ИЗ ХРОНИКАТАНА ЙОАН СКИЛИЦА(XI BEK)

OUT OF JOAN SKILICA'S CHRONICLE (11TH CENTURY)
 
 

Войните на Цар Самуил

"Императорът (Василий Българоубиец),който искал да отмъсти на Самуил за стореното, събрал ромейските войски и решил сам да навлезе в България...Той навлезъл в България през Родопите и реката Хеброс. Оставил в тила магистър Лъв Мелисин и му заповядал да пази проходите, а той самият, като преминал през теснините и горите край Триадица, наречена по-рано Сердика (София), стигнал до едно село, наречено Стопонион, разположил се на лагер там и започнал да обмисля как да овладее с обсада Сердика..."
 
 

Въстанието на Петар Делян ( внук на Самуил) през 1040г.

"...Той разгласил, че е син на Роман, сина на Самуил,и бунтувал народа на българите, които отскоро положили врат под ярема и силно се стремели към свобода. И така хората му повярвали на думите и го провъзгласили за цар на България. Когато тръгнал оттам през Ниш за Скопие, който е главният град на България, те известявали за него по пътя и го славили."
 

The Wars of King Samuel

"The emperor (Basil "The Bulgar-killer"),who wanted to take revenge from Samuel for the things done, gathered theRomean ( Byzantine) troops and decided to enter Bulgaria... He enteredbulgaria trough the Rhodope mountains and the river Hebros. He left themagister Leo Melissinus in the rear  and  ordered him to guardthe passes; he himself after passing through the straits and forests nearTriadica, called earlier Serdica (Sofija), reached a village called Stoponion,set a camp there and began  pondering on how to gain by siege Serdica..."

The Uprising of Petar Deljan (Samuel'sgrandson) in the year of 1040

"...He announced that he was a son of Roman's,Samuel's son, and  rouse the people, who had been under a yoke fora short time and strongly desired freedom,  to revolt. An so, thepeople trusted him and proclaimed him King of Bulgaria. When hewent from there, through Nish, to Skopje, which is Bulgaria's main city,they were making his arrival public along the way and glorified him."
 
 


 Петар Делян-въздигнатза Цар на Българите

 Petar Deljan's Becoming  King ofthe Bulgars

BACK