Кузман Шапкарев (1834-1909)  

Български прикаски и вѣрования съ прибавление на нѣколко Македоновлашки и Албански

 

Простонародна българска философия

или

Български народни прикаски, вѣрования, пословици, гатанки, игри и пр.

 

Събралъ и издава К. А. Шапкаревъ

 

( Сборникъ отъ български народни умотворения, кн. VIII и IX, 1892, 1894.

София, Печатница на „Либералний Клубъ” )

 

( Кузман А. Шапкарев, Сборник от български народни умотворения в 4 тома.

Том IV, Български приказки и вярвания, ред. Ст. Стойкова, София,  1973 )

 

Сборник от български народни умотворения, кн. VIII, 1892

Съдържание

 

Бележки

Корица..

Съкращения

Речник

„Бащино огнище не забравяй, Стари обичаи не презирай.”

  (Нар. послов.)

„Нòв бунар кòпай, Во вèтий-от нè-плукай”.

  (Прилепс. послов.)

книга VIII от сборника

 

            Увод

I. ОТ ДЕБЪРСКО

Записани от г. Ал. М. Битраков, народен учител в Солун, който ги слушал от живущите там дебрани

1. Деветте бракя и ламята сестра  (От с. Себища)

2. Лисицата и кьосето

3. Три сèстри и тàтко им — най-малата цàрица

4. Бабата, дедото, пульчето и мачерокот

5. Старче, койньче и цар  (От Деб. с. Малèстрени)

6. Царицата и керка йе ламия

7. Хòджа и хàджия или неверно приятелство  (От Деб. с. Дренок)

8. Троѝцата брàкя и кòсметот

9. Ложливийот юнак

10. Мòж и жèна и тѝквата  (От други дебърски села)

 

11. Лàмия и тройца юнаци

12. Двата брата, майка им, по-малийот — измекяр у попот  (От гр. Дебър)

13. Юнашчината на царскийот син и на двойцата му другари  (От Дебърско село Гѝнеец)

14. Овчари и волкоубиецот  (От Дебърско село Стеблео)

15. Простийот човèк и кадията

16. Орманджия и мечка

17. Простотата на стеблевци

18. Глупавите винари стеблевци

19. Ловач, лисица и св. Никола

20. Тройцата бракя  (От Дебърско село Гѝнеец)

 

II. ОТ ОХРИДСКО

 

а) Слушани от покойната ми баба, Арса Стрезова, през 1855—1860 год.

21. Обесèното тèле

22. Осмак глàва

23. Обогатенийот òвчар

24. Трѝте дèвойки трудни и цàрот

25. За произхождението на бубàльките

26. Кумòа слама

27. «Сàмо мèсо дòма дòшло» или питòмите жѝвотни и дзверòйте

28. Мàра пепелèшка се чѝнит цàрица

29. Бàйо и мòма

30. Куцотò петле и мачòрокот

31. Двà брата, èднийот умен, а другийот недугав, или нечèкано обогатяванье

32. Бърборлѝвата жена и умната баба или «йъзикот коски нèмат, а кòски кършит»

33. Баба и мнука или «Лèноста нòсит глàдос»

34. Лисѝцата и вòлкот или лисѝчината ѝтрос и волчèата глупост

 

б) Слушани от покойнаго ми татка през 1855—1861 година

35. Вòлкот създаден от дяолот

36. За зèмява

37. За гърмежот и трескàицата

38. За лѝлякот (прилепът)

39. Хутот (бухалът)

40. За дзвèздата Губѝ-карван

41. За сънцето и месечѝната

42. За бѝйолот

43. За толòсомот

44. За однадвòрите или злите духове

45. За йъдите, самовѝлите и виулѝците

47. Нечестността на една жена

48. Друга приблизителна

49. Неучèнийот поп

50. Чèсната невеста

51. Гòсподи брàни от жèнска бèля

52. Пред да рàзбереш хàрно, нè чини нишчо

 

53. Двàта брàта или прàйна до крàина

54. Свèкор, свèкърва и снàа или крайна простота

55. Друга еднака, мàлу по-инако

56. Друга приблизителна

57. Лицемèрната божевница или жèнска подлос

58. Пияницата жена

59. Двà брата скàрани и мàйка им или «брàт брàта нè ранит, тèжко кòй го нèмат»

60. За клàньето на старите

61. Мèчка и дèте

62. Харамѝята и манастѝрскийот мòмок или «търпение спасèние, ама и търпèнието си има граници»

