Институт за Българска История

ЛАТИНСКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES LATINI HISTORIAE BULGARICAE


том IV

Съставили Михаил Войнов, Васил Гюзелев, Страшимир Лишев, Мария Петрова, Борислав Примов
Редактори Васил Гюзелев, Страшимир Лишев, Мария Петрова, Борислав Примов


Издание на Българската Академия на Науките
София, 1981
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (80 Мб) В .djvu формат  (7 Мб)
Gallery of scans  In .pdf format  (80 Mb) In .djvu format  (7 Mb)

  Увод // Praefatio  (5-7)

   А. Писма, донесения и списъци  //  Epistolae, relationes et notitae

1. Списъци на епископите в българския църковен диоцез в книгите на папската канцелария // Notitiae episcopatuum diocesis Bulgariae in libris cancellariae apostolicae  . . . . .  9-10
     1. Списък на епископствата в Българския диоцез от XIII в. 2. Списък на епископствата в Българския диоцез от XIV в.  // 1. Notitia episcopatuum diocesii Bulgariae saec. XIII. 2. Notitia episcopatuum diocesis Bulgariae saec. XIV

2. Писма на латинския император Хенрих  // Henrici imperatoris Latinorum Epistolae  . . . . .  11-23
    
1. Император Хенрих пише на своя брат Готфрид да окаже помощ на Константинополската империя. 2. Император Хенрих пише на папа Инокентий III за поражението на Борил при Филипопол. 3. Император Хенрих пише на всички свои приятели за победите си над четиримата неприятели на империята  //  1. Henricus imperator fratri suo Gaudefrido scribit ut imperio Constantinopolitano succurrat. 2. Henricus imperator papae Inocentio III de clade Burilli apud Philippopolim scribit. 3. Henricus imperator universis amicis suis de quattuor imperii hostibus a se pervictis scribit

3. Писма на папа Хонорий III // Epistolae Honorii III papae  . . . . .  24-32
     1. Папа Хонорий подканва Андрей II, крал на Унгария, да потегли срещу неверниците. 2. Папа Хонорий подканва същия крал да изпрати пратеници до Теодор Ласкарис за освбождаването на константинополския император. 3. Унгарският крал Андрей уведомява папа Хонорий за сродяването си с българския цар Иван Асен II. 4. Същият папа Хонорий пише до стригонийския архиепископ да се постарае да прогони еретиците. 5. маргарите, някогашна цариградска императрица, задържа под своя власт крепостта Кеве. 6. Поддякон Аконций се изпраща срещу еретиците в Босна. 7. Колокийският архиепископ получава Босна със съседните й области, заразени с еретическа поквара. 8. До Йоан, син на някогашната императрица Маргарита, да изпълни поетия договор срещу еретиците  //  1. Honorius papa Andream II Hungarorum regem hortatur ut contra infideles proficiscatur. 2. Honorius papa eundem regem hortatur ut legatos ad Theodorum Lascarim de liberatione capti imperatoris Constantinopolitani mittat. 3. Andreas rex Hungariae papam Honorium de cognatione sua cum assano Bulgariae imperatore certificat. 4. Idem papa Honorius archiepiscopo Strigoniensi scribit, ut haereticos studeat exstirpare. 5. margarita quondam imperatrix Constantinopolitana castrum Keve retinet. 6. Acontius subdiaconus contra haereticos in Bosna destinatur. 7. Archiepiscopus Collocensis Cosnam cum adiacentibus regionibus haeretica pravitate infectis accipit. 8. Ioanni nato Margaritae quondam imperatricis Constantinopolitanae, ut pactum contra haereticos initum adimpleat

4. Венециански донесения от 1228 г. // Relationes Venetae anno MCCXXVIII  . . . . .  33-37
    
1. Донесение на Филипо Джулиано венециански пратеник при султана на Икония, от ноември 1228 г. 2. Донесение на венециански подеста в Константинопол за примирието между Константинополската империя и гръцкия император Теодор Комнин. 3. Проект за договор на Константинополската империя с ерусалимския крал Йоан  //  1. Relation legati Venetiorum Felippi Iuliani de soldano Iconii novembris MCCXXVIII. 2. Relatio potestatis Venetorum in Constantinopoli de treugue inter Imperium Constantinopolitanum et imperatorem Graecorum Theodorum Comnenum. 3. Projectus de contracto Imperii Constantinopolitani cum rege Regni Hierosolimitani Iohanne

