Югославската комунистическа партия и македонският въпрос, 1919–1945
К. Палешутски
 
II. Литература
 

M a p к c, K. и Ф.  Е н г е л с. Положението на Англия. — В: Съч. Т. 1. С., 1957, 596—620.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Положението на работническата класа в Англия. —В: Съч. Т. 2, 225—506.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Бързи успехи на капитализма в Германия. — В: Съч. Т. 2, 507—520.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Критика на най-новата немска философия в лицето на нейните представители Фойербах, Б. Бауер и Щирнер. — В: Съч. Т. 3, 11—142.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Годишнината на Полската революция от 1830 година. — В: Съч. Т. 4, 373—375.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Манифест на комунистическата партия. — В: Съч. Т. 4, 419—458.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Конституционният въпрос в Германия. — В: Съч. Т. 4, 44—62.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Дебатите по полския въпрос във Франкфурт. — В: Съч. Т. 5, 365—379.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Борбата в Унгария. — В: Съч. Т. 6, 176— 187.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Революцията и контрареволюцията в Германия. —В: Съч. Т. 8, 3—111.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Осемнадесети брюмер на Луи Бонапарт. — В: Съч. Т. 8, 113—212.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Скица на доклада по Ирландския въпрос, изнесен в Лондонското комунистическо просветно дружество на германските работници на 16 декември 1867 г.—В: Съч. Т. 16, 469— 483.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Произход на семейството, частната собственост и държавата. — В: Съч. Т. 21, 25—175.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Енгелс до К. Кауцки. — В: Съч. Т. 35, 217—222.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Маркс до Енгелс. — В: Съч. Т. 29, 291—293.

М а р к с, К. и Ф.  Е н г е л с. Какво общо има работническата класа с Полша. — В: Съч. Т. 16, 158—168.

Л е н и н, В. И. Социалното значение на сръбско-българските победи. — В: Съчинения (Прев. от IV рус. изд.). Т. 18, 401—403.

Л е н и н, В. И. За националната програма на РСДП. — В: Съч. Т. 19, 540—546.

345

Л е н и н, В. И. Още за разделянето на училищното дело по националности. — В: Съч. Т. 19, 550—552.

Л е н и н, В. И. Кадетите и „правото на народите на самоопределение”. — В: Съч. Т. 19, 524—526.

Л е н и н, В. И. Националният състав на учащите се в руското училище. — В: Съч. Т. 19, 531—534.

Л е н и н, В. И. Национализацията на еврейските училища. — В: Съч. Т. 19, 302—303.

Л е н и н, В. И. Прикриване на социалшовинистическата политика с интернационалистически фрази. — В: Съч. Т. 21, 433—441.

Л е н и н, В. И. Революционният пролетариат и правото на нациите на самоопределение. — В: Съч. Т. 21, 408—417.

Л е н и н, В. И. За националната гордост на великорусите. — В: Съч. Т. 21, 93—97.

Л е н и н, В. И. Социализмът и войната. — В: Съч. Т. 21, 293—338.

Л е н и н, В. И. Резолюция по националния въпрос. — В: Съч. Т. 24, 299—301.

Л е н и н, В. И. Критически бележки по националния въпрос. — В: Съч. Т. 20, 1—38.

Л е н и н, В. И. Националлиберализмът и правото на нациите на самоопределение. — В: Съч. Т. 20, 44—46.

Л е н и н, В. И. „Новое время” и „Реч” за правото на нациите на самоопределение. — В: Съч. Т. 20, 54—55.

Л е н и н, В. И. Към историята на националната програма в Австрия и Турция. — В: Съч. Т. 20, 89—91.

Л е н и н, В. И. От редакцията към статията на Ветеран: „Националният въпрос и латвийският пролетариат”. —В: Съч. Т. 20, 119—120.

Л е н и н, В. И. За правото на нациите на самоопределение. — В: Съч. Т. 20, 405—470.

Л е н и н, В. И. За брошурата на Юниус. — В: Съч. Т. 22, 317—333.

Л е н и н, В. И. Резултатът от дискусията за самоопределението. — В: Съч. Т. 22, 334—376.

Л е н и н, В. И. Социалистическата революция и правото на нациите на самоопределение (тезиси). — В: Съч. Т. 22, 144—158.

Л е н и н, В. И. Декларация за правата на трудещия се и експлоатиран народ. — В: Съч. Т. 26, 422—426.

