Іоаннъ, Ексархъ Болгарскій

Константинъ Калайдовичъ

 

ПРИЛОЖЕНІЯ.

 

X.

1. Книгы Завѣта Божіа Ветхаго, сказающе образы Новаго Завѣта, истинну сущу, преложеныя отъ Греческаго языка въ Словеньскый при Князи Блъгарьстѣмъ Симеонѣ, сынѣ Бориши, Григоріемъ Презвитеромъ, мнихомъ, всѣхъ церковникъ Блъгарьскыхъ церквій, повелѣніемъ того книголюбца Князя Семіона, истинѣ же рещи боголюбца.

 

 

Въ лѣто же Давида царствова въ Или градѣ, сирѣчь въ Фругійстѣй странѣ, Пріимъ сынъ Лаомедонтовъ 1): въ того царьство и градъ Илій и Дарданъ въспитенныи, Труя и вся страна Фругійска, племена отъ Ахай, въ нихже повѣдаютъ Агамемнона 2), и Менелаа, и Ахилеуса и ина съ Неоптолемомъ Пуромъ, еликоже ихъ воева на Илій градъ Парида ради, прирокомъ Александра, иже уведе Елень, и уснубивъ ю̀. Елень бо тѣломъ предобра и възрастомъ, добрососа, чиста акы снѣгъ, млада плотію, доброма бровма, доброноса, добралика, русовласа нажелть, великома очима влъгъкама, радостива, доброгласна, чюденъ взоръ имущи, въ женахъ бѣяше лѣтъ к҃ѕ. — Начятокъ же злу и погыбели Троя 3) и всея страны фругійскы и царствіе его сице бысть.

 

Пріимъ, Александровъ отець, ходи въ кумирницю Аполоня, въпрошаше о сыну, иже ся роди Парисъ, и данъ ему бысть отвѣтъ сице: данъ ти бысть Парисъ, отрокъ двоякъ Парисъ, л҃ бо лѣтъ бывъ погубить царства Фругійска. Се слышавъ Пріимъ, абіе нарече ему имя Александръ, посла же ѝ на село, именемъ Мандра, и въздоити ѝ ратаю, дондеже минуть л҃ лѣтъ, якоже рече прореченіе. Оставль сего Александра, прирокомъ Парида 4), отець его Пріимъ на селѣ; сѣтвори же градъ великъ на селѣ томъ, нарече градъ Парнонъ. И пребысть ту Парисъ кръмимъ, ту живый и учяся, и желѣзо-хитръ, и наказанъ добрѣ бы, и сътвори слово похвално Афродити, глаголя: болши сея нѣсть богыни, ни Ира, ни Аѳина 5), афродитъ бо помыслъ рече сущь, отъ помысла бо все ражающеся рече въ списаніи своемъ. Сего ради повѣдаютъ, якоже Парисъ 6) есть рассудилъ между Аѳиною и Ирою 7), и Афродитѣ далъ есть яблоко, еже есть побѣда, рекый: якоже помыслъ есть ефродитъ, иже

 

 

1. 2. 3. 4. Лаомедонтовъ, Агамемнона, Троя, Парида) Въ спискѣ ошибкою: Лаомедоитовъ, Агамемиона, Тря, Порада.

5. ни Аѳина) Такъ читатъ должно; въ спискѣ инафина.

6. 7. Парисъ, и Ирою) Въ спискѣ Парасъ, нирою.

 

 

179

 

все раждаеть, и чяда, и премудрость, и цѣломудріе, и хитрости и все ино въ словесныхъ и несловесныхъ, и болшаго сея или добрѣйша ино нѣсть; сътвори же ей и похвалу, юже нарицяють Кеестосъ, реченный Парисъ.

 

Мимошедый юже л҃ и два лѣтома, помысливъ Пріимъ, якоже мимоиде время данаго ему пророчества о Паридѣ, л҃ лѣтъ, пославъ приведе ѝ съ села 1) Александра, прирокомъ Парида, съ великою честью, любяше бо ѝ. Изыде самъ Пріимъ въ срѣтеніе ему, и боляре его съ нимъ, и братія его съ нимъ, и вси гражане; и вниде въ Зую сіи Парисъ въ л҃-тое лѣто и третьее лѣто, мѣсяца Ксанфика, еже есть Априль, въ к҃в. И видѣвый Пріимъ толь красна и взоромъ и силою и бесѣдою, и повелѣ ему взяти даръ, и шедше въ Еладу требу положити Дафинскомуу Аполону, глаголя: помилуй ми старость, пренеси моя печали, се уже пріиде время пророчества. И написавъ тому самому Париду и къ всѣмъ царемъ, и рекше мѣстодръжателемъ Еуропскыя страны, книгы, Пріимъ царь, рекый: да пріимуть сына его Парида, прирокомъ Александра, приходяща на молитву, требу положити Аполону; посла же его Парида. Пославъ ѝ царь, и съ нимъ дары, и изыти мѣсяца Десія, Октября въ ı҃; пребы въ Труи н҃з дній, отплувъ съ дары царьскыми, имѣя съ собою мужь Фругійскъ унотъ р҃.

