Освобождението (1877—1878)

Константин Косев, Стефан Дойнов

 

ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ И АРХИВНИ ФОНДОВЕ

 

 

1. Априлското въстание 1876 г. Сборник от документи. Т. 1—3. С., 1954—1956.

 

2. Архив внешней политики России, Канцелария, Посольство в Берлине, 1875—1878 г.

 

3. Auswertige Politik Preusens (APP) Diplomatitsche Aktenstuke. Bd. 8 (1866—1867). Oldenburg, 1934.

 

4. Балабанов, М. Страници от политическото ни Възраждане. С., 1904.

 

5. Барбасов. А. Новые факты о планировании русско-турецкой войны, 1877—1878 г. — Военноисторический журнал, 1976, № 2.

 

6. Bayerusch Staatsarchiv. M.A.I PA, № 720.

 

7. Беляев, H. И. Русско-Турецкая война, 1877—1878 г. М., 1956.

 

8. Бендерев, А т. История на българското опълчение и освобождението на България 1877—1878. С., 1930.

 

9. Беровски, Д. Димитър Попгеоргиев Беровски. Живот и дело. С., 1896.

 

10. Бисмарк, О. Мысли и воспоминания. Т. 1—3. М., 1940.

 

11. Боев, Р. Участието на българското население от Еленско в Освободителната руско-турска война през 1877—1878 г. — Военноисторически сборник. 1987, № 2.

 

12. Бозвелиев, К. Спомени. До освободителната война включително. Кн. I. С., 1942.

 

13. Борисов, Ю. В. Русско-французские отношения после Франкфуртского мира. М., 1951.

 

14. Ботев, Н. Войнът на свободата Боньо Маринов. С., 1984.

 

15. Боткин, С. П. Письма из Болгарии 1877 г. СПб., 1893.

 

16. Бошнаков, Н. Медицинската помощ в руската армия по време на боевете при Плевен през 1877 г. — В: Плевенска епопея 1877 г. С., 1977.

 

17. Български исторически архив (БИЛ), ф. 185. Българска добродетелна дружина (БДД).

 

18. БИА, ф. 14 (ГН) Григор Начович.

 

19. БИА, ф. 22 (НГ) Найден Геров.

 

20. БИА, ф. 63 (СНС) Стефан Стамболов.

 

21. БИА, ф. 57 (ТВ) Тодор Велков.

 

22. БИА, ф. 101 (ХИГ) Христо Иванов—Големия.

 

23. Българското опълчение. Сб. документи. Т. 1—3. С., 1956—1959.

 

24. Вазов, И. Събрани съчинения. Т. 5. С., 1956.

 

25. Вестник „Български глас**.

 

26. Вестник „Нова България".

 

27. Wertheimer, Е. V. Graf Julius Andrassy, Sein Leben und Seine Zeit, Bd. 1—3.

 

28. Военно-медицинский отчет за войну с Турцией 1877—1878 г. Дунайская армия. Ч. 2. СПб., 1886.

 

29. Вонлярский, В. М. Воспоминания ординарца о войне 1877—1878 г. СПб., 1891.

 

30. Вълков, Г. Българското опълчение. Формиране, бойно използване и историческа съдба. С., 1897.

 

31. Газенкампф, М. Мой Дневник 1877—1878 г. СПб., 1908. Приложение 1—4, Приложение 4.

 

32. Генчев, Д. Спомени (1864-1887), под редакцията на Ст. Арнаудов. С., 1909.

 

33. Гейсман, П. А. Введение в историю Русско-турецкой войны 1877—1878. СПб., 1906.

 

34. Гейсман, П. А. Русско-турецкая война 1877—1878 г. в Европейской Турции. Вып. I. СПб., 1906.

 

35. Георгиев, Г., В. Топалов. Кратка история на Освободителната война 1877—1878 г. С., 1959.

 

36. Георгиевский, А. С., З. В. Мицов. Медицинската общественост и военната медицина в Освободителната война на балканите през 1877—1878. С., 1978.

 

226

 

 

37. Генов, Г. П. България и Европа. Сан Стефано и Берлин. 1878. С., 1940.