5. Донесение на пратениците на папа Григорий IX // Relatio apocrissiariorum Gregorii IX papae anno MCCXXXIV  . . . . .  38-39
    
Съюз на Иван Асен и Йоан Ватаци срещу Константинополската империя  // Unio Iohannis Assani et Iohannis Vataciis contra Imperium Constantinopolitanum

6. Писма на папа Григорий IX // Gregorii IX papae. Epistolae  . . . . .  40-79
     1. Папа Григорий IX нарежда на капелан Егидий да присъедини Отсамна Сирмия към новото сирмийско епископско седалище. 2. Папа Григорий IX пише до стригонийския архиепископ да се постарае да обуздае сарацините и юдеите в дръзките им произволи. 3. Папа Григорий IX пише до ченадския епископ, ако българските епископи от Алба и Брандузиум не се завърнат към единението с Църквата, да подчини епископствата им на сирмийския епископ. 4. Документ върху издадения от стригонийския архиепископ интердикт за цялото кралство Унгария. 5. Клетва на крал Бела за изкореняване на еретиците и на враговете на вярата в неговото кралство. 6. Папа Григорий IX пише на същия Бела да накара власите да приемат епископа на куманите. 7. Папа Григорий IX пише до краля на Унгария Бела да помогне на Цариградската империя. 8. Папа Григорий IX пише на стригонийския и колоценския епископ да отлъчат благородния мъж Асен и неговите помощници и покровители. 9. За Велика Унгария, открита от брата Рикард (Юлиан) по време на папа Григорий IX. 10. Папа Григорий IX известява благородния мъж Асен, господар на власи и българи, за посолството на епископа на Перуджа. 11. Папа Григорий IX пише до краля на Унгария по повод приемането на същия епископ. 12. Папа Григорий IX пише до краля на Унгария  за помощта на империята Романия. 13. Папа Григорий IX пише за същото до колоценския архиепископ и на неговите подведомствени епископи. 14. Папа Григорий IX пише до архиепископите, епископите и другите църковни прелати, поставени в България и Влахия да изслушат перуджийския епископ, легат на апостолическия епископ. 15. Папа Григорий IX пише върху същото до благородния мъж Асен, господаря на българите и власите. 16. Папа Григорий IX пише на унгарския крал да потегли срещу цар Асен. 17. Папа Григорий IX пише до знатния мъж Балдуин, ако има някакво право върху земята на Асен, да го остави в ръцете не църквата. 18. Папа Григорий IX пише до перуджийския епископ да опълчи унгарския крал против цар Асен. 19. Папа Григорий IX пише до всички епископи, поставени в Унгария, да накарат своите подчинени да излязат срещу цар Асен. 20. Папа Григорий IX пише до унгарския крал да се грижи за сигурния съпровод, когато кръстоносците преминават в Романия. 21. Крал Бела иска за себе си службата на апостолически легат в България, която се готви да завладее. 22. Папа Григорий IX пише до унгарския крал, че му е позволено да понесе срещу схизматиците и еретиците кръстното знаме. 23. Папа Григорий IX пише до всички епископи в Унгария да дават индулгенция на отиващите с краля против еретиците и схизматиците. 24. Папа Григорий IX пише до унгарския крал да потегли срещу схизматиците и еретиците на Асеновата земя. 25. Папа Григорий IX пише до перуджийския епископ за отстъпване службата на легат в земята на Асен. 26. Папа Григорий IX пише до унгарския крал, че не възнамерява да отсъпу българското царство да бъде завзето от някого в негов ущърб. 