Л е н и н, В. И. „Левичарството” — детската болест на комунизма. — В: Съч. Т. 31, 1 — 106.

Л е н и н, В. И. Първоначален проект на тезиси по националния въпрос (за Втория конгрес на Комунистическия интернационал). — В: Съч. Т. 31, 133—140.

Л е н и н, В. И. За културно-националната автономия. — В: Съч. Т. 19, 502—506.

Л е н и н, В. И. Балканската война и буржоазният шовинизъм. — В: Съч. Т. 19, 20—21.

Л е н и н, В. И. Сепаратистите в Русия и сепаратистите в Австрия. — В: Съч. Т. 19, 71—73.

Л е н и н, В. И. II конгрес на Комунистическия интернационал 19 юли — 7 август 1920 г. (доклад на комисията по националния и колониалния въпроси, 26 юли. . .). —В: Съч. Т. 31, 233—240.

Л е н и н, В. И. Избрани произведения в два тома. Т. 1. С., 1950.

346

А л е к с и ќ, Д. „Наша реч” (од историјата на напредниот печат во Македонка) 1939–1941. Скопје, 1960.

А н д о н о в с к и, X. Македонците под Грција во борбата против фашизмот. Скопје, 1968.

А п о с т о л о в, А. Колонизацијата во Македонија во стара Југославија. Скопје, 1966.

Б а у з р, О. Национальннй вопрос и социалдемократия. СПб., 1909.

Б о г д а н о в с к а я, Н. С. Из истории политического кризиса в Югославии в 1928 г. — Новая и новейшая история, 1961, № 4.

Б о е в, П. Из историята на комунистическото движение на Балканите 1917–1923 г. С., 1972.

Б о ш к о в и ч, Б. Положение в компартии Югославии. — Коммунистический интернационал, 1925, № 14(41).

Б о ш к о в и ч, Б. К событиям в Югославии. — Коммунистический интернационал, 1925, № 2.

Б р е з о в с к и, В. Состојбата и дейноста на КПЈ во Македонија во текот на 1940 година. — Гласник на Институтот за национална историја. Скопје, № 2, 1971.

В и н а в е р, В. Балканска сарадња у идеологији Југословенских комуниста између два светска рата. — Токови революције. Београд, 1973, № 9.

Второй конгресс Коммунистического интернационала. М., 1934.

Г е о р г и е в, П. Как се фалшифицира историята. — Ново време, 1957, № 10.

Г и г о в, С. Формирање и развиток на Главниот щаб, бригада на братството и единството. Скопје, 1958.

Г р и ш и н а, Р. Возникновение фашизма в Болгарии 1919–1925. С., 1976.

Д а м я н о в и ч, П. Решаващи моменти. — Мост. Ниш, 1977, № 48.

Д ж о р д ж е в и ч, Б. Влиянието на В. И. Ленин и на Октомврийската революция в Югославия (1914–1919). С., 1973.

Д и м и т р о в, Г. Политически отчет на ЦК на БРП(к) пред Петия конгрес на партията. — В: Съч. Т. 14, 219—349.

Д и м и т р о в, Г. За автономията и независимостта на поробените балкански населения. — В: Съч. Т. 9, 27—33.

Д и м и т р о в, Г. Ленин и революционното работническо движение на Балканите. — В: Съч. Т. 7, 341—344.

Д и м и т р о в, Г. Основни моменти на професионалното движение на Балканите. — В: Съч. Т. 7, 345—352.

Д и м и т р о в, Г. Една социалистическа балканска конференция. — В: Съч. Т. 7, 353—358.

Д и м и т р о в, Г. Положението в България. — В: Съч. Т. 7, 359—369.

Д и м и т р о в, Г. Борбата за единен фронт против фашизма и войната. С., 1975.

Д и м и т р о в, Г. Единният фронт на международния пролетариат и на народите против фашизма (след Мюнхен). — В: Съч. Т. 10, 444— 480.

Д и м и т р о в, Г. Настъплението на фашизма и задачите на Комунистическия интернационал в борбата за единство на работническата класа против фашизма. — В: Съч. Т. 10, 25–192.

Д и м и т р о в, Г. Интернационализмът на Балканите. — В: Съч. Т. 8, 408—414.

Д и м и т р о в, Г. Опасността от империалистическата война и антисъветският блок на Балканите. — В: Съч. Т. 8, 415—424.