 

Пріиде же въ Аспардъ градъ Еладескъ, царствуемъ, сирѣчь мѣстовладычьствуемъ, Менелаемъ сыномъ Плисѳененомъ, иже Менелай бѣ въскръмленъ царствіихъ Атрея царя Агрійска вкупѣ съ Агамемномъ сыномъ его, и посему нарицастася оба Атреяовища. Меналаосъ же приготовялъся бяше отплути въ Коритъ и съ ужиками своими, хотя требу положити Астерійскому Діонису и Еуропи, и въ Гортунъ градъ Критескъ, егда пріиде Парисъ въ Спартъ градъ къ нему. И обычай бо имяше Менелаосъ творити требы и праздники въ то время по вся лѣта, на память Еуропи, акы отъ ужичества си ея.

 

Пріимъ же Александра Парида, и книгы Пріима царя Фругійска Асійска, и дары царя посланныя ему, облобыза отрока Александра, и съ радостію пріимъ, акы своего сына съ всякою честью, повелѣ ему особь въ своей полатѣ питатися, и всѣмъ иже съ нимъ, всѣмъ обилнымъ, глаголавъ ему пребыти ту въ градѣ, еликоже хощеть дни, увѣщаваа ѝ почити отъ 2) труда и мръскаго плутіа; и тако, шедше, скончяти чинъ требникъ требници Аполони. Абіе же Менелаосъ устроивъ 3) Париса въ всемъ обиліи 4), отплу въ Критъ, оставивый въ полатѣ своей.

 

 

1. 2. 3. 4 съ села, отъ, устроивъ, обиліи) Въ сп. съ ссела, а, утроивъ, обилиіи.

 

 

180

 

Пребывающу же Менелаю 1) въ Критѣ, и полагающу требы Діонису Астерійскому, Еуропи, въ Гортуни градѣ, случися слѣзти Елени въ ощный градъ полаты ея, глумится съ Ефрею брату-чядою Менелаевою 2), отъ Пелопа и отъ Клуменія, племене Еуропія; Парисъ же приникъ съ полаты въ ощникъ, видѣвъ доброту Еленину и младость, и устрѣленъ бысть помысломъ на ню, и глаголавъ Ефрѣ брату-чядъ Менелаевъ 3), иже бѣяше отъ Пелопа и Клуменія и отъ ужичества Еуропьина. Уснобивъ Елена, и поемъ бѣжа въ кораблихъ, въ нихже бѣ пришелъ отъ Труя, съ имѣніемъ и съ товарми 4) многыми и многоцѣннами и съ сребромъ, и съ Ефрею, яже бѣ отъ племене Пелопова и Клуменія, отъ ужичества Іеуропіина, съ пятью робиченъ предниць ея; и пріиде въ Сидонъ, оттудуже къ Протеву царю Египетску: не обращався кътому въ требникъ Аполонь Парисъ, ни положивъ требы въ Еладѣ.

 

Увидѣвше же стрегущіи воини и полату и бѣжаніе Еленино, абіе послаша г҃ воины въ Гортунь градъ Критескъ, повѣдающе Менелау царю уведеніе 5) Еленино, еже отъ Парида, яко съ нею Ефрю поя брату-чяду его и Клуменъ; и слышавъ все Менелай зѣло бысть печяленъ Ефры ради, бѣ бо образѣ кажющи предъ нимъ цѣломудрія велика. И абіе низъ плувъ, обратися въ Еладу въспять въ градъ, всюдѣ по всему морю посла възыскатъ ея.

 

По времени же пріиде отъ Египта Парисъ, имый Еленъ, и обьдо всей утвори ея. Пріимъ же и Екави видѣвша Елень съ Александромъ, яко таку доброту имать, чюдястася, въпрошаста ея: кто есть, или отъ кого еси чядо? Она же рече: Александра, прирокомъ Парида, ужика есмъ, и паче ближши есмь и Пріаму и Екави, а не Плисѳенову сыну Менеламу, отъ Дана бо, рече, и Агинора Сидонскаго, и тѣма отъ племене Пріамова сущима, и сіе отъ Плисеевы бо, Данаевы дщери, родися Атласъ и Илектра, отъ неяже Данъ царь, отъ негоже Труя и Илія града царь е, и Фуника ради Агинорова сына, егоже бысть правнукъ Лудъ царь, Еикавинъ отець, отъ племени же Лудова, Лида мати нарицашеся мнѣ. Се же рекше Елени Пріаму, Еакави, моли 6) à закленши, да не предастъ ея, и глаголющи: нѣсмь взяла Менелаева ничесоже, но свое точію глаголашеся имущи. Екави же объемлюще лобзаше ю̀, и паче всъхъ любляше ю̀.

 

Увидѣвша же Агаменънонъ и Менелай приходи въ Трую, Еленинъ съ Паридомъ, многократы посыласта, молящася 7) обрѣтети Елень:

 

 

1. 2. 3. 4. 5. Пребывающу же Менелаю, Менелаевою, Менелаевѣ, товарми, уведеніе) Въ спискѣ: Пребывающе же Менела, Мелаевою, Мелаевѣ, тварми, увидѣніе.