27. На унгарския крал се дава покровителството на апостолическия престол. 28. Папа Григорий IX разрешава обета на унгарските кръстоносци да се промени в обет срещу земята на Асен  //  1. Gregorius IX papa Aedigio capellano pontificis scribit, ut Sirmiam citeriorem novae Sirmiensi sedi adiciat. 2. Gregorius IX papa archiepiscopo Strigoniensi scribit ut Sarracenos et Iudaeos a praesumptuosis excessibus coercere studeat. 3. Gregorius IX papa episcopo Cenadiensi scribit, ut nisi episcopi Bulgarorum Albae et Brandisii ad unitatem ecclesiae rederint subdet eorum episcopatus episcopo Sirmiensi. 4. Instrumentum super interdicto un Archiepiscopo Strigoniensi in totum regnum Hungariae lato. 5. Iuramentum regis Belae de haereticis et fidei hostibus in regno sue extirpandis. 6. Gregorius IX papa eidem Belae scribit ut Valachos ad recipiendum episcopum Cumanorum compellat. 7. Gregorius IX papa Belae regi Hungariae scribit ut succurrat imperio Constantinopolitano. 8.  Gregorius IX papa Strigonensi et Colonensi archiepiscopis scribit ut nobilem virum Assanum et adiutores fautoresque ipsius excommunicent. 9. De Hungaria magna a fratre Riccardo (Iuliano) inventa tempore Gregorii papae noni. 10. Gregorius IX papa nobili viro Assano domino Blachorum et Bulgarorum scribit de legatione episcopi Perusini. 11. Gregorius IX papa regi Hungariae super receptione eiusdem episcopi scribit. 12. Gregorius IX papa regi Hungariae super succursu Imperii Romaniae scribit. 13. Gregorius IX papa archiepiscopo Colocensi et eius suffraganeis super eodem scribit. 14. Gregorius IX papa archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum prelatis in Bulgaria et Blachia constitutis scribit ut intendant episcopo Perusino, apostolicae sedis legato. 15. Gregorius IX papa nobili viro Assano domino Bulgarorum et Blachorum super eodem scribit. 16. Gregorius IX papa regi Hungariae scribit ut de accingat contra Assanum regem. 17. Gregorius IX papa nobili viro Balduino scribit ut si quid iuris super Balduino scribit ut si quid iuris super terram Assani habeat, in manu ecclesiae ponat. 18. Gregorius IX papa episcopo Perusino scribit, ut regem Hungariae contra Assanum regem inducat. 19.  Gregorius IX papa universis episcopis per Hungariam constitutis scribit, ut subditos suos ad procedendum contra Assanum regem indicant. 20.  Gregorius IX papa regi Hungariae scribit, ut crucesignatis transeuntibus in Romaniam de securo conducto provideat. 21. Bela rex petit pro se munus legati apostolici in Bulgaria, quam expugnare se accingit. 22. Gregorius IX papa regi Hungariae scribit, ut contra schismaticos et haereticos leceat sibi vexillum crucis deferre. 23. Gregorius IX papa universis episcopis Hungariae scribit, ut procedentibus cum rege contra haereticos et schismaticos indulgentiam elargiant. 24. Gregorius IX papa regi Hungariae scribit, ut contra haereticos et schismaticos terrae Assani procedat. 25. Gregorius IX papa episcopo Perusino de munere legati concedendo in terra Assani scribit. 26. Gregorius IX papa regi Hungariae scribit quod regnum Bulgariae in eius praeiudicium occupandum alucui concedere non intendat. 27. Regi Hungariae protectio sedis apostolicae exhibitur. 28. Gregorius IX papa votum crucesignatorum Hungariae in votum contra terram Assani commutari permitit

