч каза и икономът поп Васил накратко няколко думи. Те са написани в книгата ми „Копие", страница 199.

В същата година през лятото турците захватиха да правят много и големи злодейства както по селата в окръжието, тъй също и в града. Това ставаше, едно, от политиката на правителството, а, друго, и повече от немарливостта на управителя, който беше поместен жител Юсмен паша. В това време станаха в града и убийства, както следва: някои от шуменските жители пияници турци дойдоха във Взаимното ни училище, което управлявах аз, и като гръмнаха отвън с пищов, убиха един ученик на име Герчо Добрев, който гледал от прозореца на джама, като те се боричкали отвън училището. А други някои, пак такива краевци, убиха учителя хаджи Анастасия Блюдарова накрай града в Странджанската махала. Затова гражданите, стреснати от тия опасни постъпки на турците, в едно общо събрание на общината решиха и дадоха пълномощие писмено на председателя общинский Жека Хадживасилев (Чолако), който, след като телеграфира на Вали паша в Русчук и не се взе във внимание, на 15-й октомврий отиде в Цариград, отдето издействува да се промени управителят Юсмен паша и се замени с други, на име Аптараман паша, който, като дойде, озапти и усмири краевците и въдвори тишината в града (пълномощното писмо го има в „Копие", стр. 200).

Това общинско управление, наредено по този начин, вървя със съгласието на еснафите много добре до 1864 година. В това четиригодишно време еснафите куюмджийски, кожухарски, терзийски и дикиджийски, като издържаха представителя в Цариград една и половина година с по 10 лири турски в месец, поддържаха и училищата свободно и плащаха на учителите редовно на всякой месец. [135]

[Previous] [Next]
[Back to Index]


114. Евхологон (гр.) — църковен требник; съдържа молитви, изпълнявани при църковни служби от частен характер.

115. В. „България" (1859—1863) — обществено-политически вестник, пропагандиращ унията с католическата църква. Проводник на френско влияние. Излизал в Цариград. Редактор Драган Цанков.

116. Драган Цанков Киряков (1828—1911) — български обществен и политически деец, роден в Свищов. Първоначално учи при Хр. Павлович и Ем. Васкидович, а по-късно — в Одеса, Киев и Виена. От 1857 до 1863 г. е учител във френско католическо училище, печатар и журналист в Цариград. През 1860—1861 г. стои начело на униатското движение и редактира в. „България". През август 1876 г. — януари 1877 г. заедно с М. Балабанов предприема дипломатическа обиколка по европейските столици. През 1877 г. е вицегубернатор в Търново. След Освобождението взема активно участие в политическия живот на страната като водач на Либералната партия. Бил е министър-председател.

117. с. Върбица, Шуменско.

118. Кръстина Бацарова — дъщеря на Никола Бацаров. Родена в Шумен. Учителка в България преди и след Освобождението. Завършила Фундуклеевската гимназия в Киев.

119. Употребено в смисъл на Патриаршията.

120. Джумая (Ески Джумая), дн. Търговище.

121. Осман Пазар — дн. Омуртаг.

122. Христо и Никола Тъпчилещови (1808—1875), (1817—1893) — български обществени дейци, преселници в Цариград. Основатели на търговска къща Хр. П. Тъпчилещов в Цариград (след 1847 г. братя Тъпчилещови се разграничават в дейността си). Участвуват дейно в обществено-политическия живот на българската емиграция, главно в черковно-националната борба.

123. Хаджи Никола (Николи) Хаджидимов Минчоглу (1826—1892) — търновски първенец, активен участник в църковното движение и представител на Търновска епархия в Цариград (1856—1872); притежател на търговска къща в Цариград до 1871 г.

124. Д. И. Гешов (около 1815, Карлово — 1887, София) — търговец и общественик, представител на първото поколение на рода Гешови. През 1852—1877 г. управлява търговска кантора в Цариград. Владее турски, гръцки и италиански език. Взема дейно участие в черковно-националната борба. Член е на Българската община в Цариград. Съдействува за изграждане на черквата „Св. Стефан". Един от организаторите и деен член на Българското читалище в Цариград. Подпомага издаването и разпространението на български книги и вестници. Участвува в изработването на Екзархийския устав от Черковно-народния събор (1871).

125. Д-р. Вичо Панов (1827—1916). Роден в Шумен. Учи в родния си град и в Цариградската гръцка гимназия в Куручешме. С подкрепата на Ст. Богороди следва във Франция, където завършва медицина през 1853. От 1854 г. е на държавна служба в разни градове на Османската империя (Габрово, Шумен, Кюстендил). Известно време е емигрант в Румъния. Професор е по хирургия в Букурещкия институт. След завръщането си е избран през 1861 г. от Шуменската община за народен представител в Цариград от името на Преславска епархия. От 1864 до 1878 г. е на руска държавна служба в Александрия. Включва се като лекар в щаба на Опълчението. След Освобождението е околийски лекар в града (1881—1892).

126. Обманчивый (рус.) — измамлив, лъжовен.

127. Патрик (гр.) — патриарх.

128. Уруми — гърци.

129. Бацаров оставял за себе си копия от всички писма и по-важни документи, които е писал или издавал от името на общината в Шумен. Копията се съхраняват в БИА, ф. 328, а. е. 6, л. 1—135.

130. Емватик — данък, плащан от свещениците на владиката.

131. Жеко Хадживасилев (Жеко Чолака) (1818—1883) — пръв градоначалник на Шумен; член в съдебния мезлиш. Някои автори свързват името на Жеко Чолака с Жеко Хараланов Чолаков (1813—1889), родом от Шумен; Жеко Хадживасилев е търговец, който бързо забогатява през Кримската война като доставчик на турски гарнизон и закупува обширни недвижими имоти в околностите на града. От 1862 до 1878 г. почти непрекъснато е член на черковно-гражданската община, градоначалник и член на турския административен съвет.

132. Димитраки Хаджипанев — богат шуменец и градоначалник на българската община; собственик на абаджийски работилници.

133. Мухтарски печати— кметски печати.

134. В оригинала следва бележка под линия със следното съдържание: „Тука е казано изуст (?) и друго нещо, което се крие под думата „украшение", ама не може да се напише, защото написаната реч я (в)земаха и други да я четат."

135. В оригинала следва текст под линия със следното съдържание: „Всичко което се съдържава в петий параграф, го имам написано в особна книга, наречена „Копие", в която ще видите още и други подобни писма, съгласителни, подбудителни и проч. Но понеже всичко това съм работил вън от учителското си занятие, пък и повече нощем, зато(ва) го прилагам тука при животоописанието си да видите, чада, колко труд съм полагал, за да вдъхна и възбудя народността в сърцата на нашите стари и млади българи по онова време."