Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан

Мария Калицин (прев.)

 

ПОКАЗАЛЕЦ-КОМЕНТАР

на срещаните в текста лични и географски имена и непреведени термини

 

 

Агач денизи — букв. "Море от дървета". Областта Лудогорие в Североизточна България.

 

Азап /мн.ч. азапи/ - пехотна войска, използувана в морския и речен флот, както и за охрана на крайморски крепости.

 

Ак данъшман - неидентифицирано българско село.

 

Акча Къзанлък - гр. Казанлък.

 

Ала килисе - с. Ала клисе, дн. с Църква, Варненско.

 

Алай - отряд, наброяващ 1000 души бойци; полк.

 

Алай бей - висш командирски чин в спахийската войска, подчинен на санджакбея.

 

Али бей, Евренозоглу - акънджийски вожд при Мурад II, и Мехмед II, умрял около 1462 г.

 

Аян - знатна личност, първенец.

 

 

Баталоглу - капуджибашия в двора на Мехмед II.

 

Бая бан - неидентифициран военачалник от десния фланг на кръстоносната войска.

 

Баязид, Лала - вж. бел. към текста на стр. 37.

 

Бедридж - вж. Бедрич.

 

Бедрич - крепост около Шумен.

 

Бей /мн.ч. бейове/ - титла на монарх, военачалник и високопоставено лице от различен ранг. Най-общо значение "господин", "благородник".

 

Бейлербей - титла на военен и административен началник на най-голямата единица в административното деление на Осм. империя - бейлербейството.

 

Бига - град, разположен югоизточно от пристанището Карабига. Дн. гр. в Турция със същото име.

 

Бурса /виз. Пронса/ - крепост и град в Северозападен Анадол, първа столица на османската държава. Дн. гр. в Турция със същото име.

 

Бъчакчъ Рейс - кетхуда при Мурад II.

 

 

Важен - поле край Оршова, неидентифицирано.

 

Вайа Жупан - неидентифициран военачалник в кръстоносната войска.

 

Везир - висш държавен сановник, член на султанския съвет /Диван/. Най-главният между везирите - великият везир - ръководел имперската администрация и главнокомандуващ войската.

 

Векил - представител, агент, делегирано лице. В по-ново време - премиер министър.

 

Вилает - най-общо название на област, страна. В административното

 

129

 

 

деление на империята през XV в. означава "околия".

 

Владетел или Владетелят на Истанбул - византийският император Йоан VIII Палеолог /1427-1448/.

 

Войнук /мн.ч. войнуци, войнугани/ - категория зависимо население, изпълняващо военнопомощни функции, срещу което се ползувало с известни данъчни облекчения.

 

 

Газават - "свещена" война за завоюване на иноверни земи и народи.

 

Газия /мн.ч. газии/ - мюсюлманин, участвуващ в "свещена" война за вярата. Също - почетна титла на прославилите се в газавата.

 

Гелиболу - /виз. Калиполис/ - крепост и пристанище на югозападния бряг на п-ов Галиполи. Дн. град в Турция със същото име.

 

Герман - с. в Софийско.

 

Голяма Камчъ - вж. Камчъ.

 

Гьоксу - неидентифицирано название на местност в Мала Азия.

 

Гюерджинлик - крепост и град на р. Дунав. Дн. гр. Голубац, Югославия.

 

 

Давуд бей - бейлербей на Анадола при Мурад II и Мехмед II, по-късно везир и велик везир. Умрял в 1498 г.

 

Данъшманоглу - военачалник при Мурад II.

 

Дракул - вж. Ефлякоглу.

 

Дюзме - букв. "Самозванец" - Мустафа Челеби, син на Баязид I и претендент за османския престол. Роден в 1380 г. Умрял в 1422 г.

 

Дюзме - принц Орхан Челеби, внук на Сюлейман шах, изгнаник в Константинопол. Умрял през 1453 г.

 

Деспот - сръбският деспот Георги Бранкович /1427-1439; 1444-1456/ вж. и бел. към текста на стр. 16.

 

Деспот Жупан - вж. Деспот.

 

Деспотоглу - вж. Деспот.

 

Дефтердар - висш държавен финансов сановник в дадена провинция на империята.

 

Джебеджия - лице, числящо се към военизиран корпус, натоварен с изготвяне, съхраняване и превоз на оръжие и боеприпаси.

 

Джимлик кьой - неидентифицирано село в Ямболско.

 

Диван - султански съвет, който имал характер на съвещателен орган на управлението.