7. Писмо от унгарския крал Бела IV до папа Григорий IX // Epistola regis Hungariae Belae IV ad Gregorium IX papam  . . . . .  80-81
    
Унгарския крал Бела IV пише на папа Григприй IV, че е приел смирено неговите пратеници  //  Rex Hungariae Bela IV Gregori IX papae scribit se legatos eius humiliter excepisse

8. Писма на папа Инокентий IV // Epistolae Innocentii IV papae  . . . . .  82-104
    
1. До царя и народа на татарите, да приемат благосклонно братята минорити. 2. На братята от ордена на миноритите, които отиват в земите на българите, куманите и т.н., се отстъпват известно права. 3. Същият папа пише до същия владетел да се отнесе с доверие към братята минорити. 4. Същият папа пише до българския цар Коломан да се възвърне към унията. 5. На Лионския събор същия папа съветва християните да откажат свободен пропуск на нахлуващите татари. 6. Същият папа освобождава ингарския крал от дадената клетва. 7. Същият пише до абата на св. Мартин в Панония да установи истината за ереста в Босна. 8. Същият пише до унгарския крал да потегли срещу еретиците в Босна. 9. Същият папа пише до унгарската кралица да склони Ватаци да се възвърне към унията. 10. Същият пише до Стригонийския и Колокийския епископ да укрепи някои места срещу татарите. 11. Същият папа пише на яврийския епископ да подчини Босненското епископство на Колокийското архиепископство. 12. Същият папа пише на сигнийския епископ да се осведоми за живота на Нинослав, бан на Босна. 13. Същият папа пише на колокийския архиепископ да не предприема нищо срещу Нинослав, бан на Босна. 14. Същият папа пише на магистър Лаврентий да благоволи да приеме и друг църковен бенефиций. 15. Същият папа отсъпва известни привилегии на братята от ордена на доминиканците, които отиват при българите. 16. Бела, крал на Унгария иска помощ от същия папа  //  1. Papa Innocentius regi populoque Tartarorum scribit ut benigno fratres Minoruim recipiant. 2. Fratribus Minorum in terra Bulgarorum proficiscentibus certae e facultates conceduntur. 3. Idem papa eodem regi scribit ut fratribus Minorum fidem adhibeat. 4. Idem papa Colomanno Bulgarorum reg scribit ut ad initatem redeat. 5. In concilio Lugdunensi idem papa Christianos monet, ut Tartaris irrumpentibus aditus negarent. 6. Idem papa Hungariae regem iuramento liberat. 7. Idem abbati S. Martini in Pannonia scribit ut requiret veritatem de haeresia in Bosna. 8. Idem regi Hungariae scribit ut contra haereticos Bosnenses se adcingat. 9. Idem reginae Hungariae scribit ut Vatacio suadeat ut ad unitatem redeat. 10. Idem archiepiscopis Strigoniensi et Colocensi scribit, ut quaedam loca contra Thartharos muniant. 11. Idem papa episcopo Iaurensi scribit, ut episcopatum Bosnensem archiepiscopatui Colocensi subiciat. 12. Idem papa episcopo Signensi scribit, ut de vita Ninoslai bani Bosniae inquirat. 13. Idem papa archiepiscopo Colocensi scribit ne contra Ninoslaum banum Bosniae procedat. 14. Idem papa magistro Laurentio scribit, ut et aliud beneficium ecclesiasticum recipere valeat. 15. Idem papa fratribus ordinis Praedicatorum ad Bulgaros proficiscentibus certas facultates concedit. 16. Bela rex Hungariae ab eodem papa subsidium petit
 

   B. Истории, хроники, описания, разкази, видения и др.  //  Historiae, chronica, descriptiones, visiones etc.

1. Из Корчуланския кодекс // Ex Codice Korčulanense  . . . . .  105
    
 За мир между българи и хървати  //  De pace inter Bulgaros et Chroatos

2. Йоан Вюрцбургски. Описание на Светата зема // Ioannis Wirziburgensis. Description Terrae Sanctae  . . . . .  106
    
Българска църква в Ерусалим. Към читателя  //  Ecclesia Bulgarorum in Ierusalem. Ad lectorem

3. Тайната книга // Liber Sancti Iohanis  . . . . .  107-125
    
Каркасонски текста - Виенски текст  //  Codex Carcassoniensis - Codex Vindobonensis

4. Хроника на Бурхард и Конрад от Урсберг // Burchardi et Conradi Urspergensium chronicon  . . . . .  126
    
Император Фридрих минава с войска през България  //  Fridericus imperator cum exercitu per Bulgariam transit

5. Видение на Исая // Visio Ysaias  . . . . .  127-135
    
Видение, което видя пророк Исая, син на Амос  //  Visio quom vidit Ysaias propheta, filius Amos

6. Касински летопис // Annales Casinenses  . . . . .  136
    
Вийската на сицилийския крал завзема Драч и Солун  //  Exercitus regis Sciliae, Dyrrachium Thessalonicamque occupat

7. Абат Радулф. Английска хроника // Radulfi abbatis Chronicon Anglicanum  . . . . .  137-138
    
Пленяването на император Балдуин от българите  //  Imperator Balduinus a Bulgaris capitur

8. Цекански летопис // Annales Ceccanenses  . . . . .  139-140
    
1. Войската на сицилийския крал завзема много градове и крепости на Византия. 2. Император Петър Куртене, минавайки през Македония попада в плен у Тодор Комнин  //  1. Exercitus regis Siciliae multas civitates castellaque Romaniae occupat. 2. Petrus imperator per Macedoniam transiens a Theodoro Comneno capitur