347

Д и м и т р о в, Г. Националнореволюционното движение на Балканите и задачите на балканските комунистически партии. — В: Съч. Т. 8, 378—392.

Д и м и т р о в, Г. Фашизмът на Балканите. — В: Съч. Т. 8, 397—402.

Д и м и т р о в, Г. Положението на Балканите и задачите на компартиите. —В: Съч. Т. 8, 357—361.

Д и м и т р о в, Г. Главните задачи на балканските комунистически партии. — В: Съч. Т. 8, 362—369.

Д и м и т р о в, Г. Антиболшевишкият единен фронт на Балканите. — В: Съч. Т. 8, 36—44.

Д и м и т р о в, Г. Положението на Балканите и задачите на Балканската комунистическа федерация. — В: Съч. Т. 8, 185—217.

Д и м и т р о в, Г. В. БКП и революционното движение в Благоевградски окръг (1913–1925). С., 1972.

Д и м и т р о в, И. Българо-италиански политически отношения (1922— 1943). С., 1976.

Д р а г о й ч е в а, Ц. Македония не повод для вражды, а фактор добрососедства и сотрудничества (воспоминания и размишления). С. (София пресс), 1979.

Ж у j о в и ћ, С. Питање Македоније кроз одлуке АВНОЈ-а. — В: Чланци о националном питању. Пожаревац, 1945.

З о г р а ф с к и, Д. Појава и значај брошуре „Македонијл Македоницима! Земља земељорадницима!”. Чачак, 1966.

З о г р а ф с к и, Д. Југословенските социјалисти за македонското прашање. Скопје, 1962.

З о г р а ф с к и, Д. Македонија во балканската политика на Третиот рајх. — Гласник на Институтот за национална историја. Скопје, № 1, 1974.

З о г р а ф с к и, Т. и Д.  З о г р а ф с к и. КПJ и ВМРО (обединета) во Вардарска Македонија во периодот 1920–1930. Скопје, 1974.

И в а н о в с к и, В. Ослободителната војна во Западна Македонија 1941 — 1944. Скопје, 1973.

Идейните основи на ВМРО (обединена), 1927.

Из истории народно-демократических революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европи. М., 1977.

Из прошлости македонского народа. Скопје, 1970.

История на Благоевградската окръжна организация на БКП. С., 1979.

Историја на македонскиот народ. Ч. 3. Скопје, 1969.

История Югославии. Т. I, 2. М., 1963.

К а б а к ч и е в, X. Българската комунистическа партия и националният въпрос на Балканите. — В: Избрани произведения, 653—692.

К а б а к ч и е в, X. Как возник и развивался Коммунистический интернационал (краткий исторический очерк). М.—Л., 1920.

К а б а к ч и е в, X. Балканската политика на империалистическите държави. — В: Избрани произведения, 630—650.

К а б а к ч и е в, X. Единният фронт. — В: Избрани произведения, 651—652.

К а б а к ч и е в, X. Към балканска федерация. —В: Избрани произведения, 355—426.

К а б а к ч и е в, X. Интернационализмът на Балканите. — В: Избрани произведения, 435—520.

К а л т а х ч я н, С. Т. Ленинизм о сущности нации и пути образования интернациональной общности людей. М., 1976.

348

К а л т а х ч я н, Н. и С.  К а л т а х ч я н. Ленинската теория за нациите и нейните фалшификатори. С., 1975.

К а р д е л, Е. Тито и Југословенска социалистичка револуција. Београд, 1977.

К а т а р џ и е в, И. Антантата и македонското прашање во текот на 1918 г. — Гласник на Институтот за национална историја. Скопје, 1964.

К а у т с к и й, К. Национальнне проблемы. Петроград. 1918.

К о л а р о в, В. За националната политика на България. — В: Избрани произведения. Т. 3, 191—209.

К о л а р о в, В. Настъплението на фашизма и задачите на борбата за единен антифашистки народен фронт. — В: Избрани произведения. Т. 2, 362—368.

К о л а р о в, В. Троцкизмът в България и борбата срещу него. — В: Избрани произведения. Т. 2, 402—462.

К о л а р о в, В. Болшевизирането на комунистическите партии в балканските страни. — В: Избрани произведения. Т. 2, 40—57.

К о л а р о в, В. Външната политика на българската буржоазия и борбата за революционен изход от кризата. — В: Избрани произведения. Т. 2, 294—307.