 

Диметока - /вз. Дидимотихон, бълг. Димотика/ - крепост в Тракия, дн. гр. Дидимотохон, Гърция.

 

Дивно - вер. езерото Девня.

 

Драгоман - дн. гр. Драгоман, Софийско.

 

 

Евренос бей /Гази/ син на Иса бей - прочут военачалник на Орхан, Сюлейман паша и Мурад I. Умрял в 1417 г.

 

Едирне - /виз. Адрианополис, бълг. Одрин/ - втората османска столица след Бурса. Дн. гр. Едирне, Турция.

 

Еничари - постоянна пехотна войска в Османската империя. Еничарският корпус възникнал в 1361 г. и първоначално, се формирал от военнопленници и отвлечени в робство момчета от балканските страни.

 

130

 

 

По-късно бил въведен специален данък "девширме" за набирането им от подвластното християнско население, наречен от него "кръвен". От средата на XVII в. нататък еничарският корпус се набирал от турци-мюсюлмани. Ликвидиран бил от Махмуд II в 1826 г.

 

Ески - крепост в Източна Тракия. Дн. гр. Бабаески, Турция.

 

Ески Хисар - гр. Стара Загора.

 

Ефлякоглу - влашкият войвода Влад III Дракул /1431; 1436-1442; 1443-1447/.

 

Загра - вж. Ески Хисар.

 

Заим - владелец на феодално ленно владение "заемат", носещо годишен доход от 20 000 до 99 999 акчета.

 

Ибн Фанари - военачалник при Мурад II.

 

Ибрахим бей, Нишанджъ - военачалник при Мурад II.

 

Ивраджа - гр. Враца.

 

Излди - гр. Златица.

 

Инджегиз - крепост в Източна Тракия. Днес село в Турция със същото име.

 

Иса бей, Евренозбейоглу - акънджийски вожд и санджакбей при Мурад II.

 

Иса бей, Исхакоглу - военачалник при Мурад II и губернатор на Скопие при Мехмед II.

 

Иса бей, Пенджйекчиоглу - боец от войската па Мурад II.

 

Иса бей, Хасанбейзаде - военачалник при Мурад II.

 

Иса, Хаджъ - боец от войската на Мурад II.

 

Искендер - арабското име на Александър Македонски /336-323 г. пр.н.е./, много почитан в страните на Изтока.

 

Истанбул - столица на Виз. империя и трета столица на Осм. империя до 1923 г.

 

Исхак - боец от войската на Мурад II.

 

Исхак бей - санджакбей на Скопския санджак по времето на Мурад II. Умрял в 1465 г,

 

 

Йени Шехир - крепост и град около Изник. Дн.гр. Йенишехир, Турция.

 

Йомер - кетхуда при Мурад II.

 

 

Кадия - съдия в шериатски съд, който раздавал правосъдие на основа на мюсюлманското религиозно право.

 

Каза /мн. ч. кази/ - административно-териториална единица с обхват на околия.

 

Каймакам - букв. "наместник". Замествал великия везир или старейшината на благородниците в дадена провинция както и валията на даден санджак.

 

Камчъ - р. Камчия.

 

Капудан - капитан на кораб.

 

Капуджибашия - началник на дворцовата стража и почетна благородническа титла.

 

Капулу дервент - неидентифицирана местност в Софийско, вероятно

 

131

 

 

около Ихтиманските възвишения.

 

Капъ-кулу - общо наименование на еничарския корпус в Османската империя. В тази категория влизала също и солунската гвардейска конница.

 

Караджа бей - бейлербей на Анадола при Мурад II, загинал във Варненската битка 1444 г.

 

Караманоглу /Ибрахим бей, син на Мехмед II/ - стоял начело на бейлика Караман от 1423 г. Умрял в 1463 г.

 

Карън - може би Карън Овасъ, дн. гр. Карнобат.

 

Касъм паша - бейлербей на румелия при Мурад II.

 

Каттароглу - османски пратеник.

 

Кетхуда - най-общо значение "представител", "пълномощник", "заместник". С този термин са били означавани най-различни служби в Османската империя - шеф на дворцовата стража, министър на вътрешните работи, еничарски военачалник, еснафски старейшина.

 

Коджа Крал - унгарският крал Сигизмунд Люксембургски /1387-1437/. Вж. и бел. от текста на стр. 47.

 

Конак - къща, резиденция.

 

Коч Хюсеиноглу — военачалник при Мурад II.

 

Кочибейоглу Баязид бей - военачалник при Мурад.

 

Кочоглу - вж. Коч Хюсеиноглу.

