Бѣлѣжки отъ едно научно пѫтуванье въ Ромъния

Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость

Д-ръ Л. Милетичъ и Д. Д. Агура

 

 

СБОРНИКЪ ЗА НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ, НАУКА И КНИЖНИНА

 

ИЗДАВА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ.

КНИГА IX.

СОФИЯ

ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА 1893.

 


Съдържание

 

I. Наученъ отдѣлъ.

 

Д-ръ В. Облакъ. Нѣколко бѣлѣжки върху старословѣнскитѣ паметници . . . . . . . . . . . 3

Д. Матовъ. Гръцко-български студии . . . . . . . . . . . 21

Н. А. Начовъ. Тиквешки рѫкописъ . . . . . . . . . . . 85

Д-ръ Л. Милетичъ и Д. Д. Агура. Бѣлѣжки отъ едно научно пѫтуванье въ Ромъния . . . . . . . . . . . 161

  „  „  „  „  „  „  Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость . . . . . . . . . . . 211

Дримколовъ. Акцентовката на единъ обсегъ западно-български говори . . . . . . . . . . . 391

А. Т. Илиевъ. Растителното царство въ народната поезия, обичаитѣ, обредитѣ и повѣрията на българитѣ . . . . . . . . . . . 409

Д-ръ Ив. Д. Шишмановъ. Приносъ към българската народна етиология . . . . . . . . . . . 443

*  *  *  Великденска расходка по Поленинско . . . . . . . . . . . 647

Хр. Н. Константиновъ. Краището Бабекъ въ Родопскитѣ планини . . . . . . . . . . . 716

Материяли за историята на българското възражданье . . . . . . . . . . . 732

 

Приложение.

А. Теодоровъ. Български книгописъ. Дѣлъ първи . . . . . . . . . . . 3

 


 

II. Народни умотворения.

 I.

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

Отъ Добричко, записалъ Паскалъ Атанасовъ . . . . . . . . . . . 3

   „ Искрецъ   „  Иванъ Петровъ . . . . . . . . . . . 10

 

б) Великденски пѣсни на хоро.

Отъ Дупничко, доставилъ Д. Вълчевъ . . . . . . . . . . . 14

 

в) Разни религиозни.

Отъ Дупничко (Бобошево), записалъ Ив. Кеновъ . . . . . . . . . . . 17

  „   Перущица, записалъ Спасъ Гълѫбовъ . . . . . . . . . . . 19

  „   Софийско,   „   Д. Стойковъ . . . . . . . . . . . 20

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

 

Отъ Ихтиманско, записалъ Тома Георгиевъ . . . . . . . . . . . 24

  „   Криворѣчна Паланка, записалъ Д. П. Апостоловъ . . . . . . . . . . . 29

 

[Back]