63. Егюптинот цàр и егюпката цàрица

64. Цàрчето Соломòн и еврèинот

65. Двайцата вèрни приятели или «за хàтър и пèчена кòкошка се яйт»

66. Неученийот пòп или «како шчо ми кàжвит грàот ни годинаава Вèликден ни в година»

67. «Кòй украде сèното, той си ѝма муата на кàпата»

68. Шурбан зèт и невèстата му или «Шурбан пòгача нè яйт»

69. Харамѝите и стàрецот или «от празна пушка двайца се стрàшеет»

 

70. «Ушче терзията нè фърлил соль во грàот» или къщна неуредност

71. Недосетлѝвийот дървар или «мàгаре вяай, магаре барай»

72. Добродушнийот новопòкърстен и недостòйнийот поп

73. Торбокрàдецот òбесен от хапсàанските си другари со затвòрници сò него злодеи

74. Влàот и врàгот (дяолот) или влàшката хитрос нàдминвит дявòлската

75. Пòпот и харамията

76. Трѝте тàткой насиети (съвети)

77. Жèнските хѝтрости

78. Св. Нàум и мèчката

79. «Комкале, попе, на дупкале» или прòстийот овчар на причèственье

80. Сиромàийот и пòпот

81. Учèнийот сѝн и неучèнийот му тàтко — зелникот

82. Гостолюбецот и гошчаяàните или «Прѝдай, гòсподи»

83. Невѝннийот сèлянин и църквуюшчите се рѝсяни самàрлии

84. Харамѝята и довниците (духовници) или «умереното и нравственото наказание повече действува за поправяние на престъпниците отколкото строгото и телесното»

85. Дèдо гòспод и мàйсторот

86. Возгордèнийот пòстник (пустник) и правèднийот водèйнчар — калугерско самооболщение

 

в) Разказани от покойний Хр. П. Ив. Гроздин

87. Умот е пàри

88. Ноèчкото òко йе ненаситно

89. Дèдо гòспод и люгето по зèмята

90. Дèдо гòспод в бугарската зèмя

91. Цàрскийот сѝн пòсветен

92. «Не прèзирай нѝкого; презрèното бѝдвит най-достопофално» — Тройца брàтя — кèлешот

93. Спахийскийот сѝн и воскресналийот мъртоец или «милостѝнята дòнесвит гòлеми добрини»

94. Лъжòвнийот юнак

95. Пòпот и измèкярот или «шчо ке стòриш, тòа ке найдиш»

96. Дèвойка, престòрена на юнак (момък)

97. Цàрскийот сѝн и дяолот

 

г) Разказани от пок. Ник. Рогузаров

98. Лъжòвното здравье

99. Умната дèвойка

 

д) Разказана от пок. Ангелета Снегаров

100. Лòшата снàа

 

е) Разказани от Ката Н. Рогузарова

101. Дървàрчето, мàчето, змѝята и рѝбата или «стори дòбро и на жѝвотните, та не кай се»

102. Зàвистта зàслепвит чòека и до братоубѝйство и искреността и невѝнността всèкога преодолеват или три сестри, най-мàлката — царица

103. Мòма Тентелина и волци

104. Цàрскийот сѝн или праѝната сèкога нàдольвит

105. Лèнго — ленѝвото дèте или доброто со добро се изплашчат

 

ж) Разказани от брата ми Петра

106. Тройца харàмии и млàда невеста или харамията никога не се наслаждават на харамийските си плодове

107. Наръчнѝците или «шчо йе пѝсано, тоа ке бѝдит»

108. Тройца бòрчлии или «чужджина йе бèл образ»

109. Бòжето провидèние или «шчо йе господ, не йе никой» — двайцата пътници

110. Мàйка вдòицаи нейзините двайца сѝной

111. Св. Гьоргѝоа кàйгана скъпа йе

112. Селянинот, Хрѝстос, св. Петр и арханг. Михаил

 

ж [sic]) Разказани от съпругата ми

113. Св. Иля и сèстрите му

114. Една сèстра мегю дèвет брàтя

115. Трѝ сестри прèльки, най-мàлата — царица, или «праината и невиността сèкога надвѝват, а злòбата и зависта опропастяват»

116. Мъшчаа и пашчèрица или «шчо мислиш другему, ти дòождат на главата»