 

Коран - свещената книга на мюсюлманите, в която са събрани проповедите и заповедите на Мохамед, произнесени от него или приписани му.

 

Крал - Владислав III Ягело.

 

Кудюс - букв. "светиня". Като географско понятие гр. Ерусалим.

 

Кьосова - неидентифицирано българско село. Възможно е да става дума за с. Кьосе кьой, дн. с. Кръшна, Разградско или за с. Кьоселер, дн. с. Телериг, Варненско.

 

Кюмюлоглу - санджакбей при Мурад II.

 

Кябе /или Каабе/ - голяма джамия в центъра на Мека.

 

 

Лаз - нарицателно название на сръбските земи в османските наративи.

 

Лала - титла на възпитател на принцовете в османския двор.

 

Лофча - гр. Ловеч.

 

 

Малкочоглу - военачалник при Мурад II.

 

Матара - с. Мадара, Варненско.

 

Мараш - р. Марица.

 

Махмуд бей Кассабоглу - военачалник при Мурад II.

 

Махмуд бей, син на Ибрахим паша - военачалник на Мурад II от известната везирска фамилия Чандарлъ.

 

Медина - град в Саудитска Арабия, почитан от мюсюлманите като свещен.

 

медресе - мюсюлманско религиозно училище, в което се изучавали Корана и шериатското право.

 

Мека - родният град на пророка Мохамед в Саудитска Арабия, почитан от мюсюлманите като свещен.

 

Месджид - място за молитва, малка джамия без постоянен имам, често строена от дърво.

 

132

 

 

Мехмед II, хан, Гази, син на Мурад II, османски султан. Роден в 1430 г. На престола 1444-1446; 1451-1481 г.

 

Мидис - гр. Мидия, Турция.

 

Мирджупане бан - неидентифициран военачалник в десния фланг на кръстоносната войска.

 

Мире Жупан - вж. Мирджупане.

 

Михалич - /виз. Милитуполис/ град и крепост западно от Бурса, дн. гр. Караджабей, Турция.

 

Морава - река в Югославия.

 

Мурад II, хан, Гази, син на Мехмед I, османски султан. Роден в 1403/4 г., на престола 1421-1444; 1446-1451 г.

 

Муса бей - Муса Челеби, син на Баязид II владял румелийските земи на империята през 1410 г. Умрял в 1413 г.

 

Мухтесибзаде - пратеник на Мурад II.

 

 

Набан - неидентифициран военачалник в десния фланг на кръстоносната войска.

 

Надир - с. Надър, Бургаско.

 

Нидир Жупан - неидентифициран военачалник в кръстоносната войска.

 

Никеболу - гр. Никопол.

 

Нуширеван - сасанидски шах /531-579/, прочут със своята мъдрост и справедливост, за което получил прозвището Справедливият.

 

 

Оджак - букв. "огнище". Термин за означаване на еничарските казарми в столицата.

 

Озгуроглу - военачалник при Мурад II.

 

Оршова - град в Румъния на брега на Дунава.

 

Османоглу - династичното име на османските султани.

 

Осъма - р. Осъм.

 

 

Падишах - султан Мурад II.

 

Паракин - дн. гр. Парачин, Югославия.

 

Пъравади - гр. Провадия.

 

Пускоб - изопачено от епископ, вж. бел. към текста на стр. 111.

 

 

Радул Жупан - неидентифициран военачалник в кръстоносната войска.

 

Рахова - гр. Оряхово.

 

Рая - общо наименование на феодално-зависимото население в Османската империя. Започва да се използува за обозначаване само на немюсюлманите към средата на XVII в.

 

Реджеб - седмия месец от мохамеданската лунна година. Обикновено епитет "мюреджеб" - "почитан".

 

Римски папа - папа Евгений IV /1431-1447/.

 

Румелия - букв. "Гръцка земя" - османско наименование за означаване на европейската част на Османската империя.

 

 

Саварина - крепост на влашкия бряг на р. Дунав, дн. гр. Турну-Северин, Румъния.

 

133

 

 

Санджак — военноадминистративна единица, окръг.

 

Санджак бей - административен глава на санджака и началник на неговите въоръжени сили.

 

Сарадж ели - неидентифицирана местност в Североизточна България.

 

Сарай - дворец, правителствена резиденция.

 

Сарухан — тюркско феодално княжество в Западен Анадол /областта Лидия/, просъществувало до началото на XV век.

 

Саръджа - топчия във войската на Мурад II.

 

Селяник - /виз. Тесалоники, бълг. Солун/, дн. гр. Салоники, Гърция.