К о л а р о в, В. Войнственият национализъм и освобождението на поробените балкански народи. —В: Избрани произведения. Т. 1, 578— 595.

К о л а р о в, В. Между македонците. — В: Избрани произведения. Т. 2, 13—17.

К о л а р о в, В. Войнственият национализъм и освобождението на поробените балкански народи (Реч, произнесена в НС на 25. X. 1922 г.).

К о л е в а, Т. БКП и международното комунистическо движение 1919— 1924 г. С., 1973.

К о л и ш е в с к и, Л. Аспекти на македонското прашање. Скопје, 1962.

Коммунистический интернационал (краткий исторический очерк). М., 1969.

К о с е в, Д. Положението в България и проблемът за курса на БКП след Септемврийското въстание в 1923 (до април 1925 г.). — Известия на Българското историческо дружество. С., кн. 27, 1970.

К о с е в, Д. Ревизионистически фалшификации на българската история у скопските историци. — Исторически преглед, 1959, №1.

К о с е в, Д. Септемврийското въстание 1923. С., 1973.

К о с е в. Д. Международното значение на Септемврийското въстание 1923 г. С., 1964.

К у у с и н е н, О. Слабият участък от фронта на Коминтерна. — Комунистическо знаме, 1931, № 9.

К у у с и н е н, О. О национальном вопросе в капиталистической Европе. —Коммунистический интернационал, 1931, № 23.

К ь о с е в, Д. История на македонското националреволюционно движение. С., 1954.

Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях. М., 1974.

Л у к а ч, Д. Српски социјалдемократи и национално питање Јужнословенских народа у Аустро-Угарске до 1918. — Годишник Друштва историчара Босне и Херцеговине, год. XIX (1970–197,1), Сарајево, 1973.

Македонският въпрос (историко-политическа справка). С., 1968.

М а н ч е в, К. и В.  Б и с т р и ц к и. България и нейните съседи 1931—1939. С., 1978.

349

М а р к о в и ч, С. Коммунизм в Югославии. Перевод c немецкого И. Бархаща. М., 1923.

М а р к о в и ћ, С. Национално питање у светлости марксизма. Београд, 1923.

М а р к о в и ћ, С. Уставно питање и радничка класа Југославије. Београд, 1923.

Мемоари на Димитър Влахов. Скопје, 1970.

М и љ о в с к и, К. Македонското прашање во националната програма на КПЈ (1919–1937). Скопје. 1968.

М и љ о в с к и, К. Скица на историјата на македонскиот народ од 1918— 1941. — Гласник на Институтот за национална историја, № 1, 1961.

М и т е в, Б. Комунистическият интернационал и БКП за единния фронт 1921—1924. С., 1974.

М и т р е в, Д. Пиринска Македонија во борба за национално ослободување. Скопје, 1950.

М и ч е в а, З. Балканският пакт и българо-югославските отношения (1933–1934). —Исторически преглед, 1971, № 4.

М о ј с о в, Л. Около прашањето на македонското национално малцинство во Грција. Еден поглед врз опсежната документација. Скопjе.

Н е с т о р о в, X. Революционното работническо движение в най-ново време. С., 1973.

Н и к о л и ћ, M. Оснивања независне радничке партије Југославије. — Историјски гласник, орган Друштва историчара HP Србије, књ. 3—4, 1959.

Н о в а к о в и ћ, К. Македонија Македонцима! Земља земљорадницима! Чачак, 1966.

Октябрьская революция и зарубежне славянские народ. М., 1957. 1978.

О ч а к, И. Д. Югославянские интернационалисты в борьбе за победу советской власти в России (1917–1921). М., 1966.

П а л е ш у т с к и, К. Македонският въпрос в буржоазна Югославия 1918—1941. С., 1983.

П а л е ш у т с к и, К. Унитаризъм и федерализъм в югославските земи до образуването на социалистическа Югославия. — Международни отношения. С., 1973, № 4.

П а л е ш у т с к и, К. Югославските комунисти и националният въпрос (1918–1921). — Известия на Института по история на БКП, № 39, 1954.

П а л е ш у т с к и, К. Югославската комунистическа партия и националният въпрос (1921 –1923). — Известия на Института по история на БКП, № 41, 1979.

П а л е ш у т с к и, К. По въпроса за споразумението между БКП и ВМРО в навечерието на Септемврийското въстание 1923 г. — Известия на Института по история на БКП, № 40, 1979.