6. 7. моли, молящася) Въ спискѣ: мли, млящася, безъ титлъ.

 

 

181

 

многыкраты бо стужаше си сестра ея Кълутемнистра мужю своему Агамемнону 1) Царю Агрійску, дабы пришла Елень сестра ея, яже написа книгы и вда Менелаиу, реку ти увѣщати Елень. Пріиде Менелаосъ къ Пріяму, прося Елини жены своея; предъ ратью въсхотѣша Пріамовищи недати Елини. И абіе въставъ и на Илій градъ Атріевища царя воеводы, рекше мѣстодръжателю, събѣдивша, умолиста Пелея и жену его Ѳедиту и отца ея Хирона царя философьска, пустити съ нима Ахилеуса, сына Ѳитина 2) и Пиліова, внука же Хиронова, иже Хиронъ пославъ приведе ѝ, живяше бо у Лукомида Царя у цти того самого Ахилеуса отець Дадаміина въ островѣ, иде съ Атревищема. Сій Ахилеусъ имый воя своя, иже нарицахуся тогда Муръмидонесъ, нынѣ Болгаре и унну, тысущами треми, въкупѣ съ Патрокломъ воеводою и съ Нестеромъ, яже быста убѣжденна Хирономъ и Пелеомъ. Иде же Ахилеусъ съ своими вои на Илій единъ, Аргіи, Мурмидонъ. Убѣдистажа, сирѣчь умолиста, сій Отреовища царя и ины царя, рекше мѣстодръжителя и воеводы отъ всей страны Еуропскы, къегождо съ своими вои и съ карабли, и отплуша вси, съвокупившеся на мѣсто Аулиди нарицаемо; бури же въставъши по морю, и Кълаханту рекшю: лѣпо есть требу положити Агамемънену Артемиди богыни страны тоя, дщерью его.

 

 

2.

 

Нарочитіи же въ Еллинѣхъ, иже на Илій Градъ пришедши, имѣяху сіи образы, а҃ Агамемнонъ: бѣ великъ, чистъ, доброносенъ, густобрадъ, чръновласъ, велеокъ, книженъ, веледушенъ, благороденъ. в҃ Менелаосъ: низокъ, пръсистъ, крѣпокъ, румянъ, доброносъ, доброликъ, густобрадъ, надърусъ, плънома очима, дръзъ, храборъ. Третій 3) Ахилеусъ: пръсисить 4), чистъ тѣломъ, великаго лѣта, кудрявъ, рѣдобрадъ, русъ, густовласъ, длъгоносъ, плънома очима, бръзъ, много рища и скачя, добросанъ, веледушенъ, любодѣинъ, веселъ, гръдъ, храборъ. д҃  Патроклосъ: тлъстъ, силенъ, середній, доброликъ, доброокъ, надрусъ, чистъ, румянъ, добробрадъ, благороденъ, храборъ, крѣпокъ. Пятьй 5) Астеламонійскый 6): великъ тѣломъ, плънъ, сътроенъ, крѣпокъ зѣло, веледушенъ, велеокъ, кудрявъ, добробрадъ, смаглъ, доброносъ, бровистъ, чрънама зѣницами, простъ, храборъ, силенъ зѣло. Шестый Одусіосъ: средній тѣломъ, чистъ, просты власы чясъы, просѣдъ, добробрадъ, и зеркъ 7), длъгоносъ, тихимъ лицемъ, сусъ, черевитъ, мудръ, доброрекъ, бесѣдникъ. Седмый Діомидъ: тѣломъ на четверти, крѣпокъ, доброликъ, сусъ, посупленъ, сусобрадъ, плънома очима, коротошій, цѣломудръ, гръдъ, храборъ. Осмый Нестеръ: Великъ тѣломъ

 

 

1. Агамемнону) Въ сп. Агаменному.

2. Ѳитина) Читай Ѳетидина.

3. 4. 5. Третій, пръсистъ, Пятый) Въ сп. Три, пръситъ, Пятое.

6. Астеламонійскый) Должно: Теламонъ Саламинскій.

7. и зеркъ) Далѣе: зекръ, и зѣкръ (?).

 

 

182

 