 

Семендире - гр. Смедерево, Югославия.

 

Сиявуш паша - джамия в София, създадена на мястото на средновековната църква "Св. София".

 

Спахия - държател на военноленно владение, задължен да се явява на поход заедно с въоръжени от него бойци.

 

Станимака - гр. Асеновград.

 

Субашия - длъжностно лице, подчинено на кадията, изпълняващо полицейски функции в градовете. Също - ленник от провинциалната военно-феодална върхушка.

 

Сюлейман, Балтаоглу - пратеник на Мурад II при унгарския крал.

 

Сюлейман бей - военачалник при Мурад II.

 

 

Тавуслу - неидентифицирано българско село около Ямбол.

 

Танръ пънаръ - неидентифицирано българско селище в Софийско.

 

Тимарнай - общо название на феодално ленно владение в Османската империя. По-специално - ленно владение с годишен доход до 20 000 акчета.

 

Тимариот - държател на тимар.

 

Тимок - вероятно се има предвид поречието на р. Тимок.

 

Токат - град в северната част на Централен Анадол. Дн. гр. в Турция със същото име.

 

Томаш бан - неидентифициран военачалник в кръстоносната войска. Може хърватския бан Франко Талоци.

 

Топчия - артилерист, оръдеец.

 

Туг - снопче косми от конска опашка, носено на прът, или закрепено на султанската чалма. Наред с тъпана и знамето, тугът бил символ на властта.

 

Туна - /виз. Данубис/ - р. Дунав.

 

Турхан бей - акънджийски вожд и губернатор на Смедерево при Мурад II. Умрял в 1456 г.

 

Турханоглу - вж. Турхан бей.

 

 

Узун Алиоглу - боец от войската на Мурад II.

 

Узун Каръоглу - Узун Краоглу Хъзър бей. Вж. бел. към текста на стр. 45.

 

Улема - привилегировано съсловие в Османската империя, обхващащо органите на просветното дело и правосъдието. Шеф на улемата бил шейх-юл ислямът.

 

134

 

 

Унгурус - народностно название - "унгарец", "унгарски".

 

Унгурус - букв. "Унгарецът", подразбира се Владислав III Ягело.

 

 

Фазлуллах ефенди - вж. бел. към текста на стр. 37.

 

Фериз бей - военачалник при Мурад II.

 

Ферман - заповед, издадена от името на султана или великия везир и носеща стилизиран султански подпис /тугра/.

 

Филибе - /виз. Филипополис/ - гр. Пловдив.

 

Филори - златни пари, сечени във Флоренция, върху които имало изображение на лилия.

 

 

Хадъм Балабан - султански роб.

 

Халил паша, син на Ибрахим, известен като Кара Халил Чандарлъ - военачалник на Муса Челеби, кадъаскер на султан Мехмед Челеби и велик везир на Мурад II и Мехмед II. Умрял през 1453 г.

 

Хамза - прославен арабски войн от ранните ислямски времена, роднина на Мохамед и символ на храброст и доблест.

 

Харами дереси - неидентифицирана местност във Варненско.

 

Хасан паша - военачалник па Мурад II.

 

Хисарлък - неидентифицирано селище в Тракия.

 

Хъзър - еничарски ага при Мурад II.

 

 

Чавуш - военнополицейски служител и представител на изпълнителната власт по места. Също - нисш офицерски чин в личната султанска гвардия.

 

Чавуш бей - велможа в двора на Мурад II.

 

Чешнигир дереси - неидентифицирана местност край Варна.

 

Чирни Михал - известният военачалник Михаил Силаги. Вж. бел. към текста на стр. 26.

 

 

Шамлъ Али - военачалник при Мурад II.

 

Шахилят бан - в други османски източници се среща като Сикюлет или Секюлет. Има предположение, че това е трансилванския бан.

 

Шахин паша Шехабеддин - известен още като Кула Шахин - шеф на бреговата охрана /1439/40 г., бейлербей на Румелие /1443/4 г./, отстранен от длъжност в 1453/4 г.

 

Шехзаде - "принц", "престолонаследник". Става дума за бъдещия султан Мехмед II.

 

Шехир кьой - крепост. Дн. гр. Пирот, Югославия.

 

Шумлу - гр. Шумен.

 

 

Юнус ага - кетхуда на Давуд бей.

 

 

Янболу - гр. Ямбол.

 

Янко - Ян Корвин Хунияди. Вж. бел. към текста на стр. 26.

 

Янко Жупан - вж. Янко.

 

Яхил бей - военачалник при Мурад II.

 

[Previous]

[Back to Index]