9. Из "Историческа антология" на Роджер от Вандовер // Ex Roggeri de Wendover Floribus historiarum  . . . . .  141-142
    
1. Кръстоносците на император Конрад и на крал Людовик минават през Мизия и Дакия и слизат в Тракия. 2. Император Фридрих тръгва на кръстоносен поход с намерение да мине през България. 3. Фридрих минава през България на път за Ерусалим. 4. Еретиците албгойци си избират антипапа в България, Хърватско и Далмация  //  1. Crucesignati Conradi imperatoris Ludovicique regis transcursa Moesia Daciaque in Thraciam descendunt. 2. Fridericus imperator iter peregrinationis arripit per Bulgariam transiturus. 3. Fridericus  per Bulgariam transiens Heirosolymam tendit. 4. Albigenses heretici antipapam in finibus Bulgariae, Croatiae Dalmatiaeque sibi constituunt

10. Летопис на Огерий Панис // Ogerii Panis annales  . . . . .  143-144
    
1. Кръстоносците, предвождани от Балдуин Фландърски, завладяват Византия и я разделят на три части. 2. Българи, тук наречени власи, пленяват император Балдуин  //  1. Crucesignati duce Balduino Flandrensi imperium Romaniae debellantes in tres partes dividunt. 2. Bulgari, hic dicti Blachi, Balduinum imperatorem captivum retinent

11. Хроника на манастира "Монте Серено" // Chronicon Montis Serreni  . . . . .  145-146
    
Кръстоносците, възпрепятствувани (при) преминаването, опустошават с огън и меч царството на Исак Ангел  //  Crucesignati a transitu prohibiti regnum Isaacii Angeli igne et ferro devastant

12. Из "Филипидата" на бретонеца Вилхелм // Ex Willelmi Brittonis Philippide  . . . . .  147
    
Царят на българите погубва император Балдуин  //  Balduinus imperator a rege Bulgarorum, interficitur

13. Милански летопис // Annales Mediolanenses  . . . . .  148-149
    
Кръстоносците, преминавайки през България начело с Фридрих Барбароса, водят ожесточени сражения с войската на византийския император  //  Crucesignati per Bulgariam duce Friderico transientes cum exercitu Isaacii imperatoris atrociter pugnare coguntur

14. Из "Норвежката история" на Сноро Стурлусон // Ex Snorronis Historia regum Norwegiensium  . . . . .  150
    
14. Норвежкия крал Сигурд минава през България  //  14. Sigurdus rex Norwegiae per Bulgariam transit

15. Готие Корню, архиепископ на Сенон. За вземането на трънения венец на Исус Христос // Galteei Cornuti archiepiscopi Senoniensi De susceptione coronae spinae Jesu Christi  . . . . .  151-153
    
1. Йоан Ватаци и Иван Асен воюват срещу Константинополската империя. 2. Император Балдуин II иска помощ от краля на франките  //  1. Iohannes Vatacius et Iohannes Assanus contra Imperium Constantinopolitanum bellum gerunt. 2. Imperator Balduinus II aucillium de rege Francorum petit

16. Из Торински кодекс // Ex codice Taurinensi  . . . . .  154
    
За племена, обитаващи в рпеделите на България и Кумания. За обичаите и нравите на различни народи и секти...  //  De gentibus in partibus Bulgariae et Cumaniae habitantibus. De variorum populorumet sectarum indole et ratione

17. Голям Шефтларнски летопис // Annales Scheftlarienses maiores  . . . . .  155
    
Татарите нахлуват в Дакия  //  Tartari Daciam invadunt

18. Хроника на Рикардо от Сан Джермано // Ryccardi de Sancto Germano notarii Chronica  . . . . .  156-157
    
1. Франки и венецианци превземат Цариград. 2. Граф Петър Алтисиодорски бива пленен от византийците в Македония  //  1. Franci Venetique Constantinopolim vi capiunt. 2 Petrus Altisiodorensis comes a Graecis in Macedonia capitur

19. Хроника на Вилхелм Андренски // Willelmi Chronica Andrensis  . . . . .  158
    
Константинополският император Балдуин пада в плен у българите  //  Balduinus imperator Constantinopolitanus a Bulgaris in captivitatem abducitur