и очима и носомъ, и зеркъ, длъголикъ, густою володію, густобрадъ, надрумянъ, русъ, мудръ, благовѣстивъ. Девятый Простейсилаусъ 1): бѣлъ, доброобразенъ, доброокъ, красенъ, простовласъ, надрусъ, пасмедающеся брадою, высокъ, лѣподръвъ, храборъ. Десятый Паламидисъ: бѣлъ, высокъ, тонокъ, длъголикъ, просты власы, малома очима плъныма, грълисъ, мудръ, книженъ, веледушенъ, мысливъ, иже пръвое укорисы умысли отъ хоженія седмь преходныхъ звъздъ поприлучаючась, ти бывающихъ въ человѣцѣхъ радостѣхъ и печялѣхъ, намѣнивъ корысникъ земное устроеніе, оба плъныя же акорыси животнаго круга чисмя, ковъмаже и яже суть строкы на нею, з҃ звѣздъ нарече, стлъпець же высоту небесную, въздающь всѣмъ добрая и злаа. а҃ı Миріонисъ: низокъ, плечистъ, чистъ, добробрадъ, велеокъ, чрънама зѣницама, кудрявъ, густою владью, плосколицъ 2), кривоносъ, быстръ, веледушенъ. Вторыйнадесять Идоменеусъ: средній, смаглъ, доброокъ, строинъ, крѣпокъ, доброносъ, густобрадъ, доброгласенъ, доброглавъ, кудрявъ, коротовласъ, бровистъ, добль, чръновласъ, смысленъ, стрѣлецъ, лѣпъ, веледушенъ. г҃ı Еасъ, иже есть прирокомъ Локросъ: силенъ, кривъ, доброносъ, кудрявъ, чръновласъ, чистобрадъ, длъголикъ, дръзъ, храборъ, любодѣивъ, румянъ. д҃ı Неоптолемосъ; чистъ, доброносенъ, чръменъ, кудрявъ, зекръ, велеокъ, русома бровма, посмядающеся брадою русою, кругломъ лицемъ, напраснивъ, дръзъ, лютъ, храборъ. Сій же бѣ сынъ Ахилеовъ отъ Дамія дщере Лукомида, егоже по смръти его посла Ѳитикъ и Пилеусъ дѣдъ его, просившимъ его Ахилеомъ отъ Радихелеуса, егоже прельстивше убиша, да отмьстить отчи смръти; и въплъчився изыде съ вой на Илій градъ съ двѣма десятома и двѣма кораблема отъ Пелея, поемъ вой своихъ Мурмидовъ чисменемъ ҂ а҃ х҃ и и҃, и отплу, и пріиде ко Труи, и обрѣте въ колимози своего быти отца Ахилеуса, Ипопъдамъю 3), еже есть и Връсіидно 4), и бдящю плѣнъ весь Ахилеусовъ, юже пріемъ, имѣяше въ велицѣй чести, и молить ю̀ и да хранить ю̀, и сего вси въ отчи колемози, и по малѣ времени умре Врисіисо 5) болѣвши, е҃ı Класъ: низокъ, тонокъ, чистъ, сѣдъ главою и брадою кудрявою, и вълховъ, и хобникъ хитръ.

 

Труи же нарочитіи мужи сіи. а҃ Пріямосъ: тѣломъ высокъ, и благъ, и въ лици добръ, румянъ, и зекръ, длъгоносъ, чистъ бровма, доброокъ, сѣдъ и власатъ, густобрадъ, лѣпъ. Вторый 6) Екторъ: смяглъ, высокъ, зѣло благъ и силенъ крѣпостію, доброносъ, кудрявъ, коротовласъ,

 

 

1. Простейсилаусъ) Читай Протезилай.

2. плосколицъ) Въ сп. пласколиць.

3. Ипопъдамъю) Читай Ипподамію.

4. 5. Връсіидно, Врисіисо) Совершенно испорченное имя: рѣчь идетъ о Вризеидѣ.

6. Вторый) Въ сп. Второ.

 

 

183

 

добробрадъ, прилепномъ языкомъ, благороденъ и гордъ, храборъ, тяжкогласенъ. Третій Діиѳоасъ 1): середній, добрыма пръстма, доброокъ, посупленъ, смяглъ, плосколицъ, добръ, добробрадъ. Четвертый 2) Еленосъ: высокъ, лѣпъ, чистъ, крѣпокъ, русъ, плъныма очима, длъгоносъ, тонкымъ лицемъ, посмедающь усомъ, погрубленъ смыслъ, храборъ. Пятый Троилосъ: добръ, великъ, доброносъ, просты власи, русъ, доброокъ, черновласъ, густобрадъ, крѣпокъ, хрѣбокъ и борзъ. Шестый Парисъ, еже есть Александръ; добръ възрастомъ, силенъ и чистъ, доброносъ, доброокъ, чрънома зѣницама, кудрявъ, чръновласятъ, обусѣваа, длъгымъ лицемъ и възнесенома бровма, грълистъ, велеустъ, радостивъ, лѣпъ, доброходенъ, стрѣлецъ, смотриливъ, страшивъ, любодѣивъ. Седмый Ніасъ 3): низокъ, добль, добрыма пръстма, крѣпокъ, чръменъ, плосколицъ, доброносъ, чистъ лицемъ, смысленъ, мудръ, благочестивъ. Осмый Антиноръ: тонокъ, высокъ, крѣпокъ, бѣлорукъ, малыма очима, и зѣкръ, луконосъ, шонкымъ лицемъ, лукавъ, неблазняся, многосвѣдый, лъпъ.