П а н а й о т о в, Л. и Д.  М и ч е в. „Критика” от позициите на буржоазния национализъм. — Исторически преглед, 1962, № 2.

П е ј о в, Н. Прилози за односот на раководителите на КПГ по македонското прашање. Скопје, 1953.

Первый конгресс Коммунистического интернационала. М., 1933.

П и с а р е в, Ю. А. Образование Югославского государства. Первая мировая война. Освободительная борьба югославских народов Австро-Венгрии. Крушение монархии Габсбургов. М., 1975.

П о п о в и ћ, Д. Око Македоније. — В: Избрани еписи. Београд, 1951.

350

Расширенный пленум Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (12—23 июня 1923 года). М., 1923.

С е в ь я н, Д. А. Из истории Союза коммунистов Югоелавии 1919–1945. М., 1982.

VII конгресс Коминтерна и борьба за создание Народного фронта. М., 1977.

С е ј ф у л а, К. Сојузот на комунистите на Југославија и националните малцинства. Скопје, 1960.

Сојузот на комунистите на Југославија и мегунационалните односи. Зборник. Скопје, 1967.

Социалистическая федеративная республика Югославия. М., 1957.

С у м а р о к о в а, М. М. Коммунистм Югославии в борьбе за единство рабочего класса и сплочение прогресивных сил страни. — В: VII конгресс Коминтерна и борьба за создание народного фронта в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977.

Съвременното революционно движение и национализмът. С., 1975.

Т е р з и ћ, В. Југославија у априлском рату. Титоград, 1963.

Т о д о р о в с к и, Г. Меѓусебните односи на Италија и Бугарија од 1941—1943 во връзка со Западна Македонија. — В: Развиток на државността на македонскиот народ. Скопје, 1970.

Т о д о р о в с к и, М. Комунистичката партија на Југославија во развивање соработка со ослободителните движења на соседните народи на тлото на Македонија. — История, 1970, № 2.

Третий всемирный конгресс Коммунистического интернационала (стенографический отчет). Петроград, 1922.

Третий конгресс Коминтерна. М., 1975.

Устанак у Југославији 1941 и Европа (Зборник радова). Београд, 1973.

Ф и д а н о в а, С. Прилог кон прашањето за националното освободување и обединување на македонскиот народ во документите на партиското ръководство на КПМ во текот на народносвободителното движење. — Историја. Скопје, 1970, № 2.

Ф и д а н о в а, С. Улогата на КПЈ во поврзуваньето борбата на работническата класа со национално-ослободителното движење на македонскиот народ од 1935–1941 г. — В: Годишен зборник на философскиот факултет на университетот во Скопје, № 23, 1971.

Ф и д а н о в а, С. Некои особености во развојот на народната власт во Западна Македонја. — В: Развиток на државността на македонскиот народ. Скопје, 1966.

Х а с а н а г и ћ, Е. Први конгрес комунистичке партије Југославије. Друго допуњено издање. Београд, 1959.

X о р в а т, Ј. Странке код хрвата и њихова идеологја. Београд, 1939.

X р а б а к, Б. Девијације у савременой Југославској хисториографији у третирању националног питања. — Историјски гласник, № 34, 1967.

X р а б а к, Б. Покушаји српске владе да се политички користи социјал-демократима 1917–1918 г. — Архивски алманах. Београд, 1962, № 4.

Х р и с т о в, А. Создавањето на федерална Македонја во Југословенската федерацја (1941 –1945). Скопје, 1965.

Х р и с т о в, А. КПЈ во решавањето на македонското прашање 1937—1944. Скопје, 1962.

Х р и с т о в, X. Македонизмът като политическа концепция в края на XIX и началото на XX в. — Исторически преглед, 1979, № 3.

Х р и с т о в, X. Революционната криза в България 1918–1919. С., 1957.

351

Ц в и j и ћ, J. Проматрања о етнографији македонских словена. Београд, 1906.

Целокупна дела Дмитрија Туцовића. Св. 1. Београд, 1924.

Ц р в е н к о в с к и, К. Меѓунационалните односи во системот на самоуправувањето. Зборник. Скопје, 1967.

Ч а ш у л е, В. БКП и македонското прашање 1944–1968. Скопје, 1968.

В a k a r i c, V. Aktualni problemi sadasnja etapa revolucije. Zagreb, 1977.