20. Изложение на брата Райнер от ордена на братята проповедници, за катарите и бедняците от Лунгудунум // Summa fratris Raynerii de ordine fratrum praedicatorum, de Catharis et Pauperibus de Lugduno  . . . . .  159-178
    
Въведение. 1. За различните секти на катарите. 2. За общите възгледи на катарите. 3. За тайнствата на катарите. 4. За възлагането на ръка. 5. За разчупването на хляба. 6. За лъжливото покаяние на катарите. 7. За изповедта на катарите. 8. За чиновете на катарите и техните длъжности. 9. За длъжностите на епископите. 10. За длъжността на дяконите. 11. По какъв начин става посвещението в епископски чин. 12. Начин на провъзгласяване. 13. Характерно колебание между тях. 14. Тези са църквите на катарите. 15. Местата, в които те живеят. 16. За особените възгледи на албанензите. 17. За възгледите на Баласинанза. 18. За възгледите на Йохан де Лугио. 19. За двете начала. 20. С какви имена нарича злото начало. 21. За възгледите на Йохан де Лугио относно сътворението и какво е сътворил според самия него. 22. Дали добрия бог е сътровил своите създания без участието на злото. 23. относно това, че Йохан де Лугио е съставил книга за заблуждения. 24. Следва изложение за заблудите, свойствени на църквата на катарите от Конкорецо. 25. заблудите на техния епископ Назарий. 26. За катарите байолензи. 27. За тулузките, албигензките и каркасонските катари  //  Inderductio. 1. De diversis sectis Catharorum. 2. De comminibus apinionibus Catharorum. 3. De sacramentis Catharorum. 4. De manus impositione. 5. De fractione panis. 6. De falsa paenitentia Catharorum. 7. De confesione Catharorum. 8. De ordinibus Catharorum et officiis eorum. 9. De officiis episcoporum. 10. De officio diaconorum. 11. Quomodo ordinatur episcopus. 12. Modus ordinandi. 13. Notabilis dubietas inter eos. 14. Hae sunt ecclesiae Catharorum. 15. Loca in quibus morantur. 16. De propriis opinionibus Albanensium. 17. De opinionibus Balazinansae. 18. De opinionibus Johannis de Lugio. 19. De duobus principiis. 20. Quibus nominibus vocat principium malum. 21. De opinione Johannis de Lugio de creatione et quid sit creatio secundum seipsum. 22. An deus bonus creavit suas creaturas sine malitia. 23. Quod Johannes de Lugio fecit librum de erroribus. 24. Sequitur de propriis erroribus ecclesiae Catharorum de Concorrezo. 25. Errores Nazarii episcopi ipsorum. 26. De Catharis Baiolensibus. 27. De Catharis Tholosanis, Albigensibus et Carcassonensibus

21. Хроника на монаха Алберих от манастира "Троа Фонтен" // Chronica Alberici monachi Trium fontium  . . . . .  179-185
    
1. За ереста на манихеите - българите. 2. Разни податки за историята на българската държава. 3. Царството на Карл Велики става съседно на българите. 4. Българският владетел заедно с народа си възприема християнската вяра. 5. Цариград е в близко съседство с българите. 9. Симеон среща ожесточена съпротива при Цариград от страна на доместик Фока. 7. Унгарците заставят българите да им плащат данък. 8. Кръстоносната войска, предвождана от Петър Пустинника, е унищожена в голямата си част от българите. 9. Българският цар Калоян пленява император Балдуин, хвърля го в тъмница при Търново и след това го умъртвява. 10. След убийството на българския цар Калоян на престола се възкачва Борил. 11. Иван Асен II пленява и ослепява Тодор Комнин. 12. Йоан Ватаци обсажда Константинопол с помощта на българския цар. 13. Във Франция се изгарят еретици, известни под името българи. 14. Предсказване за погиването на българския цар Иван Асен II. 15. За смъртта на цар Иван Асен II  //  1. De Manichaeorum sive Bulgarorum haeresi. 2. Varia de historia regni Bulgarorum testimonia. 3. Regnum Karoli Magni confine fit Bulgaris. 4. Rex Buglarorum cum sua gente ad fidem Christianam convertitur. 5. Constantinopolis civitas Bulgaros habet nimium sibi vicinos. 6. Symeoni ad Cosntantinopolim venienti Focas domesticus fortiter repugnat. 7. Ungari Bulgaros tributarios sibi faciunt. 8. Exercitus peregrinorum cui Petrus heremita praeerat a Bulgaris paene conficitur. 9. balduinus imperator a Caloiohanne rege Bulgarorum captus incarceratur apud Tronovam et postmodum occiditur. 10. Caloiohanne rege Bulgariae interfecto Borilus loco eius succeditur. 11. Johannes Asanus rex Bulgariae Theodorum Comnenum captum excaecat. 12. Johannes Batatzes auxilio regis Bulgarorum Constantinopolim obsidet. 13. haeretici Bulgri appellati in Francia comburuntur. 14. Vaticinium de pernicie regis Bulgarorum Johannis Asani. 15. Rex Buglarorum Johannes Asanus moritur