 

Екави: руса 4), доброока, добролѣпа, доброноса, средовечь, любочестива и доброю бесѣдою, млъчалива. Вторая 5) Андромахи: средняя, тонка, лѣпа, доброноса, смягла, доброока, добрососа, добра бровма нарусо, кудрява, длъгою владью, длъгымъ лицемъ, доброю выею, румяныма ланитома, радостива, тщива. Третіа Касандра: низка, круговатымъ лицемъ, чиста зѣло, мужескымъ творомъ, доброноса и доброока, чрънама зѣницама, русою владью, кудрява, знаменіе имущи на главѣ, доброю выею, добрососа, малыма ногама, благородна и все прорицаюіци, боголюбица, въздержащися дѣвою, и чиста. Четврътаа Полуксени: высока, чиста зѣло, велеока, чръновласа, кудрява, велію владью, доброноса, тонкимъ лицемъ, добрама ланитома, мала усты, румяныма устнама, лѣпа, голената, дѣвою, радостива, отроковица младою плотію красно зѣло, сущи и҃ı 6) заклана бысть, якоже Премудрый Диктусъ списа Критскый, съ истинною прежде писаніе и прореченіе все Елинско, воевавшихъ на Илій градъ. Бѣ съ Доменіемъ воихъ вкупѣ и со иными Ахіи, списатель того Доменея бѣяше сій Диктусъ, иже видѣ 7) съ испытаніемъ о той войсцѣ и списа, якоже ту бысть тогда въ лѣта та съ Еллини , иже списа ходившею съ Гемемномъ 8) и Менелаемъ царя и воеводы.

 

 

3.

 

И абіе оптринувся Теукросъ отплу въ Саламидъ, такожде и Пуросъ поемъ корабля своя отплу, и вси Ахейстіи вой и іероесъ въ своя мѣста

 

 

1. Діиѳоасъ) Читай Дейѳобъ.

2. Четвертый) Въ сп. Четверто.

3. Ніасъ) Должно Еней.

4. 5. руса, Вторая) Въ сп. рука, Второй.

6. Пропущено лѣтъ.

7. видѣ) Вмъсто вѣдѣ.

8. съ Гемемномъ) Читай съ Агамемнономъ.

 

 

184

 

отъидоша. Си же Сисуфосъ Койскый 1) списа, въ воихъ самъ бывъ съ Теукромъ, иже списаніе обрѣтъ Омиръ Иліаду списа, и Виргиліосъ, другое еже въ рапсодіихъ Сисуфа пишется, еже писано по мнозѣхъ лѣтъхъ Омира и Виргиліа, обрѣтены бысть при Клавдіи Неронѣ цари.

 

Клутемнійстражь, Агамемнонова жена, услышавши о мужи своемъ прежде, якоже Касандру възлюби, и вину обрѣтши, сама ся въ любодѣяніе въда Егисоѳу болярину, Ѳуестову сыну; и слышавши Агемемнона приходяща въ Мукымъ, съвѣщася съ Егисоѳомъ, да ѝ лестію убьеть. Пришедшу же Агемемнону въ Мукинію, пріаша ѝ гражане, и боляре, и Егисоѳъ; влѣзшю же ему въ полату свою, убьенъ бысть. И постави абіе царя жена его Клутемнистра Егисѳа, и посяже за него закономъ, и прижи съ нимъ дщерь, юже прозва Оригонъ, яже по смръти отца своего убоявшися Ареста сама ся удави. Боляре же, и гражане и воини нелюбляху Егисѳа. Слышавъ же се 9) Арестъ, Агамемноновъ сынъ, отца своего пришедша въ Мусикинію градъ, пріиде отъ Сусъхеона, емуже бѣ въдалъ вои, хотя поити Агамемнонъ, да въскормитъ ѝ и научить; поемши же и сестра его Лектора 3), отай исповѣда ему, рекущи: мыслить Егисѳь погубити тя. Хотящу же Аресту погубити ѝ въ межи той, пріиде отъ Крыта страны Строфіосъ, отъ Мукіа же, ужика сый Агамемнону, съ сыномъ своимъ Пуладемъ, иже въскормленъ съ Арестомъ и ученъ съ нимъ. Увидѣвъ 4) Строфіосъ случившася Агамемнону, съвѣтъ творяше съ Арестомъ въздвигнути рать на Егисѳа; и поемъ Ареста пріиде въ Аполоновъ требникъ, въпрошаа о Арестѣ. И дано ему бысть прореченіе, якоже убьеть Арестъ матерь 5) и Егисѳа; пакы же въпроси Арестъ: аще ему есть убившаго незнати? реченно ему бысть: дръжати имаши отчину и Пелепонисъ. И умоли Трофія 6) възвратитися въ отчину его, оставльша у него сына его Полюдія 7). Вѣровавъ же Сътрофіосъ, сътвори тако, и абіе отъиде въ Мукинію градъ. Арестъ же и Пуладій съ прореченіемъ отай влѣзоста ко Илекотрѣ сестрѣ Арестовѣ, убѣди ю̀ умолити матерь его Клутемнистру пріати ѝ; умоли же ю Електра 8), и пріа Ареста, и молена бывши Клутемнистра, и умоли Егисѳа. Арестъ неистовуяся тръпяше, мысля отмьстити отца своего кровь, глаголя къ всѣмъ: мое е царство. И обрѣте время, уби матерь свою и Агисѳа царя, óчима своего. И възбѣсився, погуби умъ свой,

 

 

1. Сисуфосъ Койскый) Въ другомъ мѣстѣ сего сказанія (л. 195): си же вся премудрый Исисуфойскый (?) списа, премудрый Еурпидъ хитростію повѣсть сложи, о Куклопъ (Циклопѣ) рекый, и проч.

