Кръстьо (Кръсте) Петковъ Мисирковъ
 (без коментар)

ПРОЗРЕНИЯ от:
I. “За македонцките работи”
 II.“Бележки по южно-славянската филология и история”  и др.

Съставители:проф. д-р Иван Кочев и Петьо Мисирков
2000 г.ISBN 954-8187-46-9
МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ - СОФИЯ
Македонска библиотека № 42
 СЪДЪРЖАНИЕ

 Увод .......................................................................5

I. "За македонцките работи", 1903 г. ..........8-12

1.  Ниiе се велефме бугари
2.
3.  Бугарите во Македониiа
4.
5.  Македонцките словени, шчо се викаат бугари
6.
7.  Така се викаше голем дел од населеiн'ето
8.
9.  Сите велеа, оти Македонците сет бугари
10.
11.  Ако (Илинденцкото) востааiн'е восторжествуат
12.
13.  Комитетот на (Илинденцкото) востаiн'е беше бугарцки
14.
15.  Бугарцкиiот iазик и бугарцкото име
16.
17.  Соiединеiн'ето мег'у турцки и бугарцки бугари во Македониiа
18.
19.  Србиiа против автономна Македониiа
20.
21.  Друзи не разделиiа, друзи и не ни даваат да се соiединиме
22.
II. "Бележки по южнославянската филология и история" (1911 г.) и др.......................................13-44

12.  Нашите деди се наричали българи
13.
14.  Българският литературен език
15.
16.  Няма различие между българин и македонски славянин
17.
18.  За българското национално име на македонците
19.
20.  За българското национално съзнание на по-събудените македонци през XIX в.
21.
22.  Македонските българи (македонците) обичат българската държава като своя
23.
24.  Сърбите стоят далеч по-ниско от нас
25.
26.  Българската народност в Моравския басейн
27.
28.  Втурването на сърбизма в друга българска област ­  Македония
29.
30.  (Сърбите) се хванаха на мисълта за особена македонска народност
31.
32.  Българският национален тип в Македония не е по-малко чист от този в България
33.
34.  Българският елемент в Македония
35.
36.  Населението на Скопие и Скопско е чисто българско
37.
38.  Сръбско-гръцкото покушение върху българите от Македония
39.
40.  Лъжливите вести за България и за българите
41.
42.  Крали Марковите песни в Македония са от български произход
43.
44.  Какво сръбско има в Македония ­ тая чисто българска страна?
45.
46.  Сърбите ще предизвикат още безкрай много войни, ако "Душановата империя" не бъде ликвидирана
47.
48.  Македонските българи вярваме в пробуждането на Крали Марко
49.
50.  Сърбите ненормално извращават цялата история
51.
52.  Прокудената македонска интелигенция няма да позволи фалшификации
53.
54.  Самото македонско население е срещу сърбите
55.
56.  Българите са ни сънародници
57.
58.  Сърбите ни отнеха правото да се наричаме българи, дори македонци
59.
60.  Българската наука не заслужава никакъв укор
61.
62.  Сърбите забраниха общобългарските празници
63.
64.  Сръбската архиепископия ­ далечна, малокултурна епархия на Охридската архиепископия на цела България
65.
66.  Имената на Вълкашин и Марко са положителни за българите и отрицателни за сърбите
67.
68.  Епосът на македонските българи е преминал в сръбските земи, а не обратно
69.
70.  Македонският български епос за Крали Марко
71.
72.  В сръбските летописи областта на Вълкашина е наречена България и Македония
73.
74.  Българското самосъзнание на македонците от XIV в. до наши дни
75.
76.  Българското национално самосъзнание у македонците
77.
78.  Буквата Ъ
79.
80.  Българо-сръбската етнографическа граница
81.
82.  Разногласията между въстаналите българи и сърби през 1804-1813 г.
83.
84.  Българските наречия в сегашна Сърбия
85.
86.  За посърбяването на българите, незабелязано от европейците
87.
88.  Сърбизмът в етнически български области
89.
90.  Главните въпроси върху национално-културното минало и настояще бяха решени, без да ни питат
91.
92.  Българското национално съзнание на македонските студенти в Русия
93.
94.  Душите са в България
95.
96.  Огромните заслуги на българския народ
97.
98.  Българин
99.
100.  Самооценка за бр. "За македонцките работи"
101.


                  Съставители проф. д-р Иван Кочев, Петьо Мисирков
                      Предпечатна подготовка Лазарина Цанова

Формат 11/60/90 Печатни коли 3

Печатница на Академичното издателство "Проф. Марин Дринов"
1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 3
Поръчка № 43
ISBN 954-8187-46-9
 

[Previous]
[Back to Index]