 

38. Генов, Ц. Болгарские медицинские работники — участники Освободительной войны 1877-1878. — В: Асклепий. Т. 2. С., 1972.

 

39. Генов, Ц. Българските доброволни в Сръбско-турската война 1876 г.

 

40. Априлското въстание и Източната криза 1875—1878 г. С., 1977.

 

41. Генов, Ц. Освободителната война 1877—1878 г. С., 1978.

 

42. Генов, Ц. По бойния път на освободителите 1877—1878 г. С., 1976.

 

43. Головин, К. Ф. Мои воспоминания. Т. 1. Петербург — Москва, 1915.

 

44. Горанов, П. За материалната помощ, оказана от българското население на руските войски през Освободителната война. — Исторически преглед, 1977, № 5—6.

 

45. Горанов, П., Л.Спасов. За въоръженото участие на българите в Освободителната война. — Военноисторическн сборник. 1987, № 2.

 

46. Горяинов, С. Босфоръ и Дарданеллы. СПб., 1907.

 

47. Grosse Politik der Europäichen Kabinete 1871—1914, Sammlung der

Diplomatischen Aktrn des Auswertigen Amtes. Bd. 2. Berlin, 1924.

 

48. Guerre Russo-Turque 1877—1878, Proces de Suleman Pascha. V. 1. Constantinopol, 1879.

 

49. Дамянов, С. Франция и българската национална революция. С., 1968.

 

50. Denkwürdigkeiten des Botschafters General von Schweinitz. Bd. 1. Berlin. 1927.

 

51. Дмитpиев, Р. Боевете и операциите около Шипка. С., 1902.

 

52. Дневник Д. А. Милютина. Т. 1-2. М., 1947-1949.

 

53. Дневник П. А. Валуева. Т. 2. 1865-1876. М., 1969.

 

54. Дойнов, Д. За личността на българина Г. А. Цариградски и дейността му в Освободителната война 1877—1878 г. — В: Здравствуйте, братушки. Кюстендил, 1968.

 

55. Дойнов, Д. Националноосвободителнитс борби в Югозападна България през 60-те и 70-те години на XIX в. С., 1976.

 

56. Дойнов, С. Българската общественост и Руско-турската освободителна война (1877—1878). С., 1978.

 

57. Епанчин, Н. А. Война 1877—1878 гг. Действия Передового отряда генерал-адьютанта Гурко. СПб., 1879.

 

58. Еремеев, Л. М. Боевые действия русских моряков в войну 1877—1878 г. — В: Русское военно-морское искусство. М., 1951.

 

59. Ерусалимский, А. С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М., 1968.

 

60. Jеlаviсh, Сh. and В. Rissia in the East 1976—1880. — Studien zur Geschichte Osteuropa. Bd. 4, Leiden, 1959.

 

61. Игнатиев, П. Л. Записки (1875-1878). С., 1986.

 

62. Извори за българската история. Т. 18 (1875-1877). С., 1973.

 

63. Икономов, Т. Протоколите от Берлинския конгрес. С., 1885.

 

64. Илиев, А. Спомени. С., 1926.

 

65. История дипломатии. Т. 2. М., 1963.

 

66. История на България. Второ преработено издание в три тома. Т. 1. С., 1961.

 

67. История на гр. Враца от древността до Освобождението. С., 1976.

 

68. Караиванов, А. Планове на воюващите страни в Руско-турската освободителна война 1877—1878 г. — Сборник статии по някои проблеми на войната. С., 1977.

 

69. Карцев, Ю. С. За кулисами дипломатии. — Русская старина. Т. 133. СПб., 1908.

 

70. Кепов, Ив. Минало и сегашно на Бобошево. С., 1935.

 

71. Киняпина, Н. С. Външната политика на Русия през XIX в. С., 1980.

 

72. Кисов, С. Българското опълчение в Освободителната руско-турска война (1877— 1878). Действието на 3-та дружина от Българското опълчение. С., 1897.

 

73. Конобеев, В. Д. Борьба болгарского народа за национальную независимость в период Русско-турецкой войны 1877—1878 годов и против решения Берлинского конгресса. Освобождение Болгарии от турецкого ига. М., 1953.

