Келтите на Балканския полуостров, IV—I в. пр.н.е.

Мечислав Домарадски

 

Келтите на Балканския полуостров

IV—I в. пр.н.е.

 

Мечислав Домарадски

 

Наука и изкуство, София, 1984

 

 

Тази книга е плод на дългогодишни изследвания. Можах да я напиша при съдействието на моите колеги от Археологическия институт и музей при БАН, от Института по тракология при БАН, от редица окръжни музеи в страната. Особено ценни за мен бяха бележките и напътствията на проф. Иван Венедиков, проф. Христо Данов, проф. Александър Фол, ст.н.с. Мария Чичикова, ст.н.с. Люба Огненова-Маринова и др.

 

Трудностите в овладяването на българския език преодолях с помощта на жена ми Диана Гергова-Домарадска и на Спас Гергов.

 

На всички изказвам за това сърдечни благодарности.

 

Първите си стъпки в изучаване проблемите на латенската култура направих под ръководството на доц. Зенон Вожняк от Краков, на когото в израз на дълбока признателност посвещавам този труд.

 

Авторът

 

© Мечислав Мариан Домарадски, 1984

c/o, Jusator, Sofia

 

Индекс 931/939

 


 

Съдържание

 

УВОД . . . . . . . . . . . 3

 

Глава първа

КЕЛТИ, ГАЛИ, ГАЛАТИ

Прародината на келтите и тяхната експанзия . . . . . . . . . . . 11

Име, език и племенно разделение . . . . . . . . . . . 16

Периодизация на латенската култура . . . . . . . . . . . 19

Материална култура . . . . . . . . . . . 20

Градоустройство и селищна система . . . . . . . . . . . 20

Земеделие и скотовъдство . . . . . . . . . . . 27

Металообработване и занаяти . . . . . . . . . . . 28

Търговия . . . . . . . . . . . 30

Произведения на келтските занаяти . . . . . . . . . . . 32

 

Човек и общество . . . . . . . . . . . 52

Външен облик и облекло на келтите . . . . . . . . . . . 52

Структура на келтското общество . . . . . . . . . . . 52

Вярвания и религия . . . . . . . . . . . 55

Изкуство . . . . . . . . . . . 65

 

Глава втора

КЕЛТИТЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

 

Келтските нашествия през IV в. пр.н.е. . . . . . . . . . . . 69

Голямото келтско нашествие . . . . . . . . . . . 73

Келтското царство със столица Тиле . . . . . . . . . . . 78

Галатите в южните части на Балканския полуостров през III и II в. пр.н.е. . . . . . . . . . . . 88

 

Скордиски . . . . . . . . . . . 91

Селища и некрополи . . . . . . . . . . . 94

Материална култура . . . . . . . . . . . 98

Обществена структура и духовна култура . . . . . . . . . . . 106

Територията, обитавана от скордиските . . . . . . . . . . . 107

 

Бастарни . . . . . . . . . . . 110

 

Глава трета

ЛАТЕНСКИ ПАМЕТНИЦИ И ЛАТЕНСКИ ВЛИЯНИЯ В ТРАКИЯ ОТ IV ДО I В. ПР.Н.Е. . . . . . . . . . . . 115

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . 150

 

ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . 156

 

ИЗБРАНИ ИЗВОРИ ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА КЕЛТСКИТЕ НАРОДИ В ТРАКИЯ . . . . . . . . . . . 163

 

НЯКОИ ПО-ВАЖНИ ДАТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА КЕЛТСКИТЕ НАРОДИ . . . . . . . . . . . 172

 

 


 

Мечислав Домарадски

 

КЕЛТИТЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ (IV—I век пр.н.е.)

 

Рецензенти

Велизар Велков

Мария Чичикова

 

Редактор

Цветанка Соколова

 

Художник

Николай Пекарев

 

Художествен редактор

Николай Александров

 

Технически редактор

Сашо Бояджийски

 

Коректор

Стефка Николова

 

Дадена за набор на 26.III.1984 г.

Подписана за печат на 10.Х.1984 г.

Излязла от печат през декември 1984 г.

Печатни коли 14. Издателски коли 14.

Условно издателски коли 15,33.

Издателски № 25644

Формат 60/90/16

Тираж 1312. Цена 2,08 лв.

Код 02/9531413331/0636-13-84

 

ДИ „Наука и изкуство” — София

ДП „Георги Димитров” — София

 

[Back to Index]