B a r k e r, E. Macedonia its place in Balkan Power politics. — In: The Communist International Affairs, 1919–1943, Documents, vol. I, 1919—1922. London, 1956.

Berichte zum zveiten Kongress der Kommunistischen internationale. Hamburg, 1921.

Bihacka republika. Sv. 2. 1965.

В i l a n d z i c, D. Meђunacionalni odnosi u Jugoslaviji u svijetlu razlicitih drustvenopolitickih sistema. — Politicka misao. Zagreb, 1974, No 1—2.

B o s i c, M. Aktivnost komunisticke partije Jugoslavije na stvaraniu jedinstvene radnicke partije 1935 godine. — In: Istorija radnickog pokreta (Zbornik radova). Knj. 3. Beograd, 1966.

B r e z o v s k i, V. Stanje i delatnost KPJ u Makedoniji 1940 godine. — In: Peta zemaljska konferencija KPJ (Zbornik radova). Zagreb, 1972.

Communism and the Yugoslav National Question. New York, 1968.

D a m j a n o v i c, P. Tito pred temama istorije. Beograd, 1972.

Federalizam i nacionalno pitanje (zbirka radova). Beograd, 1971.

F i d a n o v a, S. Neke specificriosti pri stvaranja Narodnog fronta u Makedoniji u vreme odzvanje Pete zemaljske konferencije KPJ. — In: Peta zemaljska konferencija KPJ (zbornik radova). Zagreb, 1972.

F i l i p o v i c, F . Izabrani spisi. Knj. 1, 2. Beograd, 1962.

G r u l o v i c, N. Osnivacka konferencija pelagicevaca. — In: Cetrdeset godina. Zbornik secanja. Knj. 2. Beograd, 1960.

G r u l o v i c, N. Jugoslovenska komunisticka revolucionarna grupa „Pelagic”. — In: Zbornik za drustvene nauke. T. 22. Novi sad, 1959.

H r a b a k, B. Komunisticka partija (boljsevika) Srba, Hrvata i Slovenaca. — Jugoslovenski istorijski casopis (JIC), Beograd. 1969, No 1—2.

J a n j a t o v i c, B. Stav grupe socialista oko Z. Topalovica prema nacionalnom pitanju (1929–1941). — JIC, 1969, No 4, 159—163.

J a n k o v i c, D. Stvaranje Jugoslavije. Beograd, 1961.

J a r a n o f f, D. La Macedoin ekonomique. Sofia, 1931.

J е l i c, I. Komunisticka partija Hrvatske 1937–1941. Zagreb, 1972.

Z i v k o v i c, D. Postanak i razvitak narodne vlasti u Jugoslaviji (1941—1949). Beograd, 1969.

Z i v k o v i c, Dr. Borba protiv reformista u radnickom pokretu. Hrvatske i Slavonije. — In: Istorija radnickog pokreta. Zbornik radova. Beograd, 1965.

K a r d e l j, E. Razvoj slovenackog nacionalnog pitanja. Beograd, 1939; 1957.

K a r d e l j, E. Nacija i meђunacionalni odnosi. Beograd, 1977.

Klasno i nacionalno u suvremenom socijalizmu. T. 1, 2. Zagreb, 1970

K l o p c i c, F. Ob petdesetletnici dveh deklaraciji za zedinjenje Slovencev, Hrvatov in Srbov. — Problemi, br. 53, maj 1976.

K o f o s, E. Nationalism and communism in Macedonia. Institute for Balkan studies. , 1964.

352

K o v a с е v, V. Ideoloske i politicke borbe u radnickom pokretu Hrvatske i Slavonije 1917–1919. — In: Istorija radnickog pokreta. Zbornik radova. Beograd, 1966.

K o p r i v i c a – O s t r i c, S. Pedeseta godicnjica „Borba”. — Casopis za suvremenu povijest, Zagreb, 1972, No 1.

K o p r i v i c a, S. O pseudonimu Mbt. — Putovi revolucije, Zagreb, 1963, No 3.

L u k a c, D. Radnicki pokret u Jugosloslaviji i nacionalno pitanje 1918—1941. Beograd, 1972.

M a r j a n o v i c, J. Prilog izucavanju jugoslovenstva u ustanku 1941. — JIC, 1961.

M e i e r, V. Neuer Nationalismus in Sudosteuropa. (S. I.), 1968.

M i t r o v s k i, B. i dr. Bugarska vojska u Jugoslaviji 1941–1945. Beograd, 1971.

