Карнегиева фондация за международен мир
ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
  за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Н

ГЪРЦИЯ

366  

Таблица на загубите на гръцката армия

Не успяхме да получим необходимата информация за съставянето на тази
таблица. На 1/14 декември 1913 година министърът на външните работи на Гърция ни
отговори по следния начин на искането, което бяхме отправили до него: „Много
съжалявам, че не съм в състояние да дам задоволителен отговор на Вашето искане от
17 т.м. Министърът на войната ме осведоми, че Генералният щаб, който все още не е
завършил обработването на своите статистически данни, нито е събрал всички необ-
ходими доклади, междувременно не е в състояние да даде точните цифри за броя на
ранените през нашите две войни, нито данни за тези, които вероятно ще останат
инвалиди за цял живот."

Разходи за войната 1912/1913 г.
(във франкове)

1 юни 1913 година
I. Издръжка на армията

(а) Храна за армията, 215 000 души на действителна

служба по 2 франка на ден, 257 дни ............................ 110 510 000

(б) Войскови животни (45 064 животни са били
реквизирани, от които 2587 коня и мулета за
подмяна и 4000 армейски коня по 2.50 франка
на ден за общо 51 651 животни), 257 дни...................... 33 185 767

(в) Заплати на запасни офицери, заедно с обезщете
ние за започването на бойните действия, както и
допълнително военновременно заплащане ..................17 073 000

Общо:................................................................................................................ 160 768 767

II. Екипировка за армията

(а) Дрехи за действуващата армия, 215 000 души по

92.45 франка ...............................................................................19 876 750

(б) Екипировка за действащата армия, 215 000 души

по 42.80 франка........................................................................... 9 202 000

Общо:.................................................................................................................. 29 078 750

III. Оръжия и боеприпаси
(а) Артилерия

Пълно снабдяване със снаряди за тежката арти-
лерия ................................................................................................ 2 200 000

Боеприпаси за скорострелна планинска артиле-
рия, 200 000 броя ....................................................................... 9 660 000

Износване на полска артилерия ..........................................2 720 000

Износване на планинска артилерия ......................................510 000

Износване на тежка артилерия ...............................................850 000

Износване на сбруята и пр. на полската артиле-
рия .................................................................................................... 1 200 000

Износване на сбруята на планинската артилерия ...........525 000

Загуба и износване на съоръжения за чистене на
коне и пр ............................................................................................530 000

Общо:.................................................................................................................. 18 195000


367  

(б) Пехота

Употреба на патрони, общо 65 000 000 броя .................6 825 000

Загуба и износване на 180 000 пушечни цеви,

по 16 франка на брой................................................................ 2 880 000

Загуба и износване на 18 000 комплекта пушки,

по 90 франка на брой................................................................ 1 620 000

Загуба и износване на транспортни средства.................... 950 000

Износване на картечници........................................................... 100 000

Общо:.................................................................................................................. 12375 000

(в) Кавалерия

Износване на сбруя .......................................................................850 000

Загуба и износване на съоръжения за чистене
и грижи за конете ............................................................................75 000

Общо:........................................................................................................................ 925 000

(г) Инженерни войски

Приблизителна загуба на подвижни съоръжения
и артилерийски паркове..............................................................300 000

Загуба на мостови съоръжения и купуване на

материали за постройката на временни мостове ............150 000

Експлозиви .......................................................................................300 000

Строителство и поправка на пътища и мостове

през време на войната............................................................ 1 000 000

Сбруя за животните ......................................................................300 000

Износване на съоръжения за безжична телегра-

фия, на свързочни уреди, велосипеди и др .........................900 000

Временни войнишки жилища, превръщане на ка-
зарми в болници в окупираните територии и поп-
равка на съществуващи казарми.............................................550 000

Извънредно наемане на обори, складове, обще-
жития и къщи, както и обезщетения за повреди,
нанесени на тях .........................................................................300 000

Износване и обезщетения за мотори ................................2 800 000

Поправка на мотори и текущи разходи ...........................2 765 787

Общо: .....................................................................................................................9 365 787

