ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЯ

THE OHRID ARCHBISHOPRIC
 
 

След превземането на Западната българска държава Василий II Българоубиец запазва църковната независимост, като трансформира Българската патриаршия в автокефална архиепископия със седалище Охрид. Има много документи, в които Охридската архиепископия се споменава като българска. По-долу е един от тях -подписът на гръцки език  на архиепископ Григорий от 16в., който се пази в Румянцевския музей (Москва). Подписът е разчетен:

"С Божията милост на всичка България и на Първа Юстиниана Охрид архиепископ Григорий"
 
 

Ето и откъс от писмо на Охридяни от 1861г., в което те протестират срещу своеволията на гръцкия владика Милетий и настояват за възстановяване на Охридската архиепископия, закрита през 1767г.

"    Достауважавани представители на Българския народ,

Долуподписаните жители на Първа Юстиниана или Охрид, като видехме от една страна, че при всижката ни надежда общата майка Великата Христова църква не даде никакво внимание на подадените ни едно до друго общи молби до нея,  сред които топло молим да замени избрания противно на нашите желания и молби Милетий, а от друга страна осведомени, че целият наш Болгарски народ негодува по същите причини против Великата Христова църква...., сметаме за наша неизбежна длъжност съгласно с нашия народ да Ви назначиме и признаеме сред тамошното наше общо пълномощно представителство, щото да  помолите Високата порта да послуша нашите молби и да ни избави от своеволието на гръцкото духовенство, като потвърди основаването на автокефална архиепископия на Първа Юстиниана и цела Болгария ...

                                                             9 април 1861г.

в Първа Юстиниана или Охрид"

 After the fall of the Western Bulgarian state, Basil II (the Killer of  Bulgars) preserved its ecclesiastical independence, and transformed the Patriarchy into an autocephalous archibishopric seated in the city of Ohrid. There are a great number of documents in which the Archbishopric of Ohrid is mentioned as being Bulgarian. Below is one of them - the 16th century Greek language signature of the Archbishop Gregory kept in the Rumjancevskij museum (Moscow).

The signature has been made out:

"By the Grace of God, of all Bulgaria and Justiniana Prima Ohrid Archbishop Gregory"

 
 
 
 
 

Here is a excerpt from a letter written in 1861 by the people of Ohrid in protest to the arbitrariness of the Greek metropolite Meletius in which they insist on the restoration of the Ohrid Archbishopric closed back in 1767.

" Respected representatives of the Bulgarian people,

The undersigned inhabitants of Justiniana Prima or Ohrid, after seeing, on one hand, that regardless of all our hopes our common mother, the Great Church of Christ, did not pay attention to the petitions submitted to Her one after another in which we kindly beg Her to change Metropolite Meletius appointed against our will and requests, and ,on the other hand,  informed that all our Bulgarian people is indignant with the same at the Great Church of Chris, considered it our inevitable duty to appoint you and recognize you, in accordance with our people,  as our plenipotentiary representatives so you can petition, in the kindest fashion, the Sublime Porte to hear our our requests and deliver us from the arbitrariness of the Greek clergy by  affirming the restoration of  an autocephalous archbishopric of  Ohridian Prima Justiniana and all Bulgaria....
 

April 9th, 1861
Prima Justiniana or Ohrid 
BACK