КРЪСТЕ МИСИРКОВ: АПОСТОЛ НА МАКЕДОНИЗМА ИЛИ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТ?

KRSTE MISIRKOV: AN  APOSTLE OF MACEDONISM OR A BULGARIAN PATRIOT?

Кръсте Мисирков е роден в 1874г. в с. Постол (Ениджевардарско). Завършва образованието си като сръбски стипендиант в Белград при проф.Стоян Новакович. Добре познато е, че Мисирков пръв излага идеите на Новакович "за култивиране на македонизъм " у българите в Македония в своята брошура "За македонцките работи " (София, 1903), която лежи в забвение четири деситилетия докато е "изровена" от някои "учени" в СР Македония. Но какво крият тези, които вече петдесет години неуморно славят Мисирков и дори нарекоха на негово име един от главните булеварди на Скопие?
 

1.Мисирков публично се отказва от своите тези, обяснявайки, че е "постъпил като импровизиран политик по Македонския въпрос" (Списание "Българска сбирка", 1910-1911г.).

2.До самия край на своя живот Мисирков пише множество научни трудове, в които брани безкомпромисно българския характер на  славянското население в Македония.

3.Всеки, който е чел "За македонцките работи", знае, че дори и там Мисирков подчертава, че цялото славянско население на Македония самото се чувства и определя като част от българската нация.
 

Есенцията на идеите, отстоявани от Мисирков до края на неговия живот, се съдържа в една негова статия от вестник "20 юли"- издание на Илинденската организация в София:

"Независимо дали се наричаме българи или македонци, ние винаги се осъзнаваме като отделна, единна, съвършено отличаваща се от сърбите и с българско национално съзнание народност."

Ето и няколко цитата от други статии на Кръсте Мисирков:

"Читателите на тая статия ще бъдат вероятно изненадани от грмадното противоречие, което ще срещнат в нея за разлика с онова, което са прочели или могат да прочетат в моята брошура "За македонцките работи". За отгатването на това противоречие е достатъчно да се припомни, че аз  там постъпих като импровизирам политик по Македонския въпрос... Всичкото съдържание на брошурата стоеше толкова далеко от безпристрастната наука..."  (Списание "Българска сбирка", 1910-1911г.)

"...Идеята за отделен македонски народ е една хитро скроена лъжа, за да имат сърбите право поне на част от Македония."

"...Сърбия владее земята и телата на македонците; душите им пак са в България и с България, за да бъдем добри славяни тябва да бъдем добри българи..."

" Който е против Велика България, той е против славянството..." (Вестник "Мир", 3 януари 1915г.)

"...Защо сърбите искат Македония? Какво сръбско има в тая чисто българска страна, която си оства такава от 6 век и до ден днешен, въпреки превратностите на историческата съдба..." (Вестник "Мир", 8 март 1919г.)
 
 
 

Krste Misirkov was born in 1874 in the village of Postol (the region of Enidjevardar). After obtaining a Serbian scholarship, he graduated from the Belgrade University as a student of Prof.Stojan Novakovic. It is well known that Misirkov first heralded Novakovic's ideas  towards "cultivating the macedonism" among the Bulgars of Macedonia in his brochure On the Macedonian Matters (Sofia, 1903) which was doomed to oblivion for four decades until it was "dug out"  by  certain  "scholars" from the Socialist Republic of Macedonia . What is kept secret by those who have been glorifying Misirkov for the last fifty years and even named after him one of the main boulevards in Skopje?
 

1. Misirkov publically renounces his propositions and explains he "acted like an improvised politician vis-a-vis the Macedonian Question" (The Bulgarska Sbirka ' Bulgarian Collection' magazine, 1910-1911)

2. Until the very end of his life, Misirkov writes a number of scholarly pieces in which he defends uncompromisingly the Bulgarian character of Macedonia's Slavonic population.

3. Everybody who has read On the Macedonian Matters knows that even there Misirkov emphasizes that the entire Slavonic population in Macedonia calls itself Bulgarian and feels as a part of the Bulgarian nation.
 

The essence of the ideas Misirkov promoted until the end of his life is found in one of his articles written for The 20th of July, a newspaper edited by The Ilinden Uprising Veterans' Organization in Sofia.

" Whether we call ourselves Macedonians or Bulgarians, we always think of ourselves as a separate, united, perfectly distinct from the Serbs, and with Bulgarian national consciousness nationality"
 

Here are some quotes from other articles written by Misirkov:

"The readers of the present article will be probably surprised by the enormous controversy they encounter here when they compare the contents with  what they have read or may read in my brochure On the Macedonian Matters. In order to make sense out of this controversy, they must be reminded that I acted there like an mprovised politician vis-a-vis the Macedonian Question... The entire contents of the brochure was so far from unbiased scholarship!" (The Bulgarska Sbirka ' Bulgarian Collection' magazine, 1910-1911)

"...The idea of a separate Macedonian nation is a lie cunningly tailored so that the Serbs can have a right to at least a part of Macedonia."

"...Serbia dominates over the land and  the bodies of the Macedonians; still, their souls are in Bulgaria and with Bulgaria. To be good Slavs we must be good Bulgarians."

"Whoever is against Greater Bulgaria is against the Slavdom..." (The Mir 'Peace' Daily, January 3d, 1915)

"...Why do the Serbs want Macedonia? What Serbian is there in this purely Bulgarian country which stays such from the sixth century until the present day,  despite the vicissitudes of historical fate." (The Mir 'Peace' Daily, March 8th, 1919)


 
Факсимиле от статията на Кръсте Мисирков "Бележки към южнославянската филология и история", списание "Македоно-Одрински преглед", 24 юни 1907г., стр.10-11

Krste Misirkov's article Notes on the South Slavonic Philology and History , The Macedono-Adrianopolitan Review magazine, June 24th, 1907, pp.10-11

BACK