ЙОАКИМ КЪРЧОВСКИ

JOAKIM KARCHOVSKI
 
 

Йоаким Кърчовски е роден около 1750г. в село Осломей (Кичевско), умира през 1820г. Народният будител е автор на  четири книги, написани на "простейший язикъ Болгарский". Целия си живот посвещава на просветното дело. Остава в историята като човек, работил за един книжовен език, който да е разбираем за обикновените хора.

Книгите му са печатани между 1814 и 1819г.

1814г. "Повест ради страшнаго и втораго пришествия Христова, собраная от различних писания и преведена на простейший язик Болгарский ползвания ради простейших человеков некнижних".

1817г.  "Митарства ". Още в заглавната страница големият просветител посочва македонските градове, подпомогнали издаването на книгата : " Кратово, Крива Паланка, Сечища и прочих градов Болгарских ".

1817г. "Чудеса пресвятия Богородици преведена от Амартолон Сотирия на Болгарски язик ".
 
 

Joakim Karchovski was born in the village of Oslomej (the region of Kichevo) around 1750 and died in 1820. This spreader of enlightenment is the author of four books written in "the plainest Bulgarian language". He devoted all his life to the cause of education and stayed in history as a person who worked for the establishment of a literary language comprehensible for the common populace.

His books were typed between 1814 and 1817.

1814 "A narration about the formidable and second advent of Christ, composed from various Holy Scriptures and translated into plainest Bulgarian language which is used for the sake of the most common and illiterate people".

1817 "Trials". On the frontpage, the great man of enlightenment mentions the Macedonian cities which helped the issuing of the book: "Kratovo, Kriva Palanka, Sechishta and other Bulgarian cities".

1817  "The Wonders of the Holy Virgin translated from  Amartolon Soteria into Bulgarian"
 


Първата книга, издадена от Йоаким Кърчовски

Joakim Karchovski's first book

BACK