 

74. Константинов, Хр. Маронската битка в 1878 г. Варна, 1889.

 

75. Косев, К. Бисмарк. Източният въпрос и българското освобождение 1856—1878 г. С., 1978.

 

76. Косев, К., П. Жечев, Д. Дойнов. История на Априлското въстание 1876 г.. С.,

1986.

 

227

 

 

77. Красный архив. М., 1922—1939.

 

78. Крестовский, В. Двадцать месяцев в действующей армии (1877—1878). Т. 2. СПб., 1879.

 

79. Кumрf-Korfes. S. Bismarks Drant nach Russian. Berllin, 1868.

 

80. Маждракова-Чавдарова. О. Комитетски дейци и съмишленици в България

в навечерието и по време на Освободителната война от 1877—1878. — В: Проблеми на българското възраждане. С., 1981, 93—158.

 

81. Мазюкевич, М. Воспоминания о войне 1876—1877. СПб., 1900.

 

82. Максимов, Н. В. Две войни 1877-1878 гг. СПб., 1879.

 

83. Маринов, М. и др. Руско-турската освободителна война 1877—1878 г. С., 1977.

 

84. Маркова, З. Българската екзархия и Априлското въстание. — Исторически преглед, 1986, № 5.

 

85. Марковски, М. Спомени и очерки из българските революционни движения 1868—1878 г. С., 1976.

 

86. Маркс, К., Фр. Энгельс. Сочинения. Т. 34. М., 1964.

 

87. Международные отношения 1870—1918. Сборник документов. М., 1940.

 

88. Митев, Й. Българското опълчение в Освободителната война. С., 1955.

 

89. Нарочницкая. Россия и войны Пруссии в 60-х годах XIX в. за объединение Германии „сверху". М., 1964.

 

90. Немирович-Данченко, В. И. Год войны (Дневник русского корреспондента) 1877-1878 г. Т. 1. СП6., 1879.

 

91. Никитин, С. А. Очерки по истории южных славян и русско-болгарских связей в 50-70 годах XIX в. М., 1970.

 

92. Nоvоtny, Al. Quellen und Studien zur Geschichte des Berliner kongresses 1878. Graz-Köln, 1957.

 

93. Освяный, Н. Р. Болгарское ополчение и земское войско. СПб., 1904.

 

94. О действиях армии Сюлеймана паша (По документам турецкого суда). — Във: Военный сборник, 2, 1889.

 

95. Описание Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. на Балканском полуострове. Т. 2. СПб., 1901.

 

96. Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы в трех томах. М., 1961 — 1967.

 

97. Освобождение Болгарии от турецкого ига. Сб. статей. М., 1953.

 

98. Павловска, Ц. По някои въпроси на тиловото осигуряване на Дунавската армия. — В: Руско-турската освободителна война 1877—1878. С., 1977.

 

99. Панайотов, Ив. Към дипломатическата история на Цариградската конференция. — Известия на Института за българска история, 6, С., 1956.

 

100. Панайотов, Ив. От Сан Стефано до Берлин, ръкопис. — Архив при Института за история, БАН.

 

101. Паренсов, П. Из прошлого. Ч. 1. СПб., 1901.

 

102. Паскалева, В., К. Косев. Извори за българската история. Т. 18. Немски извори

за българската история. Т. 1 (1875—1877). С., 1973.

 

103. Пенкова, Е. Въоръжената помощ, оказана от българите на освободителните войски при Плевен в 1877 г. — В: Плевенска епопея 1877 г. С., 1977.

 

104. Пирогов, Н. И. Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тилу действующей армии в 1877—1878 гг. Ч. 2. СПб., 1879.

 

105. Плетньов, Г. Българското човеколюбиво настоятелство (Дружество на „старите") в Букурещ и Сръбско-турската война 1876 година. — Военноисторически сборник, 1986, № 5.

 

106. Покровский, М. Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. М., 1923.

 

107. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes-Bonn, Türkei I Abq.

