Лингвистични студии за Македония

 

Посвещава се на чл.-кор. проф. Кирия Мирчев, по случай 20-годишнината от смъртта му.

 

 

Македонски Научен Институт, София 1996

"Македонска библиотека", № 36

 

Съставител: проф. д-р Иван Кочев

Под редакцията на: чл.-кор. проф. Д. Иванова-Мирчева, проф. д-р И. Кочев

 

 

Съдържание

Сканове на страници 0-196 (72.5 Мб)

 

    Предговор (проф., д-р Ив. Кочев)

 

1. Българските манастири в Македония през IX—XIV век акад., проф. Д. Ангелов

 

2. Печатни книги от XVI в. и т. нар. "сръбска редакция" (Проблеми и задачи на бъдещите изследвания) чл.-кор., проф. Д. Иванова-Мирчева

 

3. Неофит Рилски — основоположник на българската лексикография проф., д-р В. Кювлиева-Мишайкова

 

4. Вариантни форми в творчеството на Йордан Хаджиконстантинов Г. Николова

 

5. Григор Пърличев и българската лексикална система през 60-те—80-те години на XIX век − доц., д-р Д. Иванова

 

6. Значението на топонимията за етническата принадлежност на македонските говори − акад., проф. Ив. Дуриданов

 

7. Съчетанията шт, жд в солунския диалект − проф., д-р Ив. Кочев

 

8. Фонетичната система на говора на с. Волак, Драмско н. с., д-р Л. Антонова-Василева

9. Консонантната система на говора на с. Лешко, Благоевградско гл. ас., д-р Е. Христова

10. Морфологичната система на петричкия говор н. с. Будьони Цанов

11. Южнобългарското окончание -(а)м за 1 лице, единствено число, сегашно време при глаголите от I и II спрежение − н. с., д-р Сл.Керемидчиева

12. Наречия за време в българските говори от Македония − н. с., д-р М. Витанова

13. Атрибутивни имена за лица в българските говори от Македония − ст.н.с., д-р М. Тетовска-Троева

14. Словообразувателната категория имена за качества (Nomina essendi) в българските говори в Македония (Съпоставителна характеристика) − н. с., д-р Е. Кяева

15. Сложни имена за производители на действие (Nomina agentis) в югозападните български говори (Съпоставително изследване) − н. с., д-р Л. Домусчиева

16. Етноними с деетнонимни значения в българските говори (Мизия, Тракия и Македония) − д-р С. Теллалова

 

    Резюме на английски език (проф., д-р Ив. Кочев)

 

[Back to Main Page]