M o r a c a, P. Jugoslavija, 1941. Beograd, 1973.

M o r a c a, P. Istorija Saveza komunista Jugoslavije (kratak pregled). Beograd, 1966.

N е s o v i c, S. Jugoslavija — Bugarska. Ratno vreme. Beograd—Sarajevo, 1978.

N е s o v i c, S. Bledski sporazumi Tito—Dimitrov. Zagreb, 1979.

Osma mijesna konferencija Zagrebacke organizacije KPJ. Zagreb, 1978.

P a l m e r, I., E.  S t e p h e n  and  R o b e r t  R.  K i n g. Yugoslav Communism and the Macedonian Question. (S. 1.), 1971.

P a u l o v a, M. Jugoslovenski odbor. Zagreb, 1925.

P a s i c, N. Nacionalno pitanje u suvremenoj epohi. Beograd, 1971.

P i a d e, M. Izabrani spisi. T. I. knj. 1—5. Beograd, 1964.

P l e t e r s k i, J. Komunisticka partija Jugoslavije i nacionalno pitanje 1919–1941. Beograd, 1971.

Pregled istorije Saveza komunista Jugoslavije. Beograd, 1963.

Prirucnik za istoriju Saveza komunista Jugoslavije. Beograd, 1958.

P o p o w i t s, D. Um Makedonien. — Der Kampf, Wien, Nov.—Dez. 1917, 11—12.

Prvo i Drugo zasedanje AVNOJ-a. Zagreb, 1955.

R е d z i c, E. Austromarksizam i jugoslovensko pitanje. Beograd, 1977.

R е d z i c, E. Drustveno istorijski aspekt „nacionalnog opredelivanje” muslimana Bosne i Hercegovine. — Socijalisam, Beograd, 1961, No 3.

S h o u p, P. The National in Jugoslavia. — Problems of Communism, 1972, No 1.

S t r u g a r, V. Sozijalna demokratija o stvaraniu Jugoslavije. Beograd, 1965.

S u p i l o, F. Politika u Hrvatskoj. Zagreb, 1953.

T e m p o – V u k m a n o v i c, S. Revolucija koja tece. T. 1, 2. Beograd, 1971.

T i t o, J. B. Izgradnja nove Jugoslavije. T. 1, 1950.

T i t o, J. B. Govori i clanci. Knj. 1. Zagreb, 1959.

T u ђ m a n, F. Uvod u istoriju socijalisticke Jugoslavije. — Forum, Zagreb, 1963, knj. 3, br. 4.

V a n c o u r, C. Communisme, slavisme et federalisme. — Politique aujourd'hui, 1979, No 5—6.

V l a j i c i c, G. Pojava i razvitak ljevice u nasem komunistickom pokretu od 1919–1929. — Kulturni radnik, Zagreb, 1970, No 3.

V l a j i c i c, G. Zvanicni stavovi KPJ i Kominterne o nacionalnom pitanju u kraljevini SHS 1919–1924. — Kulturni radnik, 1970, No 5.

353

V l a h o v i c, V. Internacionalizam Kommunisticke partije Jugoslavije na delu. — Socijalizam, 1959, No 2.

V u h n o v i c, N. Federalizam u koncepcijama KPJ (1919–1928). Beograd, 1971 (Separat).

V r c i n a c, J. Prve, Druge i Trece konferencije KPJ (prema zapisnicima, rezolucijama i drugim materijalama sa ovih konferencija). — In: Istorija XX vijeka. Zbornik radova. Knj. 1. Beograd, 1959.

W u е s c h t, I. Jugoslawien und das Dritte Reich. Stuttgart, 1969.

H o w a r d, M. The Mediterranean Strategy in the Second World War. London, 1968.

C o l a k o v i c, R. Borba KPJ za resenje nacionalnog pitanja. Beograd, 1959.

C u l i n o v i c, F. Jugoslavia izmehu dva rata. T. 2. Zagreb, 1961.

C u l i n o v i c, F. Razvitak jugoslovenskog federalizma. Zagreb, 1952.

C u l i n o v i c, F. Tri etape nacionalnog pitanja. Zagreb, 1962.

C u l i n o v i c, F. Nacionalno pitanje u jugoslovenskim zemljama. Zagreb, 1955.

S u v a r, S. Nacije i meђunacionalni odnosi. Zagreb, 1970.

[Previous] [Next]
[Back to Index]