 

108. Попова, К. Жените от Габровския край в помощ на освободителите. — В: Габровският край през Освободителната война 1877—1878. С., 1968.

 

109. Попстоянов, К. 30 години назад. Исторически записки по първото македонско въстание. Кюстендил, 1903.

 

110. Пясецки, П. Я. Два месеца в Габрово. Пловдив, 1878.

 

228

 

 

111. Русески, Г. Исторически бележки от войната 1877 г. Пловдив. 1884.

 

112. Русско-турецкая война 1877—1878. Под редакцией И.И. Ростунова. М., 1977.

 

113. Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877—1878 гг. на Балканском полуострове. СПб., 1901-1910.

 

114. Руско-турската освободителна война 1877—1878. Сборник статии по някои проблеми на войната. С., 1977.

 

115. Сборник турецких документов о последней войне. Перевод с турецкого трех последних глав сборника „Забдетуль-Хакаик", составленного Ахмедом Михато и ефенди. — Военный сборник, 1879, № 4.

 

116. Симеонов, Цв. За едно писмо на Сарагеоргиев от Плевен до руското командване по време на боевете за освобождението на града през 1877 г. — Военноисторически сборник, 1957, № 1.

 

117. Сказкин, С. Д. Дипломатия А. М. Горчакова в последние годы его канцлерства. Международные отношения. Политика и дипломатия XVI—XX века. М., 1964.

 

118. Склифасофский, Н. В. Избранные труды. М., 1953.

 

119. Спомени на Арсени Костенцев. — Сб. БАН, кн. 6.

 

120. Стателова, Е. Евлогий Георгиев и освобождението на България. Освобождението на България и руската общественост. — В: Летопис на дружбата. Т. 6. С., 1977.

 

121. Стефанова, С. Международни актове и договори (1648—1918). С., 1958.

 

122. Сто години Руско-турска Освободителна война 1877—1878. Документален сборник с подбрани материали от архивите и българския възрожденски печат 1876—1878. С., 1979.

 

123. Стоянов, З. Записки по българските въстания 1870—1876 г. С., 1981.

 

124. Татищев, С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. Т. 1—2. СПб., 1903.

 

125. Тодоров, Г. Ролята на българите в руското разузнаване през Освободителната война (1877-1878 г.). — ИИИ. 9, 1960.

 

126. Тонев, В. Добруджа през Възраждането (културен живот, църковно-национални борби, революционни движения). Варна, 1973.

 

127. Улунян, А. А. Болгарский народ и Русско-турецкая война 1877—1878 гг. М., 1971.

 

128. Уста-Генчев, Д. Документи за историята на последния български централен революционен комитет. — ИИД, 7—8, С., 1929.

 

129. Утин, Енг. Письма из Болгарии в 1877 г. СПб., 1879.

 

130. Фортунов, П. Война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии. М., 1959.

 

131. Xаджиниколов, В. Икономическата помощ, оказана от българското население на руските войски през Руско-турската война от 1877—1878 г. — В: Освобождението на България от турско иго. С., 1958.

 

132. Xалгартен, Г. Империализм до 1914 года. М., 1961.

 

133. Xристов, Хр. Освобождението на България и политиката на Западните държави 1876-1878 г. С., 1968.

 

134. Цанов, Ем., В. Вълков. Шипченската епопея. С., 1966.

 

135. Цончев, П. Из общественото и културното минало на Габрово. С., 1934.

 

136. Челаров, Я. Документи из Българското възраждане. — Сб. ПУНК, 22—23 (дял

историко-филологически и фолклорен), С., 1906—1907.

 

137. Шарова, Кр. Българската национална акция в Европа след Априлското въстание и Русия. Освобождението на България и руската общественост. — В: Летопис на дружбата. Т. 6. С., 1977.

 

138. Шишманов, Г. Д. Двегодишната освободителна борба на Петко Войвода в Беломорска Тракия и Родопите (1877-1878). — В: Петко Войвода (1844-1900). С., 1929.

 

139. Шувалов, И. А. За Берлинския конгрес през 1878 година. — Българска историческа библиотека, т. 5, 1932-1933.

 

[Previous]

[Back to Index]