117. Змеовскийот зèт, шчо нашол пари во ханот

118. Нèвеста, тройцата йе брàтя и свèкорот со свекърва йе или «шчо ке стòриш, тòа ке нàйдиш»

 

з) Разказани от К. М. Битраков

119. Чоекоядецот и дèцата му

120. Пòпот клèветник, лòшата свèкърва и пострадàлата от них мòма — нèвеста; наказание на първите

121. Чèсната жèна и нечèсните трѝ попои — изкусно наказание на последните за нечесността им

122. Еден, шчо не знаел кàков йе страх, — змеòите и самовилите  (От Охридско село Кòньско, разказана от Веляна от същето село)

 

III. ОТ КИЧЕВСКО

Събрани по настоянието и под проверката на Н. В. Преп. О. Арх. К. Пречистанский, бивший председ. на Солунск. бълг. община, а записани от Ив. Николов, родом от Крушово, VII класен ученик на бълг. в Сол. гимназия, който ги слушал от Кичевс. жители

123. Дòброто (àрното) нѝкой пàт нè гинит

124. Прайната йе до крàина, а лошотията не е до вèка

125. Слèпийот цар и син му

126. Цареа керка ламя

127. «Брàт брàта нè ранит, тежко му кой го немат», двата брàта

128. «Чòекот немат вèра (доверие)» или чоèчката непризнателнос

129. «Кàй беф, кàй дойдоф» или сиромàийот гòлак става цàрски зèт и сѝн

130. Умот и рѝзикот или «колку да си касмèтлия, без ум нѝшчо нè чиниш»

131. От рèченото не се избèгуат

132. Кàсметот на чòека пак си е негòв касмет. — Сиромàийот и богàтийот чужденец

133. Лòшата жèна — пò-зла и от лута змѝя

134. Змѝята и грòбот

135. Змѝята и òвчарот или любознàтелната жена и мъж йе

136. Стрѝко и внук

137. Евреин прѝятель или невèрността на една жена

138. Богàтската керка омàжена за àрапот слуга или от реченото нè может да се ѝзбегат

139. Чòекот и àрсланот или «лутата рàна заздравя, а лòшата рèч не се заборàвя»

140. Арсланот и глушецот или «и от най-мàлийот ѝмаме нужда»

141. Гяолот дàскал

142. Скържàвийот цàр и милозлѝвийот цàрски син или «дòброто нѝкой пàт нè гинет»

143. Мързлѝвийот чòек

144. Прòст и цàрски рòд

145. Зàвистта и сѝлата на стрàхот  (Разказана от Н. В. Преп. О. Ар. К. Пречистанский, записал А. Битраков)

 

IV. ОТ ПРИЛЕПСКО

Слушани от Н. В. Преп., О. Архим. Методия Кусев през 1862—1865 г.

146. За кучѝнята

147. Пак за кучѝнята

148. Итър Петър  (Измамата Итар-Петроа; Първо отплакянье Х-Петроо; Първно утекуанье от убийство и второ отплакянье Итар Петроо; Второ утекуанье от загуба и трекьо отплакянье Ит. Петроо)

149. Трàйко бèз глава или крàйната прòстота

150. Мàймунот и крàдецот

151. Стàрците — бàба и дèдо, бàба Мàрта и ризикот  (Слушана в Самоков от баба Божана Търпанова, родом от Прилеп)

152. Цàрската кèрка и рѝзикот

 

V. ОТ ВЕЛЕШКО

Разказал и записал П. Крепиев от същий град

153. Църна арапина, Султàн Мурат и Крале Марко

154. Цàр и трòйцата му сѝнове

155. Изгубената цàрица и изнахожданието ѝ от сина йе

156. Ърсланьот, дзверòвите, живòтните и чòвекот или «чòвекот со умот йе пò-юнак от сѝте жѝвотни и дзвèрови по зèмята»

157. Жàба-дèте  (Разказана от Евка Тошева, велешанка, записал А. Битраков)

 


 

книга IX от сборника

 

VI. ОТ БИТОЛСКО

От с. Сърпци, записал Иван Толев, разказани от Кръста Янкова

158. Врàбчето

159. Стàрец и мечка

160. Кочеджѝята и селàнинот

161. За болен Дòйчина  (Разказана от Ивана Димитриева, записал Христо Андонов от Битоля)

