ПИСМО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДО НИКОЛА МАЛЕШЕВСКИ

A LETTER BY GOCE DELCHEV ADDRESSED TO NIKOLA MALESHEVSKI

Писмото представлява ценен исторически документ. В него титанът на македоно-одринското освободително движение пише на своя другар Н. Малешевски от Дупница:

"Отцепленията и разцепленията никак да не ви плашат. Действително, жалко е, но що да правим, когато си сме българи и всички страдаме от една обща болест!"

Казаното придобива още по-голяма сила, когато се вземат предвид тезите на сърбокомунистите в Скопие за произхода на "македонскиот народ" и за делото на Гоце.
 

This letter is a historical document of considerable value. In it  Goce Delchev, the grand figure of the Macededono-Adrianopolitan liberation movement, writes to his comrade N.Maleshevski from Dupnica:

"May the dissents and cleavages not frighten you. It is really a pity, but what can we possibly do when we ourselves  are Bulgarians and all suffer from the same disease!"
 

The written above is even more meaningful, if one takes into consideration the Skopje Serbocommunist theses concerning the  descent of the "Macedonian nation" and the Goce's plight.
  
 

 
 
BACK