22. "Жална песен" на Рожер за опустошаването на унгарското кралство от татарите // Rogerii Miserabile carmer super destructione regni Hungariae per Tartaros facta  . . . . .  186-187
    
1. Татарите покоряват цестоко Унгария и навлизат в България. 2. Татарите нахлуват през Дунава и Унгария и след опустошаването на Босна и Рашка навлизат в България  //  1. Hungaria crudeliter debellata Tartari in Bulgariam transeunt. 2. Tartari per Danubium in Hungarium irruunt Bosna Rasciaque devastatis inde in Bulgariam petranseunt

23. Хроника на Егидий Орвалски за делата на Леодийските епископи // Aegidii Aureaevallensis gesta episcoporum Leodiensium  . . . . .  188
    
Император Фридрих с кръстоносна войска минава през България и Тракия  //  Imperator Fredericus transit per Bulgariam et Thraciam cum erxecicum

24. История на Сенонската църква от монаха Ришер // Richeri gesta Senoniensis ecclesiae  . . . . .  189-190
    
татари нахлуват през България, нанасяйки повсеместни опустошения  //  Tartari per Bulgariam irruentes omnia devastant

25. Соасонски летопис на манастира "Св. Медард" // Annales S. Medardi Suessionenses  . . . . .  191
    
Еретиците във Франция, Фландрия, Кампания и Бургундия, наречени с името "българи", са наказани тежко  //  haeretici in Francia, Flandria, Campania, Burgundiaque cognomento Bulgari appellati graciter puniuntur

26. Вилхелм де Рубрук. Пътепис на брата Вилхелм де Рубрук от ордена на миноритите, в година на милостта Господня 1253, за източните страни // Willelmus de Rubruc Itinerarium fratris Willelmi de Rubruc de ordine fratrum minorum, anno gratiae MCCLIII ad partes Orientales  . . . . .  192-262
    
1. Увод. 2. Описание на Черно море. 3. Описание на намиращите се покрай Черно море земи, които плащат дан на татарите. 4. Пристигане на братята минорити в Солдая. 5. Пътуване на братята минорити до двора на Саркат. 6. Описание на Херсонес Таврически и на районите, лежащи около река Дон. 7. Бит и поминък на татарите. А. За Скития и за бита на тамошните племена. B. За жилищата на татарите. C. За почитта към прадедите. D. За храните и напитките им. E. За облеклата и носиите. F. За занятията на мъжете и жените. G. За нравите и обичайното право. 8. Пристигане на братята минорити в двора на Скататай. 9. За двора на Скататай. 10. Вярвания на племената, обитаващи Скития. 11. За връщането на братята в страната на Саркат. 12. За трудностите, които изпитаха братята, и за могилите на куманите. 13. За страната на Саркат и за нейните племена. 14. За двора на Саркат. 15. За заминаването на братята и за престоя им в двора на Бату. 16. За отиването и престоя на братята в двора на Мангу-хан - A. За Велика и Малка България. B. За ойгурите и другите народи  // 1. Introductio. 2. Descriptio Maris Ponti. 3. Descriptio terrarum Mari Ponto adiacentium et Tartaris tributum solventium. 4. Adventus fratrum Ordinus Minorum Soldaiam. 5. Profectio fratrum Minorum ad curiam Sarcati. 6. Descriptio Chersonesi Tauricae regionumque Aetiliae flumini adiacentium. 7. De cultu victuque Tartarorum - A. De Scythia eiusdemque gentium moribus. B. De domibus Tartatorum. C. Adoratio avorum. D. De cibis potibusque. E. De vestibus habituque. F. De officiis virorum milierumque. G. De moribus iuribusque consuetudinis. 8. Fratres Minores ad curiam Scatatai veniunt. 9. De curia Scatatai . 10. Religiones gentium Scythiam inhabitantium. 11. De fratrum reditu in terram Sarcathi. 12. De obstaculis, quae passi sunt fratres et de tumulis Cumanorum. 13. De terra Sarchati et de eiusdem gentibus. 14. De curia Sarchati. 15. De profectione fratrum eorumque in curia Baatu mansione. 16. De profectione fratrum eorumque in curia Manguchan mansione - A. De Maiore Bulgaria et de Minore Bulgaria. B. De Iuguribus aliisque gentibus