162. Една чупа, шчо я клàле жѝва в грòб

163. Пирàлката нèвеста — самòвила

164. Чàвка, цàрева нèвеста

165. Сѝн и мàйка — стори дòбро и на живòтните, па не кай се

166. Чупата, шчо се омàжила за умрено мòмче

167. Чупата, шчо сàкал тàтко йе да я зèмит за жена

168. Овчàрчето, змѝята и гòспо

169. Царското пòсмъртче

170. Ленивиот чоек и жена му

171. Двайцата гюпци

172. Страшливецот  (Последните три приказки записал Кости Наумов от Битоля)

173. Тройцата брàкя  (Записал Секула Василиев)

174. Правѝната и кривѝната, — двайца брàкя  (Записал Секула Василов)

 

VII. ОТ ЛЕРИНСКО

 Записани от Илия П. Василев, а разказани от п. Василия Богданов

175. Свàтбата на врàбците

176. Лѝсица, мèчка, òрач и лòвач

177. Орач, мèчка и лѝсица

178. Врàбчето и други жѝвотни и стѝхии

179. Дяволо даскал и ученико му  (От Лер. село Екши-су, записал Киряк Белчев от същето село)

180. Дèвет брàтя и една сèстра

181. Изпаднàлийо търгòвец и дèтето му  (Разказана от Ст. Чеков, записал Методия Стоянов от с. Екши-су)

182. За цар Костадѝновийо грòб  (От гр. Лерин, разказана от Д. Паликрушов, записал И. Гулапчев)

183. Чоеко и змѝята

184. За сѝновите и флорѝните  (Разказана от П. Костандин, записал И. Гулапчев)

185. За чòеко и капидàно  (Разказана от Лазо Атанасов)

186. За жèната и пѝтачо  (Разказана от Сия Атанасова)

187. Мàйка, сѝн и невèста  (Разказана от Лазо Атанасов, от гр. Лерин)

188. За чоеко и гърнето со пàрите  (Разказана от Василка Атанасова)

189. За чупата и дèветте брàкя  (Разказана от Ана Атанасова)

190. За глуфчето и пастърмата

 

VIII. ОТ КОСТУРСКО

Записал Йолев

191. Цàрот, царѝцата и сѝн му Екпанджирѝе или Пàдриот

192. Змия-чèдо

193. Три косàчи и пòпо

 

IX. ОТ ВОДЕНСКО, СЕЛО ДЪРЖИЛОВО

Разказана от дядо Динга от същото село

194. Човèкот, вòлот, кучето и маймунот или човèчкийот живот

 

X. ОТ ГЕВГЕЛИЯ

Записал П. Ачев, учител, родом от гр. Прилеп

195. Наръчнѝците (орисниците) или писаното

196. Лисѝцата, свинята (бѝшката), мèчката и зàецот

197. Магàрето, брàвот, зàецот, петèлот и пàтката сос вòлците

198. Два брàта сѝраци и дèдо господ

199. Ловàч и самòвила

200. Сиромàх нахòжда парѝ

201. Сиромахийот и богàтската щерка

  

XI. ОТ СОЛУНСКО

Записал учитель Ал. М. Битраков

202. Тѝквата и топòлата  (Разказана от св. Ивана старий, родом из с. Висока)

203. Трòйцата брàтя и дèфот  (От солунското село Бугариево)

204. Дя̀волот и ученѝкот му

205. Дèтето и цàрската шчèрка  (От солунското с. Градобор)

206. Прòсякот и сиромàхот  (От сол. с. Ново село)

 

XII. ОТ КУКУШКО

а) Разказани от Георгий Вангелов от същий град 

207. Пиянѝцата женà

208. Двуица брàте скàрани

209. Мàйка и сѝновето ѝ

 

б) От пок. учител Нано Пантов

210. Ленѝвата женà

211. Друга, еднàква

212. Овчàрката царѝца или «мнòзина филосòфи пàсът говèда»

213. Цàр и дèте или «правината надвѝва»

214. Цàр и умен човèк

215. Момàта и каракòнждолут или «шчо мѝслиш другому, дохòжда ти на главàта»

 

в) От пок. Н. Пантов и Хр. Вълчев

216. Овчàр, змѝа и лисѝца или «прàви добрò, нàйди злò»

217. Двèте момѝ

218. Цàрот и тàйните му

219. Лъжлѝвото приятелство

220. Терзѝата — лъжлѝв юнàк

 