2. се) Въ сп. только с.

3. Лектора) Читай Електра.

4. Увидѣвъ) Вмѣсто Увѣдѣвъ.

5. Арестъ матерь) Въ сп. Аресту пт҃рь.

6, 7. Трофія, Полюдія) Читай Строфія, Пилада.

8. Електра) Въ сп. Плектра.

 

 

185

 

и о воли бываше смысленъ, добрѣ пребывая, о воли же бываше бѣсяся. На показаніе же всѣмъ гражаномъ и боляромъ, понеже любляху Ареста, съвѣтъ сътвориша, да ѝ очистять жръци, и да поставятъ его царя; и очистивше ѝ, измолиша ѝ убивства матерьня. Менесѳеву въ требницѣ Аѳины, въ немже Ареопагъ бѣ, рассудившу предъ Уакомъ, иже бѣ по Даріи цари отець Клутемнистрѣ 1) и Аресту дѣдъ, иже Менесѳеусъ устави судъ въправду Аресту, отмьстити рекый убьеніи отца, своего, паче же инѣхъ женъ ради, да не и другыя зла того 2) умыслять. Се же Діиктусъ въ шестѣй его рьпсидіи 3) съписа. Жръци же поемше Ареста отъ судища Ареопага, по осуженіи, ведоша и въ Делфы, въ требникъ Аполонь, рекуще: да отъ обѣшеніа простився царствуетъ. Арестъ же иде въ требникъ, имѣя смыслъ свой, и съ Пуладемъ. Сътвори же требу, моляше Пуѳую избыти бѣсовскыя язя, и дано ему бысть отъ Пуѳинія прореченіе и стихы, еже есть общею рѣчью сице: Аресте! инако ти нѣсть зла недуга и бѣшеніа избыти, аще да не прошедъ Поньтескыхъ волнъ, Аудьскую землю прошедъ, въ требницю Артемиды съпадши спасшися, оттудеже бѣжавъ, со въстока варварскую землю прешедъ, ту же обрящеши гору именемъ Мелантіонъ, въ той великъ есть кумирникъ 4), инъ ту бѣсовскаго неистовства простившися скоро иди, и ту есть Ифигенія. И се пріемъ прореченіе Арестъ знамена, абіе низъ плувъ съ Пуладомъ, приплу въ страну Аулидску Скуѳія. Излѣзшима има исъ корабля, видѣ Арестъ требникъ стоящъ поприщю двою отъ моря, и мертвъ человѣкъ, пометаны кости, и рече къ Пуладу: мнить ми ся богыни суть Сидомове, къ нимже се пристаховѣ 5), вижю бо странныхъ мрътвець кости. И приступивъ къ Полааду 6), и рече Арестъ: побѣживѣ, нѣколико спасевѣся? Арестъ же рече: не бѣгаевѣ, не бо есвѣ бѣгать пришла, ни прореченіа божія озлобивѣ.

 

Пастуси же узрѣвше текоша къ Ифигеніи 7), глаголюща къ ней: Агамемнонова дщи и Клутемнистрина, пріидоста двѣ унотѣ по морю. Си же къ нимъ: како еста? съ коея ли земля? что ли имнѣ 8) еста странныима? Въпроша бо ихъ Ифигеніа, приводимыхъ на требу, отъ коея суть страны, и тогда ихъ, заклааше, хотяще увѣдати о своемъ отци Агамемнонѣ и о Фружцѣ войнѣ, како бысть. Пастуси же рекоша къ ней: другъ къ другу рече Пуладе, подруга, же его имене невѣмъ, не бо изрече. Си же къ нимъ: что обще есть было краваремъ 9) съ морьмь? Они же рѣша: кравы гонихомъ на море купать. Пославши же Скуѳь, ятъ я̀, и

 

 

1. 2. 3. Клутемнистрѣ, того, рьпсидіи) Въ сп. Клутемнистѣ, таго, ??.

4. За симъ словомъ еще повторено есть.

5. пристаховѣ) Въ сп. приставиховѣ.

6. къ Полааду) Читай къ Пиладу.

7. къ Ифигеніи) Въ сп. въ Ифиніи.

8. имнѣ) Кажется, должно: именѣ.

9. краваремъ) Въ сп. крараремъ.

