НАЙ-МНОГОБРОЙНАТА НАРОДНОСТ В МАКЕДОНИЯ СПОРЕД ДИМО ХАДЖИДИМОВ

THE MOST NUMEROUS NATIONALITY  IN MACEDONIA ACCORDING TO DIMO HADJIDIMOV
 
 
 

"... Тази идея все пак си остана само идея българска, докато най-после изчезна и като българска.  Нито гърците, нито турците, нито друга някоя националност в Македония приеха този лозунг. Нещо повече, те се обявиха против него, против автономната идея... Защото автономната идея при българите доби по-широк полет след създаването на Вътрешната македонска революционна организация, която беше българска по състав и се появи като оранизация достатъчно решителна и със силна боева мощ и сила на съпротивление. Ръководството на македонските гърци не можеше да се нареди под знамето на една такава организация, която в никакъв случай не би станала оръдие на елинизма като национален идеал... В лицето на България гръцкото кралство и неговите агенти в Македония виждаха един фактор по-силен и с по-голям военен престиж, а това налагаше едно негативно отношение към вътрешното българско движение... Без съмнение, щом като македонските гърци най-многобройната след българите националност, взеха такава позиция спрямо автономната идея, последната не можеше да разчита на успех..."

Димо ХАДЖИДИМОВ ("Назад към автономията ", София, 1919г.)
 
 

"... This idea, nevertheless, remained a Bulgarian idea until it disappeared even among the Bulgarians. Neither the Greeks, nor the Turks, nor any other nationality in Macedonia accepted that slogan... The idea of autonomous Macedonia developed most significantly after the creation of the Internal Macedonan revolutionary Organization which was Bulgarian in respect of its members and proved to be well decided, of great military might and power of resistance. The leadership of the Macedonian Greeks could not  rally under the banner of such an organization which would not, under any circumstances, serve Hellenism as a national ideal... In the face of Bulgaria, the Hellenic Kingdom and its agents in Macedonia saw a factor far more powerful and with a greater military prestige; this fact implied a negative treatment to the internal Bulgarian movement... Undoubtedly, since the Greeks of Macedonia , the second largest group following the Bulgarians, had a position like this vis-a-vis the idea of autonomy, the latter could hardly anticipate success..."

Dimo Hadjidimov, (Back to the Autonomy, Sofia, 1919)
  BACK