XIII. ОТ ДОЙРАНСКО

От с. Владая, записал А. М. Битраков, учител

221. Лъжлѝвийот юнàк

223. Подòбна

224. Ленѝвийот човèк и овчàрот

225. Трѝмата брàтя и дèдо госпòд

226. Сиромàшкото домочадие и И. Христòс сос майкà си

227. Сирàчето детè и живòтните

228. Вампѝрската бàба

 

XIV. ОТ ДОЛЯН (Неврокопско)

Записал учит. А. М. Битраков

229. Овчàр и змѝя

  

XV. ОТ САМОКОВСКО

Разказани от мома Тена Петрова, из с. Яканджиево

230. Сиромàхо, щерка му и мащехата на последнята

231. Мащеа и пащèрица; последнята — цàрица

 

XVI. ОТ СТ. ЗАГОРА

Записал Зл. Кангалов, от същий град

232. Пияницата пòп

233. Красноречивий калугер в Русия

234. Дяволът прия̀тель

235. Несмислèната женà и хитрий ѝ мъж

236. Бързий дограмаджѝя

 

XVII. ОТ ВРАЦА

Разказани от П. Данова, из същий град

237. Бòжята прòмисал

238. Грèшната женà

239. Цàрските дъщери

240. Изпъденото момчè и самодѝвата

 

XVIII. ОТ ОРХАНИЙСКО

241. Пияницата стàва хекѝмин  (От Ст. Мицов)

242. Човèчката непризнателност или Котарàн бей и цàр Перушлян  (Разказал Ташо Цеков)

243. Тройца брàкя сѝраци, най-малий убѝва хàлите, бѝе се сос кушпиле; другàрите му и царят

244. Цàрский сѝн и дявола другàр  (От орханийско село Литаково, доставил Д. Попов)

245. Цàрската дъщеря чума или ламя и най-малкий ѝ брàт

 

XIX. ОТ ВИДИН

От Видин; записал Н. П. О. Игнатий Рилский, разказана през м. март на 1878 г. от баба хаджийка Екатерина Цанова

246. Цар Траян с козии уши

 

XX. ПРИДАТЪК 1-й

 247. Двàйца хàрамии, стрѝко, и внуки (от Охрид)  (записала сестра ми Екатерина, слушана от Гавриила Филипов, из с. Върбяни, Охридско)

248. Дèтето, шчо не знàело стрàх, змеойте и самовѝлите

249. Чòекот, що му пòмогна на един друг чоек да си извайт кòлата, що беше му пропàднала в калта (Прил.)  (записал и доставил М. Цепенков)

250. Богàтото мòмче со еднò око и попòата керка

251. Женска хитрос (Прил.)  (разказана от Хр. Симончев)

252. Чòекот, що ядел дèсет сòмуни лèб (Прил.)

253. Сиромàийот со òрлето, пòпо и попадията со любòвникот

254. Женско лукавство (Прил.)  (разказана от Ристета Симончев)

255. Кьосето водейничар и хитрото дете (Охрид)  (разказана от пок. Коста Манчев, от същий град)

256. Поп мори недоумрелите(Литак., Орх.)  (От Орханийско с. Литаково, записал Д. Попов от същото село)

257. Правосъдието и провидение божие (прев.)  (Превод от гръцки)

258. Змей и ламя (веров. от Скопие)  (От Скопийе, записал Л. Делев от същий град)

 

ОТ СЕЛО БУКОВЕЦ, ИСКРЕЦКА ОКОЛИЯ

Записал Йордан Васильов, ученик, родом от същото село

259. Беднийт старец и децата му (Буков, Искрец)  (Слушана от Йона Тодорова от същото село)

260. Тримата братя (Буков, Искрец)

261. Умната (?!) жена (Буков, Искрец)

262. Сиромахийт човек, момчето му и дяволот учитель  (Разказана от баба Кула Петровица, от същето село)

263. Старецот, синовете му и дъщерка му (Буков, Искрец)

264. Син и баща (дявола приятель) (Буков, Искрец)

265. Син и баща (милостинята) (Буков, Искрец)

266. Иванчо и Марийка, царска дъщеря  (От Пирдопско село Мирково, разказал Павел Вацов от същото село)

267. Царските деца (от Мирк., Пирдопс.)

268. Момче родено от ябълка (от Мирк., Пирдопс.)