 

 

186

 

приведена быста на жрътву связана, якоже мудрый Еуропидъ списа хитростію повѣсть, еяже мала часть се. Связаныма же има, повелѣ отлучити единого и привести другаго на заколеніе; и отлучиша свѣнь Скуѳея Ареста, Пуладіа же приведоша на заколеніе предъ требникъ Артемидѣ. И въпроси Ифигеніа: коея еси страны? се же рече: страны есмь Еладскы, отъ града же Мукина, злочястный, приведохъ же сихъ. Услышавша страну и градъ, въ немже царствова отець ея, проплакася; въмнѣвши же отъ краваръ еста научена, рече ему: аще отъ Мукиніа пріиде сѣмо, вѣси тоже, кто царствуетъ? онемъ же рече: Агамемнонъ бѣ прежде. Си же пакы къ нему: аще Агамемнона знаеши, кто ему есть жена и кого съ нею прижи? онъ же рече: отъ Клутемныстры 1) Ареста, Илектру 2), Ифигенію, якоже повѣдаешь приведена бысть на заколеніе Артемидѣ, и богыня 3) избави ю̀, невѣстьна бысть кдѣ сущи, и между Хрусофенчію и Лаодикію, и Ѳіана су дщерь. Си слышавши се повелѣ ѝ раздрѣшити, и написавши книжицѣ вдасть ему, рекущи: се животъ ти богыни подастъ, поклонися уже предъ нею, якоже сія книгы донесши къ Аресту, и принесеши ми отъ него книжица. Онъ же клятся къ ней, рекый: въ руцѣ его вдамъ я̀, и къ тобѣ приведу. И въземъ книгы, и отъиде отъ требника, и пріиде, кдѣ стрежаху Ареста. И въпросій Скуѳы бесѣдовати къ нему 4), и давъ ему книгы, рекый: поиди къ сестрѣ своей. И начяша Скуѳе чюдитися, и въведоша ѝ къ Ифигинію съ Пудадемъ. И рече ей 5) Пуладисъ: вижь, и се Арестъ; и непозна его; мнѣвши же яко рече, нѣсть мой братъ, Пелопьскаго рода на рамѣ знаменіе неимать 6). Приникши же къ раму его десному, видѣ Пелопьское знаменіе; пріемши же облобыза Ареста; и повелѣ корабль изъвлещи на землю, иже бѣ въ нихъ корабелници; изъвлекше же пребыша ту зиму. Жатвѣ же приспѣвши, Ифигенію 7) и Артемидинъ кумиръ златый въземъ Арестъ отай и Пуладисъ, бѣжаста въ своихъ кораблихъ, и пріидоста въ страну Аидіанску, оттудуже пріидоста на въстокъ въ Лимитъ Срацинскый, и пріидоста въ страну Палестинъ, въ Трикомію.

 

Си разумѣете Трикомляне Ифигенію, образъ имущи жреинъ, и пріяша ю̀ съ честію, и живяху ту, Оресту 8) единако бѣсящюся. Създавше же Трикомите требникъ великъ Артемидѣ, умолиша Ифигенію, да пожреть Артемидѣ дѣвица 9), и имя ей имя наречетъ граду, юже дѣвицю, именемъ Нуксу, приведше, сътворйша требу Артемидѣ. И

 

 

1. 2. 3. Клутемныстры, Илектру (правильнѣе Електру), богыня) Въ сп. Клутемнысестры, Илекру, богыню.

4. 5. 6. къ нему, рече ей, неимать) Такъ должно: въ сп. къ нимъ, речеи, имать.

7. 8. Ифигенію, Оресту) Въ сп. Фигенію, Ореску.

9. Предъ словомъ дѣвица въ сп. написано по ошибкѣ дв҃ою.

 

 

187

 

сътворивши Ифигеніа капищо мѣдено дѣвици, юже закла, нарече граду имя Нуксу, именемъ юже положи требу дѣвицю; сътвори же и требникъ, на немже написа: отъ Скуѳія прибѣгшихъ съ богынею; прозванъ бысть градъ Нукса, иже и донынѣ пишется. Аресту же пріемшю свой смыслъ, Ифигеніа же видѣ въ снѣ Алнію, глаголющи къ ней: бѣжи отъ страны сея. И въставши рано съ Арестомъ и Пуладемъ бѣжа на поморіе Палестинскы страны, оттудуже отплувше пріидоша же въ Сирію, по прореченію. Царь же Скуѳинескъ, именемъ Фоасъ, услышавъ, якоже образъ Артемидинъ златый въземши Ифигеніа бѣжа, посла Скуѳы многы гнати ю̀, глаголавъ имъ невращатися въ Скуѳію, аще да не принесете ми златаго образа Артемидина 1) съ собою. Они же трепещутъ, и всюдѣ ищюще и пріидоша въ Полестинъ страну, бывше прежде Трикомію градъ Нуксу; увидѣвше же 2), яко ишедше же съ Ифигеніею 3) и Арестомъ на поморіе съшедше отплуша, и абіе възлюбивше же мѣсто и градъ и Нукъ 4) и требникъ Артемидинъ, убоявшеся своего царя , пребыша ту живуще, премѣнивше имя граду въ свое имя Скуѳополисъ. И Арестъ, и иже бѣаху съ нимъ, пріиде въ Сурію; исъ корабля исшедъ, въпрошаше: кдѣ есть нарицаема гора Мелантіонъ 5) и требникъ Естія? Обрѣте же, влѣзъ въ кумирницю и требу положивъ, пребы ту неизлазя. И простився Арестъ злаго недуга, оставивъ бѣшеніе 6) свое ту, и отъиде отъ требника. И пришедша намажа 7) обѣма рѣкама, нарицаемыма Меланьтинома отъ Сиръ, занеже отъ Мелантія горы исходита, въ тою бо купася 8), пришедъ Арестъ на рѣку Туѳонъ, нарицаему нынѣ Орентъ, пріиде къ горѣ нарицаемѣй Силипіонъ поклонится Іонитомъ. Слышавъ же въ Сиріи живущей Іоните, яко простился есть недуга Арестъ, идоша къ нему, понеже отъ страны ихъ исхожааше, и царьска рода бѣяше. Срѣтъ же ѝ, познаша сущаа съ нимъ отъ требника Естія. Еъпросивше ихъ: кто есть? и отвѣщаша имъ: Арестъ есть, и къ вамъ пріидохомъ. Іонити же 9) абіе цѣловаша ѝ, рекуще къ нему: Аресте! кдѣ бѣшеніе просто бысть? Орестъ же бояся злаго недуга, и неозрѣся, и показа имъ требникъ, сирѣчь гору, идѣже избы язя, пръстомъ десною рукою пресягъ чресъ 10) главу, тако показа имъ гору и требникъ, и рекъ къ нимъ: въ оной горѣ, въ требницъ богыня Естіа, элобѣшеніе отложихъ. Іонити же абіе сътворше капище мѣдяно сему Оресту образомъ, якоже показа имъ на столпѣ 11)

