ПИСМО НАПИСАНО ОТ ПЕРЕ ТОШЕВ

A LETTER WRITTEN BY PERE TOSHEV
 
 

Роден 1865г. в гр. Прилеп, Петър (Пере) Тошев се включва като доброволец в българската армия по време на Сръбско-българската война 1885г. В периода 1892-1893г. е учител заедно с Даме Груев. Постъпвайки във ВМОРО, той бързо се превръща в един от най-изявените дейци на освободителната борба. През 1901г. Пере е заточен от турските власти в Мала Азия. По време на Илинденското въстание е водач на чета в Мариовско. Пере Тошев пада убит от вражески турски куршум през 1912г.

Ето какво пише Пере в молбата си за преназначаване за учител след заточението, отправена до Екзарх Йосиф:

"Ваше Блаженство,

долуподписаният, родом българин oт град Прилеп, бивш дългогодишен учител и инспектор в Македония - в Прилеп, Скопие, Битоля и Солун, разделен от тази длъжност преди неколко години поради ареста ми итн. итн.
 

Ваше духовно чедо:

Петър ТОШЕВ "
 
 

Petar (Pere) Toshev was born in 1865 in the town of Prilep. During the Serbo-Bulgarian war of 1885, he joined the Bulgarian army as a volunteer. In the period 1892-1893, Pere worked as a teacher together with Dame Gruev. After entering the IMARO, he became one of the most eminent activists in the liberational struggle. In 1901, Pere is exiled by the Ottoman authorities in Asia Minor. During the Ilinden Uprising, he led a detachment in the region of Mariovo. Toshev perished in 1912, shot by the Turks.

This is what Pere Toshev writes after being released from exile in a letter  addressed to the Bulgarian Exarch Josephin which he requests to be reappointed a teacher:
 

"Your Beatitude,

The undersigned, by birth a Bulgarian from the town of Prilep, a former teacher and inspector in Macedonia - in Prilep, Skopje, Bitola and Salonika, separated from that position some years ago due to my arrest etc. etc.

Your Spiritual Child:

Petar Toshev" 
 

BACK