 

269. Юди (веров. от Скопие)  (От гр. Скопие, записал г. А. Делев от същий град)

270. Самовили (веров. от Скопие)

271. Стии (веров. от Скопие)

272. Превземането на Цариград и за тогашнето турско правосъдие (Охрид)  (На охридский говор записал брат ми Петър)

273. Турчин побратим и син пасинок не ти требит и жена доверие немат (Охрид)

274. Момчето и царската керка (Струга)  (От г. Струга, слушана в Орхание от Якима Рамбев, родом от Струга)

 

XXI. ПРИДАТЪК II-й. ПРИКАЗКИ НА ДРУГИ ЯЗИЦИ ОТ МАКЕДОНИЯ

ВЛАШКИ ПРИКАЗКИ  (На македоно-влашкий (цинцарский) язик)

275. Думнидзъу, джонелу шъ с. Михаил (от с. Гопеши)  (Слушана в Орхание от Миту Николов, родом от с. Гопеши, Битолско)

            Господь, момчето и с. Михаил (превод)

276. Омлу, ци кафтя ндрепту нун

            Човекът, що търсеше праведен кум (превод)

277. Аушли, ци ну фицея фичор ши фичорлу алор, ци фециръ ту аушатику (от Гопеши)

            Старците, що не раждаха чедо, и детето им, що родиха на старость (превод)

278. Ун оаспе увреу (от Гопеши)  (Слушана в Орхание от Янаки Николов, родом от с. Гопеши, Битолско)

            Един евреин приятель (превод)

279. Лупул коджабаш (от Гопеши)  (От село Гопеши. Слушана от Янаки Калъчов, живущ в Орхание)

            Вълкът кмет (превод)

280. Фичорлу шъ урса (от Крушево)  (От Крушово, Македония, записал М. Цепенков)

            Детето и мечката (превод)

281. Пикурарлу шъ Хрищоулу (от Крушово)

            Овчарят и Христос (превод)

 

ПРИКАЗКИ НА АЛБАНСКИ ЯЗИК

Слушани от Зоица А. Малкова, родом чиста албанка от Крушово, Македония — Битолско, преселена в гр. Орхание, записал синът ѝ К. А. Малков

282. Ньъ пляк е ньъ плякъ (от Крушово)

            Един старец и една баба — коза царска невеста (прев.)

283. Ньа пляк е три чупа (от Крушово)

            Един старец и трите му дщерки (превод)

284. Прифти к дищде тъ мере тъбиен нусе

            Попът, що сакаше да земе дщерка си за жена (превод)

285. Костандин та вдекур

            Мъртов Костандин (превод)

286. Хулера ндъ ня фшат

            Холерата (чумата) в едно село (превод Εδυια)

287. Прифтит, прифтиреше еδè харамиин

            Попът, попадията, дъщеря им и харамиите (превод)

 

ТУРСКИ ПРИКАЗКИ

 Написал и превел С. Джансъзов

288. .  .  .  .  .

            Лошийт царь и мнимия му министр (превод)

289. .  .  .  .  .

            Царят и градинарът (превод)

 

XXII. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ стр. 399

Две приказки от орханийското село Литаково

290. Евреин приятель  (Записал В. Стаменов, доставил Д. Попов, от същото село)

291. Чорбаджията

292. Калугерска, за абсолютната истина  (По прилепски говор, слушана от Н. В. П. О. архим. Методия Кусев)

Прибавление към част 1, кн. I, с. 195. Песна църковна

1305. Песен Евреин егумен (От Прилеп, записал М. Цепенков)

1306. Песен Мъртовечка (от Прилеп)

Хороводни песни от Садово № 1307, 1308, 1309  (Слушани на хорото, записал К. Малков)

Хороводни песни от Новаково X. Елеска околия № 1310–1316  (Слушана от Спасина П. Ангелова и Гана Пеурова)

Две албански песни  (Изпени от З. А. Малков, записал К. А. Малков)

Баение за цирма

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към кн. VII от Сборника  за допълнение на обичаите и суеверията в г. Скопие

Записал А. Делев от същий град

Стари народни суеверия и обичаи в Скопие  (Зачатие  –  Непразност (трудност)  –  Рождение  –  Жененье)

 

 

Речник на находящите се влашки и албански думи в прибавените в сборника влашки и албански приказки:

   А. Влашки   –   Б. Албански

Още няколко рецензии  [[ руски:  К. Г. в: «Живая старина», выпуск IV;  Т. Флоринский в: «Университетские Известия», 1891 ]]

Обща сравнителна таблица на приказките по азбучен ред

Сравнителна таблица на преждеиздадените приказки в сегашните им номера

 

[Back to Main Page]