 

 

1. За словомъ Артемидина еще повторено златаго.

2. увидѣвше же) Вмѣсто увѣдѣвше же.

3. съ Ифигеніею) Въ спискѣ съ Фигенію.

4. и Нукъ) Должно: Нукса.

5. 6. Мелантіонъ, бѣшеніе) Въ сп. Мелаитіонъ, бѣженіе.

7. намажа) По смыслу должно быть: между.

8. Сравн. въ лѣтоп. Нестара, подъ 915 г., извѣстіе объ исцѣленіи Ореста.

9. 10. 11. Іонити же, чресъ, на столпѣ) Въ сп. Іотени же, жресъ, не столпѣ.

 

 

188

 

каменѣ велицѣ, въ память вѣчну, на славу странѣ своей и требника Естія, знаменію будущему по сихъ, кдѣ же Орестъ зловидную язю отложи, еже мѣденое капище и донынѣ стоить, премѣнившіимъ Іонитомъ и Мелантейсцѣй горѣ имя. По закону же Орестъ помолився Іонитомъ, пріиде въ поморіе, нарицяемый прежде градъ Палеополъ, нынѣ же Селевкію, и обрѣте корабль ту, отплу съ Ифигеніе и съ Поладемъ въ Еладу, и съчтавъ на браченіе сестру свою Илектру Пуладію, дръжа Мукинску страну до своея смръти. Суру же смотрѣвшу капища образъ Арестовъ, и увѣдѣвше отъ Іонити той притчю, разгнѣвавшеся, прозваша ѝ бѣгунъ, зане толику благыню получивъ въ странѣ ихъ, убъжавъ такова недуга, обратився и расмотривъ и похваливъ божіе, и благопохваливъ, страну не показа Іонитомъ, требника Естіа, нъ бѣгунъномъ помысломъ възъблагодать обративъ руку, и пръстомъ своимъ показа требникъ и гору, кдѣ же лютыя язя и бѣшеніа простився спасе, еже капащо Есторово Драпетисъ нарицается отъ Антіохійскыхъ Сиръ донынѣ, недалече бо отъ града еста Орестова се капище стоя. Си премудрый Домнинъ списа.

 

Въ лѣта же по плѣненіи Труя въ Еллинѣхъ славенъ бѣяше пръвее Ефеомисъ: умысли бо си желѣнію пѣсни и сложи хитростію, и посемъ Минонъ, и по Минонѣ Улеасъ желямликы хитростію списа, и посемъ по сихъ лѣтѣхъ отъ тѣхъ Еуропидъ обрѣтъ, многы цовѣсти хитростію сложи, еже Феопсилъ премудрый съписа, къ немуже царствова Давидъ Іесіовъ въ Израили лѣтъ м҃ и з҃ мѣсяцъ 1).

 

 

1. Симъ оканчивается повѣсть о разореніи Трои, составленная, какъ усмотритъ Читатель, изъ разныхъ отрывковъ, приведенныхъ въ порядокъ Еврипидомъ (?). Б& одномъ мѣстѣ повѣсти (л. 196), у насъ непомѣщенномъ, написано: сказа премудрый Фидаліосъ Кориѳійскый и списа рекый , яко премудрый Еуропидъ хитростію все преложи, несъгласное все преложи, премудрому съписавшю, Одусеусово плаваніе, и т. д. Сравн., выше стр. 184, примѣч. 1.

  

[Previous]

[Back to Index]