(д) Санитарни служби

Постройка на казарми и помещения за ранените........... 150 000

Санитарен материал, внесен от чужбина........................ З 200 000

Санитарен материал, закупен в страната ...........................450 000

Лекарства, закупени от чужбина ........................................ 1 100 000

Болнични съоръжения във влакове и кораби ...................700 000

Общо:.....................................................................................................................5 600000

IV. Разходи за транспорт, за реквизиция и за коне

(а) Железопътен транспорт 6 000 000 франка, а мор-
ски транспорт - 30 000 000 франка.................................. 36 000 000

(б) Реквизиране на 45 064 животни, 6081 каруци и

4147 морски съда......................................................................З0 370 000

(в) Попълнения: 1164 коня от Унгария, 85 от Алжир,

1338 от Франция, както и 800 мулета от Италия ........3 897 797

Общо:.................................................................................................................. 70 267 797


368  

V. Разходи за издръжката на болни и ранени

Различни болнични съоръжения за ранените и болните
до края на м. май 1913 година ................................................................................4 240 000

VI. Разни

Загуба и износване на военни съоръжения и разни други загуби ...........7 000 000

Общ сбор:........................................................................................................ 317 816 101

Военноморски разходи

От 18 септември 1912 година до 31 май 1913 година (стар стил), като редовните
мирновременни разходи се приспадат от общите цифри

Поддържане на флотата
(а) Материали за движението на морските съдове (в тонове)

ТоновеЕд.ценаОбщо
Въглища........................................ 235 00049.5211 637200

Петрол за леки кораби................ 8 250107.02882 915

Гориво за подводници .................1 250147.50184 625

Смазочно масло:

за машини........................475700332500

за цилиндри ..............251 30032 500

за корабни прегради.....250700175 000

специално.........................9120010800

за подводници.............193005700

за други цели...........57203600

обикновено......................1801000180000

Уплътнителни материали.....2051 500307 500

Разни .............................................................12 460

Общо:.............................................................................................13 764800

б) Материали за поддръжка

Петрол ....................451 00045 000

Алкална сол ........................162003 200

Спирт..........................................68204 920

Зародиши....................................4.6515006975

Нафта...........................................41 7507000

Ленено масло...............................301 40042000

Миниум ...............................19100019000

Мазилка..................................4,58003600

Боя...............................................35100035000

Разни .............................................................45 805

Общо:...........................................................................................................212 500


(в)Допълнителни възнаграждения З 925000

(г)Облекло за запасни чинове1 705 000

(д)Допълнително за хранителни припаси6 991 000


369  

Лично и домакинско оборудване

Шлифери, хамаци, балтони, кревати, маси, столове, и кухненски
съдове за кораби............................................................................................................... 115 000

Военен материал

(а)Боеприпаси ......................................................................................................................4 670 000

(б) Износване на:

две скорострелни оръдия на „Аверов" ...................................90 000

едно оръдие на „Аверов" ......................................:.....................200 000

корабна артилерия след бой ................................................ 2 000 000

военен материал, унищожен на бойния кораб „Ма-
кедония" .............................................................................................125 000

разлагане на барут в резултат на пренагряването

на корабите................................................................................... 1 000 000

торпеда ........................................................................................... 1 200 000

автоматични торпеда ...................................................................150 000

Общо: .....................................................................................................................4 765 000

(в) Санитарна служба за болнични кораби ................................................................. 550 000

Съдове, реквизирани за служба във флотата

Обезщетение за пощенски кораби ..................................... 7 226 600

Обезщетение за товарни кораби .........................................3 431 943

Обезщетение за влекачи............................................................. 233 400

Обезщетение за износени лихтери и влекачи ...................266 000

Обезщетение за лихтери............................................................. 115 670

Обезщетение за загуба и износване от извънред-
на употреба ...................................................................................2 000 000

Обезщетение за щети, нанесени на трансатланти-
ческия кораб „Македония"................................................... 4 000 000

Разрушаване на кораба „Лорос" ..............................................450 000

Общо:.................................................................................................................. 17 723 613

Създаване на бази

Инсталиране на безжичен телеграф...................................... 400 000

Съоръжения за разтоварване и за доставка на

вода и на светоизточници ..........................................................150 000