27. Венециански аноним от 1267 г. Пренасяне на тялото на преблажения мъченик Теодор с много чудеса // Anonymus venetus anno MCCLXVII. Translatio corporis beatissimi Theodori martyris cum multis miraculis  . . . . .  263-265
    
1. Джакомо Доро превзема град несебър с кораби. 2. Пренасяне мощите на мъченика свети Теодор от Константинопол във Венеция  //  1. Iacobus Dauro Mesembriam urbem cum galeis cepit. 2. Translatio corposir sancti Theodori martyris de Constantinopoli in Venetiam

28. "Делата на императори и папи" от Тома Етруск // Thomae Tusci gesta imperatorum et pontificum  . . . . .  266
    
Кръстоносците начело с Петър Пустинника минават през България  //  Crucesignati duce Petro heremita per Bulgariam transeunt

29. "История на епископите в Салона и в Сплит" от архидякон Тома // Ex Thomar Historia pontificum Salonitanorum et Spalatinorum  . . . . .  267-268
    
1. Унгарският крал Андрей на връщане от кръстоносен поход минава през България. 2. Татарите прекосяват Сърбия и навлизат в България  // 1. Rex Hungarorum Andreas a perigrinatione rediens per Bulgariam transit. 2. Tatari Serbiam percurrentes in Bulgariam deveniunt

30. "Хроника на папи и императори" от Мартин Опавийски // Martini Oppaviensis chronicon pontificum et imperatorum  . . . . .  269-270
    
1. Готите минават през България и Панония на път за Италия. 2. Император Константин IV сключва мир с българите. 3. Българите по времето на император Константин IV опустошават византийските предели. 4. Юстиниан II си възвръща престола с помощта на българите  //  1. Gothi per Bulgariam et Pannoniam in Italiam deveniunt. 2. Imperator Constantinus IV pacem cum Bulgares facit. 3. Tempore Constantini IV imperatoris Bulgari fines Romanorum devastant. 4. Iustinianus II auxilio Bulgarorum imperium recuperat

31. Из "История на унгарците" от Симон де Кеза // Ex Simonis de Keza gestis Hungarorum  . . . . .  271-272
    
1. Княз Светополк властвува над българите. 2. Унгарците оплячкосват България  //  1. Svetopolcus rex Bulgaris dominatur. 2. Hungari Bulgariam depraedantur

32. Историческа антология // Flores temporum  . . . . .  273
    
Българският княз залавя и ослепява по-големия си син и поставя на престола по-малкия си син  //  Rex Bulgarorum filio suo maiore capto ex excaecato filium minorem regem ordinat

33. Гийом от Нанси. Хроника // Guillelmi de Nangiaco Chronicon  . . . . .  274-275
    
1. За Константинополската империя. 2. Йоан Ватаци и Иван Асен водят война срещу Константинополската империя  //  1. De Imperio Constantinopolitano. 2. Iohannes Vatacius et Iohannes Assanus contra Imperium Constantinopolitanum belum gerunt

34. Хроника на манастира "Св. Петър" в Сенон // Sancti Petri viri Senonensis  . . . . .  276-277
    
Константинополският император Балдуин във Франция  //  Imperator Constantinopolitanus, Balduinus II in Francia

 

Показалец  // Index nominum et rerum  . . . . .  278-286
Съкращения // Abbreviationes  . . . . .  286
Използвана литература // Index librorum adhibitorum  . . . . .  287-289
Съдържание // Hoc volumine continentur  . . . . .  290-291

 

[Back to Main Page]